www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FW: Presentexemplaar PvdA Den Haag E Nieuws Special Residen
Minderhout, Willem on Sat, 2 Feb 2002 12:35:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FW: Presentexemplaar PvdA Den Haag E Nieuws Special Residentienet
PvdA Den Haag


 <http://www.denhaag.pvda.nl/> www.denhaag.pvda.nl/ E Nieuws


Jaargang 3, Residentienet Special, 

februari 2002Residentienet Special


*	Redactioneel 

*	residentienetResidentienet doet geen recht aan de diversiteit van de
Haagse samenleving - Rick Buitenman 

*	 Vallen en opstaan - Niek 't Hart 

*
Toekomst_Residentie_net_ligt_in_Haags_publiek_digitale_domeinToekomst
Residentie.net ligt in Haags publiek digitale domein - Martin van Rossum,
David van Keulen 

*	Van hefboom tot Achilleshiel van het gemeentelijk ICT beleid - Rabin
Baldewsingh 

*	Residentie_net__Kom_Den_Haag_meemaken_Residentie.net: Kom Den Haag
meemaken! - Josine Overdevest 

*	Hartekreet - Willem de Zwijger 


	Dossier 'ICT en de Stad'

*	Tromp, Minderhout, Bordewijk


RedactioneelRedactioneel


ICT en de stad: Residentienet bijvoorbeeld

Internet wordt vaak gezien als een van de aanjagers van de individualisering
van de samenleving en de keuzevrijheid van de burgers. Via het net kan men -
desgewenst wereldwijd - in verbinding komen met mensen die er dezelfde hobby
op na houden en marketeers dromen van gerichte 'one to one' marketing. De
postmoderne mens kan zo zijn eigen wereld a la carte samenstellen en alle
ongewenste confrontaties uit de weg gaan. In combinatie met automobiliteit
en mobiele telefonie zou internet de binding met buurt of stad verder
ondergraven. Men 'zapt' door het leven en stelt zijn eigen (reŽle en
virtuele) leefwereld samen.

Er is ook een ander vertoog dat hier recht tegenin gaat. ICT zou juist (ook)
een uitstekend middel zijn om op een eigentijdse wijze de sociale cohesie
van buurten en steden te vergroten. Deze invalshoek staat bijvoorbeeld
centraal in de nota "ICT en de stad" van de commissie Cerfontaine en in de
I-visie van de gemeente Den Haag. De vooronderstelling waar dit vertoog op
gebaseerd is, is dat er een 'digitaal publiek domein' gecreŽerd kan worden,
een virtuele ruimte waar stads- en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en
waar gedachte-uitwisseling en meningsvorming plaatsvindt.

In Den Haag heeft deze gedachte geleid tot de totstandkoming van
Residentienet. Dit zou alle Hagenaars op een eigentijdse wijze een digitaal
publiek domein moeten bieden. Enige tijd geleden kreeg Residentienet zelfs
een Europese onderscheiding voor het baanbrekende werk op dit terrein.

De vraag is echter of Residentienet zo'n succes is. Ik zelf heb wat dat
betreft een haat-liefdeverhouding met Residentienet. Ik wou dat het was wat
het pretendeert te zijn.

Qua functionaliteit kan Residentienet niet tippen aan - bijvoorbeeld -
Yahoogroups. Qua gebruik en qua 'content' stelt Residentienet nog bitter
weinig voor. Typerend is dat Haagse sportverenigingen, bewonersorganisaties
en het Haagse MKB niet - of vrijwel niet - op Residentienet te vinden zijn.
Ik heb ook niet het idee dat er veel Hagenaars zijn die het gevoel hebben
dat Residentienet 'van hun' (of beter nog: 'van ons') is.

Haalt KPN de stekker eruit?

Ik vind dat echter geen reden om Residentienet maar op te doeken.
Integendeel! Ik zou het zeer betreuren als Residentienet over enige tijd
naar de hemel van mislukte experimenten zou worden verwezen. Ik heb echter
wel het gevoel dat er - met enige spoed - gewerkt moet worden aan een
spectaculaire verbetering van Residentienet. Ik doel dan niet in eerste
instantie op technische verbeteringen, maar vooral op de acceptatie van
Residentienet door de Haagse bevolking als een zinvolle plek in cyberspace.
Een oplossingsrichting dient met name snel gevonden te worden omdat het
kwakkelende KPN, samen met Casema en Gemeente partner in Residentie.net,
zich liever vandaag dan morgen terugtrekt uit dit samenwerkingsverband. 

Of en hoe Residentie.net zou kunnen overleven, wordt in deze Residentienet
Special van E Nieuws door een aantal uiteenlopende betrokkenen belicht.

 _____ 

Rick Buitenman - van de Digitale Hofstad - meent dat Residentie.net de
uitdaging om in de chaotische Haagse samenleving sociale cohesie aan te
brengen uit de weg gaat, hetgeen resulteert in een stille, verlaten digitale
eenheidsstad.

Niek 't Hart - Hagaz!ne - bepleit meer invloed en zeggenschap van de
gebruikers.

Martin van Rossum en David van Keulen - Haagse Hogeschool - pleiten er voor
om het terugtreden van KPN te zien als een kans om aansluiting te zoeken bij
burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven in de Haagse regio en
daadwerkelijk in te spelen op de digitale behoeften van de Hagenaar.

Rabin Baldewsingh's - raadslid PvdA - vertrouwen in de Residentie.net
partners is geschaad. Vooral in KPN, dat zich terugtrekt, maar ook in het
college, dat Residentie.net geen richting en momentum blijkt te kunnen
geven. Hij pleit er voor om snel met een heldere visie met betrekking tot de
toekomst van Residentie.net te komen, zonder echter aan te geven waaruit
zo'n visie zou moeten bestaan.

