www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime> Joint Statement by De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally an
Ãrsan Åenalp on Thu, 12 Mar 2015 21:12:52 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime> Joint Statement by De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally and


http://newuni.nl/2015/03/gezamenlijke-verklaring-van-rethink-uva-de-nieuwe-universiteit-en-humanities-rally/

Gezamenlijke Verklaring Van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit En
Humanities Rally

March 11, 2015 by maarten

Gisteren publiceerde het CvB een lijst met tien punten aangaande het
bestuur en de institutionele cultuur van de Universiteit van
Amsterdam. Na aanhoudende ontkenning heeft het CvB eindelijk retorisch
rechtsomkeert gemaakt. Dit is het directe gevolg van onze protesten en
inzet.

We verwelkomen deze ontwikkeling, maar verdere inspanningen zijn nodig
om te zorgen dat het niet blijft bij enkel een verandering in toon.
Niet alleen zijn de voorstellen van het CvB onduidelijk, maar ze
bieden ook geen oplossing voor de vertrouwenscrisis. De brief bevat
geen enkel antwoord op onze eis voor een onafhankelijk onderzoek naar
de financi??le situatie en op onze roep om een moratorium op lopende
herstructureringsprocessen. Wij benadrukken daarom nogmaals onze
eisen.

Het is aan ons, studenten en medewerkers van de universiteit, om
concrete verandering te bereiken, te beginnen met democratisering en
decentralisatie. We blijven ons inzetten om een daadwerkelijk
academische omgeving te vormen, waarin participatie in de
besluitvorming zich niet beperkt tot de bestaande
medezeggenschapsorganen.

Ons doel is ervoor te zorgen dat beleid en verantwoordingsplicht
samengaan in een collegiale omgeving. Om de ruimte die we hiervoor
hebben gecre??erd te behouden, zullen we ons protest voortzetten. We
nodigen alle medewerkers en studenten uit om bij te dragen aan de
ontwikkeling van werkelijk democratische bestuursstructuren op het
niveau van de opleidingen, afdelingen, faculteiten en de universiteit
als geheel. Ten behoeve van de co??rdinatie van deze universiteitsbrede
agenda voor duurzame verandering, zullen wij een vertegenwoordigend
orgaan van studenten en medewerkers in het leven roepen.

English translation:

Joint Statement by De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally and ReThink UvA

Yesterday, the CvB published a list of ten points addressing the
stewardship and institutional culture of the university. After
persistent denial, the CvB has finally made a rhetorical U-turn, a
direct consequence of our protest and efforts.

We welcome this development, but efforts are needed to progress beyond
changes in tone. The proposals of the CvB are vague and they do not
resolve the crisis of trust. Our demands for a financial investigation
and our call for a moratorium on restructuring remain unaddressed. We
reiterate these demands.

It remains up to us, students and staff of the university, to ensure
concrete change: democratization and decentralization. We will
continue to work to establish a genuine academic environment ??? one
that strives for actual participation and inclusion beyond the
existing consultative bodies.

Our aim is to ensure that governance and accountability go hand in
hand in a collegial environment. In order to maintain the space we
have created for this, we will continue our protest. We invite all
staff and students to participate in the development of truly
democratic governance structures at the department, faculty, and
university level. To ensure the coordination of a university-wide
agenda, we will establish a representative body of students and staff
in order to achieve sustainable change.


#  distributed via <nettime>: no commercial use without permission
#  <nettime>  is a moderated mailing list for net criticism,
#  collaborative text filtering and cultural politics of the nets
#  more info: http://mx.kein.org/mailman/listinfo/nettime-l
#  archive: http://www.nettime.org contact: nettime {AT} kein.org