www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Tentoonstelling met Tsjechisch filmprogramma enperformance
Danielle van Zuijlen on Fri, 10 Jun 2005 14:49:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tentoonstelling met Tsjechisch filmprogramma enperformance in HOTEL MARIAKAPEL


-- english version below --


-- Tentoonstelling met Tsjechisch filmprogramma en performance in HOTEL 
MARIAKAPEL--

MORE WATER PLEASE, WAITER (horizon)
Ragani Haas, Barbara Schön, Wanja Tolko, Katharina Weishäupl, Andreas 
Wutz

OPENING: zondag 12 juni 16.00 uur
Tijdens de opening is er een PERFORMANCE van Ragani Haas, die eerder 
heeft samengewerkt met de Amerikaanse performance-kunstenares Joan 
Jonas.
In het Filmhuis (onder de tentoonstellingsruimte) wordt het 
FILMPROGRAMMA "KINO DER PILOTEN" vertoond, met korte films van 
filmmakers uit Praag (op 35mm film en dvd; samengesteld door filmmaker 
Andreas Wutz). Zie http://www.hotelmariakapel.nl voor het volledige 
programma!

open t/m 3 juli, vrij - zo 13-17uur
HOTEL MARIAKAPEL, Korte Achterstraat 2a, Hoorn
http://www.hotelmariakapel.nl

---
Alles begint met een zeker verlangen…

Hoewel ze werken in de schijnbaar uiteenlopende media film, 
installatie, schilderkunst, performance en sculptuur, delen de 
kunstenaars een verwante visie. Deze beweegt zich rond wat wij zien en 
wat ons oog ontglipt, onze beleving van tijd en ruimte - en de leegte 
daartussenin. Basis van het werk kan de poging zijn om tegelijkertijd 
vooruit en achterom te kijken, het herschrijven van herinneringen, het 
onderzoeken van dagelijkse situaties en het spelen met afstand; de 
tegenstelling van het hier zijn en het afwezig zijn. Is “tijd altijd 
tijd, en plaats altijd en alleen plaats”, zoals T.S. Eliot zei?

ANDREAS WUTZ (München/Praag) toont in zijn films gewone, niet 
spectaculaire plaatsen, situaties, bewegingen en acties die in een 
sluimerende staat lijken te zijn, door het precies bepaalde licht, 
focus, snelheid en de montagetechnieken die hij gebruikt. De wereld die 
hij toont lijkt vlak voor zijn verdwijnpunt te staan, terwijl de 
onderbelichte beelden onderstrepen wat normaal aan ons oog ontglipt.
Zijn werk werd in Nederland eerder vertoond op het Rotterdams 
Filmfestival en het Impakt Festival. Onder de titel KINO DER PILOTEN: 
Cerne Mosty, Bile Hory (Black Bridges, White Mountains) toont hij naast 
eigen werk ook films en video's van Martin Blazicek, Vic Pancir, The 
Tape Beatles en Alexander Hackenschmied (Aimless Walk uit 1930, een 35 
mm kopie uit het filmarchief van Praag). Voor uitgebreide informatie 
zie www.hotelmariakapel.nl.

RAGANI HAAS (Stuttgart) heeft een uitgesproken voorkeur voor het 
absurde en ziet haar werk als “zacht terrorisme”. Om een concept te 
onderzoeken dat past bij haar manier van denken, kwam ze tot een 
mengeling van happening, installatie en performance. Absurde, 
ruimtelijke, zintuiglijke of abstracte acties, handelingen en ingrepen 
worden een model dat de beschouwer kan onderkennen ofwel weerleggen met 
zijn eigen fantasie en associaties. Het -live- toekijken wordt een 
experiment, en de “kunst” een constant veranderende werkelijkheid.

De bijna abtracte monotypes en aquarellen van BARBARA SCHöN (München) 
geven je een wazig beeld van iets, als een schaduw of een fragment, 
waarschijnlijk van een plek waar zij is geweest. Startpunt in haar werk 
is vaak een beeld uit haar geheugen, of gevonden beelden die een gevoel 
uitdrukken waar zij persoonlijk mee verbonden is. De beelden geven geen 
concreet antwoord, noch een beschrijving van een bepaalde situatie, 
maar proberen eerder een moment in de tijd te vatten, zoals een 
fimstill dat doet; een moment van zoeken of verlangen.

Sinds geruime tijd onderzoekt beeldhouwer WANJA TOLKO (Leipzig) een 
onderwerp dat hij “de eeuwige landmeter” noemt. De landmeter meet, gaat 
verder, markeert specifieke punten, bepaalt coördinaten. Hij wordt 
gedreven door een zeker verlangen, door de wens de absolute perfectie 
te bereiken door de wereld in detail in kaart te brengen - maar zal 
nooit zijn doel bereiken. De vastberadenheid en verheldering van diens 
eigen positie wordt een allegorie voor het zoeken naar universeel 
overzicht, en drukt tegelijkertijd de mislukking ervan uit.

