www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsbrief November 2003
Mylene van Noort on Thu, 6 Nov 2003 16:45:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief November 2003


NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2003

English version further below

1.SP / Sentient Creatures lezingen 12, 19 en 26 november
2. Museumn8: 8 november
3. IA / Level Up: Teylers Adventure Game
4. CL / Schoolvak Nederlands: conferentie
5. CL/ ICT Schoolportret

1. SP / BEWUSTE WEZENS (SENTIENT CREATURES)
In de lezingenserie uit het Connected! Programma over robots, bewustzijn en 
communicatie, spreken deze maand:
12 november: performancekunstenaars Kit Gallaway en Sherrie Rabinowitz.
19 november: Joe Davis, die onderzoek doet naar de stressgevoeligheid van 
bacterieen aan het MIT
26 november: Graham Smith, host van de serie en ontwerper van Pebbles, een 
robot die zieke kinderen vervangt in het klaslokaal.
Kit Gallaway, Sherrie Rabinowitz en Joe Davis nemen virteel plaats in de 
zaal, met behulp van Presence Projector. De lezingen zijn ook te volgen via 
de streaming site, waar je ook met andere kijkers kunt chatten:
<http://connected.waag.org/>http://connected.waag.org

Locatie: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Tijd: 20 21.20 uur
Toegang: gratis
Reserveringen: <mailto:reserveringen {AT} waag.org>reserveringen {AT} waag.org

2. MUSEUMN8
Op de tweede verdieping van de Waag gaat het Museum van de Nacht open. De 
VIPS van het Amsterdamse nachtleven brengen hier hun collectie memorabilia 
samen voor een DJ/VJ remix met de swingmasters van Waag Society. Shake 
shake shake op house classics van Club RoXY, tracks van de eerste Dance 
Valleys, het Amsterdamse Love Ball, Speedfreax en specials van DJ Fanclub. 
Met een expo van beroemde draaitafels, labels en flyers. De collectie van 
het n8-museum wordt geleverd door de Nachtwacht.
De drankjes worden geschonken aan de Permanent Mobiel Bar, door Dre Noorda.
LIve stream: http://www.waag.org/n8/live.mov
<http://www.n8.nl/>http://www.n8.nl

Locatie: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Tijd: 19 0.200 uur
Toegangskaarten: Uitsluitend bij Amsterdams Historisch Museum, Artis, Joods 
Historisch Museum, Rijksmuseum, Theatermuseum, Tropenmuseum, Rederij Lovers 
en het Amsterdams Uitburo.
Kaarten kosten in de voorverkoop 12 Euro, in de n8 zelf 16 Euro.

3. LEVEL UP: TEYLERS ADVENTURE GAME
Aan de Universiteit van Utrecht wordt onderzoek gedaan naar het 
computerspel, als onderdeel van de specialistie rond nieuwe media en 
digitale cultuur. Uit dit onderzoek komt het eerste serieuze gamescongres 
in Europa voort, Level Up.
De congresgangers krijgen de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met 
het door Waag Society ontworpen mixed mediagame Teylers Adventure. Dit game 
is onderdeel van de in 2002 geopende Zaal i, in Teylers Museum, Haarlem. 
Waag Society was verantwoordelijk voor de interactieve strategie van deze 
multimediaruimte. Henk van Zeijts licht het project toe in een lezing, 
gevolgd door een excursie naar het museum. Teylers Adventure Game voert 
tieners mee op een speurtocht door de collectie. De gamers maken kennis met 
een electriseermachine, een oude veilingcatalogus en schetsen van 
Michelangelo. Het game speelt zich af in het virtuele en het reele Teylers. 
Zaal i is te bezoeken gedurende de openingstijden van het museum.
<http://www.gamesconference.org/>http://www.gamesconference.org
http://www.teylersmuseum.nl

4. CL/ SCHOOLVAK NEDERLANDS
Op het forum 'Schoolvak Nederlands' voor leraren, docenten en didactici 
Nederlands, houden Henk van Zeijts, hoofd Creative Learning en Frank van 
Dixhoorn, programmamaker Teleac NOT, een lezing over digitaal vertellen. 
Aanleiding is het project Digitaal Vertellen in het vmbo, waarin tien keer 
een workshop wordt gegeven door Waag Society. De workshops worden gebruikt 
voor de televisieserie van TELEAC NOT over dit onderwerp. In de 
televisieprogramma's zullen, naast opnamen in het klaslokaal, ook materiaal 
van de leerlingen te zien zijn. De eerste workshop is van start gegaan op 
het Montessori College Oost, in Amsterdam.