Josine Overdevest - Residentie.net - sluit de rij. Zij staat de komende tijd
voor de zware taak om Residentie.net door een moeilijk periode heen te
helpen. In haar betoog klinkt de bereidheid door om de door de andere
auteurs bepleite verbreding en verdieping van Residentie.net serieus aan te
pakken. Ze laat wel fijntjes weten dat die betrokkenheid dan wel van twee
kanten moet komen. Politici en bestuurders laten het wat dat betreft aardig
afweten. Zij vinden het makkelijker en/of interessanter om over internet te
praten, dan om er daadwerkelijk gebruik van te maken en rekening mee te
houden.

 _____ 

ICT en de stad

Als toetje vind je drie fragmenten van beschouwingen over "ICT en de stad".
Een dodelijke recensie van deze beleidsnota door Bart Tromp; een poging tot
nunancering van deze kritiek door mij en een recent stuk van Paul Bordewijk,
waarin hij het enorme verschil beschrijft tussen het bepleitte beleid en de
bestuurspraktijk.

 _____ 

Rest mij nog u te zeggen:

*	dat ikzelf in ieder geval zeer ingenomen ben met dit eerste echte
themanummer; 

*	dat de discussie over Residentie.net hiermee (hopelijk) nog maar net
begonnen is; 

*	dat deze nieuwsbrief ondenkbaar zou zijn zonder internet en via
Residentie.net verzonden wordt; 

*	dat je je moet aanmelden als lid van Residentie.net .

 <mailto:willem.minderhout {AT} residentie.net> willem.minderhout {AT} residentie.net


(naar inhoud) 


residentienet_doet_geen_rechtResidentienet doet geen recht aan de
diversiteit van de Haagse samenleving


Door: Rick Buitenman

Residentie.net zou de Haagse burger in staat kunnen stellen de mogelijkheden
die het internet biedt ten volle te benutten. Of dit uiteindelijk bijdraagt
aan het vergroten van de sociale cohesie is koffiedik kijken, maar het zou
eeuwig zonde zijn deze nieuwe mogelijkheden niet te benutten. Internet heeft
reeds bewezen dat het mensen bijelkaar kan brengen die elkaar anders nooit
hadden gevonden, en dat deze mensen met behulp van dit medium ontwikkelingen
hebben kunnen bewerkstelligen die anders waarschijnlijk nooit hadden
plaatsgevonden. 

Een van de belangrijkste resultaten hiervan, en een die vaak over het hoofd
gezien wordt, is het succes van het internet zelf. Niet een machtig bedrijf
of een visionaire overheidsinstantie hebben voor de doorbraak van internet
gezorgd, maar individuele burgers die verder bouwden op een zeer basaal
netwerk waarover de instanties die het oorspronkelijk hadden gecreeerd
inmiddels de controle hadden verloren. In tegenstelling tot allerlei
voorgekookte, gebruikersvriendelijke en voor de consument op maat gesneden
online-services sloeg het vrije en anarchistische internet wel aan bij een
breed publiek. 

Wanneer wij vandaag de dag gebruik maken van allerlei aspecten van internet,
maken wij veelal gebruik van oplossingen die niet bedacht zijn door
bedrijven of overheden, maar door gewone burgers die hun kennis hebben
gebundeld en ter beschikking hebben gesteld van de gehele
internetgemeenschap. Het is juist die dynamiek die ten grondslag ligt aan
het succes van internet, en het is tevens juist die dynamiek (met name
virtuele gemeenschappen) die Residentie.net wil aanspreken om o.a. de
sociale cohesie te bevorderen. 

Wie de uitvoering van Residentie.net nader beschouwt stuit echter al gauw op
het feit dat Residentie.net die dynamiek absoluut niet benut, sterker nog,
vooral beperkingen oplegt die voorkomen dat die dynamiek ooit ontstaat. De
burger is op Residentie.net gereduceerd tot onmondige consument van een
beperkt aanbod aan kant en klare eindoplossingen, die bovendien ook nog eens
van zeer matige kwaliteit zijn. 

Dit aanbod doet geen recht aan de diversiteit van de Haagse samenleving.
Direct gevolg hiervan is dat slechts een zeer klein deel van de
internettende Haagse burgers gebruik maakt van Residentie.net, en dit dan
nog slechts in zeer beperkte mate. Wie twijfelt aan de capaciteit van gewone
burgers om vorm te geven aan hun virtuele omgeving hoeft alleen maar om zich
heen te kijken op het grote internet. De taak van Residentie.net zou moeten
zijn deze ontwikkeling te faciliteren en te stimuleren. 

De stad Den Haag is een organische, levendige en kleurrijke chaos die
slechts met veel moeite in goede banen geleid kan worden, en waarvan de
bewoners in al hun diversiteit de kern vormen. Om in die chaos sociale
cohesie aan te brengen is een hele uitdaging, maar in plaats van deze
uitdaging aan te gaan gaat Residentie.net deze juist uit de weg, hetgeen
resulteert in een stille, verlaten digitale eenheidsstad, die nog het meest
doet denken aan de grijze eenvormige huurkazernes van de voormalige DDR.
Laat op Residentie.net eerst maar duizend bloemen bloeien en probeer er dan
pas een mooi boeket van te maken. En beschouw de bloemen die niet netjes
binnen het perkje willen groeien niet meteen als onkruid..... 

P.s. Wie exact wil weten waarom de huidige strategie van Residentie.net tot
mislukken gedoemd is raad ik aan de doctoraal scriptie 'The Rise and Fall of
DDS' van Reinder Rustema te lezen:
http://reinder.rustema.nl/dds/rise_and_fall_dds.html
<http://reinder.rustema.nl/dds/rise_and_fall_dds.html> .

