www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Amsterdam Tactical Media Lab {AT} Imagine IC
Eric Kluitenberg on Sat, 24 Aug 2002 18:03:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Amsterdam Tactical Media Lab {AT} Imagine IC


A  A  N  K  O  N  D  I  G  I  N  G

(English version below)

Next 5 Minutes 4:

Een tijdelijk laboratorium voor tactische media
 {AT} Imagine IC in Amsterdam Zuidoost
12 - 22 September 2002

Openingsprogramma: Donderdag 12 September 18.00 uur
Imagine IC - Bijlmerplein 1006 - 1008 Amsterdam

Next 5 Minutes website:
http;//www.n5m.org

Website Imagine IC
http://www.imagineic.nl


Imagine IC is de locatie voor een tijdelijk media-laboratorium dat 
voortdurend voor het publiek toegankelijk is en waar kunstenaars, 
campagne makers, lokale en internationale media makers en activisten 
tien dagen lang met elkaar discussiŽren, werken, voorbeelden tonen, 
live uitzendingen realiseren en projecten uitvoeren. Dit zogenaamde 
Tactische Media Laboratorium (kort: TML), zal de eerste zijn van een 
internationale serie TMLs die in verschillende steden en op meerdere 
continenten worden georganiseerd.

Het kernbegrip tactische media komt voort uit een serie bewierookte 
conferenties en festivals die sinds 1993 onder de titel Next 5 
Minutes in Amsterdam zijn georganiseerd. Tactische media gaat over de 
ontmoeting van kunst, media en maatschappelijke en politieke 
vraagstukken. Na drie eerdere edities was er behoefte aan een nieuwe 
werkwijze. De internationale serie TMLs zijn bedoeld om steeds vanuit 
een lokale context de rol van media in het culturele en politieke 
leven aan de orde te stellen. Centraal staat de vraag wie een stem 
krijgt binnen het hedendaagse medialandschap en hoe zowel het 
individu als zo divers mogelijke culturele en maatschappelijke 
groeperingen hun eigen stem in de media kunnen laten horen.

De Amsterdamse TML richt zich op de relatie tussen media en 
migrantenculturen. Doorlopend worden presentaties en workshops 
georganiseerd rond thema's als: Virtual Shelter, internet radio en 
verbindingen met het thuisland, GenderChangers: vrouwen en 
technologie, migratie en illegaliteit, wireless media en de 
persoonlijke getuigenis. Deelnemende kunstenaars en mediagroepen zijn 
ondermeer ambient tv, ASCII, De Balie, Harwood, dine.org, Waag 
Society, RAZO, NYU Center for Media, Culture and History, Gender 
Changers Academy, expertbase.net, ghetto.ru, Paradox, Salto, e.a..

Na Amsterdam wordt de serie TMLs voortgezet in New York, Delhi, 
Sydney, Moskou, Barcelona, in Latijns Amerika en in andere steden. De 
resultaten van deze serie worden bijeengebracht in een afsluitend 
festival, dat eind mei 2003 in Amsterdam plaats vindt.


Web Journal:

Meer achtergrondinformatie over Next 5 Minutes vindt u via de website:

http://www.n5m.org

Op deze plek zal vanaf de eerste week van September een web journal 
te vinden zijn met het TML programma van dag tot dag, verslagen, 
beeldimpressies, audio en video, zowel als essays en andere 
achtergrondmaterialen.


Overzicht van de belangrijkste thema's:

Virtual Shelter

Wie altijd de zekerheid en bescherming van regulier burgerschap 
gewend is kan zich maar moeilijk de kwetsbaarheid van een statenloos 
persoon, de vluchteling, voorstellen. De brute realiteit van die 
positie is het uitgangspunt voor dit initiatief. Een groep 
vluchtelingen zal aan een lange-termijn project werken met Imagine 
IC, Stichting Paradox en het Amsterdamse Tactische Media Laboratorium 
om een website, de on-line omgeving 'Virtual Shelter', te 
ontwikkelen. Wij zien Virtual Shelter als een plek waar vluchtelingen 
zowel met elkaar in contact kunnen komen, als toegang kunnen krijgen 
tot cruciale informatie - en op een meer symbolisch niveau, als een 
plaats voor persoonlijke getuigenis, de herdenking van het verleden 
en de verbeelding van een andere toekomst.


Internet radio en verbindingen met het thuisland

In samenwerking met RAZO, de radio en televisie organisatie van 
Amsterdam Zuidoost wordt een workshop georganiseerd rond de 
verbinding van internet en radio. Juist in een gebied waar zovele 
migrantenculturen naast elkaar leven is het verlangen groot om 
signalen met het thuisland direct en zonder inmenging uit te kunnen 
wisselen. De verbinding van radio en internet biedt hier 
uitzonderlijke mogelijkheden voor. De workshop is een verkenning van 
dit fascinerende terrein en wordt begeleid door een aantal 
internationale pioniers van de nieuwe uitzendvormen via internet.


