www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Cinekid Prijsvraag KIds & Tools
Eva Middelhoff on Wed, 13 Nov 2002 21:50:06 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Cinekid Prijsvraag KIds & Tools


 

 

 

Amsterdam, 12 november 2002

 

 

 

Cinekid Prijsvraag Kids &Tools

 

 

Reglement

 

 

 

 

 

 

Het reglement bestaat uit :

1: Omschrijving Cinekid Prijsvraag Kids & Tools

2: Omschrijving Schetsontwerp

3: Spelregels en Specificaties Cinekid Prijsvraag Kids & Tools

4: Inschrijfformulier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 12 november 2002

 

1. Omschrijving Cinekid Prijsvraag Kids & Tools

 

Cinekid Prijsvraag Kids & Tools

40.000 euro voor het beste ontwerp

-OPROEP AAN ONTWERPERS-

 

 

Cinekid roept individuele ontwerpers of softwarebedrijven op om voor 1 januari 2003 ontwerpen in te sturen van kindergereedschap voor on-line media-educatie gericht op kunst, waarbij interactiviteit het uitgangspunt is. Onder kunst kan worden verstaan beeldcultuur, visuele cultuur, muziek en geluid in relatie tot bewegend beeld (visual literacy). Het winnende ontwerp wordt gerealiseerd.

De prijsvraag en de realisatie van een winnend ontwerp wordt mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), met financiŽle ondersteuning van de Mondriaan Stichting. 

 

De Prijsvraagronden:

Eerste ronde:

Cinekid nodigt individuen en bedrijven uit om mee te dingen naar de Prijsvraag Kids & Tools. Vijf partijen worden geselecteerd op basis van een goed idee.

Indiening van een idee vindt plaats met het inschrijfformulier en in de vorm van een beknopt en helder, schriftelijk ingediend schetsontwerp en een schriftelijke akkoordverklaring met de voorwaarden van de prijsvraag. Hieruit worden vijf schetsontwerpen geselecteerd: de winnaars van de eerste ronde, de genomineerden voor de prijsvraag Kids & Tools.

De ingezonden ideeŽn worden vertrouwelijk behandeld. Inzendingen die niet voor een prijs in aanmerking komen worden geretourneerd.

 

Tweede ronde:

De vijf genomineerden voor de Prijsvraag Kids & Tools  krijgen een honorarium om het idee uit te werken tot een uitvoerbaar ontwerp met projectomschrijving en een levendige presentatie.

Deze ontwerpen worden door de indieners publiek gepresenteerd door middel van een pitch aan de juryleden samen met een brede groep professionals.

Uit deze vijf projecten wordt door de jury ťťn ontwerp gekozen ter realisatie:

de winnaar van de Prijsvraag Kids & Tools.

 

Realisatie:

Het ontwerp en het onderhoud wordt gerealiseerd door de indiener(s) binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget.

Het gerealiseerde ontwerp zal minimaal drie jaar beschikbaar zijn en onderhouden worden voor (school-)kinderen op het digitale platform van Cinekid en eventuele andere hosters met als doelstelling een brede beschikbaarheid voor alle kinderen in het publieke, non-commerciŽle domein.

 

Prijzen:

Eerste ronde

Deel ťťn: vrije inschrijving schetsontwerp: geen vergoeding, strikt vertrouwelijke behandeling, inzendingen retour.

Deel twee: vijf genomineerde schetsontwerpen: ieder € 2.500,- te besteden aan het uitwerken van het schetsontwerp tot een te realiseren ontwerp en een publieke presentatie.

 

Tweede ronde

Realisatieprijs. Winnende ontwerp: een geldbedrag van max. € 40.000,- te besteden aan:

*  de realisatie van het ontwerp: de on-line tool, tot en met de testfase en oplevering.

*  de hosting en het onderhoud van de tool op het digitale platform van Cinekid gedurende een periode van drie jaar.

*  de presentatie van de tool tijdens het Cinekidfestival, oktober 2003 aan kinderen in de vorm van een interactieve opstelling of een andere voor kinderen aantrekkelijke vorm.