 _____ 

Rick Buitenman is een van de drijvende krachten achter de Digitale Hofstad
www.denhaag.org <http://www.denhaag.org> 

(naar inhoud) BM_ Vall_n___ o___aa_ Vallen en opstaanDoor: Niek 't Hart 

Wat is die belofte nog steeds mooi 'Iedere Hagenaar gratis op het internet',
maar wat nog belangrijker is: kan die belofte van weleer nog steeds
bewaarheid worden? Niets is immers gratis op internet, alleen mag je gratis
op je site en je krijgt er ook nog een gratis E-mailadres bij (het zoveelste
voor velen). 

Maar je bent Hagenaar of je bent het niet; dus je bent nog steeds bereid om
er tijd en kennis in te steken. Mijn stad mijn digitale Hofstad moet echt
iets revolutionairs uitstralen. Een digitale stad waar je makkelijk in- en
uitwandelt en contacten legt met anderen, mee kunt doen met briljante ideeŽn
of zomaar een pilotproject, geholpen door kenners. Dat zou Residentie.net
toch eigenlijk moeten zijn? Dat beloofden ze toch? Maar dat kan het volgens
mij nog worden ook. Ook nu nog. 

Ik ben ervan overtuigd. Hoe? Door te luisteren naar de digitale burger waar
Den Haag er zoveel van heeft en hen mee laten bouwen aan die stad. In een
lokaal waar fysiek PC's staan en waar je in en uit kunt lopen en met elkaar
van gedachten kunt wisselen en strategieŽn kunt bedenken. Laat
Residentie.net van de Hagenaar zŤlf zijn met permanente interactie tussen de
gemeente en de burger. Dus burgers niet met veel moeite pleinen en
boulevards laten bouwen om dan zonder waarschuwing vooraf een compleet
nieuwe stad neer te plempen. Dat is namelijk nog erger dan in de werkelijke
stad Den Haag gebeurt. En die vergelijking wordt dan ook makkelijk
getrokken. 

Bewoners van een digitaal plein beschouwen de door hen zelf gebouwde ruimte
als hun eigendom, hun eigen woon- en leefruimte waar zij zelf kunnen bepalen
hoe ze die inrichten. Daar moet iedereen verder vanaf blijven. Het is
bijzonder frustrerend als je dan opeens voor de deur van je eigen woning
staat en de sleutel niet meer past. De verrassing wordt helemaal compleet
wanneer je uiteindelijk toch binnen geraakt, en blijkt dat Martijn Krabbť
met zijn programma 'In Holland staat een huis' is langs geweest en alles
anders heeft ingericht. Natuurlijk is het ook even wennen voor een beheerder
die normaal over de fysieke openbare ruimte gaat, maar was het 't afgelopen
jaar voor de gemeente Den Haag niet allemaal 'even wennen' toen zij die
nieuwe wereld - die cyberspace heet - binnenstapte. 

De eerste stapjes zijn nu gezet en het was meer vallen dan opstaan. Als
'Little Brother' nu echt wil leren lopen geeft hij haar grote broertjes en
zusjes een handje. En 'in no time' zal ze in gezinsverband leren lopen en
spelen in de grote buitenwereld. Er komt nu een interessante tijd voor de
kritische internetter aan en die heet 'verkiezingen'. 

Gemeente Den Haag krijgt nog ťťn kans om het Residentie.net goed te maken:
grijp die kans en luister dan eens verdomme naar de kenners van onze
digitale Hofstad en DOE DAAR WAT MEE! 

Niek 't Hart, alias Interniek, luis in de pels voor Haagse beleidsmakers die
teveel aan zichzelf denken en niet kunnen luisteren. Netstrijder voor
rechtvaardigheid en innovatie via hagazine.nl. Verafschuwt bureaucratie en
werkt constant aan een leefbaar Den Haag omdat hij van zijn stad houdt.

ICQ 9726576 http://www.hagazine.nl <http://www.hagazine.nl> 

The future? ... Join me!

(naar inhoud) martinToekomst Residentie.net ligt in Haags publiek digitale domeinDoor: Martin van Rossum en David van Keulen

De initiatiefnemers van Residentie.net - KPN, gemeentebestuur, Casema -
verdienen waardering. Zoveel steden waren er een paar jaar geleden niet, die
inzagen dat Internet de mogelijkheid bood de burger stadsinformatie op een
muisklik afstand te bezorgen. Maar Residentie.net heeft nog steeds het
karakter van een "kans", die nog niet helemaal gegrepen is.

De initiatiefnemers weten ook niet goed aansluiting te vinden bij de
ontwikkelingen op Internet-gebied en zijn nog zoekende naar de
"successformule" voor het uitgeven van een publiek digitaal informatieforum.
Daardoor lijkt het er op dat het inmiddels hoge gebruik van Internet onder
Hagenaars (64% volgens de StadsenquÍte) zich buiten Residentie.net om heeft
voltrokken. Bij de lancering van Residentie.net dachten de initiatiefnemers
bijvoorbeeld nog dat de burger bereid zou zijn fl. 5,-- per maand te betalen
voor een emailadres. Ingehaald door de gratis toegangsaanbieders werd
schielijk ook Residentie.net helemaal gratis. Maar bij de nieuwste trend -
breedbandtoegang - is Residentie.net tot op heden geen gesprekspartij bij de
in Den Haag opkomende voorbeeldprojecten.

Ondertussen is natuurlijk duidelijk geworden dat met Residentie.net niet
zomaar rijkelijke inkomsten zijn te genereren en staat het geplaagde KPN
zijn rol in Residentie.net af. Wellicht een goed moment om een betere -
onafhankelijke - professionele uitgeeforganisatie voor Residentie.net op
poten te zetten, met aandeelhouderschap van tal van maatschappelijke Haagse
instellingen en private partijen die baat hebben bij - en daardoor bereid
zijn te investeren in en/of anderszins bij te dragen aan - een breed
Internetpubliek, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties of zorgverzekeraars.

