www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] MANIFESTATIE: ART IN THE NEW FIELD OF VISIBILITY
Marieke Istha on Mon, 8 Jan 2007 14:09:25 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] MANIFESTATIE: ART IN THE NEW FIELD OF VISIBILITY


ART IN THE NEW FIELD OF VISIBILITY

Manifestatie van 18 januari t/m 17 maart 2007

Locaties:
Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nederlands Instituut voor Mediakunst
De Appel
Maison Descartes

Art in the New Field of Visibility is een manifestatie die zich richt op de complexe interactie tussen media en kunst, binnen de context van het debat over de rol en de functie van beelden in onze samenleving. Het programma bestaat uit een serie tentoonstellingen, screenings en lezingen georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Mediakunst, het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, de Appel, Maison Descartes, Institut Français des Pays-Bas, het Roemeense Culturele Instituut Boekarest en het Goethe Instituut Amsterdam.

*VLAAMS CULTUURHUIS DE BRAKKE GROND

Internationaal Symposium
ART IN THE NEW FIELD OF VISIBILITY
Vrijdag 19 en zaterdag 20 januari vanaf 10.00 uur
Concept: Bogdan Ghiu, Maria Rus Bojan
Deelnemers: Pascal Beausse, Corin Braga, Edwin Carels, Emilian Cioc, Irina Cios, Ann Demeester, prof. dr. David Garcia, Bogdan Ghiu, Katarina Gregos, Sagi Groner, Hanneke Grootenboer (o.v.), prof. dr. Boris Groys, Khalil Joreige, Eric Kluitenberg, Vesna Madzoski, Nataša Petrešin, Jean-Christophe Royoux, Bart Rutten, prof. dr. Rolf Sachsse, Ive Stevenheydens, Suzanne van de Ven
Zaterdag 20 januari 12.30 uur lezing Prof Dr. Boris Groys
In het kader van het debat over de rol en de functie van beelden in onze samenleving, wil het symposium “Art in the New Field of Visibility” een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een breder raamwerk voor reflectie en onderzoek. Het ontstaan van een nieuwe synthese binnen de wereldwijde communicatie heeft een proces op gang gebracht dat het semiotische onderscheid tussen woorden en beelden, tussen kunst en niet-kunst, tussen zichtbaarheid en niet-zichtbaarheid, alsmaar verder uitvlakt. Dit proces brengt een verschuiving van paradigma's met zich mee, die op indringende wijze de noodzaak blootlegt aan nieuwe strategieën voor onderzoek en benadering. De toenemende complexiteit van onze wereld maakt bovendien een voortdurende aanpassing van deze strategieën noodzakelijk. Door middel van vier interdisciplinaire paneldiscussies, leveren de deelnemers aan het symposium een bijdrage aan het inventariseren van deze nieuwe beeldencultuur, zij onderzoeken de reacties van kunstenaars op de in toenemende mate generaliserende media-ervaring en op nieuwe stereotypen en globalisering. Zij analyseren over hoe nieuwe beeldregimes verweven zijn met een transparante samenleving en over op de crisis van de representatie in een contekst van visuele homogenisering.


Tentoonstelling
CORCORAN
Strategies of Confinement in the Age of Biopolitics
19 januari – 25 februari
Opening 19 januari om 17.00 uur
Kunstenaars: Alexandra Croitoru, Johan Grimonprez, Mladen Miljanovic, Solmaz Shahbazi, Sean Snyder
Curator: Zoran Eric
In zijn latere onderzoek spitste Michel Foucault zich toe op de studie van de politieke methodiek die de staat aanwendt om zijn onderdanen in te kapselen, tot en met het beheer van hun fysieke integriteit en leven toe. Vanuit deze bevindingen kwam hij tot zijn bio-politieke theorie, die later door Giorgio Agamben zou worden uitgediept aan de hand van diens onderzoek naar ziekenhuizen, gevangenissen, kampen en asielcentra als ultieme bio-politieke systemen. Vooral in kampen en asielcentra wordt menselijk leven het voorwerp van absolute controle en macht. Intussen zien we gelijkaardige systemen van socio-ruimtelijke segregatie opduiken in zowel getto’s als private beveiligde woongemeenschappen. Hier kiezen individuen zelf voor een ingeperkt en besloten bestaan binnenin een duidelijk afgebakende ruimte. Op macro-sociaal niveau mondt deze trend uit in het door futuroloog Rüdiger Lutz ontwikkelde concept CORCORAN. Hij stelt dat gemeenschappen en maatschappijen die door angst worden gedreven, overal om zich heen veiligheidsgordels instellen tot op het punt dat ze zich zelf gevangen zetten achter allerlei materiële en immateriële bewakings- en controlemechanismen.
Deze tentoonstelling verkent en bevraagt verschillende methodes en technieken van gevangenzetting en (zelf)beperking.