Het Schoolvak Nederlands
Locatie: Hogeschool Domstadt, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Datum: vrijdag 14 november
Toegang: zie 
<http://www.hetschoolvaknederlands.org/>http://www.hetschoolvaknederlands.org

5. CL/ICT SCHOOLPORTRET
Binnen het onderwijs verdient de jongere meer aandacht als producent van 
hedendaags cultuurgoed dan nu het geval is. Vrijwel alle jongeren gebruiken 
nieuwe technologieen en nieuwe media en de affiniteit ermee is groot. 
Nieuwe vormen van (zelf) expressie, waarbij moderne media worden gebruikt, 
sluiten daarom goed aan bij de belevingswereld van jongeren. Dat bepleit 
Henk van Zeijts in zijn bijdrage aan het ict-schoolportret van de 
onderwijsinspectie over ict en cultuurvakken.
Waag Society leverde een bijdrage waarin de werkwijze wordt uiteengezet van 
het Expertisecentrum Culturele Vakken en ict, dat verbonden is aan het 
programma Creative Learning. De uitgave is downloadable op: 
http://www.onderwijsinspectie.nl/schoolportretten


NEWLETTER NOVEMBER 2003

1.SP / Sentient Creatures lectures
2. Museumn8
3. IA / Level Up: Teylers Adventure Game
4. CL/ School subject Dutch: conference
5. CL/ ICT School portrait

SP/ SENTIENT CREATURES
In the Sentient Creatures Lecture series on robots, consciousness and 
communication, the following lectures will take place:
12 November: performance artists Kit Gallaway and Sherrie Rabinowitz
19 November: Joe Davis, researcher at MIT who investigates the sensibility 
to stress in bacteria
26 November: Graham Smith, host of the series and developer of Pebbles, a 
robot that stands in for ill children in the classroom.
Kit Gallaway, Sherrie Rabinowits and Joe Davis will take their place in the 
theatre with the help of the Presence Projector.
The lectures will be streamed live on the Internet. Viewers are offered the 
opportunity to chat with each other as they watch.
<http://connected.waag.org/>Http://connected.waag.org

Location: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Time: 8 9.30 pm
Admission: free
Booking: <mailto:reserveringen {AT} waag.org>reserveringen {AT} waag.org

2. MUSEUMN8
At the second floor of the Waag the Museum of the Night will be established 
for one night only. Here, the VIPS of Amsterdam nightlife will bring their 
collection of memorabilia for a DJ/VJ remix with the swing masters of Waag 
Society. Shake shake shake on house classics of Club RoXY, tracks of the 
first dance valleys, the Amsterdam Love Ball, Speedfreax and specials of DJ 
Fanclub. With an exposition of famed turntables, labels and flyers of the 
renowned Soho Connection and the Pussy Lounge. The collection of the Museum 
is put together by the Nightwatch, a group of DJ/VJs, club promoters and 
sociologists who act as self-acclaimed consultants to the city council to 
improve the quality of Amsterdam night life.
The drinks are served by Dre Noorda from the Permanently Mobile Bar.
Live stream: http://www.waag.org/n8/live.mov

Date: 8 November
Location: De Waag, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Opening hours: 7.30 pm 02.00 am
Tickets and info: <http://www.n8.nl/>www.n8.nl  (No ticket sale at Waag 
Society)

<http://www.n8.nl/>3. LEVEL UP: TEYLERS ADVENTURE GAME
Utrecht University sports a research programme into computer games, as part 
of the new media and digital culture speciality. In the context of this 
research the first serious games conference in Europe is organised: Level 
Up. Visitors of the conference are offered the opportunity to learn more 
about Teylers Adventure Game, which was designed by Waag Society for 
Teylers Museum, Haarlem. In 2002, Waag Society developed the interactive 
strategy for the museum's new multimedia room i.
Henk van Zeijts will expand on the project in a lecture, followed by an 
excursion to the museum. Teylers Adventure Game leads teenagers on a tour 
along the museum's collection. The gamers will get to know the electrifying 
machine, an old auction catalogue and drawings of Michelangelo. The game is 
played in the virtual as well as in the real Teylers Museum and can be 
visited during opening hours.
http://www.gamesconference.org
http://www.teylersmuseum.nl

4. CL/ DUTCH AS SCHOOL SUBJECT
At the meeting 'School Subject Dutch' for teachers and pedagogs of Dutch, 
Henk van Zeijts head Creative Learning- and Frank van Dixhoorn, - producer 
of broadcasting corporation Teleac NOT a lecture on digital storytelling. 
The reason for their lecture is the project Digital Storytelling in 
technical and vocational training, which consists of ten workshops by Waag 
Society. The workshops will be used for the Teleac NOT television series on 
this subject. The series will show scenes from the class room as well as 
material produced by the pupils. The first workshop has started recently at 
the Montessori College Oost in Amsterdam.

Het Schoolvak Nederlands
Location: Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Date: Friday 14 November
Admission: see 
<http://www.hetschoolvaknederlands.org/>http://www.hetschoolvaknederlands.org

5. CL / ICT SCHOOL PORTRAIT
More attention should be devoted to young persons as producers of 
contemporary cultural heritage than is now the case. Almost all teenagers 
use new technologies and new media and have a great affinity with it. New 
forms of (self) expression, in which moderne media are used, therefore have 
a good connection to their world. That is what Henk van Zeijts advocates in 
his contribution to the ICT- Schoolportrait of the Inspectorate of 
Education on ICT and cultural subjects.
In the contribution of Waag Society the method of the Center of Expertise 
in Cultural Subjects and ICT is explained. The publication is downloadable 
from: http://www.onderwijsinspectie.nl/schoolportretten

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).