www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] PERSBERICHT: NMO vs. NOVA
alfred on Tue, 12 Feb 2008 16:36:38 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PERSBERICHT: NMO vs. NOVA


NMO organiseert persbijeenkomst naar aanleiding van NOVA-reportage

De Nederlandse Moslimomroep (NMO) wil als volgt reageren op de
Nova-reportage van vrijdag 8 februari 2008 onder de titel ?Nederlandse
Moslim Omroep in handen van conservatieven?.

Op 11 oktober 2007 zond Nova de reportage ?Radicale moslims nemen de macht
over bij Nederlandse Moslim Omroep? uit. Dit item hangt van achterklap en
onjuistheden in elkaar; bovendien worden enkele individuen expliciet
belasterd. Het kort geding dat naar aanleiding hiervan tegen Nova werd
aangespannen is op 14 januari 2008 ingetrokken teneinde adequaat te kunnen
reageren op de lawine van stukken die Nova c.s. kort voor de zitting
indiende. Op 4 februari jl. is een klacht ingediend bij de Raad voor de
Journalistiek (op aanvraag kan de pers een afschrift krijgen van het
klaagschrift plus bijlagen); op 8 februari jl. is de dagvaarding in de
bodemprocedure aan Nova uitgebracht. De uitzending van het item ?s avonds
op 8 februari is kennelijk een reactie op de door de NMO genomen stappen:
de eerste klap is een daalder waard, moet Nova hebben gedacht.

Het NMO-bestuur is op de dag van uitzending om 16.00 uur  gevraagd om te
reageren op de aantijgingen die in de reportage van 8 februari 2008 worden
gedaan. Het bestuur heeft te kennen gegeven niet mee te willen werken aan
verdere Nova-reportages over de NMO zolang niet een onafhankelijke derde ?
de burgerlijke rechter of de Raad voor de Journalistiek ? zich over de
reportage van 11 oktober 2007 heeft uitgesproken. Nova heeft weliswaar
gerapporteerd dat NMO-voorzitter Farsi niet wilde reageren, maar vermeldt
niet waarom. Nova heeft klaarblijkelijk willen overbrengen dat de NMO in
een crisis verkeert. Gezien de uitspraken van de geïnterviewde personen
(geen van allen hebben de NMO-burelen het afgelopen half jaar bezocht) was
het er Nova om begonnen deze boodschap hoe dan ook over te brengen;
ongeacht enig weerwoord van de huidige NMO bestuurs- of personeelsleden.
Om deze reden is medewerking geweigerd.

De NMO acht Nova niet objectief in de berichtgeving over de NMO.
Tegelijkertijd wil de NMO openheid van zaken bieden. Om deze reden worden
alle nieuwsmedia uitgenodigd voor een persbijeenkomst op donderdag 14
februari 2008 om 14.00 op het kantoor van de Nederlandse Moslim Omroep,
NPO-gebouw 1e verdieping, Sumatralaan 45 Hilversum, teneinde zich een
juist beeld te vormen over de situatie waarin de NMO zich momenteel
bestuurlijk en organisatorisch bevindt.

Op de persbijeenkomst kan de pers uit eerste hand vernemen hoe het ontslag
van Frank William door het bestuur en het personeel wordt ervaren, wat de
werkelijke reden is waarom producent Rob Hof zich negatief uitlaat over de
NMO, wat het karakter is van de relatie tussen de NMO en de Joodse Omroep,
waarom er geen nieuw contract komt van het programma Meetingpoint bij de
huidige producent, waarom de serie 1001-dag van mevrouw Ingrid Willemse
geen voortgang vindt, hoe het zit met de samenstelling van het bestuur en
het personeel van de NMO, en waarom de Commissie Integriteit Publieke
Omroep zich laat informeren over de NMO. Nog belangrijker is dat de pers
uit eerste hand kan vernemen dat de programmatische koers van de
Nederlandse Moslim Omroep, die staat voor de diversiteit van de islam en
de moslimgemeenschap in Nederland, ongewijzigd is gebleven.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij ondergetekende.

De heer Abderrahman Farsi (bestuursvoorzitter Nederlandse Moslim Omroep)
Telefoon: 035 ? 6 252 900 of 06 - 47955553


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).