De uitgever van Residentie.net zal er daarbij verstandig aan doen synergie
te zoeken bij al bestaande "digitale" Haagse publieken - zoals studenten en
scholieren (Residentie.net als gastheer voor de Haagse Onderwijsportal in
samenwerking met de "huisportals" van Haags middelbaar & hoger
beroepsonderwijs) - en Haagse digitale publieken in opkomst: digitaal
aktieve wijkbewoners en leden van (sport)verenigingen (door het aktief
aanbieden van gratis faciliteiten aan alle Haagse initiatieven m.b.t.
"digitale trapveldjes", "broedplaatsen" en andere goedbedoelde schoten
digitale hagel op de Haagse burgerij). Een aantrekkelijk digitaal domein is
in dat geval gekoppeld aan zowel breedband Internet, digitale TV als mobiele
(beeldscherm-) telefoon/digitale agenda op basis van een gepersonaliseerde
"my-city"-portal. Bescheidenheid over de rol van Internet doet bovendien
beseffen dat Residentie.net vooral kansen heeft als "achtergrondmedium" voor
"oude" media als Haagse radio en Haagse Courant. Alleen als op deze manier
een solide basis voor Residentie.net ontstaat, is er een voedingsbodem voor
experimenten met online publieke dienstverlening, digitale debatten die hout
snijden en het aanbieden van extra diensten waarvoor door de burger een
prijs betaald moet worden. Residentie.net moet zich daarbij blijven richten
op de burgers en bedrijven die in Den Haag of onmiddellijke omgeving zijn
gehuisvest en de stadspromotie gericht op toeristen & zakenlui van buiten de
stad overlaten aan www.thehague.nl <http://www.thehague.nl>  (waarmee wel
intensief kan worden samengewerkt, evanals met www.denhaag.nl
<http://www.denhaag.nl>  als het gaat om gemeenschappelijke exploitatie van
dure Internetsoftware). Evenmin dient de rol van de ambtelijke staf verder
te reiken dan de ondersteuning bij digitale beleidsdebatten. De huidige
harde kern van zo'n 10.000 vaste gebruikers moet gekoesterd worden (en
bijvoorbeeld grondig worden onderzocht op hun wensen bij Internetgebruik),
maar natuurlijk binnen de kortste keren door kruisbestuiving met alleen al
de in Den Haag aangesloten scholen op Kennisnet vervijfvoudigd worden.
Residentie.net als uitgever hoeft natuurlijk niet meer zelf Internettoegang
te verkopen. Een rol voor "SURFnet Thuis" als "huisdealer" (ook met het oog
op breedbandtoegang vanuit het GigaPort knooppunt bij de Haagse Hogeschool)
ligt wel voor de hand.

Martin van Rossum

Management consultant & docent bestuurskunde /overheidsmanagement,
CoŲrdinator afstudeervariant "elektronische overheid" Haagse Hogeschool.

David van Keulen

Student bestuurskunde/overheidsmanagement, Lid projectteam eDemocracy

www.edemocracy.nl <http://www.edemocracy.nl>  

(naar inhoud) 


Residentie_netResidentie.net

Van hefboom tot Achilleshiel van het gemeentelijk ICT beleid.

Van droom tot nachtmerrie


Door: Rabin Baldewsingh*

Het was een mooie droom voor Den Haag: de ontwikkeling van ICT in de stad,
waarbij gestreefd werd om 'alle Hagenaars aan te sluiten' door aan de basis
te informatiseren. Juist om dit doel te bereiken werd een gemeentelijke
I-Visie ontwikkeld, conform datgene wat afgesproken werd in het
beleidsprogramma. Een van de idealen van het gemeentelijke ICT beleid was
het ontwikkelen Residentie.net. Een speerpunt, dat de hefboom zou moeten
zijn van het ICT beleid in Den Haag. Op dit moment lijkt deze hefboom te
knakken en een belangrijk deel van het gemeentelijk ICT beleid lijkt te
crashen. Dit louter vanwege het feit dat de trekker van dit project, KPN,
aanstaande is zich terug te trekken vanwege grote interne financiŽle
problemen.

Residentie.net is de afgelopen collegeperiode tot stand gekomen in een
samenwerkingsverband tussen de Gemeente Den Haag, KPN en Casema. Gezamenlijk
vormen deze drie partijen de Stichting Residentie.net, waarbij de gemeente
voor 50 % deel neemt aan de Stichting, KPN voor 43 % en Casema voor 7%. Om
Residentie.net op te zetten is door de partijen een exploitatieovereenkomst
afgesloten waarbij KPN verantwoordelijk werd gesteld voor de uitvoering van
het project. De gemeente heeft in het begin 2.5 miljoen gulden
gemeenschapsgeld in het project gestoken, terwijl KPN en Casema met ook wat
middelen over de brug kwam. Nu lijken deze middelen in een bodemloze put te
zijn terechtgekomen. Immers, in plaats van ontwikkeling van een
aantrekkelijke provider is de afgelopen periode schijnbaar gewerkt aan het
instandhouden van dor en droog digitaal landschap waar niemand op wil
spelen.

Het is Residentie.net niet gelukt veel mensen aan te trekken op haar
digitale snelweg. Er zijn zo'n 35.000 aansluitingen. In den beginne was het
gebruik dan ook goed te noemen. Maar geleidelijk aan is het aantal bellers
drastisch gedaald tot slechts 10 procent van 35.000 per maand. Dit is
uiteraard niet zo vreemd omdat de ontwikkeling van de content en de
functionaliteit lange tijd statisch is gebleven. Men heeft, ondanks diverse
pogingen, gefaald om Residentie.net aantrekkelijk te maken, honderdduizenden
guldens campagnegeld en ontwikkelingskosten ten spijt. En omdat ook het
gebruik van de interactieve teletekst maar niet wil lukken, eveneens 10 %
gebruik, kan gerust geconcludeerd worden dat de ambitie van 'Alle Hagenaars
aangesloten' mislukt is.