 

 

 

 

 

Doelstelling en voorwaarden:

 

De jury komt tot toekenning van de prijzen indien de inzendingen kwalitatief prijzenswaardig zijn en wat betreft de uitwerking passen binnen de aangegeven realisatievoorwaarden. De intentie is om te komen tot de realisatie van een tool.

 

De doelstelling van de prijsvraag Kids & Tools is het genereren van ideeŽn en gedachtevorming over inventief en toegankelijk gereedschap (tools) waarmee kinderen de visuele cultuur van de mediawereld kunnen ontdekken door zelf aan de slag te gaan op een creatieve, artistieke wijze.

 

*  De tool dient zich te richten op kinderen van een omschreven leeftijd (van kleuters tot en met 12+) 

 

*  De tool onderscheidt zich door het gebruikersgemak voor kinderen in de informele leeromgeving (thuis, met vriendjes en met de hun begeleidende volwassenen), het is uitdagend gereedschap en leerzaam zonder schools te zijn, het zet kinderen aan tot eigen (artistieke) prestaties en zelfwerkzaamheid, het heeft een communicatief onderdeel waardoor de tool en/of het resultaat te delen is met andere webgebruikers.

 

*  IJkpunt is dat kinderen buiten school, zonder leeropdracht, met veel plezier gebruik gaan maken van deze programmatuur. De tool past echter in het leergebied voor basisschoolleerlingen en voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs binnen de media-educatieve opdracht ’visuele geletterdheid/beeldvaardigheid’, ‘kunstzinnige oriŽntatie’ dan wel ‘het kritisch leren omgaan met de media’ en realiseert dit door kinderen zelf actief te laten participeren. Op deze wijze kunnen ook de scholen gebruik maken van deze tool.

 

*  De tool helpt kinderen om hun positie te versterken in een wereld waarin zij een overweldigend media-aanbod krijgen. Het vergroot hun vaardigheid en kan zich richten op film, televisie of nieuwe media, dan wel op audiovisuele cultuur of beeldcultuur in brede zin. Het vergroot hun vaardigheid in het zich eigen maken van het media-aanbod door zelf te ontwerpen en te onderzoeken, door het plezier waarmee ze zelf aan de slag gaan, door zelf te creŽren en door zich te laten verrassen door het materiaal.

 

*  Er wordt grote waarde gehecht aan creativiteit en vormgeving, zowel wat betreft het ontwerp en de realisatie van de tool, als wel wat betreft de inhoud.

 

*  Het ontwerp dient innovatief te zijn, dan wel op een verrassende wijze voort te bouwen op bestaande programmatuur of tools die licentievrij dienen te zijn.

 

*  Het dient als aanbeveling indien het ontwerp binnen de begroting naast de zelfstandige on-line versie tevens een fysieke presentatie/opstelling van de werkende tool voor het Cinekidfestival (oktober 2003) omvat. De opstelling zal daar staan op Cinekids & Bits, het onderdeel Nieuwe Media van het kinderfestival. De ruimte heeft het karakter van een open workshop waar acht dagen lang dagelijks honderden kinderen gebruik maken van interactieve opstellingen.

 

*  Het ontwerp dient in ieder geval op enige wijze daar aan en met kinderen gepresenteerd te worden op Cinekids & Bits.

 

*  Zowel de pitch voor professionals (inclusief de jury) als de fysieke presentatie voor kinderen op het festival hebben als doelstelling om de tool onder de aandacht van de media en de gebruikers, de kinderen, te brengen en tevens mogelijke andere partners te interesseren voor de overige genomineerde ontwerpen. De pitch heeft als nevendoelstelling om het openbare debat over kwaliteit te bevorderen en door het uitwisselen van ideeŽn en kennis de professionalisering van de sector in relatie tot kinderproducties te bevorderen. Van deelnemers aan de prijsvraag wordt verwacht dat zij hieraan mee willen werken.

 

*  Het hosten van de tool door Cinekid richt zich op het beschikbaar stellen van de winnende tool in een dynamische context van meerdere van dergelijke tools, in een publiek domein, aan alle kinderen van Nederland, zonder verdere kosten. Cinekid biedt hiervoor zijn Digitale Platform aan, via www.cinekid.nl .

