www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Urban Rescue: creativity and beyond - Cool Media Hot Talk S
Eric Kluitenberg on Wed, 27 Feb 2008 15:24:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Urban Rescue: creativity and beyond - Cool Media Hot Talk Show {AT} NAi Rotterdam, Zondag 2 maart 16.00 uur


 A A N K O N D I G I N G
(English version below)

Cool Media Hot Talk Show on City Life
Drie nieuwe gezamenlijk geprogrammeerde en gemodereerde live talk 
shows {AT} NAi

#1: Urban Rescue: creativity and beyond

In het kader van de tentoonstelling Happening in het Nederlands 
Architectuurinstituut, Rotterdam.

Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam
Zondag 2 Maart, 2008 - 16.00 - 18.00 uur

Neem deel aan de discussie: stel vragen; suggereer onderwerpen en 
sprekers; bepaal het scenario van de show; stem voor (of tegen) de 
voortellen van anderen
www.coolmediahotalk.net/nai
(voertaal: Engels)

THEMA:
Stedelijke vernieuwing is een speerpunt van de huidige stedelijke 
politiek. Hoe vormen we gemarginaliseerde woonwijken om tot een 
veilige en attractieve omgeving om te wonen? Hoe de sociale samenhang 
te versterken? En welke instrumenten kunnen we inzetten om onze steden 
te veranderen? Dit zijn de vragen waarmee beleidsmakers en 
maatschappelijke activisten dagelijks worden geconfronteerd. Behalve 
door nieuwe straten aan te leggen, nieuwe gebouwen en diensten te 
creëren, worden onze steden ook veranderd door stedelijk beleid dat 
nieuwe bevolkingsgroepen aantrekt, beleid dat diversiteit of juist 
homogeniteit bevordert, waardoor de waarneming van grote delen van 
onze stedelijke omgeving verschuift.

De eerste Cool Media Hot Talk Show onderzoekt deze kwesties als 
onderdeel van het Happening project van het Nederlands Architectuur 
Instituut in Rotterdam. De rode draad die de drie debatten verbindt is 
het thema "city-life", opgevat als een manifestatie van stemmingen, 
vormen van gebruik en de passies die mensen projecteren op de stad. 
Meer dan simpelweg de waarneming van gebouwen en structuren, worden 
onze steden vooral bepaald door de verschillende vormen van gebruik, 
interpretatie en de culturele verscheidenheid van haar inwoners. Cool 
Media Hot Talk laat de mogelijkheden zien hoe we ons die stedelijke 
omgeving anders voor kunnen stellen en haar kunnen modificeren. In 
deze eerste editie door het potentieel en de problemen van het concept 
"de creatieve stad" te verkennen.

SPREKERS:
BAVO - een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich richt op de 
politieke dimensie van kunst, architectuur en ruimtelijke planning. 
BAVO is een samenwerking tussen Gideon Boie en Matthias Pauwels, die 
beiden architectuur en filosofie hebben gestudeerd. BAVO heeft recent 
studie verricht naar creatieve stadsontwikkeling en de rol van lokaal 
ingebed cultureel activisme. BABO's expliciete doel is om publiek 
debat te stimuleren door middel van publicaties, symposia en 
interventies. Recente publicaties zijn ondermeer: Cultural Activism 
Today. The Art of Over-identification (Episode Publishers, 2007) en 
Urban Politics Now. Re-imagining Democracy in the Neoliberal City (NAi 
Publishers, 2007).
www.bavo.biz

Olof van de Wal - directeur van KEI kenniscentrum stedelijke 
vernieuwing.
KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing richt zich op de 
transformatie van de bestaande stad en van de naoorlogse wijken in het 
bijzonder. KEI werkt samen met meer dan 240 partners; publieke en 
private partijen die actief zijn in de stedelijke vernieuwing. KEI 
manifesteert zich op twee manieren: als netwerkorganisatie en als 
zoekmachine.
www.kei-centrum.nl

LIVE:
Volg de discussie live via internet, stuur uw commentaar en vragen en 
stem voor (of tegen) de reacties van anderen, via:
www.coolmediahotatalk.net/live
(Live streaming in samenwerking met V2_ Rotterdam)

ORGANISATOREN:
De Cool Media Hot Talk Shows on City Life worden georganiseerd door de 
stichting Cool Mediators, Het Nederlands Architectuurinstituut, 
Rotterdam en De Balie, Amsterdam.

KAARTJES:
Reguliere toeganskaart tentoonstelling – geen meerprijs.
www.nai.nl/tentoonstellingen/bezoekinformatie/nai_rotterdam

___________

Over Cool Media Hot Talk Show:
Cool Media Hot Talk combineert het populaire format van de talk show 
met het 'many to many' principe van het internet, om actief kritisch 
publiek debat en discussie te ontwikkelen. De website van 'Cool Media 
Hot Talk' biedt het publiek de instrumenten om thema's te bepalen, 
sprekers voor te dragen en de vragen te stellen die tijdens het debat 
worden behandeld. De voorstellen die het hoogste eindigen worden 
uitgevoerd door de organisatoren van het debat. De Happening talkshows 
vinden plaats in de tentoonstellingsruimte van het NAi, terwijl de 
selectie en discussie plaats vindt op de website.

Cool Media Hot Talk Show is een open interactief publiek platform dat 
directe publieke deelname aan de ontwikkeling van discussie en debat 
stimuleert.

