www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Reactie op NS/CL/07882: inzageverzoek WBP artikel 35
Leon Kuunders on Sat, 29 Mar 2008 11:24:26 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Reactie op NS/CL/07882: inzageverzoek WBP artikel 35


Geachte heer Resida, meelezers,

Op 21 maart j.l. ontving ik uw reactie *) op onderstaand e-mailbericht. 
In dat e-mailbericht ging ik in op uw behandeling van mijn inzageverzoek 
persoonsgegevens, en de onzorgvuldigheid die u bij die behandeling aan 
de dag legde.

In uw reactie van 21 maart ontkent u niet dat uw firma, en in casu u als 
verantwoordelijke, mijn inzageverzoek niet heeft beoordeeld, dit in 
tegenstelling tot uw eerdere uitspraken. U erkent verder dat uw 
schrijven onzorgvuldigheden kent, waarmee u mijn gedachtegang dus volgt 
dat uw dossiervorming voor verbetering vatbaar is. Maar dat is inmiddels 
geen nieuws meer.

Nou lijkt het alsof u alle vragen hebt ingevuld. Toch is er een 
overduidelijk probleem blijven liggen. Dat is het volgende: in uw 
schrijven van 4 februari geeft u aan dat <mijn> identiteit is 
vastgesteld aan de hand van een ID kaart, uitgegeven te Rotterdam. De 
data waarop dat is gebeurt zijn 14-1-2005, 19-8-2007 en 6-11-2007. Nadat 
ik u op de onmogelijkheid van uw bewering heb gewezen (die ID kaart is 
volgens uw eigen zeggen uitgegeven op 28-1-2005 en kan dus nooit twee 
weken eerder gebruikt zijn om mij te identificeren), hersteld u in uw 
laatste brief deze fout. "Ik ben het met u eens", schrijft u, "op 14 
januari 2005 is uw identiteit vastgesteld aan de hand van uw paspoort."

Probleem opgelost? Nee, want het gaat bij de behandeling van 
persoonsgegevens om de details.

In mijn e-mailbericht liet ik u al weten dat ik <geen> ID kaart heb. Met 
andere woorden: waar de identificatie op 14-1-2005 al logisch onmogelijk 
was, is de identificatie op 19-8-2007 en 6-11-2007 dat fysiek. De 
conclusie moet ook voor u duidelijk zijn:

IK BEN NIET DE PERSOON DIE OP DIE ID KAART STAAT!

Ik ben dan ook enorm verbaasd door uw volharding in deze. Wanneer snapt 
u dit nou eens? Ik stuur nota bene een kopie van mijn paspoort op en u 
laat opnieuw zien dat u die *niet gebruikt* ter controle. U geeft aan 
uiterst onzorgvuldig te werk te gaan. Met alle respect, maar uw 
behandeling van dit dossier is van het niveau lik-me-vestje.

Verder geeft u aan dat u mijn gegevens heeft overgedragen aan een 
incasso bureau, te weten Inkasso Unie. U schrijft dat op 9 mei 2005 te 
hebben gedaan. Maar volgens desbetreffende firma heeft u dat óók gedaan 
op 15 november 2007. In uw overzicht mist deze toevoeging, zodat ik nu 
wordt geconfronteerd met het punt dat u *hierin onvolledig* bent in uw 
overzicht.

Verder vraagt u zich af wat er nog meer te melden is over het "gesloten 
dossier" van 14 januari 2005. Dat zal ik vertellen: de WBP zegt dat 
alles wat in het maatschappelijk verkeer gebruikt kan worden om een 
persoon te beoordelen als persoonsgegeven aangemerkt dient te worden. In 
dit geval is het volgende aan de hand: uw firma heeft een dossier van 
mij van 14-1-2005. Omdat uw firma dit dossier in haar bestand heeft 
zitten rekent u ook twee andere dossiers aan mij toe, namelijk van 
19-8-2007 en 6-11-2007. Die laatste twee dossier betreffen echter niet 
mij maar een andere persoon. Waarom worden ze mij dan wel toegerekend? 
Eenvoudigweg *omdat ik in uw bestand zit*. Met andere woorden: mijn 
gegevens zitten in uw bestand en daarom beoordeelt u mij als "schuldig".

Waarom is dit van belang? Om de eenvoudige reden dat de dossiervorming 
van 14-1-2005 ook al onterecht was! Ik zat dus onschuldig in uw dossier, 
werd daarom schuldig geacht en vervolgens schuldig gemaakt! Het is maar 
goed dat u geen rechter bent. Daarom is de informatie over 14-1-2005 van 
belang, want u heeft vast en zeker mijn uitgebreide reactie die ik u 
toen heb geschreven niet in dat dossier zitten. Ook ben ik benieuwd naar 
de "afsluitcode" die u aan dat dossier heeft meegegeven. Staat er "oops, 
foutje NS, dossier onterecht aangelegd en gesloten" of "gesloten, 
overgedragen aan incassobureau, meneer is een crimineel"? Het zal u 
duidelijk zijn wat ik denk.