De problemen bij Residentie.net zijn mijn inziens tweeledig. Aan de ene kant
hebben de ontwikkelingen bij Residentie.net niet goed plaatsgevonden. Qua
functionaliteit is Residentie.net vergeleken met andere providers inferieur.
Bovendien stelt de content niets bijzonders voor. Het net wordt niet massaal
gebruikt conform de ambitie (immers de sociale cohesie moest worden
bevorderd in buurten, wijken en zelfs op straatniveau) door bijvoorbeeld
maatschappelijke groeperingen aan te moedigen zich aan te sluiten op
Residentie.net. Ook het onderwijs en buurtverenigingen en clubs zouden een
plaats krijgen op Residentie.net. Zo kon er een netwerk ontstaan waar
burgers van onze stad met elkaar continu in gesprek zouden zijn en de
tweedeling van de samenleving ten minste op dit niveau tegengegaan kon
worden. Geconcludeerd mag worden dat door de slechte ontwikkeling van
Residentie.net belangrijke potentiele gebruikers in de stad het hebben laten
afweten om op Residentie.net te participeren. Wel wrang, omdat steeds in het
gemeentelijk beleid, of het het Sociaal Educatief Masterplan (de nota
Mensenwerk) of de Sportnota (Beweegredenen) betrof, of ICT in cultuur. ICT
kreeg steeds in het gemeentelijk beleid een belangrijke plek toebedeeld. Het
is dan ook pregnant dat het niemand opgevallen is dat de mensen om wie het
gaat niet massaal van dit medium gebruik wensen te maken. De ambitie van
alle partijen was om iets moois te ontwikkelen voor de stad en haar
inwoners, maar het inzicht ontbrak hoe dit aan te pakken. Het is pijnlijk nu
te concluderen dat men zich te veel heeft gefocust op prestige en op winst.
Den Haag was immers een van de eerste steden in Nederland die de
informatisering goed aanzette. Hiermee oogstte het gemeentebestuur veel lof.
Maar de trekker van het project was niet geÔnteresseerd in lof en prestige,
maar in geld, zo blijkt nu.

Een ander probleem heeft te maken met partner KPN zelf. Vanaf 2000 zijn veel
internetbedrijven failliet gegaan. Investeren in ICT bleek niet echt
winstgevend. Ook voor KPN had deze ontwikkeling gevolgen. Het bedrijf
geraakte zelf ook in problemen, voor zover het de telecomsector betrof.
Bovendien is de schuldenlast van het bedrijf torenhoog gestegen.
Grootscheepse reorganisatie moet nu KPN redden. Dit betekent het verlies van
zeker duizenden banen. Er wordt gesproken van 5000 banen. Een situatie die
wij voor 2000 niet konden inschatten, maar waarmee we wel degelijk rekening
hadden moeten houden. Dit hebben wij als gemeentebestuur verzuimd. Immers,
met de wijsheid achteraf bezien had de exploitatieovereenkomst wat ruimer
opgesteld moeten worden. Wellicht hadden er wat buffers moeten worden
ingebouwd, door meer partijen in de joint venture te betrekken. KPN heeft
inmiddels aangegeven de verliesgevende activiteiten te willen afstoten en
zich louter te willen concentreren op de core-business van vaste en mobiele
telecommunicatie. Hiermee heeft KPN de love-baby van de gemeente een
dolkstoot in de rug gegeven .

Persoonlijk vind ik dat KPN te snel de handdoek in de ring heeft gegooid. En
zelfs op een onverantwoorde wijze. Na een gemeentelijke investering van 2.5
miljoen gulden werd er door alle partijen rekening gehouden met verlies. Pas
in het 3e jaar zou de break even point bereikt worden. Hiervoor hadden alle
drie de partijen getekend. En nu blijkt dat KPN dit break even point niet
heeft willen afwachten en de wens te kennen geeft om zich terug te trekken.
Een schrale troost voor de gemeente is wel dat KPN de gemeente gegarandeerd
heeft zich pas terug te trekken als er een andere partner gevonden is om de
ontwikkelingen bij Residentie.net over te namen. Thans wordt er dan ook
naarstig gezocht naar een andere partner. Maar wat koop je hiermee? De droom
lijkt nu een nachtmerrie te zijn geworden.

Ik vind dat KPN in deze niet kosher gehandeld heeft, om het maar zacht uit
te drukken. KPN heeft zich op een onverantwoorde wijze teruggetrokken van
haar verantwoordelijkheden. En dit is pijnlijk. Pijnlijk omdat bijna
raadsbreed steun werd gegeven aan dit samenwerkingsverband om ICT in de stad
te ontwikkelen. Ondanks bedenkingen over de keuze van louter KPN ben ik
indertijd akkoord gegaan met die samenwerking en de rol van KPN omdat ik
dacht dat dit een betrouwbare partner was, gezien hun activiteiten en
expertise in de digitale sector.

De gemeente is nu de bewoners van Den Haag verplicht om op korte termijn een
oplossing te zoeken ten einde deze netelige situatie op te lossen, wil zij
geloofwaardig blijven. Fundamentele waarden van het openbaar bestuur als
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn in het geding. Dit kunnen en mogen
wij niet tolereren. Mijn gegeven vertrouwen in KPN is geschaad. Mijn gegeven
vertrouwen aan de exploitatieovereenkomst is geschaad. Mijn gegeven
vertrouwen aan het college van B & W heeft op dit punt een deuk opgelopen.
Het is zaak om het ICT beleid weer nadrukkelijk op de agenda te zetten voor
de komende tijd, met een duidelijke en heldere visie richting alle spelers.
Het is niet te laat om op nieuw te beginnen.