 

*  Cinekid verkrijgt het recht om, indien gewenst, de tool te linken aan andere non-commerciŽle partijen, bijvoorbeeld Kennisnet.

 

*  De tool mag niet te zwaar zijn zodat ook kinderen met een modem (65k) er op een bevredigende wijze mee kunnen werken. Diversiteit in gebruik is toegestaan en elegante, kindvriendelijke oplossingen worden aangemoedigd.

 

*  Deelnemers zijn gebonden aan het prijsvraagreglement.

 

 

Het tijdspad:

 

*  Bekendmaking van de prijsvraag: tijdens het Cinekidfestival, herfstvakantie/oktober 2002

*  Sluitdatum inzending van de ideeŽn/schetsontwerpen: 1 januari 2003

*  Bekendmaking vijf nominaties die een ontwerp verder mogen uitwerken: voor 31 januari 2003

*  Sluitdatum oplevering van het ontwerp met de daarbij behorende documentatie: 30 april 2003

*  Pitch met zaaldiscussie: tussen 1 en 14 mei

*  Bekendmaking winnaar: uiterlijk 15 mei 2003

*  Oplevering tool en de festivalpresentatie/opstelling, inclusief testfase: 15 –30 september 2003

*  Ingebruikname en perspresentatie: herfstvakantie 2003, tijdens het Cinekidfestival en de daaraan voorafgaande persbijeenkomsten.

 

Amsterdam, 12 november 2002

 

2. Omschrijving Schetsontwerp Cinekid Prijsvraag Kids&Tools:

 

Deelnemers aan de prijsvraag Kids&Tools dienen een idee in. Dit vindt plaats in de vorm van een ingevuld inschrijfformulier, een beknopt en helder schetsontwerp en een akkoordverklaring met het reglement. Het inschrijfformulier kan aangevraagd worden en schriftelijk of digitaal ingediend (met een ontvangstbevestiging) worden bij e.middelhoff {AT} cinekid.nl  en dient uiterlijk 31 december 2002 binnen te zijn.

Het schetsontwerp mag uit maximaal 2 A-4 bladzijden tekst bestaan, eventueel met een getekende bijlage  van maximaal 2 pagina’s.

Het schetsontwerp bestaat ten minste uit de volgende punten:

 

 1. De (werk-) titel van het ontwerp
 2. Beschrijving van de functionaliteit
 3. Beschrijving van het visuele ontwerp van de on-line functies
 4. Beschrijving van de doelgroep (voor welke leeftijd) en de usability voor deze groep
 5. Beschrijving van de communicatieve functie(s)
 6. beschrijving van de mate waarin de tool gericht is op kunst
 7. Beschrijving van het innovatieve aspect van het ontwerp
 8. Bandbreedte (minimaal bruikbaar met modem, 65k)
 9. Technische specificaties

10  Budget indicatie

 

 

Amsterdam, 12 november 2002

 

 

3. Spelregels en Specificaties bij de Cinekid  Prijsvraag Kids & Tools:

 

 

 

