www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] sko persbericht over lectoraten (Modified by GeertLovink)
Buning, M.N. on Sat, 21 May 2005 13:48:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] sko persbericht over lectoraten (Modified by GeertLovink)


PERSBERICHT

Den Haag, 19 mei 2005

Commissie Karssen presenteert evaluatie lectoraten aan hogescholen

“De inbedding van lectoraten in hogescholen verloopt goed. Lectoren 
vervullen een spilfunctie in de omslag van de hogeschool naar een 
kennisinstituut.” Dit concludeert de Stichting Kennisontwikkeling (SKO) 
bij de aanbieding van het rapport ‘Succesfactoren voor lectoraten in 
het hbo’ aan de HBO-raad. Het rapport is opgesteld door een commissie 
onder voorzitterschap van prof. dr. C.M. Karssen, die in opdracht van 
SKO een tweede evaluatie onder de lectoraten heeft uitgevoerd. Op grond 
van de bevindingen formuleert de commissie kritische succesfactoren 
waaraan een goed lectoraat moet voldoen.

De evaluatie van de commissie Karssen laat zien hoe lectoraten zich 
inhoudelijk en organisatorisch hebben ontwikkeld. De commissie 
concludeert dat het goed gaat met de lectoraten. Ondanks het toch nog 
vrij jonge fenomeen hebben de lectoraten een herkenbare positie 
verworven. Steeds meer lectoraten ontwikkelen activiteiten die voldoen 
aan alle hoofddoelen: onderwijs, professionalisering van docenten, 
kenniscirculatie en onderzoek. De commissie Karssen is zeer positief 
over de competenties en het enthousiasme waarmee lectoren hun taak 
uitoefenen. De commissie formuleert op basis van de bevindingen tien 
kritische succesfactoren voor een lectoraat. Zo acht de commissie het 
van essentieel belang dat het lectoraat aansluit bij de behoefte aan 
innovatie in de praktijk van het regionale bedrijfsleven en van 
publieke instellingen. Ook een helder centraal strategisch profiel van 
de hogeschool is een voorwaarde voor een succesvol lectoraat.

Het rapport geeft ook aanleiding om een aantal aandachtspunten te 
formuleren. De onderzoeksfunctie van de lectoraten staat nog in de 
kinderschoenen. Het uitbouwen ervan heeft een hoge prioriteit. SKO 
adviseert hogescholen lectoraten tijd en ruimte te geven om de 
onderzoeksfunctie verder te ontwikkelen. Ook is het van groot belang de 
onderzoekstaak en het kwaliteitszorgsysteem van lectoraten op korte 
termijn helder te definiëren. Daarnaast verdient de versterking van de 
onderzoeksvaardigheden van leden van een kenniskring aandacht. Deze 
docenten hebben doorgaans nog weinig ervaring met het doen van 
onderzoek. Een strategisch HRM-beleid van de hogescholen waarin 
organisatorische maatregelen worden uitgewerkt, is hoogst urgent.

Lectoren ervaren het verkrijgen van voldoende financiële middelen uit 
externe onderzoeksopdrachten als lastig. Hoewel het onderzoek van 
lectoraten in hoge mate wordt ingegeven door vragen uit de praktijk 
blijven de financiële inkomsten achter. Het aangaan van structurele 
samenwerkingsverbanden kost tijd. Kleine mkb-bedrijven en publieke 
instellingen hebben bovendien nog geen traditie om onderzoeksopdrachten 
van enige omvang uit te zetten. SKO stelt de HBO-raad voor met OCW 
overleg te voeren over de structurele financiering van de 
onderzoeksfunctie van lectoren.

SKO concludeert verder dat MKB-bedrijven nog vaak ver van het hbo 
staan. Het zijn veelal kleine bedrijven, die niet de expertise in huis 
hebben om op eigen kracht hun vraag naar toegepast onderzoek te 
formuleren. SKO stelt de HBO-raad voor overleg te voeren met de 
ondernemersorganisaties over de verbetering van de schakelfunctie die 
brancheorganisaties kunnen vervullen om vraag en aanbod sneller en 
beter bij elkaar te laten komen.

Sinds 2001 kunnen hogescholen lectoren aanstellen. Lectoren spelen een 
belangrijke rol bij de kerntaak van hogescholen in de ontwikkeling en 
verspreiding van toepasbare kennis. Inmiddels zijn er 270 lectoren 
actief in het hbo. De stichting Kennisontwikkeling HBO (SKO) heeft tot 
taak om de aanvragen voor lectoraten van hogescholen te beoordelen. 
Daarnaast is de stichting belast met het monitoren van de voortgang van 
de goedgekeurde lectoraten.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij Cees van Gageldonk, secretaris 
SKO.
Tel. 070-312 21 38 of mobiel 06-515 11 214

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).