www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsbrief juni / Newletter June
Mylene van Noort on Tue, 1 Jun 2004 11:32:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief juni / Newletter June


NIEUWSBRIEF JUNI 2004 / NEWSLETTER JUNE 2004

For the English newsletter see further below

8 juni PR / Seminar Stichting Geluidsnet
10 juni CL / Presentatie Nieuwsflits!, Theatrum Anatomicum
10 juni SP /Anatomic in je audio
18 juni PR / Creative Commons Launch, TPG-gebouw, elfde etage
19 juni juli CL / Workshop Aufmischen!, Edith-Russ-Hauß für Medienkunst, Oldenburg

Public Research / BURGERS METEN GELUIDSOVERLAST SCHIPHOL
Seminar Stichting Geluidsnet
Datum: 8 juni
Locatie: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Tijd: 14.30 -17 uur
Inschrijving en informatie: <mailto:deelname {AT} geluids.net>deelname {AT} geluids.net

Via 23 meetpunten in de regio rond Schiphol brengen particulieren zelf de geluidsoverlast van de luchthaven in kaart. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, tonen de eerste resultaten aan dat het goed mogelijk is om met deze eenvoudige meetinstrumenten het vliegtuiggeluid in kaart te brengen. Dit 'burgermeetnet' is goedkoop en simpel. De meetresultaten worden gepubliceerd op de website van de initiatiefnemer, Stichting Geluidsnet. In het kader van DISC (Domein voor Innovatieve Software en Content), host Waag Society het eerste seminar van de stichting. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen bij de geluidsbelasting van Schiphol gaan tijdens dit seminar met elkaar in debat over het nut en de effectiviteit van het burgermeetnet.
Http://www.geluids.net

Creative Learning / MET JE KLASGENOTEN EEN DIGITALE KRANT MAKEN
Launch Nieuwsflits!
Datum: 10 juni
Locatie: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Tijd: 16 -18 uur
Info en aanmelding: reserveren {AT} waag.org

Recente onderzoeken tonen aan dat kinderen steeds minder lezen en weinig kritisch zijn. Om de kritische verwerking van informatie te stimuleren ontwikkelde Waag Society voor het Persmuseum het programma Nieuwsflits! Leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs maken hiermee samen met hun klasgenoten een digitale krant, al dan niet in combinatie met een bezoek aan het Persmuseum. Nieuwsflits! bestaat uit een online redactionele omgeving, waar leerlingen in beeld, tekst en geluid nieuwsreportages kunnen maken. Deze worden met één druk op de knop omgezet in HTML en gepubliceerd op de website. De nieuwsgaring van de leerlingen vindt plaats aan de hand van opdrachten en stellingen die de leraren plaatsen in een van de vijf Nieuwflits! katernen (economie, sport, buitenland, binnenland, cultuur).Op 10 juni wordt Nieuwsflits! feestelijk in gebruik genomen. 
Http://www.nieuwsflits.org

Sensing Presence / ANATOMIC IN JE AUDIO
<mailto:FM {AT} dia>FM {AT} dia Forum 2004 / Workshop Audiostreaming
Datum: 10 juni
Locatie: Experimental Space NOD, Praag
Tijd: 14.30 17.45 uur

Guy van Belle (Waag Society / Anatomic) en Pierre de Jaeger (Radio SWAP) geven op het <mailto:FM {AT} dia>FM {AT} dia forum in Praag een workshop Audiostreaming voor onafhankelijke radiomakers. Het festival wil als aanjager fungeren voor een Europees netwerk van onafhankelijke mediaproducenten.
Http://www.fmedia.ecn.cz

Creative Learning / DOOR DE OGEN VAN EEN RAT
ScratchWorx Parties
Datum: 1,2, en 3 juni
Locatie: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Tijd: 19 - 21 uur
Info en reservingen: Ismene Straver, ismene {AT} waag.org

