www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Juli-Augustus 2004 / Newsletter July-August 20
Mylene van Noort on Mon, 5 Jul 2004 11:25:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Juli-Augustus 2004 / Newsletter July-August 2004


NIEUWSBRIEF JULI - AUGUSTUS / NEWSLETTER JULY - AUGUST 

For the English newsletter see further below

PR / Plug je video in de Waag
SP / Telekinetische manipulaties
CL / Zomerfestival Imagine IC
SP / Zomerschool Connected: Live Art Exchange
PR / Workshop Creative Commons en Auteursrecht
Vacature Hoofd Communicatie

Public Research / PLUG JE VIDEO IN DE WAAG
Datum: zomermaanden 
Locatie: De Waag, toegangsdeur Theatrum Anatomicum (naast het restaurant)
Live stream: <http://plugin.waag.org/>http://plugin.waag.org

Even je filmpje van het theehuis, waterfietsen, ijsjes eten, Blijburg, Pitt in het wild, de Uitmarkt of de Gay Parade aan de hele wereld laten zien? Dat kan. Op de rode deur rechts naast de ingang van restaurant In de Waag is een videopaneel gemonteerd. Je kunt hier je camera of laptop inpluggen en direct streamen op plugin.waag.org
De live stream is zo vluchtig als de zomer: er wordt niets gearchiveerd. 

Sensing Presence / TELEKINETISCHE MANIPULATIES
Datum: zomermaanden
Locatie: De Melkweg, Amsterdam
Info: <http://connected.waag.org/>http://connected.waag.org

De Canadese kunstenaars Michelle Teran en Jeff Mann bouwen in hun Life Form lab wonderlijke objecten. Alledaagse voorwerpen als een keukenstoel, een klok of een knuffelbeest worden technologisch gemanipuleerd opdat ze kunnen zingen, praten en bewegen. Gedurende de zomermaanden bevindt het LifeForm:Telekinetics Lab zich in de Melkweg. In installaties en performances zullen hybride ruimtes worden gecreerd: gedeeltelijk fysiek, gedeeltelijk virtueel. Het project maakt deel uit van het Connected! Programma waarin onderzoek wordt gedaan naar de nieuwe vormen van genetwerkte media en performancekunst.

CREATIVE LEARNING / ZOMERFESTIVAL IMAGINE IC
Datum: 13-30 juli
Locatie: Imagine IC, Amsterdam Zuidoost
Inschrijving: <http://www.imagineic.nl/>http://www.imagineic.nl

Jonge inwoners van Amsterdam Zuidoost zijn uitgenodigd voor diverse workshops in het Zomerfestival van Imagine IC. Bij 'Digitaal Verhaal' leren ze een script te maken en dat te verfilmen. In de ScratchWorx workshop maken ze in vier sessies kennis met alle facetten van een DJ/VJ-productie. Het resultaat tonen de deelnemers in een live show aan de Scratch-console. De workshops worden verzorgd door Waag Society in samenwerking met de Educatieve Faculteit Amsterdam.

Sensing Presence / ZOMERSCHOOL CONNECTED: LIVE ART EXCHANGE
Datum: 25 tm 27 augustus
Locatie: De Waag, Theatrum Anatomicum
Inschrijving: http://www.anmi.nl

Programmeurs, theatermakers, media-studenten en kunstenaars kunnen in een driedaagse workshop praktijkervaring opdoen met het gebruik van streamingtechnieken voor genetwerkte performances. De laatste dag van de workshop worden bezoeken afgelegd bij twee kunstenaarsprojecten: Jeff Mann en Michelle Teran demonstreren prototypes in hun Telekinetics Lab. Alledaagse voorwerpen worden door hen omgetoverd tot telekinetisch speelgoed. Beth Coleman en Howard Goldkrand presenteren hun geluidsinstallatie op de Nieuwmarkt in Amsterdam. De dag wordt afgesloten met een publieke lezing over 'location-based alternative gaming, emergence and the arts'. Sprekers zijn Celia Pearce (Games Culture and Technology Lab, University of California) en Matt Adams (Blast Theory).
De zomerschool workshop wordt georganiseerd in samenwerking met de Amsterdam New Media Initiative in het kader van het Connected! Programma.

Public Research / WORKSHOP CREATIVE COMMONS EN AUTEURSRECHT
Datum: 25 augustus
Locatie: De Waag, Theatrum Anatomicum
Inschrijving: http://www.anmi.nl

Een 1-daagse workshop over het gebruik van Creative Commons-licenties voor contentproducenten. De workshop is geschikt voor mensen die eigen content onder een CC-licentie ter beschikking willen stellen of die gebruik willen maken van content die een CC-licentie heeft.De workshop wordt georganiseerd door Waag Society en Nederland Kennisland, die onlangs in het kader van DISC (Domein voor Innovatieve Software en Content) samen met het Instituut voor Informatierecht de vertaling van de Amerikaanse CC-licenties naar het Nederlands recht initieerden.