* Rabin Baldewsingh is raadslid voor de PvdA in Den Haag en is onder meer
woordvoerder ICT en mediabeleid.

(naar inhoud) 


josineResidentie.net: Kom Den Haag meemaken!


Door: Josine Overdevest, Residentie.net

De doelstelling van Residentie.net voor de komende jaren zal zich moeten
richten op het ontwikkelen van een plek in cyberspace waar iedere Hagenaar
zich in welke hoedanigheid dan ook kan aansluiten en daar kan vinden wat hij
zoekt. Of het nu contact met de Gemeente of zijn volksvertegenwoordiger is,
informatie over het Haagse woningaanbod en verenigingsleven, het zelf
plaatsen van informatie in een paspoort of op een Plein of het aangaan van
een discussie met stads- en buurtgenoten

De activiteiten van de organisatie Residentie.net zijn daarin naar mijn
mening samen te vatten als "content- en context organizing in een lokale
internet-omgeving".

Residentie.net zal moeten voorzien in de behoefte aan informatie,
communicatie en interactie met, over, voor en door alle partijen binnen Den
Haag voor consumenten, bedrijfsleven, Gemeente, verenigingen, scholen en
politiek door het ter beschikking stellen van een voor ieder toegankelijk
interactief platform en ondersteuning in gebruik hiervan.

Een dergelijke brede doelstelling heeft een aantal vergaande consequenties
o.a.

*	een heel brede doelgroep, nl alle Hagenaars van digibeet tot
Internetwizard, waarbij het een uitdaging is om zowel de digibeet aan de
hand te kunnen nemen en laagdrempelig kennis te laten maken met de
mogelijkheden van dit medium, terwijl de internet wizard voor de nieuwste
snufjes niet bij Residentie.net zal zoeken maar hier wel over kan berichten
en mogelijk adviseren, terwijl ze zelf Residentie.net bezoeken omdat ze
geprikkeld worden door de inhoud.

*	Om een zo brede doelgroep aan te spreken zal er ook voor ieder wat
wils moeten zijn en dat dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer zo veel
mogelijk partijen vanuit het Haagse maatschappijke domein bereid zijn met
Residentie.net samen te werken en hun informatie op Residentie.net te delen.

In de positionering en ontwikkeling van een product als Residentie.net is
een aantal elementen van belang zoals de techniek, de marketing en de
gebruikerservaring. Bij een optimale mix van genoemde elementen heeft
Residentie.net de grootste kans van slagen.

Bij de marketing moet met name gekeken worden welke behoefte van wie we nu
eigenlijk adresseren. In de omgeving zijn een aantal trends gaande die
culmineren in de wens van een 'digitaal publiek domein' voor de Hagenaar
waar men zich kan laten informeren en kan communiceren en discussiŽren.

Dit domein zal voor de Hagenaars zoveel moeten bieden dat zij er graag komen
en bereid zijn zelf een bijdrage te leveren. Dit betekent dat voor dit
digitale publieke domein er zoveel mogelijk aansluiting moeten worden
gezocht met het reŽle publieke domein zoals maatschappelijke organisaties,
sportverenigingen etc en tevens met andere Haagse internet initiatieven
zoals ook terecht wordt aangedragen door Martin van Rossum en David van
Keulen in hun bijdrage.

De techniek is een van de meest zichtbare uitingen van Residentie.net, zeker
als hier iets misgaat, de migratie naar het nieuwe Residentie.net afgelopen
juni verdient zeker niet in alle opzichten de schoonheidsprijs. Het blijft
moeilijk in dit opzicht om het een ieder naar de zin te maken, zoals ik
eerder aangaf, de doelgroep omvat zowel digibeten als internetwizards en de
behoeften en vaardigheden van beide extremen lopen ver uiteen. Het
belangrijkste van het platform is naar mijn mening dat het een betrouwbaar
platform is, dat het flexibel aan te passen is aan nieuwe eisen en wensen en
dat het gebruikersvriendelijk is om daarmee de laagdrempeligheid te bieden
die de Gemeenteraad in 1999 vereist heeft.

De gebruikerservaring is een element dat in veel productontwikkelingen
achterwege wordt gelaten waardoor het risico ontstaat aansluiting met de
gebruikers te missen. Ook Residentie.net zal meer uit deze ervaring moeten
putten dan tot op heden gebeurd is. Zowel op het gebied van de geboden
functionaliteiten als van de geboden content en de mogelijkheid van
interactie. Ik weet dat er vanuit de gebruikers of misschien wel overtuigde
niet-gebruikers veel geschreven en geroepen wordt over Residentie.net. Ik
zou het op prijs stellen als het ook tegen Residentie.net geroepen wordt
zodat we in staat worden gesteld er op te reageren of er iets mee te doen.
Het team van Residentie.net dat overigens sinds april vorig jaar in Den Haag
gevestigd is staat open voor suggesties en is in ieder geval via de site en
e-mail goed bereikbaar. .

Voorstel van onze kant is in ieder geval om komend jaar de
gebruikerservaringen meer structureel op vangen en resultaten ook
daadwerkelijk terug te koppelen.

Een van de onderscheidende elementen ten opzichte van andere Haagse
internetinitiatieven is de nauwe betrokkenheid van het Gemeente Den Haag.
Residentie.net biedt in de ideale situatie een ontmoetingsplaats voor de
burger met het Haags gemeentebestuur en de Haagse volksvertegenwoordiging.
Deze ontmoetingsplaats kan tegemoet komen aan de wens om de afstand tussen
overheid en burger te verkleinen en zelfs als middel dienen om te komen tot
de door de overheid zo gewenste interactieve beleidsvorming.

