www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Over het Europees Sociaal Forum
Kees stad on Sun, 27 Oct 2002 02:38:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Over het Europees Sociaal Forum


(met excuses voor de rare links in de tekst, een html-versie is te vinden op
http://www.globalinfo.nl)

European Social Forum

Van 6 – 10 november vindt in Florence, Italië, het European Social Forum plaats. Er worden
enkele duizenden deelnemers verwacht, en er zullen honderden workshops en een aantal
plenaire meetings plaatsvinden over de gebruikelijke globaliserings-thema’s. Tot het ESF werd
besloten op het laatste World Social Forum in Porto Alegre, afgelopen januari, waar
geconstateerd werd dat er te weinig overleg en discussie gevoerd werd tussen Europese
progressieve groepen. (zie verder: <link { HYPERLINK http://www.fse-esf.org }http://www.fse-
esf.org de website van het ESF>).

Het ESF wordt voorgesteld als een ‘open ruimte voor discussie’  waar iedereen z’n voorstel voor
een bijeenkomst kan doen en iedereen welkom is. Maar het blijkt vooral een podium te zijn
geworden voor uiteenlopende marxistische partijen aan de ene kant, en sterk
hervormingsgezinde NGO’s aan de andere kant. Vooral de Trotskistische groeperingen, die flink
opgebloeid zijn in het kielzog van de
antiglobaliserings’boom’ hebben het ESF uitgekozen om daar hun stempel te gaan drukken.
Naar verluidt is er een plan van de internationaal georganiseerde trotskistische structuur die
geleid wordt door de
Britse Socialist Workers Party, om met zoveel mogelijk mensen naar Florence te trekken en
daar een
vertoon van ‘macht’ te plegen en in alle workshops te pleiten voor de antikapitalistische revolutie
.
Protest tegen de oorlog tegen Irak is daarbij door hen tot speerpunt verheven. (zie voor een onderz
oek
naar de activiteiten van de SWP de verzameling artikelen  < link
http://www.schnews.org.uk/monopresist/index.htm Monopolise Resistance> van het Britse weekblad
Schnews)

Verder zijn veel van de organisatorische middelen in handen van nogal hervormingsgezinde NGO’s,
partijen en vakbonden, zoals dat met het WSF in Porto Alegre ook het geval is. De kritiek vanuit me
er
activistische hoek is daarom navenant. Organisaties die nauwelijks bijgedragen hebben aan het ontst
aan
van de protestbeweging tegen neoliberale globalisering, en misschien wel eerder medeplichtig waren
aan
het ontstaan van de problemen, staan nu vooraan bij het organiseren van grote congressen uit naam v
an
die beweging. Vanuit kringen van het meer radicale netwerk Peoples Global Action worden daarom in
Florence aparte vergaderingen georganiseerd (zie {HYPERLINK "http://www.inventati.org/hub"}http://w
ww.inventati.org/hub) die (naar eigen zeggen)
niet-hierarchisch zijn en ook meer gericht zijn op het voortbouwen van acties en campagnes dan het
officiële vergadercircus. Een kritische analyse van Florence is onder andere het stuk <link
http://slash.autonomedia.org/article.pl?sid=02/10/16/2028231 Sovereign and Multitude> op
Autonomedia.

In Nederland is vooral het platform ‘De Wereld Is Niet Te Koop’ met het ESF bezig (zie: <link
http://{ HYPERLINK http://www.anderewereld.nl }www.anderewereld.nl www.anderewereld.nl>).  Dit plat
form is de voortzetting van D-14, dat was
opgericht om een Nederlands aandeel te organiseren in de demonstraties tegen de EU-top in Brussel
vorig jaar december. Terwijl er in Nederland zelf weinig door dit platform gedaan wordt, wordt er v
ervoer
naar het ESF georganiseerd en worden met posters en folders mensen opgeroepen om daar massaal heen
te trekken. Hoewel er op papier ook een paar andere organisaties lid van zijn, is De Wereld Is Niet
 Te
Koop dan ook vooral een verzameling kleine Marxistische (en wederom: vooral Trotskistische) partijt
jes.
Met het platform beogen zij ‘de globaliseringsbeweging in Nederland’ te zijn. Het meest prominent m
et
het ESF aan het leuren is de trotskistische splintergroep Internationale Socialisten, tevens een va
n de
meest actieve deelnemers in De Wereld Is Niet Te Koop. De IS is op z’n beurt weer aangesloten bij d
e
stroming van de eerdergenoemde Socialist Workers Party...