VACATURE HOOFD COMMUNICATIE
Waag Society heeft momenteel een vacature voor een Hoofd Communicatie (32-40 uur). De sluitingstermijn is 23 juli. De volledige tekst van de vacture is te vinden op:
<http://www.waag.org/>http://www.waag.org

NEWSLETTER JULY / AUGUST 2004

PR / Plug your video into the Waag
SP / Telekinetic Manipulations
CL / The Imagine IC Summer Festival
SP / Summerschool Connected: LiveArt Exchange
PR / The Creative Commons and Copyrigt Workshop
Vacancy for a Head of Communications

Public Research / PLUG YOUR VIDEO INTO THE WAAG
Date: the summer months
Location: Waag Society, the Theatrum Anatomicum door (next to the restaurant)
Live stream: http://plugin.waag.org

Feel like showing your film of the teahouse, canal bikes, eating ice cream, Blijburg Beach, Brad Pitt in his natural state, Amsterdams cultural market or the Gay Parade to the whole, wide world? No problem! A video panel has been built into the red door to the right of the entrance to the In de Waag restaurant. Here, you can plug in your camera or laptop and stream directly on <http://plugin.waag.org/>http://plugin.waag.org
This live stream is as fleeting as the summer: nothing is archived. 

Sensing Presence / TELEKINETIC MANIPULATIONS
Date: the summer months
Location: De Melkweg, Amsterdam
Information: http://connected.waag.org

The Canadian artists Michelle Teran and Jeff Mann construct weird and wonderful objects in their Life Form Lab. Everyday items such as a kitchen chair, a clock or a cuddly toy are manipulated technologically so that they can sing, talk and move. The Life Form Telekinetics Lab will be held at the Melkweg during the summer months. Hybrid spaces will be created in installations and performances that are partly physical and partly virtual. This project has been included in the Connected! Program that involves researching new forms of networked media and performance art.

CREATIVE LEARNING / THE IMAGINE IC SUMMER FESTIVAL 
Date: 13-30 July
Location: Imagine IC, Amsterdam South-East
Reservations: http://www.imagineic.nl

The young residents of Amsterdam South-East are invited to participate in various workshops during Imagine ICs Summer Festival. They will learn how to write and film a script at the Digital Story workshop while the four sessions of the ScratchWorx workshop will introduce them to all the aspects of a DJ/VJ production. Participants will then demonstrate the work that they create in a live show on the Scratch console. These workshops are organised by Waag Society in co-operation with the Amsterdam Faculty of Education. 

Sensing Presence / THE CONNECTED SUMMER SCHOOL: LIVE ART EXCHANGE
Date: 25-27 August
Location: Waag Society, Theatrum Anatomicum
Reservations: http://www.anmi.nl

In a three-day workshop, programmers, theatre makers, media students and artists can gain practical experience in the use of streaming techniques for networked performances. The workshops final day will consist of visits to two artists projects: Jeff Mann and Michelle Teran will demonstrate prototypes at their Telekinetics Lab where everyday objects are transformed into telekinetic toys, and Beth Coleman and Howard Goldkrand will present their sound installation on Amsterdams Nieuwmarkt. The day will be concluded with a public lecture on 'location-based alternative gaming, emergence and the arts'. The speakers will be Michelle Teran and Jeff Mann (Live Form) and Matt Adams (Blast Theory).
This summer school workshop is organised in co-operation with the Amsterdam New Media Initiative as a part of the Connected! Program.

Public Research / THE CREATIVE COMMONS AND COPYRIGHT WORKSHOP
Date: 26 August
Location: Waag Society, Theatrum Anatomicum
Reservations: http://www.anmi.nl

This one-day workshop consists of the use of Creative Commons licenses for content producers. It is intended for people who either wish to make their own content available under a CC license or would like to utilise content that has already been licensed. This workshop is being organised by Waag Society and Nederland Kennisland. In co-operation with the Institute for Information Law, Nederland Kennisland recently undertook the translation of the American CC licenses as based on Dutch legislation as a part of DISC (Domain for Innovative Software and Content). 

VACANCY FOR A HEAD OF COMMUNICATIONS
Waag Society currently has a vacancy for a Head of Communications (32 hours). The deadline is 23 July. Complete information about this vacancy is available on:
http://www.waag.org______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).