GenderChangers: vrouwen en technologie

De Gender Changers Academy presenteert een serie workshops gedurende 
de TML bedoeld om vrouwen die geÔnteresseerd zijn in mediatechnologie 
praktische training hierin te geven. De workshops omvatten sessies 
rond opname techniek en 'streaming audio & video', Djing en Vjing, 
apparatuur en hoe je eigen computer te bouwen uit losse onderdelen.

http://www.genderchangers.org


Migratie en illegaliteit

Tactische media wilden altijd een stem geven aan de stemlozen en de 
dingen zichtbaar maken die door de mainstream media buiten beeld 
worden gelaten. In het geval van de illegaliteit geeft dit aanleiding 
tot problemen. De meeste illegale mensen willen het liefste 
onzichtbaar blijven, uit angst om door de autoriteiten ontdekt te 
worden. Daardoor wordt het voor hun erg moeilijk hun verhaal te 
vertellen. Kunnen tactische media een bijdrage leveren aan het 
oplossen van dit probleem? En wat kunnen we doen aan de groeiende 
tendens mensen te categoriseren en registreren - hetgeen recent 
culmineerde in de lancering van het Schengen Informatie Systeem, een 
enorme database in Straatsburg met gegevens over illegale immigranten?


Wireless Networks

Omdat de draadloze technologie die toegang verschaft tot het internet 
en mogelijkheden biedt om draadloze netwerken op te zetten voor 
specifieke groepen en gemeenschappen, een hoge vlucht lijkt te gaan 
nemen, is het een goed moment om na te denken over de mogelijkheden 
voor tactische mediamakers en de consequenties voor het 
medialandschap in het algemeen. Tijdens de TML wordt met diverse 
implementaties van draadloze technologie geŽxperimenteerd en worden 
de (juridische en andere) implicaties onderzocht van open draadloze 
toegangpoorten voor het net. Als we iets duurzamers willen bouwen dan 
de beroemde maar inmiddels ter ziele gegane Digitale Stad Amsterdam, 
is het noodzakelijk een goede inschatting te maken van de gevaren en 
de mogelijkheden die nu in het verschiet liggen.


Expertbase

Expertbase is een plek voor mensen met buitengewone vaardigheden. Het 
is een plek voor mensen die niet in enige commerciele of officiele 
database te vinden zijn. Een plek voor mensen die worden genegeerd 
door ordinaire head-hunters en die doorgaans van de arbeidsmarkt zijn 
uitgesloten - ofwel vanwege hun verblijfsstatus, dan wel vanwege hun 
origines, maar slechts ten laatste vanwege hun unieke vaardigheden 
and specifieke kwalificaties.
Expertbase is een plek voor mensen die expertise en kennis in 
willekeurig welk gebied hebben opgedaan en bereid zijn dit met 
anderen te delen.

Een database kan mensen niet hun waardigheid geven, noch een baan. De 
expertbase is een experiment, op het moment in de onderzoeksfase en 
in de toekomst zal het wellicht een spiegel zijn voor de 
veel-zijdige, veel-talige en internationale samenwerking rondom werk 
en migratie. Een voorbeeld van netwerken en grensoverschrijdende 
initiatieven.

http://www.expertbase.net/

__________________

Algemene informatie over Next 5 Minutes:

http://www.n5m..org

e-mail: n5m4 {AT} balie.nl

Kantoor:
De Balie - Centre for Culture and Technology
Kleine Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

http://www.balie.nl


-------------------------------------A  N  N  O  U  N  C  E  M  E  N  T

Next 5 Minutes 4:

A Temporary Media Laboratory for Tactical Media
 {AT} Imagine IC in Amsterdam Southeast
September 12 - 22, 2002


Opening Program: Thursday September 12 18.00 hrs

Imagine IC - Bijlmerplein 1006 - 1008 Amsterdam


Next 5 Minutes website:
http://www.n5m.org

Website Imagine IC
http://www.imagineic.nl


Imagine IC, the new centre for the visual representation of migration 
and cultures, is the location for a temporary public media laboratory 
from September 12th till 22nd. Open at all times to the wider 
audience, artists, campaigners, local and international media makers 
and activists will develop and discuss their work for 10 days, hold 
workshops with local media groups, present examples, realise live 
media programs on-line and via radio and tv, and execute various 
projects. This Tactical Media Laboratory (short: TML) will be the 
first of an international series of TMLs, organised in various 
cities, and on different continents.

The key-concept "tactical media" originates from a series of infamous 
conferences and festivals that have been organised in Amsterdam since 
1993 under the title Next 5 Minutes. Tactical media deals with the 
meeting point of art, media, and social and political questions. 
After three earlier editions the need is felt for a new approach. The 
purpose of the international series of TMLs is to investigate the 
role of media in contemporary cultural and political life, each time 
from within a new local context and perspective. At the heart of our 
concern is the question who is given a voice in the contemporary 
media landscape, and which voices are left out. How can the 
individual as well as an as diverse as possible representation of 
cultural and political groups make their own voice be heard by media?

