www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Oproep: Voor een Grondwettelijke Vergadering voor eenAnder
patrice on Sat, 4 Jun 2005 14:22:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Oproep: Voor een Grondwettelijke Vergadering voor eenAnder Europa


Mijn 'quick en dirty' vertaling - vergeteringen graag! mail mij of het cc
adres
-------------------------------------------------------------------------

(Oorspr in het frans: http://www.appel-constituante.org)

Ontwerp Oproep om te komen tot het opzetten van een grondwettelijke
vergadering voor een andere Europa.

WIJ, Burgererinnen en Burgers van Europa, overwegend dat:

- het opbouwen van een verenigd Europa tot nu toe volledig buiten toedoen
van de volkeren van Europa plaats heeft gevonden.

- dat de mensenrechten aan economische belangen worden onderworpen en
zowel naar de letter als naar de geest worden geschonden.

Dit geldt met name het Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor
Europa (VGE), vanwege de manier waarop het tot stand is gekomen eenerzijds
en het primaat van de economie boven het menselijke aspect die het
vastlegt anderzijds. Wij, Burgerinnen en Burgers ontzeggen deze
verdragtext elke legitimeiteit en verwerpen het.

Bovendien zijn wij van mening dat een Grondwet de uitkomst van een
werkelijk demokratisch proces dient te zijn waarbij de fundamentele
beginselen die het leven in een gemeenschappelijk Europa vastgesteld
moeten worden. Zulk een Grondwet dient te voorzien in het opzetten van
wetgevende, uitvoerende en justiciele instituties die rechtstreeks
voortkomen uit de volkeren en door de volkeren gecontroleerd worden.

Wat ook de uitkomst van het ratificatie-proces in Europa zal zijn, menen
wij dat er een dringende noodzaak is om gezamelijk te gaan nadenken over
de voorwaarden die waardige en emancipatoire levensomstandigheden voor
allen in Europa mogelijk zouden maken.

Het lijkt ons daarmon noodzakelijk om over de volgende niet uitputtende
lijst van fundamentele rechten in debat te gaan:

- het recht om over eigen lichaam, geweten en leven te beschikken;

- het recht op gezond voedsel;

- het recht op een geschikte woning;

- het recht op gezondheid en sociale zekerheid;

- het recht op levenslange vrije vergaring van kennis;

- het recht op arbeid en op vrije beroepskeuze;

- het recht om zijn mening te uiten, om te communiceren, om bijeen te
komen en om te gaan en te staan waar men wil;

- het recht om in een wereld zonder oorlog te leven.  Dit houdt in de
afschaffing van elk vorm van economische en militaire onderwerping;

- het recht om te leven in een gezonde milieu, met behoud van diens
biodiversiteit. Dit houdt een verandering van onze productie- en
consumptiegewoontes in;

-%2

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).