Beste privacy coördinator: ik heb u voldoende kansen gegeven, maar nu 
heeft u het punt bereikt dat er sprake is van een onrechtmatige daad. U 
heeft gevraagd om allerlei bewijzen mijnerzijds, die ik u allemaal ter 
hand heb gesteld, en vervolgens gebruikt u die niet bij de behandeling. 
U jaagt mij op kosten omdat ik genoodzaakt ben uw handelen te 
corrigeren; niet één keer, geen twee keer, ook geen drie of vier keer, 
maar liefst vijf maal na elkaar!

Ik geef u de allerlaatste mogelijkheid om volledige openheid van zaken 
te geven en dit dossier tot in de puntjes uit te zoeken. Daarbij teken 
ik het volgende aan: omdat u na mijn verzoek tot terugzending van de 
kopie paspoort heeft aangegeven deze voor mogelijk onbepaalde tijd vast 
te willen houden (dit in tegenstelling tot uw eerdere bericht dat het 
zou worden vernietigd) blijft er voor mij niets anders over dan te 
controleren wat er mee is gebeurd. Dus zou ik van u graag een aantal 
geschikte data horen wanneer ik inzage kan krijgen in mijn dossier bij 
NS. Uiteraard verwacht ik dan ook die kopie paspoort aan te treffen.

Tot slot. Na mijn vorige reactie aan u stond de totale behandeltijd voor 
dit dossier voor mij op 180 minuten, die ik u in rekening heb gebracht 
tegen een bedrag van € 12,50 per tien minuten, in totaal € 225. Nu ik me 
genoodzaakt zie opnieuw naar u te reageren komen ook de kosten voor deze 
e-mail erbij, te weten € 37,50. Het totaal is nu € 262,50. Een 
schijntje, ongeveer 30 retourtjes van Gouda naar Den Haag, en laat ik 
die afstand nu regelmatig af moeten leggen. Ik zie uw tegemoetkoming in 
mijn onkosten dan ook met veel plezier tegemoet.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Leon Kuunders
M: +31 6411 64 995