Marokkaanse scholieren die afkwamen op de opening van 'Be at the Media', een media centrum voor jongeren in Osdorp , raakten zo in de ban van de Scratch-console dat ze spontaan aan geïnteresseerde oudere buurtbewoners uitlegden wat je kon met zo'n machine. De console is de hardware van het ScratchWorx lespakket dat wordt aangeboden op ondermeer scholen, festivals en bijzondere locaties. Docente ScratchWorx Saar van Kouswijk rondt haar eerste seizoen af op een aantal Amsterdamse scholen. Saar : 'De leerlingen denken meestal dat ScratchWorx een VJ-cursus is waarin ze coole hiphop leren mixen met wat plaatjes. De uitdaging is om ze te motiveren met een verhaal aan de slag te gaan en met elkaar samen te werken'. Eenmaal over hun onverschilligheid heen, vinden ze een lesblok vaak te kort en blijven hangen tot kwart over vier. Sterker zelfs, ze vragen toestemming andere lessen over te slaan om hun ScratchWorx presentatie af te kunnen maken. Een bijzondere ervaring voor leerlingen die over het algemeen bijzonder onverschillig tegenover hun opleiding staan'. Jongens verbeelden het Amsterdamse nachtleven door de ogen van een rat, meisjes dosten zich uit in traditionele Surinaamse gewaden voor hun verfilmde impressie van feesten op z'n Surinaams.
Begin juni tonen deze en andere leerlingen van het Montessori College Oost, het IVKO en het Amstel Lyceum hun DJ/VJ-vertelkunst aan vrienden en familie in een drietal ScratchWorx Parties. 
Http://scratchworx.waag.org

Public Research / EEN NIEUWE VORM VAN COPYRIGHT
Launch Creative Commons NL
Datum: 18 juni
Locatie:TPG-gebouw, Post CS, Amsterdam
Tijd: 14.00 - 15.40 uur
Aanmelding en info: info {AT} disc.nl

Op 18 juni vindt in het TPG-gebouw, Post CS, in Amsterdam de launch plaats van de Nederlandse Creative Commons licenties. Lawrence Lessig, voorzitter van de Creative Commons en hoogleraar informatierecht aan Stanford University, zal hierbij aanwezig zijn. De Creative Commons is een Amerikaans initiatief om de distributie en het gebruik van auteursrechtelijk beschermde literatuur, fotografie, muziek, film en wetenschappelijk werk via het internet zoveel mogelijk te stimuleren zonder dat inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. Via een eenvoudige webapplicatie kunnen makers in enkele stappen één van de CC-licenties ('some rights reserved' of 'mash me' bijv.) aan hun werk toevoegen. Ruim 1,5 miljoen werken zijn sinds de oprichting van de Creative Commons in 2002 op deze manier gelicenseerd. Met de Nederlandse vertaling van de Creative Commons licenties kunnen kunstenaars en wetenschappers de nuances aanbrengen in het traditionele copyright die recht doen aan een hedendaagse wijze van creatie. De vertaling is een initiatief van DISC (een coproductie van Waag Society en Nederland Kennisland) in samenwerking met het Instituut voor Informatierecht (IiVR)).
<http://www.disc.nl/>Http://www.disc.nl
http://www.creativecommons.org/license

Creative Learning / AUFMISCHEN! IN OLDENBURG
Aufmischen! 
Datum: 19 -25 juni
Locatie: Edith-Russ-Hauß für Medienkunst , Oldenburg, Duitsland

Kun je DJ/VJ-vaardigheden als het samplen, loopen en mixen van muziek, tekst en filmfragmenten gebruiken voor het vertellen van een verhaal? Duitse jongeren en leraren kunnen dat deze zomer uitproberen in het Edith-Russ-Hauß für Medienkunst in Oldenburg, Duitsland. Waag Society richt hier het medialab Aufgemischt! in waar docenten en leerlingen in een tweeweekse workshop aan de slag kunnen met media-gebaseerde vertelvormen als Digitaal Vertellen, ScratchWorx en de Animatiemachine.
Http://www.oldenburg.de/edith-russ-haus

