www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Correct(ed): Oproep: Voor een GrondwettelijkeVergadering vo
Patrice Riemens on Sat, 4 Jun 2005 16:13:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Correct(ed): Oproep: Voor een GrondwettelijkeVergadering voor een Ander Europa


Gooi vorige mail met zelfde onderwerp weg: door een webmail bug is zij 
onvolledig verzonden...
Discard previous message with same subject line: incomplete mail due to a 
webmail bug
Ne tenez pas compte du message precedent, incomplet par suite d'un bogue 
dans webmail...

-------------------------------------------------------------
Mijn 'quick & dirty' vertaling. Verbetering naar mij of naar het cc adres
English version below
(Frans origineel/ French original: http://www.appel-constituante.org)
Ontwerp Oproep om te komen tot het opzetten van een Grondwetgevende
vergadering voor een andere Europa.
WIJ, Burgererinnen en Burgers van Europa, overwegend dat:

- het opbouwen van een verenigd Europa tot nu toe volledig buiten toedoen
van de volkeren van Europa plaats heeft gevonden.

- dat de mensenrechten aan economische belangen worden onderworpen en
zowel naar de letter als naar de geest worden geschonden.

Dit geldt met name het Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor
Europa (VGE), vanwege de manier waarop het tot stand is gekomen eenerzijds
en het primaat van de economie boven het menselijke aspect die het
vastlegt anderzijds. Wij, Burgerinnen en Burgers ontzeggen deze
verdragtext elke legitimeiteit en verwerpen het.

Bovendien zijn wij van mening dat een Grondwet de uitkomst van een
werkelijk demokratisch proces dient te zijn waarbij de fundamentele
beginselen die het leven in een gemeenschappelijk Europa vastgesteld
moeten worden. Zulk een Grondwet dient te voorzien in het opzetten van
wetgevende, uitvoerende en justiciele instituties die rechtstreeks
voortkomen uit de volkeren en door de volkeren gecontroleerd worden.

Wat ook de uitkomst van het ratificatie-proces in Europa zal zijn, menen
wij dat er een dringende noodzaak is om gezamelijk te gaan nadenken over
de voorwaarden die waardige en emancipatoire levensomstandigheden voor
allen in Europa mogelijk zouden maken.

Het lijkt ons daarmon noodzakelijk om over de volgende niet uitputtende
lijst van fundamentele rechten in debat te gaan:

- het recht om over eigen lichaam, geweten en leven te beschikken;

- het recht op gezond voedsel;

- het recht op een geschikte woning;

- het recht op gezondheid en sociale zekerheid;

- het recht op levenslange vrije vergaring van kennis;

- het recht op arbeid en op vrije beroepskeuze;

- het recht om zijn mening te uiten, om te communiceren, om bijeen te
komen en om te gaan en te staan waar men wil;

- het recht om in een wereld zonder oorlog te leven. Dit houdt in de
afschaffing van elk vorm van economische en militaire onderwerping;

- het recht om te leven in een gezonde milieu, met behoud van diens
biodiversiteit. Dit houdt een verandering van onze productie- en
consumptiegewoontes in;

- en daarmee samenhangend ook de plicht om gezamelijk de sociale, 
materiele en morele voorwaarden om een op gelijkheid gebaseerde genot van 
deze rechten te waarborgen.

Wij verzoeken een ieder om deze oproep te tekenen en door te geven. 
Laten wij in beweging komen, bijeenkomsten organiseren en klachten 
verzamelen.
Laten wij samenwerken om een Grondwetgevende voor te bereiden. Deze:

-zal onze Grondwet opstellen, als vertaling van de verlangens en de eisen 
die tijdens de debatten naar voren zullen zijn gekomen;

- zal bestaan uit specifiek voor deze taak verkozen leden, die na gedane 
arbeid zullen aftreden.


Opgemaakt te Toulouse (Frankrijk) op 5 mei 2005
Op initiatief van het collectief Rangueil-Universiteit Paul Sabatier " Nee 
tegen de VGE - Voor een Ander Europa". 

Teken de oproep (in het Frans) op:
http://www.appel-constituante.org/article.php3?id_article=1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English version from the site itself:
(http://www.appel-constituante.org/rubrique.php3?id_rubrique=10)

A project calling to engage a process of A Constituent Assembly for a 
Different Europe.

Sign the call

We, citizens of Europe, deem that: Till now, European construction, has 
avoid people. Human rights, being subjected to economic interests, are 
mocked in their conception and enforcement.

This is especially true with the Treaty Establishing a Constitution for 
Europe, from the way in which it was elaborated and the economic primacy 
over human factor that it ratifies. Consequently, we, citizens, men and 
women, deny any legitimacy to this text, and refute it.

Moreover, we consider that a Constitution must be the outcome of a real 
democratic process that defines the fundamental principles which govern 
life in a European community. It also must endow us with legislative, 
executive and legal institutions, coming directly from people and 
controlled by them.

Whatever the issue of the ratification process, it.s essential to engage a 
collective reflection about conditions for a dignified life that 
emancipates everyone, men and women.

It looks especially needful to discuss these following non-exhaustive 
rights:
- The right to make over one.s body, one.s conscience and one.s life.
- The right to healthy food.
- The right to a salubrious home.
- The right to health and to welfare system.
- The right to access freely to knowledge, throughout ones life.
- The right to work and to a free job choice.
- The right to free expression, free communication, to meet and circulate 
freely.
- The right to live in a war-free world which needs the abolition of all 
kind of economic and military enslavement.
- The right to a healthy environment the maintenance of its biodiversity, 
implying the duty to change our ways of production and consumption.

As well as the duty to guarantee collective social and moral material 
conditions and to an equal application of these rights.

We call everyone, men and women, to sign, relay and spread this call. 
Let.s mobilise in order to organize discussions locally and to collect 
grievances and complaints. Let.s coordinate in order to prepare a 
Constituent Assembly which : will write and edit our constitution, 
relating aims and complaints issued during think sessions. will be 
composed with members specially chosen through a poll for this mission and 
repealed when it.s over.

Toulouse (France) 5th May 2005

On the initiative of the collective of Rangueil - Paul Sabatier University 
 Dire Non au TCE pour une autre Europe ; Say No to E.C.T. for another 
Europe collectif.nonsabatier {AT} laposte.net.

Sign the call______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).