www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Mei 2004 / Newletter May 2004
Mylene van Noort on Thu, 6 May 2004 12:29:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Mei 2004 / Newletter May 2004


NIEUWSBRIEF MEI 2004 / NEWSLETTER MAY 2004

For the English version see further below

IA / Van Doop tot Dood bij het Verhalenaltaar
IA / Pilotus getest door mensen met verstandelijke beperking 
PR / Burgers meten zelf vliegtuiglawaai
Alg / Vacature HR Manager (32 uur)

Interfacing Access / VAN DOOP TOT DOOD BIJ HET VERHALENALTAAR
15 mei - 3 oktober 2004
Museum Amstelkring, Ons' Lieve Heer op Solder wijdt deze zomer een tentoonstelling aan de zeven sacramenten. Bezoekers van de tentoonstelling zijn uitgenodigd om hun herinneringen aangaande dit thema te delen aan de hand van meegebrachte persoonlijke voorwerpen. Deze worden gefotografeerd bij het door Waag Society ontwikkelde Verhalenaltaar, waar ook de bijbehorende anecdotes worden vastgelegd. De meest aansprekende privé-objecten en reacties gaan deel uitmaken van de presentatie in het museum. Tevens worden ze gepubliceerd op de website van het Verhalenaltaar. Gedurende de tentoonstelling verrichten een aantal instituten onderzoek naar het verzamelen van persoonlijke verhalen in musea. Deelnemers aan het onderzoek zijn het SCO Kohnstamm Instituut, Meertens Instituut, Antenna Studio, Reinwardt Academie en ACT 2. Het bij het Verhalenaltaar verzamelde materiaal vormt de basis van het onderzoek.
<http://www.verhalenopsolder.nl/>http://www.verhalenopsolder.nl (per 15 mei)

Interfacing Access / PILOTUS GETEST DOOR MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING
Pilotus software wordt momenteel getest door mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders, familie en vrienden. In september is de product launch. "Het leuke van dit project is dat Waag Society er wel vijf jaar aan gewerkt heeft, iedere keer testen met gebruikers en dan weer terug naar de ontwerptafel. Uiteindelijk geeft juist die gebruiker natuurlijk de doorslag, en ben ik zeer benieuwd wat er het komende jaar gaat gebeuren met het programma". Aldus Lennart Booij, een van de ambassadeurs van Pilotus.
Het programma combineert de mogelijkheden van mailen, chatten, tekenen, foto's, tekst-naar-spraak en bestaande symboolsets. Binnen een besloten groep van twee tot tien gebruikers, kunnen Pilotus-leden op een makkelijke en plezierige manier met elkaar in contact staan. Pilotus is ontworpen met de users-as-designers-methode, waarin steeds afstemming plaatsvindt met de hoofdgebruikers, in dit geval dus mensen met een verstandelijke beperking. De laatste fase van de ontwikkeling (de productonwikkeling) wordt uitgevoerd door Waag Society in samenwerking met softwarehuis Sogeti en RDGKompagne, expert op het gebied van ICT en mensen met een handicap, met ondersteuning van de Subsidie Kenniswijk. Half april is in Kenniswijk Eindhoven een grootschalige gebruikerstest van start gegaan. 
De feed-back uit deze test leidt tot de laatste aanpassingen aan de software. Op 2 september 2004 zal Pilotus als product beschikbaar komen. Pilotus wordt gedemonstreerd op de Support Expo, een beurs voor mensen met een handicap en hun sociale omgeving, die van 13 tm 16 mei plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht.
<http://www.pilotus.nl/>Http://www.pilotus.nl
http://www.supportexpo.nl

Public Research / BURGERS METEN ZELF VLIEGTUIGLAWAAI
8 juni / Waag Society / 14.30 - 17.00 uur
"De luchtvaartsector en onderzoekscommissies menen dat het meten van vliegtuigherrie te ingewikkeld is. Stichting Geluidsnet toont op haar website aan dat het, in tegendeel, een simpele zaak is", aldus de lead bij het interview dat de Volkskrant had met Ren Post en Jasper van Lieshout, oprichters van Stichting Geluidsnet. 
De in 2003 opgerichtte Stichting Geluidsnet maakt het geluidslandschap rond Schiphol zichtbaar via internet. Daartoe zijn, bij wijze van pilot, 25 meetpunten ingericht bij particulieren. Het netwerk van meetpunten bestaat uit decibelmeters die via internet met een centrale computer verbonden zijn. De meetgegevens worden voor iedereen toegankelijk via de website van de stichting. Doel is het aanbieden van neutrale en objectieve informatie over het geluidslandschap rond de luchthaven. Op die manier wil Geluidsnet het publieke debat over de geluidsbelasting rond Schiphol te democratiseren. De pilot van Geluidsnet duurt tot juli 2004.
Op 8 juni vindt bij Waag Society (tevens host van de Geluidsnet-server in het kader van DISC) een seminar plaats over Geluidsnet. Er zal gedebatteerd worden over de bruikbaarheid van de meetgegevens in de discussie over Schiphol. Tevens komt de inzetbaarheid van het 'burgermeetnet' en internet bij andere maatschappelijke issues aan de orde. 
<http://www.geluids.net/>http://www.geluids.net
http://www.disc.nl
Voor informatie en inschrijving: <mailto:deelname {AT} geluids.net>deelname {AT} geluids.net

