www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fw: ABN-AMRO EN INSYS
H S on Wed, 3 Apr 2002 15:18:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: ABN-AMRO EN INSYS


Hallo Nettime,

Er gebeurt toch nog wat in NL:


> Ministerie van Economische Zaken
> Berichtnaam: ABN-AMRO EN INSYS
> Nummer: 53
> Datum: 02-04-2002
>
> [ http://www.ez.nl/homepages/default.asp?pagina=persbericht&iMessage=53 ]
>
> Het lid Koenders (PvdA) heeft aan de staatssecretaris van Economische
Zaken op 14-03-2002 de volgende schriftelijke vragen gesteld.
>
> 1 Kent u het persbericht van 8 maart jl. over de financiering door ABN
Amro van een fabriek van clusterbommen INSYS? Is het waar dat ABN Amro
deelneemt in INSYS?
>
> 2 Hoe oordeelt u in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen
(verder: MVO) in het algemeen en het respecteren van mensenrechten in het
bijzonder over de aanschaf van een onderneming die clusterbommen fabriceert,
dit mede in het kader van de negatieve houding die mensenrechtenorganisaties
zoals Human Right Watch en Amnesty International innemen, vooral als deze
bommen worden gebruikt tegen burgerdoelen?
>
> 3 Betreft het hier een transactie die op basis van door de regering
gewenst maatschappelijk verantwoord gedrag in aanmerking zou komen voor
enige vorm van exportstimulering door de Nederlandse staat, dit mede in het
kader van de ook door de Nederlandse regering gedeelde zorg over niet
ontplofte submunitie van clusterwapens? Zo ja, waarom bestaan er dan
richtlijnen met betrekking tot MVO en het verstrekken van exportstimulering?
Zo neen, waarom niet?
>
> 4 Hoe verhoudt naar uw mening de aankoop van een fabriek voor
clusterbommen zich tot de volgende stelling van ABN Amro 'Respecting human
rights and the environment is an integral part of responsible social
behaviour and corporate citizenship [.] We are accountable for our actions
and open about them'?
>
> 5 Hoe groot acht u de kans, gezien bovenstaande Business Principles, dat
ABN Amro INSYS juist heeft gekocht met de intentie de fabriek vanuit het
oogpunt van MVO te sluiten? Hoe groot acht u de kans dat het ABN Amro
Business Principle 'to maximise long-term shareholder value' bij de genoemde
aankoop van INSYS belangrijker is dan 'respecting human rights'?
>
> 6 Kent u het boek 'Beyond Voluntarism' over de tekortschietende
zelfregulering van internationale ondernemingen met betrekking tot
mensenrechten en het bericht in de Financial Times van 18 februari jl.
daarover?
>
> 7 Hoe beoordeelt u het aan het genoemde boek ten grondslag liggende
onderzoek en de uitkomsten van het onderzoek?
>
> 8 Deelt u de mening van de samenstellers van het genoemde boek dat de
vrijwillige afspraken die moeten toezien op naleving van mensenrechten door
ondernemingen tekortschieten? Zo ja, hoe kunnen dergelijke vrijwillige
afspraken wel effectief worden gemaakt? Zo neen, waarom niet?
>
> 9 Hoe oordeelt u over wenselijkheid en noodzakelijkheid van wettelijke
maatregelen die genomen (moeten) worden om bijvoorbeeld de handel in
diamanten volgens internationaal aanvaarde normen van maatschappelijk
ondernemen te laten verlopen?
>
> 10 Hoe oordeelt u over de conclusie dat op het gebied van mensenrechten,
als aanvulling op vrijwillige afspraken, wettelijke verplichtingen nodig
kunnen zijn om het gedrag van internationale ondernemingen op dit terrein te
reguleren?
>
> 11 Deelt u de mening van de auteurs dat ondernemingen die zich welwillend
opstellen ten aanzien van het vrijwillig naleven van mensenrechten, niets te
vrezen hebben van wettelijke maatregelen? Zo ja, hoe denkt u dan over het
invoeren van dergelijke wettelijke maatregelen in Nederland? Zo neen,
waarom niet?
> -----------------
>
> 1 Persbericht van de Campagne tegen Wapenhandel 8 maart jl. 'ANB Amro
eigenaar van clusterbommen producent'. [http://www.stopwapenhandel.org/]
> 2 ABN Amro Business Principles
[http://www.abnamro.com/com/about/bp01.asp]
> 3 A. Maitland, 'Inside track law & Business', in: Financial Times, feb.
18, 2002; 'Beyond Voluntarism', gepubliceerd door The International Council
on Human Rights Policy.
>
>
> De staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema, heeft deze
vragen als volgt beantwoord.
>
> 1 Ja, het persbericht is mij bekend. ABN-AMRO heeft bevestigd dat het
indirect deelneemt in het Britse bedrijf INSYS. Het Britse investeringsfonds
"The Fifth ABN AMRO Causeway Development Fund", waarin ABN-AMRO voor 40%
deelneemt, heeft als onderdeel van een z.g. management buy-out een belang
van 62,5% in INSYS verworven dat echter wordt teruggebracht naar 43,6%.
>
> 2 Het bedrijf INSYS produceert geen wapens of wapensystemen. INSYS werkt
voornamelijk op contractbasis voor het Britse Ministerie van Defensie. Die
werkzaamheden betreffen het onderhouden, renoveren en integreren van wapens,
resp. wapensystemen. In dat kader heeft INSYS opdracht gekregen voor het
onderhoud van de clusterbommen van de Britse luchtmacht.
>
> Ik zie in het bovenstaande geen aanleiding om ABN-AMRO aan te spreken op
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het verschaffen van kapitaal aan
een bedrijf dat volstrekt legitieme activiteiten verricht kan niet als