De meeste recente werken van KATHARINA WEISHAUPL (München) zijn 
site-specific installaties. Haar interesse gaat uit naar onbelangrijke, 
gewone dingen, die ons in het dagelijks leven omgeven. Met eenvoudige 
veranderingen of subtiele interventies reageert zij op een gegeven 
ruimte en toont daarmee ruimtelijke bijzonderheden of onopvallende 
details. Sommige werken zijn nauwelijks zichtbaar, maar creëren 
desondanks altijd een nieuwe poetische identiteit voor de ruimte.

Samenstelling en tekst: Katharina Weishaüpl, mei 2005
Meer informatie via info {AT} hotelmariakapel.nl of 0229 273 573


------------------------------------------------------------------------ 
----
-- Exhibition opening with Tchech film programme and performance in 
HOTEL MARIAKAPEL --

MORE WATER PLEASE, WAITER (horizon)
Ragani Haas, Barbara Schön, Wanja Tolko, Katharina Weishäupl, Andreas 
Wutz

OPENING: sunday 12 june 4pm
During the opening there will be a performance by Ragani Haas, who in 
the past has worked with the American performance artist Joan Jonas.
In the Filmhouse (underneath the exhibition space), a film programme by 
Andreas Wutz is screened : Kino der Piloten, with short films by 
filmmakers from Prague, on 35mm film and dvd. See 
http://www.hotelmariakapel.nl for full programme information)

OPEN until 3 july, fri- sun 1-5 pm
HOTEL MARIAKAPEL, Korte Achterstraat 2a Hoorn, the Netherlands
http://www.hotelmariakapel.nl

---
Everything starts with a certain longing...

Though they are working in the seemingly disparate media of film, 
installation, painting, performance and sculpture, all the artists 
share a similar vision. It circles around what we see and what we fail 
to notice, how we experience time and space and the emptiness in 
between. Basis of the works can be the attempt to look forward and 
backwards at the same time, the rewriting of memories, the examination 
of situations in everyday life and the play with distance, the 
discrepancy of being right here and being absent. Is "time always time 
and place always and only place" as T.S. Eliot said?

ANDREAS WUTZ (Munich/Prague) shows in his films common, unspectacular 
places, situations, movements and actions that appear in a kind of 
abeyance, ascribed to the specifically defined light, focus, speed and 
montage techniques he uses. This world seems to be just before its 
disappearing as the underexposed imagery marks what we usually fail to 
notice. His work was shown before on the Rotterdam Film Festival and 
the Impakt Festival. Under the tiltle KINO DER PILOTEN: Cerne Mosty, 
Bile Hory (Black Bridges, White Mountains) he shows a film programme 
with 1930-avantgarde and contemporary films and videos by Martin 
Blazicek, Vic Pancir, Alexander Hackenschmied and The Tape Beatles. 
(for the full programme go to www.hotelmariakapel.nl)

RAGANI HAAS (Stuttgart) has a marked preference for the absurd and sees 
her work as something like “gentle terrorism”. To research a concept of 
art that suits her way of thinking, she found herself in a mixture of 
happening, installation- and performance art. Absurd, spacial, sensual 
or abstract actions, operations or interventions become a model that 
the viewer can either verify or falsify with his own imagination and 
associations. Watching –live- becomes an experiment, a field trial and 
“art” a constantly changing reality.

The almost abstract monotypes and watercolors of BARBARA SCHON (Munich) 
give you a blurred view on something, like a shadow or a fragment, 
probably of a specific place she has been to. Starting point in her 
work often is an image in her memory or found imagery that expresses a 
certain sentiment she is personally connected to. The images don’t give 
you any concrete answer or the description of a particular situation, 
rather they try to keep a moment in time, similar to a film still, a 
moment of search or longing.

For quite a while the sculptor WANJA TOLKO (Leipzig) is researching the 
subject of what he calls the ”eternal surveyor”. The surveyor measures, 
moves forward, marks specific points, determines coordinates. He is 
driven by a certain longing, the wish to reach absolute perfection by 
mapping and fathoming the world in detail - he never will be able to 
reach his aim. The determination and clarification of one’s own 
position becomes an allegory for the search of a universal overview and 
at the same time it states its failure.

Most of the recent works of KATHARINA WEISHAUPL (Munich) were 
site-specific installations. She is interested in inconsiderable, 
common things and situations that we are surrounded with in everyday 
life. With simple changes or subtle interventions she reacts on the 
given space and points out spacial peculiarities or inconspicuous 
details. Some of the works are hardly visible, but always they create a 
new poetic identity of the space.


Text and selection of artists: Katharina Weishaüpl, May 2005
More information via info {AT} hotelmariakapel.nl or +31(0)229 273 573______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).