Fimavond
CLUB VOYEUR: CORCORAN
Strategies of Confinement in the Age of Biopolitics
Donderdag 8 februari om 20.30 uur, Zoran Eric in gesprek met Bart Rutten
Videowerken van: Harun Farocki, Walid Raad & Atlas Group, Artur Zmijewski
Tijdens deze editie van Club Voyeur wordt een aantal artistieke films vertoond over ervaringen van gevangenschap.


Nes 45
1012 KD Amsterdam
T 020 6229014
www.brakkegrond.nl
Openingstijden tentoonstelling: maandag 13.00 – 18.00, dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 20.30, zaterdag 13.00 – 20.30 en zondag van 13.00 – 17.00
Toegang tentoonstelling: gratis
Toegang filmavond: 5,-
Toegang symposium: 20,- (10,- studenten) – inclusief lunch
Reserveren: T 020 6229014 of info {AT} brakkegrond.nl


*NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MEDIAKUNST

Tentoonstelling
READY MEDIA
18 januari – 10 februari 2007
Opening 18 januari van 17.00 - 19.00 uur
Kunstenaars: Pierre Bismuth, Heather & Patrick Burnett-Rose, Claude Closky, Sagi Groner, Sami Kallinen, Matthieu Laurette, Gabriel Lester, Anna Maltz, Cristi Pogacean, Julika Rudelius
Curator: Maria Rus Bojan
De term Ready-Media, die in 1994 bedacht is door het kunstenaarscollectief Kinema Ikon, werd gebruikt om de aandacht te vestigen op stereotiepe visies die de media-cultuur veroorzaakt hebben en de vanzelfsprekende ervaring die bestaat rondom het kijken. Maria Rus Bojan beschouwt deze term als de meest geschikte om de kameleontische visuele samenvoegingen van onze tijd mee aan te duiden. Ze wil met deze tentoonstelling de problematiek kritisch benaderen en inzichtelijk maken hoe deze visuele constructies een nieuw regime van beeld en beeldtaal laten zien.


Volgens Maria Rus Bojan, drukt Ready Media een artistieke realiteit uit. Na de vanzelfsprekend geworden “ready made” esthetiek, nemen we nu een substantiële omkering van de kunst waar: een complex proces dat aan de ene kant nog steeds refereert aan Duchamp's esthetiek, maar aan de andere kant in overweging neemt dat traditionele manieren om ervaringen en sociale interactie uit te drukken nu ingenomen worden door excessieve hoeveelheden informatie die van vele bronnen afkomstig zijn.

Gebaseerd op de toenemende verfijning in het gebruik van beelden, worden in de Ready Media kunstwerken visuele constructies en referenties uit verschillende contexten, verschillende media, verschillende historische perioden en sociale ervaringen naast elkaar geplaatst. Vervolgens worden deze beeldreferenties tot een nieuwe textuur geweven wat nieuwe beeldende kwaliteiten oplevert. Door hergebruik van reeds bestaande beelden of andere elementen uit de media, creëren kunstenaars nieuwe betekenisverschuivingen, die de ready-made waarnemingen doorbreken. Tegelijkertijd worden wij ons hierdoor ook meer bewust van ons eigen waarnemingsproces.

De voor Ready Media geselecteerde werken reflecteren de verschillende strategieën, houdingen en reacties van de kunstenaars op de generaliserende media-ervaring.

