www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Impakt EVENT: De Zondagsschool #3, Samenzweringen - Zondag
arjon on Thu, 13 Mar 2008 21:52:25 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Impakt EVENT: De Zondagsschool #3, Samenzweringen - Zondag 16 maart 2008, Theater Kikker, Utrecht.


Impakt EVENT: De Zondagsschool #3
Samenzweringen / waarvan ze denken dat,we het niet doorhebben

(English version below)

Zondag 16 maart 2008, Theater Kikker, Utrecht.

Op zondagmiddag 16 maart organiseert Impakt in Theater Kikker de derde 
editie van de Zondagsschool. Zoals gebruikelijk zal ook deze 
zondagsschool zich begeven op het raakvlak van kunst, wetenschap en 
media. Centraal thema is deze keer 'Samenzweringen'.

"Neem als uitgangspunt dat niets in de wereld toevallig of per ongeluk 
gebeurt, dat er altijd sprake is van voorbedachte rade. Wijs vervolgens 
de bestaande en algemeen geaccepteerde verklaring voor een gebeurtenis 
resoluut van de hand. Neem daarna een paar onbeduidende feiten en 
voorzie deze van een nieuwe opgeblazen betekenis. Wijs een vijand aan en 
schrijf die zoveel mogelijk slechte bedoelingen toe. Breng de 
invloedrijke personen, die de geaccepteerde verklaring voor een 
gebeurtenis onderschrijven, in diskrediet. Bestempel ze als stom of 
slecht, of geef ze een rol in de samenzwering. Verdraai beweringen en 
bewijzen van deskundigen zodanig dat ze de eigen theorie onderbouwen. 
Mijd contact en discussie met critici. Breng ze in diskrediet als ze te 
lastig worden. Waarschuw tegen nieuwe gevaren en roep iedereen op om 
alert te zijn."
(Niccolò Machiavelli, 1469-1527).

Binnen het veld van de (massa)psychologie is uitvoerig geschreven over 
de neiging van de mens om complotten te verzinnen. 
Samenzweringstheorieën bevestigen immers onze angsten, maar brengen 
tegelijkertijd hernieuwde orde in de wereldse chaos. Deze editie van de 
Zondagsschool inventariseert de ingrediënten van een goede 'conspiracy 
theory' en geeft het woord aan sprekers die elk hun eigen visie hebben 
ontwikkeld op de manier waarop media, multinationals en politici onze 
perceptie van de werkelijkheid pogen te beïnvloeden.
Met onder meer: wetenschapsjournalist Peter Burger, kunstenaar Debra 
Solomon, spinwatcher Eveline Lubbers en frontier scientist Rick Devente.
Visuele bijdragen van o.a. Martin Hansen (Paradise Drift, 2006, 13') en 
Sterling Ruby (Cook, 2003, 1'26''). De Zondagsschool #3 zal 
gepresenteerd worden door Klaas Kuitenbrouwer. Komt allen en zweer samen!


Programma

Inloop: Paradise Drift (Martin Hansen 2006, 13')

Introductie: Klaas Kuitenbrouwer

1. Spinwatcher Evelien Lubbers
Spinwatch, mediacomplotten, valse voorlichting

-- Uitslag verkiezingen VS / Diebold (2'43")

2. Frontier scientist Rick Devente

-- Cook (Sterling Ruby 2003, 1'26'')

*Pauze*
- Compilatie filmbeelden


3. Media-onderzoeker, folklorist Peter Burger
Urban stories

-- Kamervragen - Lange Frans (3'41")


4. Kunstenaar Debra Solomon
Verborgen effecten van vlees op broeikaseffect

-- Preview Cocaïnefabriek


Publieksparticipatie:

Voor en na elke spreker brengen we de ingrediënten van een goede 
complottheorie in kaart.


Datum: 16 maart 2008, 14.30 uur
Locatie: Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht
Entrée: 7 Euro
Reserveren: via www.theaterkikker.nl en telefonisch op 030-2319666 
(maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00)
Voor meer info: www.impakt.nl

Verwacht:

Impakt Works, Residency Victor Alimpiev: maart/april 2008.
De Russische kunstenaar Victor Alimpiev zal werken aan de opnames en de 
montage van zijn nieuwe werk 'Whose is this exhalation?'

