www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Staat verslaat Ravage nogmaals
Actieblad Ravage on Mon, 22 Dec 2003 14:16:47 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Staat verslaat Ravage nogmaalsHOF ACHT HUISZOEKING RAVAGE RECHTMATIG

De huiszoeking in 1996 bij het tijdschrift Ravage en de inbeslagneming van 
computers en een groot deel van het abonneebestand was rechtmatig. Dit heeft het 
Gerechtshof in Den Haag bepaald in hoger beroep dat door de Staat der 
Nederlanden was aangespannen. Justitie ging destijds over tot actie nadat de 
redactie geweigerd had een claimbrief vrijwillig af te staan.

Stel: Justitie valt de burelen binnen van NRC Handelsblad en neemt naast alle 
computers tevens een aanzienlijke hoeveelheid vertrouwelijke documenten 
(waaronder de boekhouding, abonnee-administratie en briefwisselingen) in beslag. 
Aanleiding vormt de weigering van de redactie om vrijwillig een nieuwsbron prijs te 
geven. Mag dat?

Volgens het Gerechtshof in Den Haag wel. Sterker nog, in het vervolg dienen 
journalisten hun geheime (anonieme) nieuwsbronnen zorgvuldig te bewaren voor het 
geval dat justitie er kennis van wenst te nemen. 

April 1996 ontplofte er een explosief in het portaal van het bedrijf BASF in Arnhem. 
De explosie richtte lichte schade aan. Enkele weken later ontving de redactie van 
actieblad Ravage in Amsterdam een cryptisch opgestelde brief die mogelijkerwijs 
betrekking had op dit incident. Na verwerking van de inhoud van de 'claimbrief' heeft 
de redactie de fax vernietigd met als doel haar bron te beschermen. 

Op 3 mei 1996 verrichtte de recherche afdeling Gelderland-Midden huiszoeking bij 
Ravage. Hoewel de op dat moment aanwezige redacteur te kennen had gegeven dat 
de claimbrief was vernietigd, meende men een aanzienlijke hoeveelheid 
redactiemateriaal in beslag te moeten nemen. 

Uit de selectie van deze spullen bleek dat men met name geinteresseerd was in de 
journalistieke en persoonlijke contacten die de medewerkers van Ravage 
beroepshalve onderhouden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de redactie niet 
als verdachte in deze zaak werd beschouwd.

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelt nu dat de huiszoeking rechtmatig is verlopen. 
"Ravage had kunnen voorzien dat justitie de beschikking zou willen hebben over de 
claimbrief", zo stelt het Hof. Het komt erop neer dat de redactie de grootscheepse 
huiszoeking over zichzelf heeft afgeroepen.

Het Hof concludeert tevens dat een persorgaan voortaan niet langer aanspraak kan 
maken op het verschoningsrecht. "Een bona fide en te goeder trouw handelende 
journalist die in het bezit wordt gesteld van een claimbrief en die meent dat het 
journalistieke verschoningsrecht daarop van toepassing is, dient alvorens die brief te 
vernietigen af te wachten of de rechter dat verschoningsrecht honereert". Indien 
Ravage destijds op deze wijze zou hebben gehandeld, zou de huiszoeking niet 
hebben hoeven plaatsvinden, zo meent het Hof.

Ravage overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak.


Achtergrondinformatie over de huiszoeking en het verschoningsrecht::

http://www.xs4all.nl/~respub/ravage/index.htm
http://www.xs4all.nl/~respub/ravage/2.htm
http://www.xs4all.nl/~respub/ravage/3.htm
http://www.xs4all.nl/~respub/ravage/4.htm
http://www.villamedia.nl/derden/nvj/nieuws/verschoning2.htm------- End of forwarded message -------Ravage, actieblad 
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam 
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
Internet: http://www.antenna.nl/ravage

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).