Duidelijk is dat de Haagse digitale burger ten zeerste bereid is zijn mening
te geven over een aantal uiteenlopende onderwerpen die hem raken. Dit blijkt
niet alleen uit de discussies op Residentie.net maar zeker ook uit de
discussies die op andere plaatsen zoals bij <http://www.denhaag.org/>
www.denhaag.org gevoerd worden.

Tot op heden blijft de bijdrage van zowel politici als bestuurders beperkt,
hoewel verschillende malen geattendeerd op bijdragen en
discussiesonderwerpen van burgers.

Van belang lijkt mij te onderzoeken waarom deze bijdrage achterwege blijft,
is dit onwetendheid, ontevredenheid, desinteresse, gebrek aan kennis,
drempelvrees? Het antwoord is mij niet bekend maar ik ben graag bereid om
hier het gesprek over aan te gaan en eventuele drempels te slechten.

Vol vertrouwen in een uitdagende nieuwe fase voor Residentie.net roep ik een
ieder die zich aangesproken voelt op: "Kom Den Haag meemaken!"

Josine Overdevest

Residentie.net

1 februari 2002

(naar inhoud) 


HartekreetHartekreet***OPRICHTERSPLEIN*** 
Nieuws 
Backoffice van residentie.net waardeloos!!! 
Gepost door <javascript:PopupGroot('../paspoorten/paspoort.asp?id=26090')>
WillemvanOranje {AT} 29 december 2001 - 14:01 
Van de oprichter van de >>De virtuele wijk<< heb ik vernomen dat de
discussies niet werken op zijn plein. Meerdere malen heeft hij gebeld
(inmiddels voor fl.35,-), maar hij komt niet door de wachtrij (als er al een
wachtrij is), hoewel gezegd wordt dat hij als eerstvolgende geholpen zal
worden. Ook mailtjes blijven onbeantwoord. Dit loopt toich al zeker een
maand... Beschamend!!! Hoe een backoffice een beeldschoon webcentrum kan
bekladden!

(naar inhoud) 


ict_en_de_stadICT en de Stad


 

"ICT en de Stad": Dr. Cerfontaines wonderolie

20-12-2000 Bart Tromp, Het Parool

Van alle beleidsrapporten die ik de laatste jaren heb gelezen is dit wel het
domste. Het heet 'ICT en de stad' en het komt voor verantwoording van de
gelijknamige commissie onder voorzitterschap van Gerlach Cerfontaine,
president-directeur van de luchthaven Schiphol. De commissie is ingesteld
door Rogier van Boxtel, die in het kabinet zitting heeft als minister voor
grote steden en -integratiebeleid.

De minister wilde weten hoe steden om moeten gaan met de nieuwe informatie-
en communicatietechnologie, ICT. Kan deze gebruikt worden om steden beter te
laten functioneren? En hij voegde daar een wasmand stedelijke problemen aan
toe: bereikbaarheid, woningaanbod, arbeidsmarkt, 'sociale cohesie' in wijk
en buurt, integratie en participatie van etnische minderheden, noem maar op.

Wat bericht het rapport nu? Dit: dat ICT een schitterend middel is om alle
stedelijke problemen op te lossen! Karin Spaink merkte gister op deze pagina
terecht op dat voor Cerfontaine c.s. internet niets minder is dan sociale
wonderolie.

lees verder op: www.pvda.nl/~denhaag/tromp/bart_tromp_cerfontaine.htm
<http://www.pvda.nl/~denhaag/tromp/bart_tromp_cerfontaine.htm> 

(naar inhoud) 

 _____ 

Het elektronisch universum: Van Van Boxtel tot Cerfontaine

Willem Minderhout, februari 2001

Bart <http://www.pvda.nl/~denhaag/tromp/bart_tromp_cerfontaine.htm> Tromp
noemde in Het Parool de nota ICT en de
<http://www.minbzk.nl/directto.asp?subthema=77> Stad
<http://www.minbzk.nl/directto.asp?subthema=77> van de commissie Cerfontaine
'hardcore beleidsporno' omdat deze nota - waarin beweerd wordt dat de
problematiek van de grote steden effectief te lijf kan worden gegaan met
behulp van ICT - niet of nauwelijks is onderbouwd en in 'afschuwelijk
Nederlands is geschreven'. Ik weet niet of Tromp ook de beleidsnota van de
Minister van Grote Steden en Integratiebeleid (GSI), Roger van Boxtel, heeft
gelezen, waarin voornoemde nota werd aangekondigd. In zijn ogen moet deze
nota - Contract met de <http://www.minbzk.nl/directto.asp?tekst=1646>
Toekomst - wel gelijkstaan aan De honderd dagen van Sodom en Gomorra, of als
Le plus nouveau Roger, ou les Malheurs de la Vertu postmoderne. Het
'Contract' beoogt namelijk met behulp van ICT ongeveer alle denkbare
problemen aan te pakken en op te lossen. De stijl en redeneertrant zijn vast
richtinggevend geweest voor de Commissie Cerfontaine, zonder dat
laatstgenoemde commissie die wist te overtreffen.

(...)

En toch ...

En toch is het de eerste nota waarin beschreven staat dat er zoiets bestaat
als een digitale openbare ruimte waarvoor de overheid een
verantwoordelijkheid heeft en initiatieven moet ontplooien net als voor de
materiele openbare ruimte. De digitale ruimte heeft een sociale, culturele
en economische dimensie die van toenemend belang is of kan zijn voor de
toekomst van de stad.

(...)