Tentoonstelling
FAITH IN EXPOSURE
24 februari – 17 maart
Opening 23 februari, 17.00 uur
Kunstenaars (o.v.): Beirut Letters, De Geuzen, Govcom.org, Lynn Hershman, Olia Lialina, Avi Mograbi, Oog (Nanette Hoogslag / Volkskrant), Sean Snyder, Thomson & Craighead, Jody Zellen
Curator: David Garcia
Vanuit een universum van feiten beweert het nieuws ons die feiten te brengen die er toe doen. In zijn meest basale vorm, die van de vergankelijke media inhoud, kan het nieuws het makkelijkst vertaald worden als het besluit om dingen openbaar te maken. Maar welke dingen? Moet nieuws altijd de onthulling in de klassieke stijl van Woodward en Bernstein zijn die de president en zijn mannen onttroonden? Gaat het alleen maar om dit soort onthullingen, die een belangrijk iemand geheim wil houden, is dat alleen maar nieuws? Faith in Exposure is een tentoonstelling waarin kunstenaars de claims en mythen die ons geloof in het dubieuze epistemologie van transparantie en onthulling onderzoeken, bekritiseren en van nieuwe beelden voorzien.


De autoriteit die de nieuws media kenmerkt is te herleiden naar de vorm die door Edmund Burke gekarakteriseerd is als 'de vierde stand' (the fourth estate), een machtig deel van de regering dat de basis vindt in het geloof dat 'burgers vrij zijn zolang niets voor hen verborgen is', kort gezegd een onvoorwaardelijk 'geloof in openbaarheid'.
Maar ontwikkelde westerse regeringen leerden al lange tijd terug de nieuws media te temmen, zij veranderden het in een onontkoombaar theater, een interface om het publiek mee te besturen, een ruimte waar de 'regering democratie opvoert'.
Ons collectieve geloof in de mythe van transparantie moet daarin geregeld gevoed worden met een scala aan drama dat bestaat uit onthullingen en verhullingen, die vaak de vorm aannemen van verhalen over witwas praktijken, wespennesten en doofpot affaires. Deze nep media oorlog houdt de collectieve overtuiging van de symbiotische relatie tussen vrijheid en kennis in stand.
Het succes van 24 uur nieuwsuitzendingen is gebaseerd op het feit dat wij gebiologeerd zijn door twee aanvullende en atavistische ideeën: “Alles staat met elkaar in verband en dingen zijn niet wat ze lijken. Het zijn deze twee veronderstellingen die de primaire onderdelen vormen van hoe wij over het nieuws in 'het informatie tijdperk' denken en hoe wij het nieuws ervaren”. De waarheid ligt er... en het publiek heeft het recht het te horen!


Seminar
FAITH IN EXPOSURE
Zaterdag 24 februari
Deelnemers: Jody Dean, Noortje Marres, Richard Rogers, Sean Snyder, David Garcia (moderator)


Montevideo/Time Based Arts
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
T 020 6237101
www.montevideo.nl
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag en de eerste zondag van de maand van 13.00 – 18.00
Toegang tentoonstelling: 2,50 (1,50 met korting)
Toegang seminar: 10,- (8,- met korting)
Reserveren: info {AT} montevideo.nl* DE APPEL

Tentoonstelling en videoscreening
The Shadow Cabinet:‘DISTORTED FABRIC’
19 – 27 januari
Opening 19 januari 20.00 uur
Kunstenaars: Joana Hadjithomas, Khalil Joreige
Curator: Nataša Petrešin

De Frans/Sloveense curator Nataša Petrešin (CTP 2002) is uitgenodigd voor een presentatie in het 'Schaduw kabinet' - een onderdeel van de programmering, waarbij (ex-) studenten van het 'Curatorial Training Programme', dat de Appel sinds 1994 runt, in het voormalige directiekantoor te gast zijn. Petrešin presenteert een installatie van Joana Hadjithomas en Khalid Joreige (LB) en organiseert een tweedelige filmvertoning binnen het kader van 'Art in the New Field of Visibility'.

'Distorted Fabric' onderzoekt de constructie van ‘geloofwaardigheid’ in de hedendaagse kunst met video’s van verscheidene kunstenaars en de installatie van Hadjithomas en Joreige. Deze werken bevragen ons gevoel voor de realiteit en onze kennis ervan. Feit en fictie worden tegen elkaar uitgespeeld. Het zijn categorieën die elkanders uitersten lijken maar die toch in elkaar over kunnen lopen. In eerste instantie wordt de kijker overvallen door een zekere verwarring die ontstaat door subtiel toegepaste artistieke methodes als het vervormen van ‘de werkelijkheid’, het vervalsen van visuele documenten of door herziening van het verhaal van de ik-figuur.