Algemeen

 1. Van deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn om de rechten en plichten van zowel de eerste als de tweede ronde van de prijsvraag, te willen en te kunnen nakomen indien zij tot de prijswinnaars zouden behoren.
 2. De prijs van €2500 voor elk der vijf genomineerde ontwerpen wordt uitbetaald als honorarium, inclusief kosten, voor het uitwerken van het genomineerde schetsontwerp tot een te realiseren ontwerp, met een deugdelijke begroting en een projectomschrijving. Dit uitvoerbare ontwerp wordt tijdens ‘een pitch’ door de ontwerper (of zijn of haar vertegenwoordiger) op een levendige wijze gepresenteerd aan een deskundig publiek en in aanwezigheid van de jury. Hierbij kunnen vragen gesteld worden aan de ontwerper. Deelnemers aan de prijsvraag gaan akkoord met de doelstellingen van ‘de pitch’ en werken hier aan mee.
 3. Cinekid is projecthouder van de Prijsvraag Kids&Tools en beheert in overleg met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de organisatie en de begroting. Cinekid is in overleg met AFK opdrachtgever en vormt in overleg met het AFK de prijsvraagleiding.
 4. Het winnende ontwerp (verder ook wel genoemd ‘de tool’) met de daarbij behorende verplichtingen en randactiviteiten dient gebruiksklaar gerealiseerd te kunnen worden binnen het maximum beschikbaar gestelde bedrag
 5. Het beschikbaar gestelde bedrag van maximaal € 40.000,-, voor de realisatie van het winnende ontwerp met de randvoorwaarden, wordt nader bepaald en door de prijsvraagleiding vastgesteld, mede op basis van de door de ontwerper ingezonden begroting, die marktconform dient te zijn.
 6. Voor de opdrachtbegeleiding van het winnende ontwerp maakt Cinekid, op basis van het juryadvies en te consulteren externe deskundigen een afspraak met het AFK en de winnaar/opdrachtnemer over de verantwoordelijkheden en de aanpak. In reguliere begeleiding van de prijsvraag en de opdracht door Cinekid en het AFK is voorzien. Voor externe technische begeleiding, cq. technische advisering van Cinekid en AFK in de realisatiefase van het ontwerp, alsmede voor eventuele extra begeleiding bij een complex ontwerp door Cinekid en/of AFK dient een passend bedrag gereserveerd te worden op de begroting van de tool.
 7. De opdracht tot realisatie van het ontwerp en de hoogte van het beschikbaar gestelde bedrag wordt met de projectbeschrijving en de begroting vastgelegd in een contract tussen opdrachtgever Cinekid (in overleg met AFK) en opdrachtnemer. Indien de ontwerper en het uitvoerende bedrijf niet ťťn en dezelfde rechtspersoon zijn wordt in het contract tevens de relatie tussen de winnende ontwerper en het bedrijf dat het ontwerp realiseert vastgelegd binnen het opdrachtnemerschap.
 8. De winnende tool moet minimaal 3 jaar goed draaien op het Digitale Platform van Cinekid. Opdrachtnemer staat garant voor een goede kwaliteit van de tool gedurende deze periode en pleegt hiervoor het benodigde onderhoud. Cinekid zorgt voor een goede support van de tool op zijn digitaal platform.
 9. Het staat de prijsvraagleiding vrij om autonoom beoordelaars van en criteria voor de selectie van de (schets-)ontwerpen te benoemen en partijen te benaderen voor deelname aan de prijsvraag. De prijsvraagleiding hanteert daarvoor criteria die betrekking hebben op (artistieke) kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid, zichtbaarheid en integriteit.
 10. Het AFK is betrokken bij de organisatie van de prijsvraag en de aanstelling van de jury.
 11. Van deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan publicitaire activiteiten om de activiteiten van de prijsvraag of van de ontwerpen onder de aandacht te brengen van het publiek of van geÔnteresseerden.
 12. De uitslag van de prijsvraag is bindend, er kan niet worden gereclameerd of over worden gecorrespondeerd.

 

 

