www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] cinema digitaal: IDFA goes SPACE
Kees Brienen on Fri, 15 Nov 2002 12:01:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] cinema digitaal: IDFA goes SPACE


English text below.


Beste liefhebbers,

24 - 25 - 26 november aanstaande presenteert Cinema Digitaal i.s.m. International Documentary Filmfestival Amsterdam:

IDFA goes SPACE

'The history of the living world can be summarised as the elaboration of ever more perfect eyes within a cosmos in which there is always something more to be seen'.
– Pierre Teilhard de Chardin (1959)

SPACE is the PLACE:

De aarde bestaat ongeveer 4 miljard jaar. Veel vroeger dan altijd werd aangenomen is het leven op aarde reeds 3,9 miljard jaar geleden ontstaan. Toch is het nog maar heel kort geleden (ergens tussen 5 tot 7 miljoen jaar geleden) dat de mens rechtop is gaan lopen, en vanaf dat moment is de evolutie van het menselijke bewustzijn versneld.

De mens onderscheidt zich van alle andere levende wezens door een ontembare behoefte om de wereld om zich heen te begrijpen, ontdekkingen te doen, en antwoorden te vinden op nieuwe vragen die worden opgeroepen door technologische ontwikkelingen en visioenen van vooruitgang. Het is nog maar zo kort geleden dat de techniek ons de mogelijkheid bracht om onze eigen planeet te verlaten en de ‘buurt’ te verkennen. Tussen de beroemde speech van J.F. Kennedy (uit 1961: ‘We choose to go to the Moon!’) en de eerste echte stap op een ander hemellichaam had de mens slechts 8 jaar nodig. Zelden heeft een technische ontwikkeling zo hoog op de politieke agenda gestaan als toen de strijd tussen oost en west losbarstte. Het heeft veel gekost, maar het heeft ook veel opgeleverd. Technische verworvenheden zoals de ‘Tefal-pan’ komen rechtstreeks uit de laboratoria van NASA. Maar ook voor het Westerse spirituele gedachtegoed, waar evolutie en wetenschap de plaats innemen van religie. De ruimtevaart biedt nieuwe perspectieven; we kunnen verder kijken dan ooit, het is jammer dat we tot nu toe niet in staat zijn geweest aan te tonen dat er elders ook leven bestaat. Het besef dat het leven niet alleen op aarde is en kan ontstaan brengt nieuwe visies in ons collectieve bewustzijn over wie, wat en waar we zijn. Misschien blijkt dat het leven op aarde helemaal niet zo bijzonder is als dat we nu doen vermoeden. Het zou een geruststellende gedachte zijn want het dwingt religieuze fanatici wellicht tot relativering. Zijn we nog altijd zoekende naar God..?

Wetenschappelijke documentaires spreken zelden zo tot de verbeelding als die over de ruimtevaart. De beelden uit de ruimte zijn esthetisch gezien vaak heel aantrekkelijk, vooral in de begindagen toen de techniek van documenteren nog rauwe pixels opleverde vol storingen. Het was en is nog altijd stoer pionierswerk met raketten enzo. Kosmonauten en astronauten waren echte volkshelden. Zij werden de menselijke iconen van macht en kennis. In een serie van vereeuwigde documenten over ruimtevaart zijn films opgenomen die het avontuur tonen, de pracht en kracht van de techniek laten zien, en die de gedachte prikkelen dat we ergens anders het leven kunnen voortzetten, en/of ergens anders leven zullen aantreffen, wat voor leven dan ook. ‘For All Mankind’ bijvoorbeeld vertelt ons het spectaculaire avontuur van die legendarische maanlanding op 31 juli 1969. In ‘The Other Side Of The Moon’ vertellen 8 Apollo-astronauten over intieme ervaringen die zij in de ruimte beleefden, hoe het voelt om van die afstand naar de aarde te kijken, en welke invloed die ervaringen op hun verdere leven hebben gehad. ‘The Red Stuff’ vertelt een soortgelijk verhaal van de Russische kosmonauten. ‘Out of the Present’ is een schitterend portret van de MIR, maar ook van kosmonaut Sergei Krikalev die in 1991 meer dan 300 dagen in de MIR moest blijven omdat in augustus van dat jaar de Sovjet Unie uiteen viel. Op aarde had men Krikalev vergeten. ‘Giants’ uit de serie ‘The Planets’ van de BBC is een aflevering waarin we één van de meest spectaculaire wetenschappelijke ontdekkingsreizen meemaken die de Voyager satellieten maakten. De Voyager loste grote mysteries op, maakte schitterende foto’s en dankzij deze satellieten kijken we anders naar de mogelijkheden van leven op andere planeten, zoals onder de ijskap van Europa, de derde maan van Jupiter. Mocht het de mens lukken om een succesvolle tweede biosfeer te creëren, die ons in staat stelt het leven onafhankelijk van de aarde in de ruimte te laten voortbestaan, kan dat dan beschouwd worden als een glitch in de evolutie…?

Meer dan ooit beseffen we hoe fragiel, en vergankelijk het leven op aarde is. Hoe dun de atmosfeer is waarvan we zo afhankelijk zijn. Hoe onwaarschijnlijk snel we ons als mensen zover hebben kunnen ontwikkelen dat we de aarde kunnen verlaten. Het lijkt zo onnatuurlijk. Documentaires over ruimtevaart doen vermoeden dat we dringend verlangen naar een substituut voor religieuze opvattingen; what do you believe in…? Ze zetten aan tot metafysische overpeinzingen. Ze stimuleren de waardering voor de intieme relatie van de mens met zijn machine. Maar zijn we er klaar voor…? Want als we verder de ruimte in willen hebben we een ander lichaam nodig en wordt genetische manipulatie een onvermijdelijke ontwikkeling.