De vervreemding die ontstaat refereert aan het Brechtiaans episch theater, waarin het publiek wordt duidelijk gemaakt dat wat het ziet op het podium slechts een gefingeerde volgorde van gebeurtenissen is die met kritische afstandelijkheid moeten worden bekeken. Brecht schreef: ‘Vervreemding is noodzakelijk voor al het (kritisch) begrip. Als iets het ‘meest voor de hand liggende van de wereld’ lijkt, dan is iedere poging de wereld te doorgronden opgegeven.’

De werken in de screening kunnen daarom subjectieve documentaires, ‘docu-fictie’ of ‘auto-fictieve’ vertellingen worden genoemd. In die zin functioneren ze als ‘statements’ die het gangbare geloof in de authenticiteit van beelden en informatie waaruit onze dagelijkse werkelijkheid opgebouwd is, proberen te veranderen.

Vrijdag 19 januari 21.00
Videowerken van: The Atlas Group/Walid Raad, Daya Cahen, Sebastián Díaz Morales


Zaterdag, 20 januari 20.30
Videowerken van: Egle. Budvytyte., Keren Cytter, Jakup Ferri, Mario García Torres, Driton Hajredini, Ahmet Ögüt, Natascha Sadr Haghighian & Judith Hopf, SilentCell Network, Clemens von Wedemeyer & Maya Schweizer


Nieuwe Spiegelstraat 10
1017 DE Amsterdam
T 020 6255651
www.deappel.nl
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 – 18.00
Toegang: gratis
Reserveren: press {AT} deappel.nl

*MAISON DESCARTES

Tentoonstelling
INVESTIGATIONS
20 januari - 10 februari
Opening zaterdag 20 januari om 17.00 uur
Tijdens de opening gaat Pascal Beausse in gesprek met Bruno Serralongue
Kunstenaars: Ziad Antar, Alain Declercq, Clarisse Hahn, Florence Lazar & Raphael Grisey, Bruno Serralongue, Olivier Zabat
Curator: Pascal Beausse
Hoe kan de artistieke wereld de hedendaagse werkelijkheid verbeelden? Hoe kan men andere beelden tegenover die van de informatie-professionals, de beelden zetten die wij dagelijks toegediend krijgen?
Een van de meest boeiende aspecten van het artistieke werk bestaat uit het inzetten van nieuwe middelen voor productie- en informatieverspreiding. De kritische houding van kunstenaars ten opzichte van de manier waarop informatie wordt geproduceerd is nu veel minder uitgesproken dan in de jaren 70. Sommige hedendaagse kunstenaars durven tegenwoordig de directe ervaring aan van het documentaire- en informatie mechanisme. De tentoonstelling Investigations presenteert kunstwerken die eigenlijk de realiteit onderzoeken. De kunstenaars gaan verder dan een sociologisch of journalistiek onderzoek doordat ze andere berichten over de werkelijkheid laten zien. Investigations is een opstelling van vijf video’s op monitors en een fotoserie in de vorm van een archief. De tentoonstelling is ingericht als een documentatieruimte zodat de toeschouwers de kunstwerken tot dichtbij kunnen naderen.


Vijzelgracht 2A
1017 HR Amsterdam
T 020 5319501
www.maisondescartes.com
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 (17.00 op vrijdag)
Toegang: gratis

Met dank aan BeamSystems, Cultures France (Ministère des Affaires Etrangères), Gally Diana Stigter, Amsterdam, Gallery Yvon Lambert, Paris, Gallery Plan B, Cluj, Galerie Fons Welters, Amsterdam, Galerie Laurent Godin, Paris, Lisson Gallery, London, Maison Descartes Institut Francais des Pays Bas, Amsterdam, Roemeense Ambassade, Den Haag, Project Stichting, Amsterdam, Sebastien de Ganay Collection, YDL, Amsterdam.
Speciale dank aan: Mircea Pinte, Raluca Truscanu,Thomas Michelon, Valeriya Zakopay


Voor informatie over de manifestatie Art in the New Field of Visibility:
Maria Rus Bojan, projectleider, marie_beaujan {AT} yahoo.com

Perscontacten:
Marieke Istha, communicatiemedewerker Nederlands Instituut voor Mediakunst T 020 623710, istha {AT} montevideo.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).