www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht Ministerie van Economische Zaken:Beantwoording
by way of Rob van Kranenburg on Fri, 29 Oct 2004 01:12:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht Ministerie van Economische Zaken:Beantwoording vragen van het lid Van Dam


Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Beantwoording vragen van het lid Van Dam
Datum: 28-10-2004


28 oktober 2004
Hierbij zend ik u, mede namens de Minister voor BVK, de antwoorden op
de vragen,
gesteld door het lid Van Dam, die mij werden toegestuurd op 13 september 2004
onder nummer 2030420960.
1.› Klopt het dat in het kader van het programma Open standaarden en
open-source-software
(Ososs) van het Ministerie van Economische Zaken in een onderzoek
naar de toepassing
van open-source-software bij vijf gemeenten in Groningen, is geconcludeerd dat
deze gemeenten gemiddeld 308 euro aan directe kosten en 143 euro aan indirecte
kosten per werkplek per jaar kunnen besparen?[1]
Het programma OSOSS is een gezamenlijk project van de Ministeries van
Economische
Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen.
Er is een onderzoek bij vijf Groningse gemeenten uitgevoerd naar de verwachte
kosten van de vernieuwing van hun ICT, met of zonder gedeeltelijk gebruik van
open source software. Open source software zal volgens het rapport
goedkoper zijn,
en wel 308 euro (per werkplek) eenmalig, en bovendien 143 euro per
jaar. Die 308
euro is dus niet per jaar; dit staat foutief in de conclusies van het rapport.
Het rapport is inmiddels aangepast.
2.› Kunt u op basis van dit onderzoek een inschatting maken hoeveel geld kan
worden bespaard als alle Nederlandse gemeenten op deze wijze
open-source-software
gaan toepassen?
Die inschatting is op basis van het onderzoek niet te maken. Gemeenten kunnen
verschillen op vele variabelen in hun ICT-voorzieningen› die invloed hebben op
de besparingen die met open source software zijn te bereiken, zoals
de condities
van contracten en de wijze van inrichting van de werkplek. Ook is
niet duidelijk
hoe representatief de vijf Groningse gemeenten zijn. Daarnaast gaat het hier om
schattingen, niet om constateringen.
3.› Hoeveel werkplekken telt de Rijksoverheid (ongeveer)? Gesteld dat
de Rijksoverheid
gemiddeld evenveel geld per werkplek als de gemeenten in bovengenoemd onderzoek
zou kunnen besparen, hoeveel zou de Rijksoverheid dan in totaal
kunnen besparen?
Er zijn bij de Rijksoverheid (incl. Defensie) ca. 180.000
werkplekken. Uitvoeren
van het› rekensommetje leidt tot 55 mln eenmalig en 25 mln per jaar, maar net
als bij de gemeenten is dit afhankelijk van hoe een bepaalde
rijksoverheidsorganisatie
zijn ICT heeft ingericht.
4.› Zijn er bij de Rijksoverheid al concrete plannen om op grote
schaal open-source-software
te gaan gebruiken? Zo ja, welke?
Er zijn op dit moment geen concrete plannen om dit op grote schaal te
gaan doen.
Zie het antwoord op vraag 5.
5.› Zijn de conclusies van dit onderzoek voor u aanleiding om het
Ossos-programma
te gaan intensiveren? Zo ja, op welke manier? Zo neen, waarom niet?
Het programma OSOSS is al ge‘ntensiveerd. Voor 2004 en 2005 is ® 900.000 extra
toegekend, bovenop de oorspronkelijke begroting. Het belangrijkste
onderdeel van
die intensivering zijn de referentieprojecten om ten aanzien van open
standaarden
en open source software de vertrouwdheid te bevorderen, kennis en ervaringen te
delen en een indruk te krijgen van de problematiek hieromtrent. Daarnaast wordt
onderzocht hoe meer› zicht verkregen kan worden op de kwaliteit van open source
software en open standaarden.
Het laatste onderdeel van de intensivering betreft het ondersteunen
van initiatieven
waarbij overheden ook nog niet bestaande open source software laten ontwikkelen
waar nodig.
Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon
0800 - 6463951, e-mail: ezinfo {AT} postbus51.nl. ›
Voor journalisten: dhr. J. Wils, persvoorlichter, telefoon (070) 379
64 64, e-mail:
j.wils {AT} minez.nl
Ga naar de volgende link in uw browser om u uit te schrijven voor de
MailService van EZ:
  [ http://mailservice.minez.nl/abonnee_only/html/index_new.htm ]


Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Het bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit
onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te
vernietigen.
This message shall not constitute any obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us
immediately and delete its contents.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).