www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] BREED OP GLAS
H S on Thu, 13 Jun 2002 22:25:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] BREED OP GLASPERSBERICHT
Utrecht, 13 juni 2002


GIGAPORT PLEIT VOOR UITBOUW ICT-KOPLOPERSPOSITIE
700 miljoen euro nodig voor vierjarig offensief


In het aan de Nederlandse politiek aangeboden advies Breed op Glas pleit de
stuurgroep GigaPort voor een nieuwe financiŽle injectie om de Nederlandse
ICT-koploperspositie in internationaal verband vast te houden en uit te
bouwen. Op basis van bijna vier jaar praktijkervaring ziet GigaPort reŽle
mogelijkheden om invoering van breedbandcommunicatie op glasvezelbasis in
Nederland te versnellen. Aansluitingen in zorg en onderwijs zijn daarbij
speerpunt. Daarnaast pleit GigaPort  voor een proeftuin voor het 'internet
van de toekomst', zodat ook innovatie en ontwikkeling een kans krijgen. Met
het vierjarige offensief (2003-2006) is een bedrag van 700 miljoen euro
gemoeid.

"Ons land hoort bij de onbetwiste ICT-koplopers. Dit komt tot uitdrukking in
de toestroom van wereldwijde ICT-pioniers als Cisco, IBM, Ericsson en BT
Ignite, die Nederland als uitvalsbasis voor hun breedbandontwikkeling
gebruiken", zo stelt Pieter Winsemius onder wiens voorzitterschap het advies
tot stand is gekomen. "Om deze 1,5 jaar voorsprong op andere landen te
behouden en een nieuwe sprong voorwaarts te maken, is steun van politiek en
bedrijfsleven noodzakelijk. De daarmee gepaard gaande financiŽle
consequenties van 700 miljoen euro over vier jaar zijn alleszins te
overzien."

Marktwerking stagneert
De stuurgroep komt tot deze conclusie doordat veel noodzakelijke
infrastructuur niet beschikbaar is. Hoewel binnen het GigaPort-project zo'n
100 locaties - voornamelijk hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen - van
breedbandige internettoegang zijn voorzien, stelt de stuurgroep dat dit niet
voldoende is. Er bestaat behoefte aan breedband in zorg, onderwijs, bij
publieke instellingen en bedrijfsleven op meer dan tienduizend locaties. De
huidige problemen in de kabel- en telecommunicatiesector bevestigen, dat het
principe van marktwerking hevig stagneert; een aanwijzing dat aanbieders op
korte termijn geen verdere vertakking van infrastructuur naar dorp of stad
zullen verzorgen. Alleen al om die reden kan en mag de ontwikkeling van
hoogwaardige glasvezelnetwerken en breedbandtoepassingen niet aan de
aanbodzijde alleen worden overgelaten. Verder is de vraag van de markt
versnipperd.

Publieke instellingen
Breed op Glas reikt concrete oplossingen aan en maakt daarin onderscheid
tussen een proeftuin voor het internet van de toekomst en de aanleg van
breedbandaansluitingen voor publieke instellingen. Voor deze laatste
categorie worden de breedbandmogelijkheden van onderwijs en gezondheidszorg
gecombineerd met het op gang brengen van een gezonde breedbandmarkt.
Hiervoor is 400 miljoen euro nodig, verdeeld over vier jaar:
- 200 miljoen euro: Vanuit onderwijs en zorg wordt de markt gestimuleerd om
een centraal knooppunt voor breedbandinfrastructuur aan te leggen in alle
steden en dorpen. Dit knooppunt verbindt stad of dorp met nationale
breedbandnetwerken. De nieuw aan te leggen en open te breken infrastructuur
bedraagt ongeveer 6000 km.
- 200 miljoen euro: Binnen steden en dorpen bundelen scholen en
zorginstellingen hun communicatie-behoeften. Zo verwerven ze hoogwaardige
verbindingen tot het centrale knooppunt. Met een stimuleringsbedrag van 200
miljoen euro kan deze vraagbundeling aanzienlijk worden versneld.

Proeftuin
De 300 miljoen euro die van 2003 tot 2006 nodig is voor het ontwikkelen van
een proeftuin wordt als volgt toegewezen:
- 100 miljoen euro: om een breedbandige netwerkinfrastructuur en
toepassingsomgeving te realiseren met ongelimiteerde capaciteit. De
proeftuin wordt aan andere Europese onderzoeksnetwerken gekoppeld en is
beschikbaar voor het testen en ontwikkelen van geavanceerde toepassingen
door wetenschap en industrie.
- 100 miljoen euro: voor de ontwikkeling van software-infrastructuur.
Aangevuld met een bijdrage van bedrijven en kennisinstellingen in dezelfde
ordegrootte.
- 100 miljoen euro: voor de ontwikkeling van breed-bandtoepassingen in het
publieke domein zoals onderwijs, gezondheidszorg en publiek bestuur. Deze
impuls komt bovenop bestaande overheidsplannen, waarbij de overheid als
launching customer optreedt en de ontwikkeling van software en toepassingen
door de industrie stimuleert.

Eindgebruiker centraal
"Breed op Glas gaat, in vergelijking met het onlangs verschenen advies van
de Expertgroep Breedband, specifieker in op mogelijkheden om glasvezel tot
aan de voordeur te brengen", meent GigaPort-directeur Pieter Spohr. "Waar de
Expertgroep Breedband een globaal actieplan presenteert, zoekt GigaPort naar
concrete en effectieve maatregelen voor de eindgebruiker. Glas moet
uiteindelijk naar de wijk, ook in kleinstedelijke en dunbevolkte gebieden."
"Dat dit niet louter een kwestie is van breedbandontsluiting van de
eindgebruiker, begrijpt inmiddels iedereen. Daarom zul je in samenhang met
het 'glas naar de wijk' ook iets substantieels moeten doen aan het vermogen
om in Nederland op snelle en toekomstvaste wijze breedband toepassingen te
kunnen ontwikkelen. Dit vraagt om een internationaal vooraanstaande positie
van partijen, zoals SURFnet  en het Telematica Instituut", aldus Spohr.

GigaPort
GigaPort is een project van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven,
hoger onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. Doelstelling van
GigaPort is Nederland een voorsprong te geven in de ontwikkeling en het
gebruik van geavanceerde en innovatieve internettechnologie. Het deelproject
GigaPort-Netwerk wordt gerealiseerd door SURFnet. In het andere deelproject,
GigaPort-Applicaties, onderzoekt het Telematica Instituut samen met
bedrijven hoe de nieuwe technologische mogelijkheden van breedbandig
internet kunnen worden vertaald in concrete toepassingen. Voor meer
informatie: www.gigaport.nl

-EINDE BERICHT-Noot aan de redactie:
Op de website van GigaPort is het advies Breed op Glas opgenomen
(www.gigaport.nl).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Winkelman & van Hessen
Elke Duncker
T  070 416 16 16
F  070 416 16 96
E  eduncker {AT} wenvh.nl

Indien u onze persberichten ook per e-mail wilt ontvangen, verzoeken wij u
ons uw mailadres door te geven.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).