Rechten

 1. De deelnemer neemt deel met een eigen ontwerp.
 2. Cinekid, het AFK, de jury en de wedstrijdleiding wordt door de ontwerper/de opdrachtnemer gevrijwaard voor alle aanspraken op rechten en claims door derden, zowel, doch niet uitsluitend, voor wat betreft het ontwerp, de applicatie, de navigatie, de artistieke inbreng en voor de content (zowel beeld- als geluidsmateriaal), dit laatste voor zover aangeleverd door de ontwerper cq. de opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Cinekid ook voor aanspraken of claims door derden op de presentatievormen van het ontwerp, cq de interactieve installatie.
 3. De tool dient vrij te zijn van licentieverplichtingen aan derden. Zo niet dan dienen de kosten hiervoor in de driejaren begroting ondergebracht te zijn.
 4. De opdrachtgever voor realisatie van het winnende ontwerp is Cinekid, die nader te bepalen specificaties, waaronder de technische specificaties van het Digitale Platform waarop de tool gaat draaien, vaststelt en een prestatieniveau overeenkomst (SLA) en algemene voorwaarden, waaronder een ingebrekestellingregeling, verbindt aan de opdracht.
 5. Cinekid sluit met de opdrachtnemer/ontwerper een contract over de rechten op basis van het in het reglement omschreven gebruik.
 6. Cinekid krijgt voor een periode van drie jaar het onbeperkte gebruik van de tool.
 7. Eventuele overschrijding van de productie-, onderhouds- en redactiekosten binnen de periode van 3 jaar komen voor rekening van de opdrachnemer.
 8. Na deze drie jaar behoudt Cinekid het recht op kosteloos gebruik van de tool doch is de opdrachtnemer niet meer gehouden aan een prestatieniveau of onderhoud van de tool. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten op het gebied van hosting, onderhoud of redactie die voortkomen uit gebruik door Cinekid van de tool na deze drie jaar, anders dan bepaald in een eventueel nader overeen te komen afspraak.
 9. Het staat de ontwerper vrij om het ontwerp te exploiteren op andere dragers of verder te ontwikkelen zonder toestemming van en afdracht aan Cinekid. Cinekid wordt over ontwikkelingen op dit gebied geÔnformeerd.
 10. Cinekid heeft het recht om gedurende een periode van drie jaar na oplevering het ontwerp of de applicatie in overleg met opdrachtnemer aan te passen en/of onderdeel uit te laten maken van een grotere of een veranderde interactieve omgeving. Dergelijke aanpassingen vallen niet onder het reguliere onderhoud en daarvoor worden aparte afspraken gemaakt. Dit alles binnen de doelstelling de tool te kunnen handhaven binnen een dynamische omgeving door Cinekid gericht op vrij on-line gebruik door alle kinderen van Nederland.
 11. Het staat Cinekid niet vrij de tool met het oog op winst te verhandelen.
 12. Indien de tool niet binnen vier weken na de afgesproken datum werkbaar wordt, krijgt Cinekid het recht op de broncode en de kans om de tool door een derde partij te laten afmaken.
 13. Bij onderpresteren en niet in goede staat opleveren van de tool behoort inhouding van (een deel van) uitbetaling en terugvordering bij wanprestatie tot de overeenkomst, e.e.a. onder te brengen in het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De laatste 25% van de totale realisatiesom wordt uitbetaald na testen en in goede staat opleveren van de tool en de daarbij behorende verplichtingen en na een goede performance in de festivalomgeving, oktober 2003.
 14. Bij faillissement van opdrachtnemer binnen de drie jaar na oplevering vallen alle rechten van de on-line applicatie (de tool) toe aan Cinekid en is Cinekid eigenaar van alle fysieke en niet fysieke onderdelen van het ontwerp, de broncode , de toepassing, en eventuele daarbij behorende randapparatuur of speciale voorzieningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting

 1. De genomineerden dienen een overzichtelijke en gedetailleerde begroting in.

28.   De genomineerde ontwerpen, het winnende ontwerp, dan wel de tool, moeten voldoen aan de volgende eisen en gegevens wat betreft de begroting:

-Het ontwerp, de tool en indien van toepassing tevens het ontwerp van de interactieve opstelling (dan wel de festival presentatievorm), wordt volledig uitgewerkt en begroot op basis van een offerte van daarvoor gekwalificeerde softwarebedrijven. Hieronder kan het bedrijf van de ontwerper/indiener zelf zijn of de ontwerper samen met een softwarebedrijf. Eventuele ander uit te voeren werk, zoals bijvoorbeeld voor een interactieve opstelling of een tweede technische partner of ontwerper(s), dient ook in offertes ondergebracht te zijn.

-Deze offerte (s) dient geldig en bindend te zijn voor de loop van de wedstrijd en behelzen een deugdelijke realisatie van het ontwerp.