Op die manier draagt de overheid zorg voor 'empowerment' van de burger in de
digitale ruimte en kan er in dialoog werkelijk een ontwikkeling starten de
burger invloed geeft op 'het zelfregulerend vermogen van het Net' door hem
in staat te stellen deel uit te maken van 'glokale' gemeenschappen in een
heterotopische omgeving.

Als deze boodschap overkomt en tot daden leidt is Van Boxtel wat mij betreft
een wonderkind en geen total loss. 

lees het hele artikel op:
http://www.transformaties.org/democratie/elektronisch_universum.htm
<http://www.transformaties.org/democratie/elektronisch_universum.htm> 

(naar inhoud) 

 _____ 

ICT LEIDT NIET TOT BESTUURLIJKE REVOLUTIE

Paul Bordewijk 26-01-2002

De opkomst van Internet wordt door het kabinet en door commissies die door
het kabinet zijn ingesteld (Cerfontaine, Docters van Leeuwen) beschouwd als
iets unieks, dat een hele andere visie op de overheid noodzakelijk maakt.
Naar de mening van de auteur is het niet meer dan een volgende stap in een
ontwikkeling die al twee eeuwen gaande is, en zijn de radicale conclusies
die de twee adviescommissies aan deze ontwikkeling willen verbinden
bovendien tegenstrijdig.

Het was op het congres dat de Vereniging voor Bestuurskunde op 18 oktober
2001 wijdde aan ICT en Overheid, naar aanleiding van het rapport van de
Adviescommissie ICT en Overheid van de comissie Docters van Leeuwen. Wim
Deetman, burgemeester van Den Haag, sprak over de "Betekenis van de
aanbevelingen voor lagere overheden." De beamer stond aan, de laptop met
zijn door zijn ambtenaren voorbereide power-point presentatie lag op de
katheder, en Deetman kon beginnen.

Maar toen gebeurde het. Deetman wist niet wat hij nu doen moest, en vroeg
met ingehouden verontwaardiging om de komst van een technicus. Die kwam van
achterin de zaal aangesneld, en drukte op de linker muisknop. En daar
verscheen de eerste figuur. Voor de hele zaal was het in ťťn klap duidelijk:
hier staat een adigibeet voor ons, die met Wim Kok kan concurreren om de
prijs voor de meest onwetende bestuurder op ICT gebied.

Toch maakte Deetman deel uit van liefst twee commissies die zich op
instigatie van minister Van Boxtel hebben beziggehouden met de gevolgen van
informatie- en communicatietechnologie, en daar vergaande consequenties aan
verbinden. Behalve van de commissie Docters maakte hij ook deel uit van de
commissie Cerfontaine, die het rapport Burgers verbonden - ICT en de stad
uitgebracht heeft.

Beide rapporten vallen op door de geŽxalteerde verwachtingen die men van ICT
heeft, die overigens tegengesteld zijn. Bij Docters van Leeuwen ligt de
nadruk op de deterritorialisering als gevolg van ICT, bij Cerfontaine juist
op de rol van ICT bij de vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid
van de burgers op hun directe leefomgeving.

Maar beide commissies zijn het erover eens, dat ieder huis zo snel mogelijk
op een glasvezelnet moet worden aangesloten. En daar zijn duiten voor nodig.
Uw duiten. Want als we het aan de markt overlaten gebeurt het niet, en
daarom moet er belastinggeld in gestoken worden. Cerfontaine claimt daar f
600 miljoen voor.

lees het hele artikel op:
http://www.leiden.pvda.nl/bordewijk/nieuwsbericht.php?id=156
<http://www.leiden.pvda.nl/bordewijk/nieuwsbericht.php?id=156> 

(naar inhoud) 


ColofonColofon

E-Nieuws is de elektronische nieuwsbrief van de PvdA Afdeling Den Haag die
bij benadering tweewekelijks verschijnt. Overname van berichten is
toegestaan met handhaving van de strekking en met zorgvuldige
bronvermelding. 


Berichten en oproepen voor E-Nieuws, website en papieren Info kunnen
voortdurend toegezonden worden aan perspvdadenhaag {AT} yahoogroups.com
<mailto:perspvdadenhaag {AT} yahoogroups.com>  


Iedereen kan zich op E Nieuws abonneren (of opzeggen) via
willem.minderhout {AT} residentie.net <mailto:willem.minderhout {AT} residentie.net>
. GRATIS! 


Het ledenblad verschijnt tien keer per jaar op papier en is - de naam zegt
het al - alleen voor leden.

Redactie 'papieren' Info: Kristina Ullrich tel: 070-355 4889 (thuis), 06-15
484 153 (werk), Gisela Doll tel: 070-368 8239 (thuis), 070-333 2640 (werk),

E-mail redactie (Info, website en E NIeuws): perspvdadenhaag {AT} yahoogroups.com
<mailto:perspvdadenhaag {AT} yahoogroups.com> 

E-mail Partijkantoor: willem.minderhout {AT} residentie.net
<mailto:willem.minderhout {AT} residentie.net> 

Adres Partijkantoor: Stationsweg 10b 2515 BN Den Haag

Algemene informatie over de werkgroepen -contactpersoon: Sebastiaan Ruddijs
Tel.: 070-310 7576

(naar inhoud) 


Yahoo! Groups Sponsor	

ADVERTISEMENT
 
<http://rd.yahoo.com/M=213858.1871318.3370210.1261774/D=egroupweb/S=17050602
13:HM/A=763352/R=0/*http://www.classmates.com/index.tf?s=5085> 	
 
<http://us.adserver.yahoo.com/l?M=213858.1871318.3370210.1261774/D=egroupmai
l/S=1705060213:HM/A=763352/rand=724837302> 	

To unsubscribe from this group, send an email to:
perspvdadenhaag-unsubscribe {AT} yahoogroups.comYour use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service
<http://docs.yahoo.com/info/terms/> . 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).