www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] It's the energy, stupid!
paulv on Tue, 30 Nov 2004 17:14:57 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] It's the energy, stupid!


>
> Olie-vervangers zijn er niet. Waterstof bijvoorbeeld, moet
> worden gemaakt. Waterstof is een transportmechanisme voor
> energie, maar bevat zelf bijna geen energie. Zonne- en
> windenergie kunnen gezamelijk ongeveer 0,01% van de totale
> wereldwijde energiebehoefte dekken. Kernenergie stuit op
> grote weerstand bij het publiek en is potentieel zeer
> gevaarlijk.
>
> Het vervangen van motoren in auto's, vrachtwagens en
> vliegtuigen, zodat deze op andere energie werken dan de nu
> gebruikte brandstof is onbegonnen werk.
>
> Verder is het winnen van de ene of de andere energiebron
> sterk afhankelijk van andere energiebronnen. Zonder diesel
> geen kolentransport. Zonder electriciteit geen aardgas.
>

Ik deel een groot deel van je analyse, behalve dan het gedeelte over 
energie-dragers.
mijn visie :


Een van de fundamentele veranderingen die nu al lang onderweg is, is
dat er een scheiding komt (of al is) tussen energie-generators en 
energie-
dragers.

Net zoals we geen olie rechtreeks gebruiken om lampen te laten branden,
en we geen mobiele telefoons laten werken op steenkolen, gaat 
uiteindelijk
ook voor auto's, vrachtauto's, etc de drager vervangen worden. Nu is dat
nog geraffineerde olie, maar dit wordt een andere drager. De meest voor 
de
hand liggende drager is waterstofgas, hoewel er nog steeds enige 
opslagproblemen
zijn die het lastiger maken om waterstofgas goedkoop op grote schaal in 
te zetten.

Door een scheiding te creeren van de drager en de producer, is het 
energie-
probleem verre van opgelost, maar er is wel een eerste stap gezet in de
goede richting.

Natuurlijk moet de energie nog steeds opgewekt/geproduceerd worden, 
maar er
zijn alternatieve methoden voor energie-opwekking die allang werken, 
ware het
niet dat deze gehinderd worden door de (nog steeds) veel te lage prijs 
van
olie.

De uiteindelijke oplossing zal niet een enkele revolutie zijn, maar een 
serie
van stappen, die samen het probleem op zullen lossen, namelijk :


 Stap 1, Scheiding van energie-drager en energie-producent. Zonder deze 
stap zijn
     alle andere stappen onmogelijk. Deze stap zal er ook voor 
zorgen dat vervuiling
     (stikstof-oxiden, zwavel-dioxide, koolstof-monoxide, etc.) 
geconcentreerd
     wordt op een locatie (namelijk waar de waterstof gegenereerd 
wordt), zodat
     deze makkelijker aangepakt kan worden. Deze bijproducten zijn 
te verwijderen
     uit de uitstoot, maar het is onmogelijk om dat effectief te 
doen in elke
     auto. Voor een energie-centrale daarentegen is het wel een 
haalbare kaart.

 Stap 2, Hogere prijs voor energie. Dit zal ervoor zorgen dat wind-, 
zonne-, bio-,
     getijden- en aarde-energie (geiser, warmte van de aarde) 
economisch rendabel
     is, zodat deze een hoger percentage van de energie-productie 
op zich zullen
     nemen. Ook zal het het efficienter gebruiken van energie sterk 
stimuleren, zodat
     het de groei van de energiebehoefde af zal zwakken.

 Stap 3, CO2 beheersing, Oude energie-winners zoals steenkool en 
bruinkool tussen terugkomen,
     maar gebruik maken van een nieuwe techniek die we geleerd 
hebben, namelijk CO2
     invangen. Door de CO2 te binden (via een chemisch proces, 
zoals 2CO2+ 2Na => 2NaCO + O2 )
     of door andere insluitings-technieken zal het mogelijk worden 
om het broeikas-effect
     (uiteindelijk) effectief tegen te gaan.