Over Happening:
Tentoonstelling in NAi Rotterdam (Zaal 1): 01 maart 2008 - 04 mei 2008
Gedurende twee maanden organiseert het NAi verschillende 
publiekshappenings in en om een unieke installatie die architect Wiel 
Arets speciaal voor het NAi heeft ontworpen: concerten, 
theatervoorstellingen, interactieve videoprojecties, debatten, diners 
en performances. In de installatie laten composities van licht, geluid 
en videoprojectie je ervaren welke invloed gebouwen, pleinen en 
straten hebben op je emotie en manier van waarnemen. De happenings 
maken je bewust van de rol die je zelf speelt in de beleving en 
verbeelding van de stad en het verschil dat je als burger kunt maken.

Het volledige programma is te vinden op:
http://happening.nai.nl

Nederlands Architectuurinstituut,
Museumpark 25
Rotterdam
www.nai.nl

------------------

A N N O U N C E M E N T

Cool Media Hot Talk Show on City Life
Three new collaboratively programmed and moderated live talk show 
events {AT} NAi

#1: Urban Rescue: creativity and beyond

In the frame of the Happening exhibition at the Netherlands 
Architecture Institute, Rotterdam.

Netherlands Architecture Institute, Rotterdam
Sunday March 2, 2008 - 16.00 - 18.00 hrs.

Join our discussion: ask questions; propose topics and speakers; 
create show scenarios; vote for the proposals of others at:
www.coolmediahotalk.net/nai

THEME:
Urban regeneration is a high point of our cities politics. How to 
transform marginal neighbourhoods into safe and attractive places 
where to live? How to achieve social cohesion? And which are the tools 
to be used to transform our cities? These are the questions that 
policy makers and social activists are facing daily. Beyond making new 
streets, new buildings, new facilities, our cities are also 
transformed by policies that attract new inhabitants, that create 
diversity or homogeneity, that are shifting the perception of entire 
parts of our urban environment.

The first Cool Media Hot Talk Show, as part of the Happening project 
at the Netherlands Architecture Institute in Rotterdam, will 
investigate these topics. The fil rouge of the three debates will be 
"city-life", as a manifestation of moods, uses and passions that 
people rely on the city. Beyond the simple perception of the buildings 
and structures, our cities are mostly moulded by different uses, 
interpretations and cultures of their inhabitants. Cool Media Hot Talk 
Show will reveal possible ways of imagining and modifying our urban 
realm, starting with understanding potential and problems on the issue 
of the "creative city".

SPEAKERS:
BAVO - an independent research office focused on the political 
dimension of art, architecture and planning. BAVO is a co-operation 
between Gideon Boie and Matthias Pauwels, both of whom studied 
architecture and philosophy. BAVO recently conducted research into 
creative city development and practices of embedded cultural activism. 
BAVO's explicit mission is to enhance public debate by means of 
publications, symposia and interventions. Recent publications 
include: Cultural Activism Today. The Art of Over-identification 
(Episode Publishers, 2007) and Urban Politics Now. Re-imagining 
Democracy in the Neoliberal City (NAi Publishers, 2007).
www.bavo.biz

Olof van de Wal - director of KEI expert centre urban regeneration.
KEI, Dutch Expert Centre for Urban Renewal (KEI = Knowledge, 
Expertise, Innovation), was founded in 2000 on initiative of a number 
of public and private parties. KEI aims at providing an impulse mainly 
to the physical component of urban renewal (regeneration) in the 
Netherlands by collecting, exchanging and availing expertise on the 
issue. KEI is also interested in international experiences and 
practices. KEI is an independent intermediary and broker of know-how.
www.kei-centrum.nl

LIVE:
Join the discussion live via internet, send in your comments and 
questions, and vote for (or against) the reactions of others here:
www.coolmediahottalk.net/live
(Live streaming in collaboration with V2_ Rotterdam)

ORGANISERS:
The Cool Media Hot Talk Shows on City Life are organised by the Cool 
Mediators Foundation, The Netherlands Architecture Institute 
Rotterdam, and De Balie, Amsterdam.

TICKETS:
Regular entrance fee for the exhibition – no additional charge.
http://en.nai.nl/exhibitions/visitorinfo/NAI_Rotterdam

_____________

About the Cool Media Hot Talk Show:
"Cool Media Hot Talk Show" is a series of do-it-yourself talk shows, 
where the public proposes and selects the topics, speakers, questions, 
and determines the final scenarios of the show. Cool Media Hot Talk 
combines the popular format of the live talk show with the 'many-to- 
many' principle of the internet. The Happening talk shows take place 
in the physical space of the NAi, while the media space - the web site 
of the project and its communication tools - is used directly and 
openly by the public to program events and actively participate in them.

Cool Media Hot Talk Show creates an open public platform that supports 
truly interactive forms of direct public engagement in the very 
creation of critical public discourse.

About Happening:
For two months the NAI will organise happenings in and around an 
installation that the architect Wiel Arets has specially designed for 
the NAI: concerts, theatre performances, interactive video 
projections, debates, dinners and performances. In this architectural 
construction, compositions of light, sound and video projection enable 
you to experience the influence that buildings, squares and streets 
have on your emotions and on how you perceive. The happenings make you 
aware of the role that you yourself play in experiencing and imagining 
the city, as well as of the difference that you as a citizen can make.

Dates: 01 march 2008 - 04 may 2008

The full programme can be found at:
http://happening.nai.nl

Netherlands Architecture Institute Rotterdam
Museumpark 25
Rottedam
www.nai.nl
 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).