www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] uitnodiging "Hotel MariaKapel, een portret door Katie Jane"
Hotel Mariakapel on Wed, 27 Aug 2008 13:19:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] uitnodiging "Hotel MariaKapel, een portret door Katie Jane" / invitation "Hotel MariaKapel, a portrait by Katie Jane"


Hotel MariaKapel, een portret door Katie Jane

Een project van gastcurator: Catherine Hemelryk

Wie zijn onze buren?

We worden in toenemende mate in de gaten gehouden - door
beveiligingscamera's, uitgebreide veiligheidscontroles op vliegvelden
wanneer we op reis gaan, klantenkaarten die alles wat we in winkels
kopen registreren, terwijl zelfs onze e-mails onder toezicht staan. De
vermeende bedreiging van terrorisme doet terugdenken aan de tijd van
de Cuba crisis, toen gezinnen uit angst voor het communistisch gevaar
schuilkelders onder hun huizen bouwden. Hoe reëel deze bedreiging was,
wist niemand. De cultuur van wantrouwen die in communistische landen
heerste blijft nog steeds op de achtergrond aanwezig. Kleine steden
worden vaak geassocieerd met gluren vanachter de vitrage en
bemoeizuchtige buren; de grens tussen een gezonde en een meer
sinistere belangstelling voor de ander vervaagt gemakkelijk. In de
persoonlijke sfeer kan het lijden aan een bipolaire stoornis of
schizofrenie iemands omgeving vervormen en aanleiding geven tot
obsessief gedrag rondom ingewikkelde complottheorieën - aangewakkerd
door toevallige gebeurtenissen. Soms kan het etiket van paranoia
echter de waarheid verhullen...

In de kleine stad Hoorn zijn nog steeds rariteiten terug te vinden uit
de hoogtijdagen van Hoorn als belangrijke havenstad, zoals de op het
plafond geschilderde Roos van Geheimhouding. In onze tijd verweeft het
dagboek van Katie Jane de werken van tien kunstenaars met de stad. Elk
van de werken belicht aspecten van vreemd of afwijkend gedrag: van
Hadassah Emmerich's psychoanalyserende kapper tot de kunstmatige
handelingen die door Cláudia Cristóvão bespioneerd worden; van de
buurman die samen met Mladen Miljanović plannen beraamt om de galerie
te overmeesteren tot de obsessieve Lustfaust fan en vriend van Jamie
Shovlin. Katie Jane schrijft over al deze mensen en meer in haar
dagboek. Haar dagboek wordt aangevuld met het dagboek van de ontsnapte
en de nog deelnemende kunstenaars van het project 13 Islolations, dat
kortgeleden plaatsvond in een verlaten gevangenis in Hoorn. Hun
dagboek bevat documentatie, voorstellen voor ongerealiseerde projecten
en meer uit de tijd dat de kunstenaars onopgemerkt aan de rand van de
stad doorbrachten. Waarmee duidelijk wordt dat we niet altijd op de
hoogte zijn van wat er zich naast ons afspeelt.

Bij de opening zal in het Engels en in het Nederlands worden
voorgelezen uit het dagboek.

Op de openingsdag zal er een 'mystery geocache' gepost worden op
www.geocaching.com, waarin de locaties uit het dagboek een rol zullen
spelen. Geocaching is een wereldwijde zoekspel, dat gebruik maakt van
GPS-ontvangers: Een klein object wordt verstopt, en de coördinaten of
aanwijzingen zijn online terug te vinden.

Kunstenaars: Milan Bosnić & Milica Milićević (SP) / Jiří Černický (CZ)
/ Cláudia Cristóvão (PT) / Hadassah Emmerich (NL) / Eva Kotatkova (CZ)
/ Mladen Miljanović (BA) / Will Self (UK) / Jamie Shovlin (UK) / John
Smith (UK) / met speciale gasten


######################################

Hotel MariaKapel: een portret door Katie Jane


Opening: Zondag 7 september om 16:00 uur   (rechtstreekse trein vanaf
Amsterdam Centraal om 15:33, spoor 7a)

Voordrachten: Zondag 7 september om 17:00 uur in Hotel MariaKapel en
op diverse andere locaties rondom Hoorn.

Tentoonstellingsduur: Zondag 7 september - zondag 28 september

Openingstijden: Vrijdag tot en met zondag 14:00 - 17:00 uur en
donderdag van 18:00 - 21:00 uur

Locatie: Hotel MariaKapel, Korte Achterstraat 2a, 1621 GA Hoorn, Nederland

Meer informatie: www.hotelmariakapel.nl

Email: office {AT} hotelmariakapel.nl
____________________________________________________________


Hotel MariaKapel, a portrait by Katie Jane

A project by guest-curator: Catherine Hemelryk


Who are our neighbours?

We are increasingly monitored – CCTV cameras, increased security
checks when we travel, what we buy in shops is recorded by loyalty
swipe cards and even our emails are under surveillance. The perceived
threat of terrorism harks back to the Cuban missile crisis when
families would build bomb shelters under homes to protect their
families from plotting others – how real his threat was no one knew.
The culture of suspicion that was rife in the Communist countries
remains quietly present since the regime's collapse. Small towns have
often been associated with twitching net curtains and nosey
neighbours; the line between a healthy interest and something more
sinister is easily blurred. In the personal realm, one's environment
can become distorted for sufferers of bi-polar disorder or
schizophrenia – intricate conspiracies triggered by coincidence can
become the focal point for obsessive behaviour. Sometimes, however,
the label of paranoia can shroud the truth…

In the small city of Hoorn lie curios from it's heyday as a prominent
port, such as the ceiling rose of secrecy. Today, the diary of Katie
Jane embeds the works of ten artists in the city. Each work details
aspects of strange or unusual behavior: from Hadassah Emmerich's
phsychoanalysing hairdresser to the false actions spied by Claudia
Cristovao, from the neighbour plotting to overthrow the gallery with
Mladen Miljanovic to the obsessive Lustfaust fan and friend of Jamie
Shovlin. Katie Jane writes about all of these and more in her diary,
that has a companion diary from the escapees and continuing
participants of the 13 Isolations project, which recently took place
in a derelict prison in Hoorn. Their diary contains a variety of
documentation, proposals for unrealised projects and more, from the
days the artists spent unnoticed at the edge of the city proving that
you don't necessarily know what is happening next door

At the opening, there will be readings of Katie Jane's diary. Readings
will occur in Dutch and English.

At opening day, a mystery geocache featuring locations mentioned in
the dairy will be posted at www.geocaching.com Geocaching is a
world-wide treasure-hunting game using GPS-receivers: caches are
hidden with coordinates or clues given online.

Artists: Milan Bosnić & Milica Milićević (SP) / Jiří Černický (CZ) /
Cláudia Cristóvão (PT) / Hadassah Emmerich (NL) / Eva Kotatkova (CZ) /
Mladen Miljanović (BA) / Will Self (UK) / Jamie Shovlin (UK) / John
Smith (UK) / plus special guests


##################################

Hotel MariaKapel: a portrait by Katie Jane


opening: Sunday 7 September 16:00 (direct train from  Amsterdam
Central at 15:33, platform 7a)

readings: Sunday 7 September 17:00 in Hotel MariaKapel and various
addresses around Hoorn

on view: Sunday 7 September - Sunday 28 September

opening hours: Fri-Sun 14:00-17:00 + Thursday's from 18:00-21:00

location: HotelMariaKapel, korte achterstraat 2a, 1621GA, Hoorn, the Netherlands

more info: www.hotelmariakapel.nl

Email: office {AT} hotelmariakapel.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).