En verder: 
Een keer per maand op zaterdag in de Waag: Anatomic, workshops voor jonge kunstenaars die (willen) werken met nieuwe technologie in online performances.
<http://anatomix.waag.org/>Http://anatomix.waag.org

In de zon internetten of je mail checken? Dat kan op de Nieuwmarkt. Alles wat je nodig hebt is een laptop met een wireless kaart (Wifi, Wlan of Apple Airport). 
<http://wireless.waag.org/>Http://wireless.waag.org


NEWSLETTER
8 June PR / Stichting Geluidsnet Seminar
10 June CL / Nieuwsflits! Presentation, Theatrum Anatomicum
10 June SP /Anatomic in Your Audio
18 June PR / Creative Commons Launch, TPG Building, eleventh floor
19 June CL / Aufmischen! Workshop Edith-Russ-Hauß für Medienkunst, Oldenburg

Public Research / CIVILIANS MEASURE SCHIPHOL NOISE POLLUTION
Stichting Geluidsnet Seminar
Date: 8 June
Location: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Time: 2.30 - 5 pm
Information and reservations: <mailto:deelname {AT} geluids.net>deelname {AT} geluids.net

Private individuals have been deploying 23 measuring points to chart airport noise pollution in the Schiphol region. Despite claims to the contrary, the initial results show that these simple measuring instruments are clearly capable of recording airplane noise. The 'civilian measuring network' is cheap and simple, and its results are published on the website of its initiator Stichting Geluidsnet. Waag Society is hosting this organisation's first seminar as a part of DISC (the Domain for Innovative Software and Content). Representatives of all those involved with the issue of noise pollution around Schiphol will debate the civilian measuring network's value and effectiveness.
<http://www.geluids.net/>http://www.geluids.net/

 Creative Learning / MAKING A DIGITAL NEWSPAPER WITH YOUR CLASS MATES
The Nieuwsflits! Launch
Date: 10 June
Location: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Time: 4 - 6 pm
Information and reservations: <mailto:reserveren {AT} waag.org>reserveren {AT} waag.org

Recent research has shown that children are reading less and are rarely critical. To encourage the critical processing of information, Waag Society has developed the Nieuwsflits! program for Amsterdam's Persmuseum of journalism. Pupils from the top classes of primary education use this program to create digital newspapers with their classmates, either independently or in combination with a visit to the Persmuseum. Nieuwsflits! consists of an on-line editorial environment where pupils can create news reports in text, image and sound. At the press of a button, these reports can be transformed into html and published on the Nieuwsflits! website. The pupils collect news on the basis of assignments and postulations that the teachers place in one of five Nieuwsflits! sections (economy, sport, foreign news, home news and culture). Nieuwsflits! will be launched on 10 June with a party. 
<http://www.nieuwsflits.org/>http://www.nieuwsflits.org/

Sensing Presence / ANATOMIC IN YOUR AUDIO 
The 2004 <mailto:FM {AT} dia>FM {AT} dia Forum / Audio Streaming Workshop
Date: 10 June
Location: The NOD Experimental Space, Prague
Time: 2.30 - 5.45 pm

Guy van Belle (Waag Society/Anatomic) and Pierre de Jaeger (Radio SWAP) are holding an Audio Streaming for Independent Radio-Makersworkshop at the <mailto:FM {AT} dia>FM {AT} dia Forum in Prague. The objective of this festival is to function as a catalyst for the development of a European network of independent media producers.
<http://www.fmedia.ecn.cz/>http://www.fmedia.ecn.cz/

Creative Learning / THROUGH THE EYES OF A RAT
ScratchWorx Parties
Dates: 1, 2, and 3 June
Location: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Time: 7 -9 pm
Information and reservations: Ismene Straver, <mailto:ismene {AT} waag.org>ismene {AT} waag.org

