www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Uitnodiging aan praktische dromers
H S on Mon, 4 Feb 2002 13:48:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Uitnodiging aan praktische dromers


Hallo dromers,
 
Bijgaand maatregelen aangekondigd door de koningin van EZ om het initiatiefnemers lokaal te ondersteunen:
 
Datum: 04-02-2002

[ http://www.ez.nl/homepages/default.asp?pagina=persbericht&iMessage=14 ]

Op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken en staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Ministerraad op hoofdlijnen ingestemd met voorstellen van een werkgroep persoonlijke dienstverlening onder de titel "Vijf vliegen in één klap - Naar één markt voor persoonlijke diensten". De werkgroep is ingesteld in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW).
De markt voor persoonlijke dienstverlening is gericht op het aanbieden van alle huishoudelijke en zorgtaken in en rondom het huis. De ontwikkeling van deze markt is van groot belang om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verhogen. Uit een in opdracht van de werkgroep gehouden enquête blijkt dat met een goed aanbod van persoonlijke dienstverlening 75.000 voltijdbanen kunnen worden gecreëerd.

Het kabinet is met de werkgroep van oordeel dat verdere ontwikkeling van deze markt een positieve bijdrage kan leveren aan een groot aantal doelstellingen: verhogen van de arbeidsparticipatie, verbetering van de balans werk en privé, vergroting van het aantal banen voor laagopgeleiden, een optimale ordening en werking van markten en bevordering van het ondernemerschap. De beste route naar een verder ontwikkeling van de markt voor persoonlijke dienstverlening loopt via het creëren van één open markt in deze sector zonder schotten. Dat biedt kansen voor grote èn kleine ondernemingen en voor starters. Ook ontstaan mogelijkheden om persoonlijke en maatschappelijke diensten te combineren. Het kabinet wil hieraan een bijdrage leveren door het wegnemen van concrete belemmeringen in wet- en regelgeving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om regelgeving die het aanbieden van combinaties van diensten verhindert door tegenstrijdige bepalingen in verschillende wetsregimes. Zo strookt de regeling voor horecavoorzieningen niet met de eisen waaraan kinderopvang moet voldoen, waardoor het vaak moeilijk is maaltijdservices aan te bieden. Het kabinet wil via een systematische en concrete inventarisatie van belemmeringen  (ook op lokaal niveau) komen tot een formulering van concrete acties. Daarbij zal ook gebruik worden gemaakt van de inzichten die zijn verkregen door de experimenten in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling. Het kabinet beveelt ook aan door te gaan met experimenten op dit terrein.


----- Original Message -----
Sent: Monday, February 04, 2002 11:29 AM
Subject: [Nettime-nl] Uitnodiging aan praktische dromers

5 februari: Internationale dag voor mensen die lokaal hun wereld willen veranderen!

Idealist.org heeft 5 februari uitgeroepen tot aktiedag, waarop nu meer dan 120 bijeenkomsten worden georganiseerd in meer dan 40 landen.
In Nederland is Echte Welvaart de enige host die participeert. Bedoeling van deze bijeenkomsten is mensen bij elkaar te brengen die lokaal aan de slag willen om hun wereld te veranderen.

De agenda is als volgt:

<> introduktieronde
<> wat zijn de idealen en de plannen van de deelnemers?
<> waar heeft iedereen behoefte aan?
<> hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Geinteresseerd?
Kom dan morgen, dinsdag 5 februari,  om 16.00 uur langs.
Ons kantoor is gevestigd in het pand van Stichting Natuur en Milieu midden in het centrum van Utrecht, 800 meter van Utrecht Centraal Station.
Kijk voor de routebeschrijving op:
http://www.snm.nl/contact.htm#route

Meer info:
www.idealist.org/play.html
www.echtewelvaart.nl


Met vriendelijke groet,

Leo van Loon
Echte Welvaart