Algemeen / VACATURE HR MANAGER
Waag Society heeft momenteel een vacature voor een Human Resource-Manager (32 uur). De sluitingstermijn is 1 juni. De volledige tekst van de vacature is te vinden op:
http://www.waag.org

NEWSLETTER MAY 2004

IA / From the Cradle to the Grave at the Story Altar
IA / Pilotus Tested by People with Learning Difficulties 
PR / Civilians Measure Airplane Noise Pollution 
General / A Vacancy for a HR Manager (32 hours)

Interfacing Access / FROM THE CRADLE TO THE GRAVE AT THE STORY ALTAR
15 May - 3 October 2004
This summer, Amsterdam's Our Lord in the Attic Church is devoting an exhibition to the seven sacraments. Visitors are invited to share their memories concerning this theme through possessions that they bring with them. These objects are photographed in the Story Altar that was developed by Waag Society. The accompanying anecdotes are also recorded. The most appealing possessions and reactions are included in the museums presentation and are also published on the Story Altar's website. During this exhibition, a number of institutes are researching the acquisition of personal stories in museums. These participants consist of the SCO-Kohnstamm Instituut, the Meertens Instituut, the Antenna Studio, the Reinwardt Academy and ACT 2. The material collected at the Story Altar forms the basis of this research. 
<http://www.verhalenopsolder.nl/>http://www.verhalenopsolder.nl (as of 15 May)

Interfacing Access / PILOTUS TESTED BY PEOPLE WITH LEARNING DIFFICULTIES 
Pilotus software is currently being tested by people with learning difficulties, their carers, families and friends. The product will be launched in September. "The nice thing about this project", says Pilotus ambassador Lennart Booij, "is that Waag Society has spent five years working on it, having it tested by users and then going straight back to the drawing board. Of course, it's ultimately all down to the user and I'm really curious about how the program will shape up over the next year."
The program combines the possibilities of mailing, chatting, drawing, photos, Text-to-Speech and existing symbol sets. Pilotus members can contact each other in an easy and pleasant way in closed groups of between two and ten users. Pilotus has been designed according to the users-as-designers method that entails constant rapport with the main users who, in this case, are people with learning difficulties. With the support of a Kenniswijk subsidy, Waag Society is working on the final phase of development (the product development) in co-operation with Sogeti software and rdgKompagne, an organisation with expertise in IT and people with handicaps. In addition, a large-scale userstest has started in Kenniswijk (Eindhoven) in mid-April. The feedback from this test will ultimately result in the software's final adjustment. 
Pilotus will be launched as a product on 2 September 2004 and will be demonstrated at the Support Expo, a fair for people with handicaps and their social environment, which is being held from 13 to 16 May in the Jaarbeurs centre in Utrecht.
<http://www.pilotus.nl/>http://www.pilotus.nl/
http://www.supportexpo.nl/

Public Research / CIVILIANS MEASURE AIRPLANE NOISE POLLUTION
2.30 - 5 pm/ 8 June 2004 / Waag Society 
"The aviation sector and research commissions believe that it's too complicated to measure excess airplane noise. But the Stichting Geluidsnet website reveals that it's all really quite simple", reads the introduction to an interview with Geluidsnet founders Ren Post and Jasper van Lieshout in the Volkskrant newspaper. 
Stichting Geluidsnet, which was set up in 2003, uses the Internet to reveal the sound landscape around Schiphol Airport. This includes a pilot project involving 25 measuring points located amongst private individuals. This network of measuring points consists of decibel meters that are connected through the Internet to a central computer. Everyone can then consult these measurements on the organisation's website. The objective here is to provide neutral and objective information about the sound landscape surrounding the airport. In this way, Geluidsnet aims at democratising the public debate on noise pollution in the Schiphol area. Geluidsnet's pilot project will continue until July 2004.
On 8 June, a Geluidsnet seminar will be held at Waag Society, which is also hosting the Geluidsnet server as a part of the new DISC initiative. The discussion concerning Schiphol will include a debate on the measurements-value along with the use of the 'civilian measuring network' and the Internet in other social issues. 
<http://www.geluids.net/>http://www.geluids.net
http://www.disc.nl/
For information and registration: <mailto:deelname {AT} geluids.net>deelname {AT} geluids.net

General / A VACANCY FOR A HR MANAGER
Waag Society currently has a vacancy for a Human Resource Manager (32 hours). Applications will be accepted until 1 June. The complete text about this vacancy is available in Dutch on:
<http://www.waag.org/>http://www.waag.org/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).