Moroccan pupils who attended the opening of 'Be at the Media', a media centre for young people in Amsterdams Osdorp district, became so entranced with the Scratch console that they spontaneously began to explain the machines potential to a group of interested, older locals. The console constitutes the hardware of the ScratchWorx teaching materials that are supplied to schools, festivals, special locations and other areas. ScratchWorx teacher Saar van Kouswijk is completing her first season at a number of Amsterdam schools. Saar: 'Generally the pupils think that ScratchWorx is a VJ course where they can learn to mix cool hiphop with a few records. The challenge is to persuade them to tackle a story and to get them to work together. Once they have got over their indifference, they often end up feeling that the class is too short, and they hang around until a quarter past four. What's more, they even ask permission to skip other classes so that they can finish their ScratchWorx presentations. This is something special for pupils who are not normally interested in school.' In the latest series of ScratchWorx lessons, boys have portrayed Amsterdam nightlife through the eyes of a rat while the girls have filmed their impression of Surinamese parties by dressing up in the traditional costumes. 
In early June, these and other pupils from the Montessori College Oost, the IVKO and the Amstel Lyceum schools will demonstrate their DJ/VJ skills to their friends and families at three ScratchWorx Parties. 
<http://scratchworx.waag.org/>http://scratchworx.waag.org/

Public Research / A NEW FORM OF COPYRIGHT
The Creative Commons NL Launch
Date: 18 June
Location: the TPG Building (Post CS) Amsterdam
Time: 2 - 3.40 pm
Information and reservations: <mailto:info {AT} disc.nl>info {AT} disc.nl

The launch of the Dutch Creative Commons licenses will take place on 18 June at the TPG Building (Post CS) in Amsterdam. Lawrence Lessig, the Creative Commons chairman and a professor of information law at Stanford University, will be present. The Creative Commons is an American initiative to optimally stimulate the Internet distribution of copyright-protected works of literature, photography, music, film and learning without infringing these copyrights. By following a number of steps on a simple Web application, makers can assign their works one of the CC licenses such as 'some rights reserved' or 'mash me'. More than one-and-a-half million works have been licensed in this way since the Creative Commons were set up in 2002. The Dutch translation of the Creative Commons licenses will enable artists and academics to adjust the traditional copyright in such a way that it does justice to contemporary creation methods. The translation is a DISC initiative (a co-production of Waag Society and Nederland Kennisland) in co-operation with the University of Amsterdam's Institute for Information Law.
<http://www.disc.nl/>Http://www.disc.nl
http://www.creativecommons.org/license

Creative Learning / AUFMISCHEN! IN OLDENBURG
Aufmischen! 
Date: 19 -25 June
Location: the Edith-Russ-Hauß für Medienkunst, Oldenburg, Germany

Can you use DJ/VJ skills, such as sampling, looping and mixing music, texts and film fragments, to tell a story? This summer young Germans and their teachers can test this out at the Edith-Russ-Hauß für Medienkunst in Oldenburg, Germany, where Waag Society is setting up its Aufgemischt! media lab. This will involve a two-week workshop where teachers and pupils can get to grips with media-based narrative forms such as Digital Storytelling, ScratchWorx and the Animation Machine. 
<http://www.oldenburg.de/edith-russ-haus>Http://www.oldenburg.de/edith-russ-haus

And for the rest:
Waag Anatomics once a month on Saturdays: a series of workshops for young artists who work or would like to work with new technologies in on-line performances.
<http://anatomix.waag.org/>Http://anatomix.waag.org

Want to surf the Internet or check your email while lounging in the sun? Come to Amsterdams Nieuwmarkt! All you need is a laptop with a wireless card (Wifi, Wlan or Apple Airport).
<http://wireless.waag.org/>Http://wireless.waag.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).