www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] uitnodiging Cultuur 2.0
Virtueel Platform on Fri, 11 May 2007 11:08:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] uitnodiging Cultuur 2.0
English version below


Geachte ,  

Graag nodige n wij u namens Virtueel Platform uit voor de internationale conferentie Cultuur 2.0 . Cultuur 2.0 onderzoekt de impact van de ontwikkelingen die we kunnen scharen onder de 'black box' Web 2.0 en die te vangen zijn onder (engelstalige) labels als: sharing, ranking, rating, collective
int e lligence, the wisdom & the dumbness of crowds, empowering software, social software, community applications etcetera. Daartoe worden partijen uit de kunst- en cultuursector, de online en de ICT wereld bij elkaar gebracht teneinde kennis, ideeën en technologieën te delen, te
ontwikkelen en (anders) te leren benutten. Genereert een Web 2.0 aanpak daadwerkelijk nieuwe en vooruitstrevende culturele inhoud of laten we ons verleiden door een tijdelijke ontwikkeling?

De eerste dag, woensdag 30 mei, is een seminardag waarbinnen het Web 2.0 gedachtegoed uiteen zal worden gezet, bevraagd en toegepast op het cultureel beleid en klimaat door internationale sprekers als Charles Leadbeater ( http://www.charlesleadbeater.net ), auteur van het boek 'We Think, the power
of mass creativity', internet pionier Bob Stumpel ( http://www.result.com ), internet entrepreneur Boris Veldhuijzen van Zanten ( http://www.fleck.com ) en Andrew Keen ( http://www.aftertv.com ) die via een 'video conversation' aanwezig zal zijn . Daarnaast maakt een aantal ministers van het oude
Kabinet Online hun opwachting en er zal een debat worden gehouden over Professioneel versus Amateur curatorschap/uitgeverschap.

De tweede dag van Cultuur 2.0 , d onderdag 31 mei, vindt plaats in de vorm van een LAb.
In elk Scenario LAb zullen vertegenwoordigers van Web 2.0 & Kunst/Cultuur met elkaar botsen, samenwerken, leren of misschien zelfs samensmelten. De scenario's zijn : 'Canon 2.0' met het Rijksmuseum als scenariohouder, 'Omroep 2.0' met de VPRO, 'Fonds  2.0' met de Digitale Pioniersregeling en
'Film 2.0' met de NFTVM. Tot slot is er ook nog het 5e scenario Lab 2.0² dat door Willem Velthoven (Mediamatic) onder handen wordt genomen. Deze scenario's zijn op uitnodiging toegankelijk. 

Tegelijk met de conferentie wordt een kleine tentoonstelling ingericht die voorbeelden van Cultuur 2.0 toepassingen en cross-overs laat zien ter lering en vermaak.  

Meer informatie over het programma van Cultuur 2.0 vindt u op: www.virtueelplatform.nl/cultuur2.0conferentie  

Nieuws over de conferentie leest u op de blog: www.cultuur2punt0.nl  

U kunt zich aanmelden voor de eerste dag van de conferentie op:
www.virtueelplatform.nl/registrationform 

Kosten bedragen € 75,-
Wilt u meer weten?
Stuur dan ee n mail naar Leonieke {AT} virtueelplatform.nl of bel naa r Virtueel Platform op 020-6273758Deze conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door de Creative Challenge Call. 


Virtueel Platform 
Keizersgracht 264 
1016 EV Amsterdam 
020 6273758 

www.virtueelplatform.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dear,

Virtueel Platform invites you to attend the international conference Cultuur 2.0 . The conference examines the impact of a series of developments known commonly as Web 2.0, including sharing, ranking, rating, collective intelligence, the wisdom & the dumbness of crowds, empowering software,
social software, community applications.  

The conference brings together the cultural sector and the online and ICT world to share, develop and learn to use knowledge, ideas and technology. Will a Web 2.0 approach really bring about new kinds of cultural content or is this merely a question of a temporary hype?  

Cultuur 2.0 is made up of two days. The first takes the form of a seminar, in which the Web 2.0 way of thinking is taken apart, questioned and applied to the current cultural climate and policy development. To assist us on this journey will be international speakers including Charles Leadbeater (
http://www.charlesleadbeater.net ), author of the forthcoming 'We Think, the power of mass creativity', Internet pioneer Bob Stumpel ( http://www.result.com ), Internet entrepreneur Boris Veldhuijzen van Zanten ( http://www.fleck.com ) and Andrew Keen ( http://www.aftertv.com ) who will be joining
in via 'video conversation' . In addition a number of ministers from the former 'Kabinet Online' will debate on Professional versus Amateur curatorship/publishing.

The second day of the Cultuur 2.0 conference on Thursday 31st of May will be held in the form of a LAb.

In every Scenario LAb representatives of Web 2.0 and the Art/Cultural sector will collide, work together, learn or maybe even melt together as one.
The scenarios are: 'Canon 2.0' with the Rijksmuseum as a stakeholder, 'Broadcasting 2.0' with the VPRO, 'Funds 2.0' with Digital Pioneers, and 'Film 2.0' with NFTVM. In addition there will also be an open Scenario:'Lab 2.0²' lead by Willem Velthoven (Mediamatic). Guests for this day are
requested by invitation only.  

A small exhibition has been put together showing examples of Cultuur 2.0 applications and cross-overs that coincide with the conference.

You will find more information on the programme here:
www.virtueelplatform.nl/cultuur2.0conferentie 

You can read news on the conference on our blog:
www.cultuur2punt0.nl  

Registration for the first day via:
www.virtueelplatform.nl/registrationform 

Fee: € 75,- euro
Would you like to know more?
Please send an e-mail to Leonieke {AT} virtueelplatform.nl or call Virtueel Platform: 0031 20 6273758 


This conference has been made possible by the Creative Challenge Call.
Virtueel Platform
Keizersgracht 264
1016 EV
Amsterdam
Nederland
Email: asta {AT} virtueelplatform.nl

Deze email is verzonden door http://www.leonardo.nl, Leonardo Communications
Als u geen verdere mail wilt ontvangen via ons system , kunt u zich afmelden door de volgende link in uw browser te kopieren: http://www.leonardo.nl./components/com_leonardo/unsubscribe.php?id=151583&text_id=3hAihSwABjVZd6lww4du This mail has been send by http://www.leonardo.nl, Leonardo Communications
If you do not want to receive further mail through our system , you can copy following link http://www.leonardo.nl./components/com_leonardo/unsubscribe.php?id=151583&text_id=3hAihSwABjVZd6lww4du in your browser 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).