www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] PvdA over software octrooien
geert on Thu, 21 Feb 2002 21:49:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PvdA over software octrooien


PERSBERICHT PVDA

Den Haag, 20 februari 2002

PARTIJ VAN DE ARBEID ONTEVREDEN OVER CONCEPT EU RICHTLIJN SOFTWARE
OCTROOIEN

Vandaag is met een persbericht de concept EU richtlijn over software
octrooien verschenen. Deze richtlijn zal een dwingend karakter krijgen
binnen de EU en nationale wetgeving zal daaraan moeten worden aangepast.
Ondanks grote bezwaren van meerdere Europese landen biedt het concept
veel ruimere mogelijkheden o software te patenteren dan tot nu toe. De
PvdA heeft zich meermalen uitgesproken tegen de mogelijkheid om triviale
software octrooien erkend te krijgen. De PvdA is voorstander van
patenten ter bescherming van reele investeringen in innovatie. Maar dan
moet het wel om technische vernieuwing en aantoonbaar werkende produkten
gaan. Anders ontstaat er ruimte om slechts papieren ideeen te
octrooiieren en vervolgens kleine bedrijven te dwingen daarvoor te
betalen. De PvdA wenst de open toegang tot kennis en innvatie voor alle
ondernemers te beschermen. Op initiatief van de PvdA hebben de
Vereniging Open Source Nederland en de FENIT, brancheorganisatie van
softwarebedrijven gezamenlijk criteria ontwikkeld waar software aan moet
voldoen voor er een patent verstrekt kan worden.

Zowel kleine zelfstandige softwareontwikkelaars als grotere
softwarebedrijven erkennen het belang van harde scherpe criteria voor
softwarepatenten om te zorgen dat echte inovatie beloond wordt en
machtsvorming wordt tegengegaan.

Staatssecretaris Ybema heeft de Kamer meermalen toegezegd dat hij in
Europees verband strenge regelgeving en heldere criteria zou bevorderen.
Daarvan is niets terug te vinden in de concept richtlijn. De vraag is
hoe dat komt en in een serie schriftelijke vragen nodigt Rik Hindriks
namens de PvdA-fractie uit om aan te geven hoe hij alsnog een wijziging
denkt te gaan realiseren.

Voor meer informatie: Rik Hindriks 06-51 82 59 46

Vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken van het lid
Hindriks (PvdA)

Heeft u kennis genomen van de press release  en faq over de draft
directive inzake software patenten die vandaag door de EU is
gepubliceerd?

Heeft U kennis genomen van het commentaar van software organisaties op
deze draft directives? Hoe beoordeelt  dit commentaar?

Bent U van mening dat de voorstellen van de EU in overeenstemming zijn
met de inzet van de Nederlandse Regering? Zo nee, welke acties bent U
voornemens te ondernemen om de voorstellen alsnog in overeenstemming te
brengen met deze inzet?

Bent U van mening dat de voorstellen van de EU in voldoende mate
rekening houden met gewenste criteria inzake het erkennen  van
softwarepatenten? Zo ja, op grond waarvan? Zo nee, hoe denkt U de
criteria, zoals die zijn ontwikkeld door VOSN en FENIT alsnog in
voldoende mate in de richtlijn verwerkt te krijgen?

 Op welke wijze heeft U een actieve rol gespeeld  bij de totstandkoming
van deze draft directive?

Op welke wijze zult U alsnog de door U toegezegde  initiatieven om
scherpe criteria ingevoerd te krijgen nemen in het Europees overleg over
deze draft directive?

Is het naar uw oordeel mogelijk om op grond van de nu bekende tekts van
de draft directive te komen tot het ongeldig verklaren van triviale
software octrooien? Zo ja, op grond waarvan meent U dat en welke
softwareoctrooien zal dat betreffen? Zo nee, bent U voornemens daartoe
nadere acties te ondernemen?

Is het juist dat deze draft EU directive is geschreven door Francisco
Mingorance? Indien de directe verantwoordlijkheid elders ligt is het dan
juist dat Francisco Mingorance een belangrijke rol heeft vervuld bij het
schrijven van deze draft directive? Indien dat het geval is, hoe
beoordeelt U dan zijn relatie met de Business Software Alliance en de
daarin vertegenwoordigde grote Amerikaanse softwareondernemingen?

Bent U bereid om ten aanzien van de wijze van totstandkoming, alsmede de
invloed daarop van externe adviseurs, van deze draft directive nadere
informatie te vragen aan de Europese Commissie?

Bent U bereid om nader overleg te voeren met de Vereniging Open Source
Nederland en de FENIT over deze draft directive van de EU? Kan de Kamer
nadere berichten over dat overleg tegemoet zien?

 http://europa.eu.int/comm/press_room/index_en.htm

 http://www.eurolinux.org/news/warn01C/indexen.html

Zie algemeen overleg 21670 nr 14 over een Algemeen Overleg gehouden 14
Maart 2001

Uit 21670 nr 14 ``De staatssecretaris gaat niet akkoord met wijzigingen
van het verdrag zonder verbeterde regels. Hij gaat de strijd in Europa aan
tegen triviale octrooien. Hij zal initiatieven nemen waar het gaat om
scherpe
criteria voor het vernauwen van de mazen, in overleg met onder andere
het BIE, de FENIT en de VOSN. Hij zal ook kijken naar verkorting van de
termijn. Er komt voorlichting aan het MKB en voor het reces of in ieder
geval vlak daarna zal er een evaluatie komen.'' En ``Volgens de
staatssecretaris is deze samenvatting correct.''

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).