www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr. 29: de allerlaatste...
Stan van Engelen on Wed, 19 Jun 2002 13:12:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr. 29: de allerlaatste...


== Dit is de allerlaatste elektronische nieuwsbrief van de redactie van het
VPRO televisieprogramma DNW. ==

===========
ditmaal:
* over de noodzaak van een mondiaal perspectief in de journalistiek
* DNW wint opnieuw de Dick Scherpenzeel Prijs
* van pimpelpaars tot Pim Fortuyn: veel herhalingen van DNW-uitzendingen
tijdens de komende zomer
* de laatste nieuwsbrief
===========

== E e n   m o n d i a a l   p e r s p e c t i e f ==

In 'Vice Versa', een kwartaaltijdschrift over ontwikkelingswerk, stond
ditmaal een vurig pleidooi voor een mondiaal perspectief in de
journalistiek. Niet langer 'exotische' verhalen over armoede en lokale
culturen, maar de ontwikkelingsproblematiek plaatsen in een groter, mondiaal
economisch perspectief, dat was de boodschap.
"Een mondiaal perspectief gaat uit van de wereld als n geheel en 'daalt af
' naar het nationale niveau en verder." Een dergelijke benadering geeft
inzicht in een nieuwe werkelijkheid. Maar helaas, concludeert het blad,
schijnt dat tot de Nederlandse media nog niet of nauwelijks te zijn
doorgedrongen. "De enige journalistieke exercitie die echt vanuit een
mondiale optiek werkt, is De Nieuwe Wereld, het televisieprogramma van de
VPRO." Maar 'Vice Versa' weet het ook: DNW is opgeheven.

Dat is misschien temeer geen goed nieuws voor degenen die zo'n mondiale
benadering onderschrijven, omdat we alvast kunnen concluderen dat de nieuwe
politieke wind die waait, nog minder begrip zal hebben voor zo'n mondiaal
perspectief, laat staan het te bevorderen. En dat maakt het soort
journalistiek waar DNW voor stond des te noodzakelijker.

Ondertussen doet Hilversum overwegend of zijn neus bloedt. Journalistiek
vanuit een mondiale optiek is immers veel meer dan in een vliegtuig stappen
en elders je verhaal gaan halen. Het veronderstelt een samenhangende visie
die er voor zorgt dat er verbanden kunnen worden gelegd tussen 'hier' en
'daar', tussen 'jezelf' en 'de anderen'. Aan zo'n visie is groot gebrek in
het oppervlakkige televisiewereldje waar zelfs een discussie over dit soort
kwesties niet eens plaatsvindt. Gevangen in de zelfgeschapen gevangenis van
de kijkcijfers gaat men in Hilversum grotendeels voorbij aan de behoefte om
de wereld te begrijpen vanuit de wereld, aan de plicht tot duiding. Want die
plicht is er, omdat de behoefte er zo duidelijk is.

Wie keken er de afgelopen jaren naar DNW? Dat was een op het eerste gezicht
nogal gevarieerde groep mensen. Het waren niet alleen kijkers die actief
zijn in het ontwikkelingswerk, maar ook de ambtenaren van Economische Zaken;
niet alleen de ondernemers, bestuurders en organisatieadviseurs, maar ook de
'anti-globalisten'; niet alleen kamerleden van linkse partijen, maar ook van
rechts; en niet alleen studenten in de Bedrijfskunde of Economie, maar ook
in de Antropologie en Sociologie. Kortom, onze kijkers waren niet links of
rechts, oud of jong, nee, het was een groeiende groep mensen die bij elkaar
hoorden omdat ze zich al of niet professioneel interesseerden voor wat er in
de wereld gebeurt en die begrepen dat het juist het ontdekken van samenhang
in de mondiale ontwikkelingen is dat ons veel kan verklaren over ons eigen,
individuele bestaan.

== D i c k   S c h e r p e n z e e l   P r i j s ==

En van de meest geslaagde voorbeelden van wat een dergelijk perspectief
vermag duidelijk te maken, was onze uitzending "Even India bellen..". Dat
vond althans de Dick Scherpenzeel Stichting die voor de tweede keer op rij
zijn jaarlijkse Persprijs 'voor de beste berichtgeving over niet-Westerse
landen in de Nederlandse media' toekende aan DNW. En moesten we die prijs
verleden jaar overhandigd door Minister Herfkens nog delen, nu kunnen
regisseur Roel van Broekhoven en researcher Olaf Oudheusden na de zomer de
hele prijs gaan ophalen. Rest alleen de vraag of er dan nog wel een Minister
van Ontwikkelingssamenwerking is.

== Z o m e r h e r h a l i n g e n ==

Want de politieke wind waait, zoals gezegd, uit een andere hoek. Hoe dat zo
gekomen is, daar zijn recent al veel beschouwingen aan gewijd. Omdat
besloten is de komende zomermaanden een hele serie DNWs te herhalen,
besloten we ons steentje bij te dragen. Toevallig viel het bestaan van DNW
immers samen met dat van het tweede Kabinet Kok. Van 1998 tot 2002 maakten
wij een serie 'sociologische verkenningen' in de polder, van het indertijd
spraakmakende portret van enkele bewoners van het Amsterdamse KNSM-eiland,
"Leven en Werken", tot de serie "Ik zal handhaven" van het afgelopen
voorjaar.
Negen van die uitzendingen zijn de komende zomer nogmaals te zien, iedere
zondag om 12.00 uur in de maanden juli en augustus. Van pimpelpaars tot Pim
Fortuyn, voor iedereen die nog eens wil zien hoe het zo gekomen is.

Op de maandagen in juli, steeds om 20.30 uur, worden er ook nog eens vijf
andere DNWs herhaald, een greep uit onze uitzendingen waaraan het thema
globalisering ten grondslag lag.

Voor een uitgebreid spoorboekje verwijs ik iedereen graag naar onze website:
http://dnw.vpro.nl

== L a a t s t e   n i e u w s b r i e f ==

Dit is de laatste DNW-nieuwsbrief. Ons abonneebestand, dat inmiddels uit een
kleine 4000 lezers bestaat, stellen we beschikbaar aan de webredactie van
het nieuwe informatieve VPRO-programma dat komend seizoen iedere zondagavond
vanaf 21.00 uur te zien zal zijn.
U mag uw lidmaatschap natuurlijk altijd opzeggen. Maar we hopen dat u net
zozeer bij dat nieuwe programma zult willen horen als bij DNW.

Namens het hele team van DNW bedanken we iedereen voor het kijken, het
surfen, het downloaden, het lezen van de nieuwsbrieven, maar vooral voor
alle warme, kritische, enthousiaste, korte n uitvoerige reacties die we de
afgelopen vier jaren gekregen hebben.

Het allerbeste, in de nieuwe wereld,


George Brugmans
Eindredacteur

Stan van Engelen
webredacteur

============================
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl ***
Reacties zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw {AT} vpro.nl of plaatsen
in het gastenboek op onze site *** aan- of afmeldingen voor deze
elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request {AT} vpro.nl (met respectievelijk subscribe /
unsubscribe als subject, de rest van de mail moet leeg blijven)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).