 Stap 4, Nieuwe technieken. Fusie-rectors zullen op termijn 
kerncentrales vervangen (fusie-centrales
     zijn niet zo gevaarlijk, omdat actieve systemen gebruikt 
worden om de reactie op gang te
     zetten/houden. Als iets kapot gaat, stopt de reactie per 
definitie. Bovendien heeft een fusie-
     reactor weinig radio-actie afval die bovendien niet giftig is, 
en erg kortlevend).
     Andere nieuwe methodes zullen ook gebruikt worden om energie 
te genereren. Als de
     prijs van energie omhooggaat zullen deze levenvatbaar genoeg 
zijn. Andere
     technieken die energie produceren zijn het gebruik van de 
restwarmte van isotopisch
     verval van kern-energie, mogelijk winning van het methaan dat 
ingesloten in
     in het water in de troggen van de grote oceanen, etc. Ook zal 
huisvuil op een
     gegeven moment niet meer zomaar verbrand worden, maar gebruikt 
om metalen terug te
     winnen, organisch materiaal samen met mest te vergassen voor 
energie-opwekking, en
     plastic/papier/karton ook hergebruikt of voor 
energie-productie gebruikt worden.
     Satelieten in de ruimte kunnen zeer grote spiegels gebruiken 
om zonlicht te concentreren,
     en te richten naar een basis-station op aarde waar dit licht 
gebruikt kan worden als
     energie-bron. We zullen sporen-elementen 'zaaien' op de 
oceanen, om daarmee plakton te
     oogsten, als basis voor dierenvoer ipv. zeer 
energie-intensieve graan/soja.
     Andere 'science-fiction' zal uiteindelijk ook levensvatbaar 
worden.


 Uiteindelijk gaan we toe naar een economie waarbij aardolie te duur is 
om te verstoken, en zal
 deze alleen gebruikt worden voor de productie van plastic, 
kunstvezels, en andere gebruiks-artikelen.
 We zullen niet meer afhankelijk zijn van een enkele energie-bron, maar 
een veelvoud van verschillende
 energiebronnen. We zullen een hogere prijs betalen voor energie, zodat 
de keuze tussen spaarlampen
 en gewone lampen geen keuze meer zal zijn, maar economische noodzaak 
(om maar een voorbeeld te noemen).
 Transport over de weg met vrachtwagen zal een dure aangelegenheid 
zijn, en tot het minimum beperkt
 blijven (alleen de 'last mile' .. er is dus toekomst voor 
binnenvaartschippers ;), etc, etc.


 Al met al zullen we kortom een redelijke prijs moeten betalen voor 
onze dagelijks energie-behoeften.
 De huidige 'westerse wereld' (+ china) gedraagt zich als een 
olie-junkie. Het is tijd om af te kicken.


 Ik ben alleen bang dat bovenstaande een onmogelijk scenario is als we 
alleen af gaan op economisch liberale
 principes. De economie zal ervoor zorgen dat de in een steeds sneller 
tempo bestaande olievelden leeggehaald
 worden, dat nieuwe velden ook steeds sneller gevonden en leeggehaald 
worden, tot op een gegeven moment in een
 jaar tijd de 'koek' op zal zijn, zodat in een maand tijd de olie-prijs 
tot astronomische hoogten zal steigen,
 en een wereldwijde crisis het gevolg zal zijn. Dit effect is 
regelmatig terug te zien in de natuur, waarbij
 de populatie van een roofdier toeneemt door de beschikbaarheid van 
voedsel, waardoor de populatie van de roofdieren
 stijgt, waardoor de druk op de populatie van de prooidieren toeneemt, 
tot ze uiteindelijk allemaal dood zijn, en
 de roofdieren geen andere keuze hebben om onmiddelijk andere 
prooidieren te zoeken, of simpelweg uit te sterven.


 Als overheden van landen geen maatregelen nemen om nu te zorgen voor 
meer diversiteit in energie-bronnen, de energie
 prijzen te verhogen, en vooral wettelijk te regelen dat de drager van 
energie 'renewable' is, dan gaan we met zijn
 allen ten onder als het eerste de beste hyena die gulzig alle 
prooidieren opgeslokt heeft, en bij gebrek aan eten
 zijn soortgenoten gaat kanibaliseren (misschien is Irak al een eerste 
voorbode?).


 Ik ben voorzichtig optimistisch. Het grootste deel van de stappen die 
nodig zijn, zijn al gezet. Er is meer druk
 nodig, maar we gaan langzaam de goede kant op.


=paulv

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).