Het Impakt Festival 2008 zal plaatsvinden van 7 t/m 11 mei in Theater 
Kikker, Filmtheater 't Hoogt en diverse andere locaties in Utrecht.

Adreswijziging:

Op 1 januari 2008 is Impakt verhuisd naar de volgende locatie:
Steenovenweg 3
3532 AE Utrecht
De post moet u als vanouds sturen naar Postbus 735, 3500 AS Utrechtxxxxxxxxxxxxxxx English Version xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Impakt Event: Sunday School #3:
Edition #3: Conspiracies / they think we are unaware of

Sunday, 16 March 2008, 14.30h, Theater Kikker, Utrecht.

On Sunday afternoon 16 March, Impakt organises the third edition of the 
Sunday School series in Theatre Kikker. As usual, Sunday School 
addresses the common ground between arts, science and media. The central 
theme of this edition is 'Conspiracies'.

"Assume that nothing in the world happens coincidentally or by accident 
and that everything is always premeditated. Then purposefully deny the 
existing and generally accepted explanation for what happens. 
Subsequently, take a handful of insignificant facts and provide these 
with new, exaggerated meaning. Appoint an enemy and ascribe as many bad 
intentions as possible to this enemy. Discredit the influential persons 
who endorse the accepted explanation for what happens. Label them as 
stupid or bad, or make them part of the conspiracy. Stretch the 
statements and proof of experts in such a way that they will support 
your own theory. Avoid contact and discussion with critics. Discredit 
them if they become too troublesome. Warn people for new dangers and 
call out for alertness."
(Niccolò Machiavelli, 1469-1527).

In (mass) psychology the human inclination of contriving conspiracies 
has been extensively described. Indeed, conspiracy theories confirm our 
fears, but at the same time restore new order to our worldly chaos. This 
edition of the Sunday School lists the ingredients for a good 
'conspiracy theory' and presents guest speakers who have all developed 
their own vision on the way in which media, multinationals and 
politicians try to influence our perception of reality.
With, for one, scientific journalist Peter Burger, artist Debra Solomon, 
spinwatcher Eveline Lubbers en frontier scientist Rick Devente.
Visual contributions including Martin Hansen (Paradise Drift, 2006, 13') 
and Sterling Ruby (Cook, 2003, 1'26''). Your host for this edition of 
Sunday School will be Klaas Kuitenbrouwer. Come in and conspire!


Programm

Entering: Paradise Drift (Martin Hansen 2006, 13')

Introduction: Klaas Kuitenbrouwer

1. Spinwatcher Evelien Lubbers
Spinwatching, mediacomplots, false information

-- Results of the US elections / Diebold (2'43")

2. Frontier scientist Rick Devente

-- Cook (Sterling Ruby 2003, 1'26'')

*Break*
- Compilation filmstills


3. media-scientist, folklorist Peter Burger
Urban stories

-- Upper chambers questions - Lange Frans (3'41")


4. Artist Debra Solomon
Hidden effects of meat on the greenhouse effect

-- Preview Cocaïnefabriek


Audience participation:

Before and after each speaker we bring the ingredients of a good 
conspiracy theory in the right context.


Date: Sunday 16 March 2008, 14.30h
Location: Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht
Entrance: 7 Euro
Reservations: www.theaterkikker.nl or on 030-2319666 (from Monday to 
Friday from 10.00h to 18.00h)
For more information about the programme and guests, visit www.impakt.nl 
and www.theaterkikker.nl.

Expected:

Impakt Works, Residency Victor Alimpiev: March/April 2008.
De Russian Artist Victor Alimpiev will work on the shootings and the 
editing of his new work 'Whose is this exhalation?'

The Impakt Festival 2008 will be organized from May 7 to 11, 2008 in 
Theater Kikker, Filmtheater 't Hoogt and various other venues in Utrecht.

Change of address:

In Januari 2008 Impakt has moved to:
Steenovenweg 3
3532 AE Utrecht
Our mail address remains PO Box 735, 3500 AS Utrecht, The Netherlands.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).