www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
Leo Lake on Fri, 21 Sep 2001 09:32:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?


Title: RE: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
Dag,


> Of er fouten gemaakt zijn of niet, hangt af van de positie die je
kiest.
> Vanuit
> het Amerikaanse/Westerse gedachtengoed, en denkend vanuit de positie
van
> Amerikaanse economische en ideologische belangen zijn er geen fouten
> gemaakt.
> Als je de Westerse economie en ideologie als bakermat beschouwd, dan
zijn
> alle
> beslissingen die in het verleden genomen zijn verdedigbaar.

De gevolgen, namelijk de aanslag op het WTC, hebben deze beslissingen
ook in Westers perspectief op zijn minst twijfelachtig gemaakt. Of zat
dat allemaal wel in de planning?

Ook het Israel-Palestina conflict heeft een geschiedenis en zelfs de
houding van de VS in dit conflict had, zeker na '48, moeilijk anders
kunnen zijn. Het is, zoals het is.

Door het geheel af te schilderen in termen van fout/niet fout gedrag,
relateer je de geschiedenis en de toekomst van wellicht de hele wereld
aan deze aanslag. Geweld, nee erger nog, een ideologische selectie uit
het overal aanwezige geweld, bepaalt nu de verdere gebeurtenissen.
Alles wordt “im frage” gesteld, maar niet dat de aanslag het centrum of
vertrekpunt van verder handelen en denken is. De aanslag zelf wordt in
ons hoofd gehamerd met talloze beelden. Daarom is elke analyse
vertekend.

Niet de aanslag moet de focus zijn, maar mensen-in-hun-leefsituatie.
Deze leefsituatie louter afschilderen als een kweekbodem voor geweld
doet geen recht aan mensen en situaties. Aan dat laatste mankeert van
alles aan in Oost en West. Maar waar waren de analyses toen het WTC nog
overeind stond?

Door de aanslag in het centrum van de aandacht te plaatsen, wordt het
schouwtoneel van de wereld een thriller, met sterken en zwakken, goeden
en slechten, met briljante analyses en plannen en gevaarlijke
wendingen, met ruggen tegen de muur situaties: een verhaal met een
plot. De aanslag moet echter naar de achtergrond, naar dezelfde
achtergrond waar ook duizenden Afrikanen dagelijks door oorlogsgeweld
sterven. De wereld is geen thriller, het is een tragedie. Niemand weet
meer hoe een tragedie getoond moet worden.

Ik weet het, voor velen klinkt dit als het krachteloze gejammer van een
zieke oude man. Dat ben ik dan maar, maar dan wel een die oorlog heeft
gekend. Maar we moeten, naar mijn vaste overtuiging, naar aanleiding
van de aanslag inderdaad NIETS doen. Niet de wereld controleren, maar
onze eigen geest moeten we controleren. 

We moeten elk lid van de Taliban thuis willen ontvangen. Niet uit die
naastenliefde (“heb uw vijand lief” is mensonterende flauwekul), niet
uit een of andere grootmoedigheid, maar omdat niemand meester is van
zijn lot.

Niet-handelen is, maar dit terzijde, het tegendeel van fatalisme: het
is een goede manier om het noodlot af te wenden. 


L.
E. lake {AT} lake.nl
W. http://www.lake.nl