-De begroting van het ingestuurde ontwerp is voorzien van deugdelijke deelbegrotingen voor de totale kosten van het on-line ontwerp, de realisatie, de presentaties en een driejarig aanbod op het web. Dit omvat tevens een hosting-, onderhoud- en redactiebegroting voor drie jaar. Onderhoud wordt uitgevoerd door opdrachtnemer. Hosting kan plaatsvinden door opdrachtnemer of een derde partij. Redactie, die minimaal dient te zijn, zal plaatsvinden door of via Cinekid. Deze kostenposten vallen binnen de driejaren begroting die gedekt dient te zijn binnen het beschikbaar gestelde bedrag van maximaal €40.000.

-Indien van toepassing omvat het ontwerp tevens een deugdelijke begroting voor de realisatie van de interactieve opstelling, vrij van rechten- en licentiekosten, dan wel de presentatievorm op het Cinekidfestival.

-Voor de door Cinekid te realiseren posten hosting en onderhoud/redactie maakt dit bedrijf binnen de offerte een kostenberekening op basis van de Cinekid gegevens. Hosting vindt vermoedelijk extern plaats.

-De begroting dient buiten de offerte ook een post onvoorzien te bevatten.

-Op de begroting staat tevens een passende, met Cinekid nader overeen te komen post voor inhuur van externe technische begeleiding en advisering van Cinekid met betrekking tot de realisatie van het ontwerp en voor juridische begeleiding van het contract, van minimaal €3600.

29.   Het ontwerp behoeft onderhoud en (liefst een minimale hoeveelheid) redactie. Eventuele onvermijdelijke kosten maken deel uit van de begroting voor drie jaar.

30.   De winnaar is mede verantwoordelijk voor een deugdelijke realisatie van de tool met de daarvoor aan te wenden prijsvraaggelden. Deze bijdrage is ondergebracht in de begroting.

 

 

Uitvoering

31.   Het staat Cindekid/AFK vrij om aan de winnaar van het ontwerp voor te stellen om het onderwerp of delen daarvan, aan andere/meerdere bedrijven aan te laten bieden voor een offerte dan wel voor realisatie, tenzij het ontwerp en het idee onvervreemdbaar afkomstig is van een bedrijf dat zelf gekwalificeerd is voor de gehele realisatie.

 

 

Technische Specificaties

32. Bij het ontwikkelen van de tools dient rekening te worden gehouden met de
volgende serverspecificaties:

- Linux besturingssysteem
- Apache webserver
- MySQL database
- PHP inclusief GD libraries (voor serverside beeldbewerking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam 12 november 2002

 

4. Inschrijfformulier Cinekid Prijsvraag Kids&Tools

 

 

Aanmelding Deelname Cinekid Prijsvraag Kids & Tools 2002

 

 

Het schetsontwerp mag uit maximaal 2 A-4 bladzijden tekst bestaan, eventueel met een getekende bijlage  van maximaal 2 pagina’s.

 

Het schetsontwerp bestaat ten minste uit de volgende punten:

Titel van het ontwerp

Beschrijving van de functionaliteit

Beschrijving van het visuele ontwerp van de on-line functies

Beschrijving van de doelgroep (voor welke leeftijd) en de usability voor deze groep

Beschrijving van de communicatieve functie(s)

Beschrijving van de mate waarin de tool gericht is op kunst

Beschrijving van het innovatieve aspect van het ontwerp

Bandbreedte (minimaal bruikbaar met modem, 65k)

Technische specificaties

Budget indicatie

 

 

 

 

Bedrijf/ Instelling/Producent/Beroep:

 

Naam:

 

Adres:

 

Postcode/Plaats:

 

Telefoon:

 

URL:

 

Bijgevoegd stuur ik mijn inzending, het schetsontwerp genaamd …..

Indien ik niet tot de prijswinnaars behoor ontvang ik mijn inzending op bovenstaand adres retour.

 

Ja, ik heb kennis genomen van het reglement Cinekid Prijsvraag Kids & Tools, dd. 12 november 2002, ik onderschrijf dit en ben als deelnemer hieraan gehouden.

 

Naam:

Datum:

Plaats:

 

Handtekening:

 

 

 

 

Stuur dit deelnameformulier naar Cinekid, Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC Amsterdam, of fax het naar 020 531 78 99. Per e-mail kan ook: e.middelhoff {AT} cinekid.nl

(met ontvangstbevestiging).