www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] ONTWIKKELINGSSECTOR MOET OPEN SOURCE SOFTWARE OMARMEN
Hivos Persbericht on Thu, 26 Jun 2003 22:52:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ONTWIKKELINGSSECTOR MOET OPEN SOURCE SOFTWARE OMARMEN


PERSBERICHT 	25-6-2003


ONTWIKKELINGSSECTOR MOET OPEN SOURCE SOFTWARE OMARMEN
Hivos en Waag Society overhandigen manifest aan Tweede Kamerleden

Tweede Kamerleden Kees Vendrik (GroenLinks) en Martijn van Dam (PvdA) nemen op dinsdag 1 juli (Nieuwspoort, 
15.00) een manifest in ontvangst dat de publieke sector oproept de rol die Open Source Software (OSS) kan spelen 
voor Internationale Samenwerking te onderkennen én te omarmen. OSS is software waarmee de gebruikers de 
vrijheid hebben om de software te gebruiken en te distribueren zoals ze willen, en waarvan ze de broncode kunnen 
bekijken en aanpassen. Het manifest is de uitkomst van het congres ‘Open Source Software & Development’ dat 
begin juni door Hivos en Waag Society werd georganiseerd met deelnemers en sprekers uit onder andere India, 
Iran, Costa Rica en Oeganda.

Een door Kees Vendrik ingediende motie, die de regering oproept actief aan de slag te gaan met Open Source 
Software, is vorig jaar kamerbreed aangenomen. Dit manifest vertaalt dat enthousiasme naar de Internationale 
Samenwerking (IS) en sluit tevens aan op een snel groeiende beweging van OSS gebruikers in ontwikkelingslanden 
zelf. Voor gebruikers in ontwikkelingslanden is OSS goedkoper in aanschaf. Daarnaast biedt het mogelijkheden om 
software aan te passen aan lokale wensen of talen en om kennis over te dragen en lokaal op te bouwen. Het 
manifest roept de overheid en IS-organisaties op vanaf nu over te schakelen op OSS, maar ook om het gebruik te 
stimuleren. Daarnaast stelt het manifest voor om software die ontwikkelt wordt met publieke middelen vrijelijk 
beschikbaar te stellen in het publieke domein. 

Verder bevat het manifest een aantal aanbevelingen voor de World Summit on the Information Society (WSIS) die in 
december in Genève plaatsvindt. Deze VN-top gaat over het inrichten van de informatie samenleving. OSS kan een 
belangrijke rol spelen om dit een voor iedereen toegankelijke en voordelige informatie samenleving te maken. Het 
manifest stelt dat het actieplan van de WSIS concrete acties moet bevatten voor bijvoorbeeld de productie van en 
voor training in OSS, met name in ontwikkelingslanden.

Hivos is al jaren actief in het stimuleren van en het wijzen op de mogelijkheden die ICT kan bieden voor 
ontwikkeling. In aanloop naar de WSIS organiseert Hivos een aantal activiteiten, waaronder het eerder genoemde 
congres en het manifest over OSS. Andere activiteiten zijn onder andere FunKi {AT} Off_Corso, een culturele 
manifestatie voor jongeren over vrijheid van meningsuiting, privacy en de digitale kloof (juni 2003), expertsessies om 
te komen tot aanbevelingen voor de Nederlandse delegatie (januari - augustus 2003) en een publieksdag rond de 
informatie samenleving (november 2003).

Waag Society onderkent het belang van de ontwikkeling en de verspreiding van OSS. Waag Society stimuleert de 
discussie over OSS in bijeenkomsten als de Killerclub en evenementen als Next5Minutes, World-Information.Org en 
campagnes als I Am Not a Standard User. Daarnaast is Waag Society betrokken bij de OSS activiteiten van de 
Indiase partner Sarai, ondermeer wat de ontwikkeling van het content management systeem Opus betreft.


Organisatie:
Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage leveren aan 
een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Hivos voelt zich verbonden met arme en gemarginaliseerde mensen – én met de organisaties die 
voor hen opkomen – in landen in het Zuiden en in Zuidoost-Europa. Een duurzame verbetering van hun situatie is de uiteindelijke maatstaf 
voor het werk en de inspanningen van Hivos. Een belangrijke pijler daarbij is de versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen. 

Waag Society Waag Society / maatschappij voor oude en nieuwe media is een kennisinstituut op het snijvlak van cultuur en technologie in 
relatie tot de maatschappij , het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Met haar kennis wil Waag Society een bijdrage leveren aan 
het ontwerp van de informatiemaatschappij. Daarbij laat ze zich niet sturen door de technologie, maar kijkt naar de mogelijkheden van 
mensen, hun creativiteit en hun cultuur. De wisselwerking tussen technologie en cultuur is voor Waag Society een drijvende kracht bij al 
haar werkzaamheden.

Niet geschikt voor publicatie: 
Voor meer informatie of een exemplaar van het manifest kunt u contact opnemen met:
Anneke Oosterhuis, Hoofd Bureau Communicatie
telefoon: 070 – 376 55 00 / 06 204 15 036
e-mail: a.oosterhuis {AT} hivos.nl
website: http://www.hivos.nl******************************************************
This footnote confirms that this email message 
is free of computer viruses.          Hivos
******************************************************
The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any another MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

  ---- File information -----------
   File: Perbericht manifest OSS 25 juni 2003.doc
   Date: 26 Jun 2003, 16:28
   Size: 82944 bytes.
   Type: Unknown
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).