IDFA goes SPACE programma:

In de hal van Paradiso: video-installatie Lift-Off van Kuno Terwindt.

Zondag 24 november:
1 The Other Side Of The Moon – (o.v. i.a.v.) Mickey Lemle (USA, 1989, 88 min.)
2 The Planets (afl. Life) – BBC series producer David McNab (UK, 1999, 50 min.)
3 (The Rise & Fall of the Legendary) Anglobilly Feverson – Rosto (NL, 2002, 10 min.)
4 Space (afl. Staying Alive) – BBC Richard Burke with Sam Neill (UK, 2001, 30 min.)

Maandag 25 november:
1 For All Mankind – Al Reinert (USA, 1989, 80 min.)
2 The Planets (afl. Giants) – BBC David McNab (UK, 1999, 50 min.)
3 George Lucas in Love – Joe Nussbaum (USA, 1999, 8 min.)
4 Space (afl. Are We Alone..?) – BBC Richard Burke with Sam Neill (UK, 2000, 30 min.)

Dinsdag 26 november:
1 Our Century – Arthur Pelesjan (Georgia, 1982, 30 min.)
2 The Red Stuff – (inleiding door) Leo de Boer (NL, 1999, 50 min.)
3 Gagarin – Alexij Kharitidi (Rusland, 1995, 4 min.)
4 Out Of The Present – Andrei Ujica (Germany, 1995, 95 min.)

Via deze URL: http://www.idfa.nl/programma/programma/iprog_film_ond_fr.htm vindt u een uitgebreide beschrijving van alle films.

Cinema:      Paradiso
Start:           21.00 uur
Zaal open:   20.30 uur

ENTREEKAARTJES: slechts 7 Euro, vanaf vrijdag 15 november en dat is al heel snel, telefonisch te bestellen bij de IDFA kassa: 020-6201826. Meer info zie: www.idfa.nl

Dus hopelijk tot dan, Kees Brienen.

____________________________________________________________________
English text:

'The history of the living world can be summarized as the elaboration of ever more perfect eyes within a cosmos in which there is always something more to be seen'.
– Pierre Teilhard de Chardin (1959)

SPACE is the PLACE:

The Earth has existed for about 4 billion years. Life on earth originated no less than 3.9 billion years ago, much sooner than what had long been assumed. Still, it is only a very short time ago (somewhere between 5 and 7 million years) that man started walking upright, and from that moment the evolution of the human conscience has accelerated.

Man distinguishes himself from other living creatures by an indomitable need to comprehend the world around him, to make discoveries, and to find answers to new questions raised by technological developments and visions of progress. Only very recently, technology brought us the opportunity to leave our planet and explore the ‘neighbourhood’. Between J.F. Kennedy’s famous speech (in 1961: ‘We choose to go to the Moon!’) and the first real step on another heavenly body, it took man only eight years. Technological development has rarely been so high on the political priority list as when the rivalry between East and West began. It cost a lot, but it also yielded a lot. Technological accomplishments such as Teflon came straight from the NASA labs. But also in the Western spiritual body of thought, evolution and science began to replace religion. Space travel opens up new perspectives; our range of vision has expanded further than ever, but so far we have unfortunately not been able to prove the existence of extraterrestrial life. The realisation in itself that life is not only able to exist and originate on Earth introduces new perspectives in our collective conscience about who, what and where we are. Life on earth may well prove to be not at all as special as we have so far suspected. This would be a comforting thought, because it may compel religious fanatics to put things into perspective. Are we still looking for God…?

Scientific documentaries rarely appeal so strongly to the imagination as those about space travel. Aesthetically speaking, images from space are often very attractive, particularly in the early days, when filming techniques still produced coarse-grained images full of atmospherics. It was and still is tough pioneer work with rockets and things. Cosmonauts and astronauts were true popular heroes. They became human icons of power and knowledge. The series of immortalised documents about space travel includes films that show the adventure, demonstrate the beauty and strength of the technology, and stimulate the thought that we can continue our lives somewhere else, and/or encounter life, of whatever kind somewhere else. for all mankind, for example, tells us about the spectacular adventure of the legendary moon landing on 31 July 1969. In the other side of the moon, 8 Apollo astronauts explain the intimate experiences they had in space, what it feels like to observe earth from that distance, and what influence these experiences had on their later life. the red stuff tells a similar story about Russian cosmonauts. out of the present’ is a wonderful portrait of the MIR space station, but also of cosmonaut Sergei Krikalev, who was forced to stay in the MIR for more than 300 days in 1991, because in August of that year the Soviet Union fell apart. People on earth had forgotten Krikalev. In the episode giants from the BBC series the planets, we are witness to one of the most spectacular scientific explorations that a Voyager satellite ever made. The spacecraft solved great mysteries, took beautiful pictures and it is because of these satellites that we now think differently about the possibility of life on other planets, such as beneath the icy crust of Europa, the third moon of Jupiter. If man managed to create a practicable second biosphere that would enable us to continue life in space, without depending on Earth, could it be considered a glitch in evolution…? Space travel documentaries  

More than ever we realise how fragile and transitory life on earth is; how thin the atmosphere is that we entirely depend on; how improbably fast we as human beings have been able to develop, to the degree that we can now leave Earth. It seems so unnatural. Documentaries about space travel make you suspect that we are urgently longing for a substitute for religious notions. What do you believe in…? They incite metaphysical contemplation. They stimulate the appreciation of the intimate relationship of man and machine. But are we ready for this…? After all, if we want to penetrate further into space, we need different bodies and genetic manipulation becomes inevitable.

With regards, Spacy KeesieWilt u van mij geen elektronische uitnodigingen, excuus, reply even met unsubscribe.
______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).