Behalve een serie artikelen in Dusniews, het blad van Eurodusnie in Leiden (zie <link
http://{ HYPERLINK http://www.eurodusnie.nl }www.eurodusnie.nl) { HYPERLINK http://www.eurodusnie.n
l }www.eurodusnie.nl>, is er in Nederland  nauwelijks discussie geweest over
het optreden van ouderwets dogmatische partijen binnen het globaliserings-gebeuren. De meeste meer
anarchistische of activistische clubjes hebben kennelijk de al dan niet bewuste keuze gemaakt om
dergelijke koepelstructuren links te laten liggen. In het blad Grenzeloos (van de Socialistische Ar
beiders
Partij, ook trotskistisch maar veel minder dogmatisch dan de IS) is onlangs wel een discussie opges
tart
over de gewenste ontwikkeling van een globaliseringenbeweging in Nederland (zie: <link
http://{ HYPERLINK http://www.grenzeloos.org }www.grenzeloos.org www.grenzeloos.nl>. Opmerkelijk is
 dat daarin Rene Danen (van de partij
Amsterdam Anders, die op z’n beurt ontstaan is door de fusie van De Groenen met de Amsterdamse
SAP) de wens blijkt te koesteren dat het mede door hem opgerichte platform ‘Keer Het Tij’ “de poten
tie
heeft om uit te groeien tot de Nederlandse tak van de andersglobaliseringsbeweging”. En Keer het Ti
j is
wederom een platform dat grotendeels gevormd is door kleine linkse partijtjes. Op <link
http://{ HYPERLINK http://www.indymedia.nl }www.indymedia.nl Indymedia> en de besloten mailinglijst
 van het Basisdemocratisch Netwerk is
een korte discussie geweest over de zin en onzin van dergelijke platformen, mede geïnstigeerd door
Eurodusnie en het <link http:/www.autonoomcentrum.nl Autonoom Centrum> naar aanleiding van de
activiteiten van Keer Het Tij tijdens prinsjesdag. Zie bijvoorbeeld het stuk <link
{ HYPERLINK http://squat.net/eurodusnie/articles/dusnieuws/2002/keerhettij.htm }http://squat.net/eu
rodusnie/articles/dusnieuws/2002/keerhettij.htm Een Spook Uit het Verleden> van
Marco in Dusnieuws.

Een kwaadwillende toeschouwer zou de verdenking kunnen koesteren dat organisaties die op zichzelf
geen deuk in een pak boter vermogen te slaan, dergelijke platformen (en de populariteit van het
antiglobalisme) benutten om zich achter te verschuilen. Het gerucht gaat dat de Ikon bezig is om ee
n
documentaire over ‘De Nederlandse globaliseringsbeweging’ te maken, waarbij de IS centraal staat. D
an
zou er dus toch nog een vervolg op Spinal Tap komen...

Desondanks zal er best een hoop interessants in Florence te beleven zijn. Een interessant stuk dat
in de
aanloop verscheen, is de ‘Open brief aan de Europese Bewegingen’ van de makers van het Italiaanse
blad <link { HYPERLINK http://www.deriveapprodi.org/ }http://www.deriveapprodi.org/ Derive Approdi>
 waarin aan de ene kant gewezen wordt op het
gevaar dat hierarchische of sterk hervormingsgezinde organisaties zo’n initiatief benutten om hun
stempel te drukken, en tegelijkertijd opgeroepen wordt om daarom van zoveel mogelijk kanten in te
grijpen en deel te nemen.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).