The Amsterdam TML will focus on the relationship between media and 
migrant cultures. Workshops and presentations will run continuously 
around themes such as: Virtual Shelter, net.radio and Home-Land 
Connections, GenderChangers: Women and Technology, Migration and 
Illegality, Wireless Media, and the Power of Personal Testimony.
The TML is the joint effort of a large number of artists and media 
groups, amongst others: ambient tv, ASCII, De Balie, Harwood, 
dine.org, Waag Society, RAZO, NYU Center for Media, Culture and 
History, Gender Changers Academy, expertbase.net, ghetto.ru, Paradox, 
Salto, and many more.

After Amsterdam the series of TMLs will be continued in New York, 
Delhi, Sydney, Cluj, Moscow, Berlin, Barcelona, in Latin America, and 
in other cities. The results of this series will be brought together 
in a concluding festival that is organised in Amsterdam in the end of 
May 2003.


Web Journal:

More information about the background of next 5 Minutes may be found 
on the web site:

http://www.n5m.org

At this location a web journal will be launched in the first week of 
September that will contain reports, daily programs of the TML, 
pictures, audio and video, as well as essays and other materials.


Overview of Main Themes of the Amsterdam Tactical Media Laboratory:

Virtual Shelter

In a world of nation states, to be, for whatever reason, without a 
state, often means to be forgotten, or worse. For those who have 
always known the security and protection afforded by citizenship it 
is hard to imagine the vulnerability and helplessness of the 
stateless person, the refugee. These are the brute facts behind the 
initiative in which a group of refugees will be working on a long 
term project with Imagine IC, Paradox, and the Amsterdam Tactical 
Media Lab (a team of developers, artists and other experts) to 
develop the website: the 'Virtual Shelter' online environment for 
refugees. We imagine Virtual Shelter as a space in which refugees can 
both network together privately, access vital information and, on a 
more symbolic level, become a space for personal testimony, the 
commemoration of the past and the imagination of other futures.


net.radio and Homeland Connections

In co-operation with RAZO, the radio and television organisation of 
Amsterdam Southeast, a workshop is organised around the combination 
of internet and radio. Especially in a district like Amsterdam 
Southeast, where so many migrant cultures live next to each other, 
the desire is abundant to exchange signals with the home land 
directly and without outside interference.. The combination of 
internet and radio offers unique opportunities to do just that. The 
workshop will be an exploration of this fascinating area, and will be 
supervised by a number of experienced international pioneers of the 
new net based media.


Migration and illegality

Tactical media have always been trying to give a voice to the 
voiceless and to make things visible that are left unseen by 
mainstream media. In the case of illegality this approach obviously 
gives rise to certain problems. Most illegal people prefer to remain 
'invisible', out of fear of being detected by the authorities. But 
this makes it very difficult for them to get their story across. Are 
there ways in which tactical media can help to solve this problem? 
And what can we do against the increasing tendency to categorise and 
register people, culminating recently in the Schengen Information 
System, a huge database in Strasbourg containing files on illegal 
immigrants? A couple of presentations and a debate will deal with 
these questions.


Wireless Networks

Since the adoption of wireless technology to access the internet, and 
to set up separate wireless networks for specific communities, seems 
to be taking a high flight soon, this is a good moment to ponder the 
possibilities for tactical media makers, and to consider the 
consequences for the media landscape in general. During the Amsterdam 
TML several tactical implementations of wireless technology will be 
experimented with. There will be hands-on workshops (how to build 
your own antenna) and discussions about the risks (legal and 
otherwise) of open access-points. If we want to build something more 
lasting than the once famous but now derelict Amsterdam Digital City, 
we should make a proper assessment of the dangers and opportunities 
which lie ahead of us.


GenderChangers: Women and Technology

The GenderChangers Academy will present a series of workshops during 
the TML aimed at providing hands-on training for women interested in 
media technology. These workshops will include sessions on recording 
and streaming audio and video, on DJing and VJing, and on computer 
hardware and building your own PC from parts.

http://www.genderchangers.org


Expertbase

Expertbase is a site for people with extraordinary skills. It's a 
site for people, who are not found in any commercial or official 
databases. A site for people, who are being ignored by vulgar 
head-hunters and usually excluded from the labour market -- either 
because of their residence permit status or because of their origins, 
but in the last instance because of their unique abilities and 
singular qualifications. Expertbase is a site for people, who have 
gained expert knowledge on any field and who are willing to share 
these experiences with others.

A data base can neither give people their dignity, nor a job. The 
expert base is an experiment, currently in the investigation phase 
and in future it will perhaps be a mirror of the multi-faceted, 
multi-lingual and international co-operation around work and 
migration. An example of networks and cross-border initiatives.

http://www.expertbase.net/

__________________

General information about Next 5 Minutes:

http://www.n5m..org

e-mail: n5m4 {AT} balie.nl
(attn. Derek Holzer)

Office:
De Balie - Centre for Culture and Politics
Kleine Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

http://www.balie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).