onmaatschappelijk worden aangemerkt.
> ABN-AMRO is overigens bekend met de leidende rol die Nederland speelt om
in internationaal verband oplossingen te vinden voor het probleem van niet
tot ontploffing gekomen explosieven, zoals submunitie van clusterbommen.
>
> 3 Het Nederlandse exportinstrumentarium is hier niet van toepassing. Zie
verder het antwoord op vraag 2.
>
> 4 Het besluit van een bank c.q. beleggingsfonds om aan een bedrijf
risicodragend kapitaal te verstrekken, is een interne afweging van de bank
zelf. De bank zal zelf ook dienen te beoordelen of het besluit in
overeenstemming is met de door de bank uitgedragen "business principles". In
het onderhavige geval gaat het om de verstrekking van risicodragend kapitaal
aan een bedrijf dat voor 90% van de omzet afhankelijk is van de opdrachten
van het Britse ministerie van Defensie, waarvan het onderhoud aan de
voorraad clusterbommen nog geen 0,5% van de omzet zou bedragen. De
activiteiten die in het kader van het onderhoud van de defensie van een
NAVO-lidstaat worden verricht hoeven geenszins in strijd te zijn met de
principes van MVO.
>
> 5 Het is niet aan de overheid om zich in dergelijke interne afwegingen
van een bedrijf te mengen.
>
> 6 Ik ben bekend met het door de 'International Council on Human Rights
Policy' gepubliceerde rapport 'Beyond Voluntarism'. Daarnaast ben ik op de
hoogte van het artikel van Alison Maitland over dit rapport, zoals
verschenen in de 'Financial Times' van 18 februari 2002.
>
> 7 Het rapport geeft helder de stand van zaken weer op het gebied van
mensenrechten, waarbij de relatie tussen morele en sociale plichten van
ondernemingen en internationale wetgeving centraal staat. Ik onderschrijf de
waarneming dat de aandacht besteed aan mensenrechten, zowel door bedrijven
als door NGO's, de laatste jaren is toegenomen. In het rapport wordt verder
aangehaald dat een vrijwillige aanpak, oftewel zelfregulering, een
belangrijke rol speelt bij het respecteren van mensenrechten door bedrijven.
Dit is een standpunt dat het kabinet onderschrijft. Zelfregulering is
gemakkelijker toe te passen en flexibel ten aanzien van omstandigheden
waarbinnen bepaalde branches of bedrijven zich bevinden, zoals het rapport
stelt. Het gaat om maatwerk, zoals het geval is bij de "Voluntary Principles
on Security and Human Rights". Dit is een richtsnoer op het gebied van
mensenrechten voor bedrijven in de olie-, gas- en mijnbouwsector die gebruik
maken van lokale veiligheidshandhavers. Vrijwilligheid wordt echter lastig,
zoals het rapport terecht stelt, als dit vrijblijvendheid betekent, als er
geen uniforme standaard beschikbaar is waartegen individueel handelen van
ondernemingen kan worden afgezet en als bedrijven niet op hun gedrag kunnen
worden aangesproken. Een antwoord op de gesignaleerde punten zie ik echter
niet liggen op het terrein van bindende regelgeving. Vrijwilligheid betekent
geen vrijblijvendheid, zoals in het kabinetsstandpunt wordt benadrukt, en
de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen bieden een
internationale coherente standaard.
>
> 8 Nee, ik deel die mening niet. Mijn indruk is dat ondernemingen zich
over het algemeen goed bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de
naleving van de mensenrechten. Het gaat uiteraard niet altijd goed, maar ik
ken geen bedrijven die stelselmatig de mensenrechten schenden. Het probleem
van mensenrechtenschendingen wordt primair veroorzaakt door falend
overheidsbeleid. En dat terwijl overheden formeel gebonden zijn aan naleving
van de mensenrechten. Juist in die omstandigheden kunnen bedrijven het goede
voorbeeld geven. Het initiatief van Amnesty International om bedrijven te
helpen bij het ontwikkelen van beleid inzake mensenrechten is zeer
succesvol. Deze "bottom-up" benadering is veel effectiever dan een
"top-down" beleid waarbij bedrijven verplichtingen krijgen opgelegd.
>
> 9 Zoals ik reeds in mijn antwoorden op de twee vorige vragen heb
aangegeven, ben ik geen voorstander van wettelijke maatregelen op dit
gebied. Ook ten aanzien van specifieke producten, zoals diamanten, geldt de
algemene regel dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
moeten kennen.
>
> 10 Zie het antwoord op vraag 8.
>
> 11 Die mening deel ik, doch daarmee is geenszins gezegd dat ik
voorstander zou zijn van het invoeren van dergelijke wettelijke maatregelen.
In het MVO-beleid van de Nederlandse regering is niet gekozen voor het
hanteren van wettelijke maatregelen. Dat past enerzijds niet in de erkenning
van de primaire verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor de wijze
waarop zij in het buitenland opereert. Anderzijds kunnen niet alle thema's
van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden uitgewerkt in algemeen
toepasbare criteria, die bovendien juridisch en uitvoeringstechnisch gezien
(handhavingsproblematiek) houdbaar zijn.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Ga naar de volgende link in uw browser om u uit te schrijven voor de
MailService van EZ:
> [
http://www.ez.nl/home.asp?locatie=main&page=/php/user/profiel/start.phtm ]
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).