www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] uva zoekt twee docent-promovendi media en cultuur
Geert Lovink on Tue, 26 Feb 2008 10:51:27 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] uva zoekt twee docent-promovendi media en cultuur


Twee docent-promovendi media en cultuur:
televisiestudies & journalistiek/nieuwe media

Mediastudies - Faculteit der Geesteswetenschappen UvA

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek 
met
een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het
gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van
Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele 
instellingen
in de hoofdstad. Aan de faculteit zijn een kleine duizend medewerkers
verbonden en circa 6.500 studenten volgen er onderwijs.

Nieuwe impulsen zijn nodig om het onderwijs op het terrein van taal en
cultuur verder te ontwikkelen tot geëngageerde geesteswetenschappen. Een
geesteswetenschappelijk perspectief levert inzichten op die nodig zijn 
om
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van
informatie- en communicatietechnologie, te begrijpen en te kunnen 
bijsturen.
De Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt daarom academici voor de 
nieuwe
generatie docenten. Kandidaten hebben een achtergrond in de
geesteswetenschappen. Naast inzicht in de meest recente ontwikkelingen
binnen het vakgebied zijn didactische kwaliteiten en affiniteit met
studenten vereist.

De functie van docentpromovendus is een tijdelijke functie in de 
verdeling
40% onderwijstaken en 60% onderzoek voor het verrichten van
promotieonderzoek en voor het schrijven van een proefschrift, dat binnen
vijf jaar afgerond moet zijn. De werkzaamheden van de docentpromovendus
bestaan uit het geven van onderwijs, het verrichten van 
promotieonderzoek,
het schrijven van het proefschrift en het afronden van de promotie. Ten
aanzien van de onderwijstaak is het functieprofiel docent van 
toepassing.
Ten aanzien van het promotieonderzoek is het functieprofiel promovendus 
van
toepassing. Aangezien voor beide functieprofielen een andere 
salarisschaal
geldt en andere resultaatgebieden van toepassing zijn, moet om
rechtspositionele redenen worden uitgegaan van twee dienstverbanden.

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt u samenwerking met
vooraanstaande wetenschappers die - mede door een multidisciplinaire
benadering - internationaal hoog staan aangeschreven. Bovendien geeft u
onderwijs in een dynamische omgeving waarin nieuwe onderwijsmethodieken
worden ontwikkeld.

De faculteit zoekt

twee docent-promovendi media en cultuur

Beide voor 38 uur per week voor een periode van 5 jaar

De afdeling Mediastudies zoekt twee jonge, enthousiaste docenten met
onderwijservaring die tegelijk willen werken aan een promotieonderzoek 
op
het terrein van Mediastudies.

De voorkeur gaat uit naar (1) een docentpromovendus op het terrein van
televisiestudies en (2) een docentpromovendus op het terrein van
journalistiek, in het bijzonder in relatie tot nieuwe media.

De docentpromovendus zal onderwijs verzorgen binnen de bachelor Media en
Cultuur en – in het geval van de tweede docentpromovendus - de 
professionele
master Journalistiek en media.

De kandidaat kan door de selectiecommissie worden verzocht een voorstel 
voor
een promotieonderzoek over een voor Mediastudies belangrijk onderwerp 
uit te
werken. Dit voorstel wordt getoetst op inhoudelijke en methodologische
coherentie, belang voor het gebied van mediastudies en haalbaarheid 
binnen
de gestelde termijn.

Taken

Onderwijs
• voorbereiden en uitvoeren van onderwijs binnen en buiten de 
verschillende
opleidingen die deel uitmaken van het onderwijsinstituut Mediastudies
• bijhouden van literatuur en het integreren van nieuwe inzichten in het
onderwijs
• begeleiden en coachen van studenten
• begeleiden van studieopdrachten
• signaleren en integreren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud 
van
het onderwijs
• bijdragen aan de evaluatie van de opzet en de uitvoering  van het
onderwijs
• deelnemen aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van 
toegewezen
beheers- en bestuurstaken.

Onderzoek
• het verrichten van promotieonderzoek
• het schrijven van een proefschrift
• het afronden van de promotie met de verdediging van het proefschrift
• waar relevant deelnemen aan landelijke seminars, workshops e.d., die 
door
de onderzoekscholen worden georganiseerd
• het presenteren van resultaten van onderzoek in de vorm van lezingen 
en
bijdragen aan workshops, seminars, congressen e.d.

Eisen
• voltooide universitaire opleiding en aanwijsbare affiniteit met
wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit b.v. publicaties, 
onderzoeksplannen
en overige projecten;
• onderwijservaring op universitair niveau en didactische aanleg
• ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met 
ICT in
het academisch onderwijs
• teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één
opleiding
• bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men op meerdere
onderdelen van het onderwijsprogramma van de faculteit inzetbaar is
• organisatorische ervaring en kwaliteiten
• grondige beheersing van het Nederlands en Engels; indien Nederlands 
niet
de moedertaal is, moet men zich de taal binnen twee jaar eigen maken.

Informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met prof.dr. F.P.I.M. 
van
Vree, telefoon 020-525 3847 / 2980 of via e-mail f.p.i.m.vanVree {AT} uva.nl.

Aanstelling
Deze geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van 5 jaar. Het salaris
bedraagt voor de functie van docent minimaal € 2.330,- (schaal 10) en
maximaal € 4.284,- (schaal 11) en voor de functie van promovendus 
minimaal €
2.330, - en maximaal € 2.558,- (schaal P) bruto per maand bij volledige
werktijd (38 uur per week)

Solliciteren
Een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, dient vóór 22
maart 2008 gericht te worden aan de Universiteit van Amsterdam, aan de
decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, mevrouw prof. dr. 
J.F.T.M.
van Dijck, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.
U dient bij uw sollicitatiebrief een beknopt onderzoeksvoorstel in te 
dienen
van minimaal 500 woorden en maximaal 800 woorden. Enkele door de 
commissie
geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd tot het indienen van 
een
uitgewerkt onderzoeksvoorstel, dat voldoet aan de richtlijnen van het
onderzoeksinstituut (zie www.hum.uva.nl/asca).

Het houden van een proefcollege kan deel uitmaken van de selectie.

Tevens is het mogelijk uw sollicitatie per e-mail te sturen aan
‘solliciteren2008-fgw {AT} uva.nl’.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).