*) 
http://wiki.kuunders.info/index.php?title=NS_en_Inkasso_Unie#2008.03.21_-_Reactie_door_HRLeon Kuunders wrote:
> Geachte heer Resida, meelezers,
>
> Van u ontving ik op vrijdag 8 februari uw schrijven (*1) met 
> bovenvermeld kenmerk. Met dat schrijven beantwoordt u aan mijn eerdere 
> brieven van 18 november 2007, 6 december 2007 en 21 december 2007, 
> waarin ik u bij herhaling heb gevraagd om inzage in de 
> persoonsgegevens die NS over mij heeft opgeslagen.
>
> Laat ik direct duidelijk stellen dat ik verbijsterd en teleurgesteld 
> ben in hetgeen u na zo'n lange tijd uiteindelijk weet op te leveren. 
> De informatie die u mij levert is onjuist, incompleet, bevat interne 
> inconsistenties en minimaal twee vier zes keiharde leugens.
>
> Dat gezegd hebbende zal ik allereerst uw antwoord behandelen, zodat u 
> in ieder geval de kans krijgt om uw antwoord te verbeteren. Daarbij 
> verwijs ik naar uw aangehaalde kenmerken.
>
> *Re Inleiding: *in uw inleiding geeft u aan dat mijn eerdere brieven 
> onjuist zijn beoordeeld. Ik zie dat als *een leugen*: mijn eerdere 
> brieven heeft u niet beoordeeld. Eenieder die mijn eerste verzoek 
> leest (*2) zal duidelijk zijn dat daarin het woord "OV chipkaart" niet 
> voorkomt, en "Wet Bescherming Persoonsgegevens" wel. Het is een fraai 
> staaltje minachting voor de waarheid en doet me denken aan het 
> prachtige engelstalige spreekwoord "/Assumption is the mother of all 
> fuckups./"
>
> *Re (ad 1.)/Bijzonderheden:* onder (c) geeft u aan geen foto van mij 
> in dossier te hebben, onder (d) geeft u aan een kopie van mijn 
> paspoort te hebben, en die niet te zijn kwijt geraakt. Daar ben ik 
> blij om, ik verzoek u dan ook vriendelijk die kopie na behandeling van 
> dit dossier niet te vernietigen, maar /terug te sturen/.
>
> *Re (ad 2.):* geen opmerkingen
>
> *Re (ad 3.):* hier zegt u op 6 december 2007 mijn huidige adres te 
> Gouda in dossier te hebben gekregen. Onder (Bijzonderheden) schrijft u 
> vervolgens: "dat op 14/1/2005, 19/8/2007 en 6/11/2007 mijn identiteit 
> is vastgesteld aan de hand van een ID kaart uitgegeven op 28/1/2005 te 
> Rotterdam."
> De *eerste leugen*: hoe kunt u met behulp van een ID kaart die op 
> 28/1/2005 wordt uitgegeven /twee weken eerder/ "mijn" identiteit 
> vaststellen? 
> De *tweede leugen*: ik heb helemaal geen ID kaart! Met andere woorden: 
> uw dossiervorming is een enorme puinzooi.
> De *derde leugen:* u heeft _mijn_ identiteit aan de hand van de 
> meegestuurde kopie van _mijn_ paspoort helemaal niet vastgesteld, want 
> anders zou u weten dat de gegevens niet overeen komen met de door u 
> aangehaalde ID kaart!
> De *vierde leugen:* Er bestaat geen wettelijke vereiste dat mensen 
> "een copie van hun paspoort meesturen" bij een verzoek om inzage in 
> hun persoonsgegevens. Integendeel, het is een vereiste dat de 
> identiteit van de persoon wordt *vastgesteld*. Dat is wezenlijk iets 
> anders, U haalt hier *het proces van identificatie en authenticatie 
> (vaststellen) door elkaar* waardoor uw firma effectief 
> identiteitsdiefstal faciliteert. Dat is een ernstig vergrijp, en 
> strafbaar. Overigens is deze onnauwkeurigeheid ook debet aan de eerder 
> geconstateerde lekken in de "Mijn NS" website (*3). Een goede cursus 
> zou bij NS wel eens wonderen kunnen doen.
>
> *Re (ad 4.): *geen opmerkingen
>
> *Re (ad 5. & ad 6.):* hier wordt de omvang van het 
> dossiervormingsdrama pas werkelijk zichtbaar. U schrijft dat u 
> bepaalde gegevens heeft overgedragen aan uw incassobureau. Volgens uw 
> schrijven doet u dat op 9 mei 2005. U vermeld dat u daarbij mijn adres 
> dat u op 6 december 2007 (twee-en-een-half jaar later) heeft gekregen 
> heeft meegestuurd. Dat is *een leugen*. U beweert simpelweg dat de NS 
> het *tijdreizen heeft uitgevonden*, waarbij ik direct kan aantekenen 
> dat het dan jammer is dat dat niet voor de dienstregeling wordt 
> ingezet. Daarbij laat u onvermeld dat u ook op andere tijden gegevens 
> aan een incassobureau heeft overgedragen. U bent dus *incompleet* in 
> uw overzicht.
>
> *Re (ad 7.):* het dossier waar u hier op doelt heb ik eerder 
> beschreven op de mailinglist "nettime-nl" (*4). Alle relevante 
> informatie over dat dossier is uw firma ter hand gesteld. Ook die 
> informatie mist in uw overzicht.
>  
> Tot zover uw antwoord en mijn eerste opmerkingen.
>
> Wat de kwaliteitsnormen zijn die de NS stelt aan de uitvoer van haar 
> privacybeleid is me niet duidelijk. Wél duidelijk is dat de toon 
> waarop NS zich in het debat omtrent privacy mengt absoluut niet in 
> lijn is met de door haar uitgevoerde praktijk. Laat ik maar rechtuit 
> zeggen: zulke discrepanties tussen werkelijkheid en uitspraken vindt 
> men normaal alleen terug bij ... ehrm, mensen die door Peter R. de 
> Vries worden geïnterviewd.
>
> Enfin, wat zal ik zeggen? U was vast en zeker in uw nopjes met het 
> verzoek van Jacob Kohnstam, voorzitter van het CBP (*5), om gegevens 
> bij organisaties beter te gaan controleren. Het resultaat stemt niet 
> zo tevreden, dus NS zal nog wel een grote kwaliteitsslag moeten maken.
>
> Verder had ik u al eerder verantwoordelijk gesteld voor alle kosten 
> die ik direct, of indirect, zou moeten maken vanwege uw weigerachtige 
> houding aan een verzoek WBP artikel 35 gehoor te geven. Deze e-mail, 
> en daarmee ook de behandeling van uw antwoord, voegt nog eens € 112,50 
> toe aan de openstaande post. Het lijkt erop alsof ik een lange tijd 
> vrij kan gaan reizen met uw, overigens, prachtige treinen.
>
> In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,
>
> Leon Kuunders
> M: +31 6411 64 995
>
>
> *Verwijzingen:*
> *1) 
> http://wiki.kuunders.info/index.php?title=NS_en_Inkasso_Unie#2008.02.02_-_Wat_van_ver_komt_...
> *2) 
> http://wiki.kuunders.info/index.php?title=NS_en_Inkasso_Unie#2007.11.16_-_Brief_aan_NS_Reizigers
> *3) http://wiki.kuunders.info/index.php?title=NS
> *4) http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-0501/msg00035.html
> *5) http://www.security.nl/article/17933/1
>
>
>
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).