www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] ElectroSmog - Internationaal festival voor duurzame immobil
Eric Kluitenberg on Mon, 11 Jan 2010 17:04:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ElectroSmog - Internationaal festival voor duurzame immobiliteit, 18 - 20 Maart, 2010


A A N K O N D I G I N G

(English version below)


ElectroSmog

Internationaal festival voor duurzame immobiliteit

Amsterdam / New York / Madrid / Helsinki / Riga / London / Banff / New Zealand / Munich / & on-lIne 

18 – 20 Maart, 2010

www.electrosmogfestival.net


Over het festival:

ElectroSmog is een nieuw festival dat het concept ‘Duurzame Immobiliteit ’in theorie en praktijk onderzoekt. ‘Duurzame Immobiliteit’ is allereerst een kritiek op de groeiende wereldwijde crisis van de mobiliteit. De huidige vormen van hyper-mobiliteit van mensen en goederen bij transport en reizen zijn ecologisch toenemend onhoudbaar geworden. De wil om te verlangzamen lijkt evenwel goeddeels afwezig. Hoewel de economische crisis enige verlichting heeft gebracht wijzen lange termijn verwachtingen nog steeds in de richting van een exponentiële groei van de wereldwijde mobiliteit en een explosief groeiende energiebehoefte.

‘Duurzame Immobiliteit’ is een zoektocht naar een alternatieve levensstijl die niet langer wordt beheerst door snelheid en continue verplaatsing. Een levensstijl die een grotere verbondenheid met lokale culturen cultiveert en tegelijk de verbondenheid met anderen, ongeacht de onderlinge afstand, verdiept door middel van nieuwe communicatietechnologie in plaats van fysiek reizen.

Het ElectroSmog festival pakt daarvoor één van de voornaamste beloftes van het informatietijdperk op; dat de inzet van nieuwe communicatietechnologie de noodzaak van fysieke mobiliteit kan vervangen en zo kan bijdragen aan ecologische stabiliteit. De toename van tele-verbindingen zou een diep-lokale levensstijl (thuiswerk in de elektronische werkplaats) en een rijkere ervaring van verbondenheid met de rest van de wereld mogelijk maken. Deze grote belofte bestaat sinds het begin van het informatietijdperk, maar zij is nooit ingelost. De groeiende mobiliteits- en energiecrisis dwingt ons echter om die belofte kritisch tegen het licht te houden en een serieuze poging te doen haar om te zetten in levensvatbare keuzes.

ElectroSmog zal niet blindvaren op de impliciete aannames van het informatietijdperk. We stellen daarom vragen als:
Is het intensievere gebruik van televerbindingen inderdaad energiezuiniger en ecologisch meer duurzaam?
Leiden deze tele-verbindingen niet tot nieuwe vormen van elektronische vervuiling (electrosmog)?
Hoe kan de revitalisering van het lokale worden gecombineerd met een verantwoord wereldbewustzijn?
Hoe kunnen televerbindingen tot in zichzelf en daadwerkelijk rijke ervaringen worden gemaakt?

Technologie alleen is nooit het antwoord. Wij zoeken naar zowel technologische als niet-technologische oplossingen voor de centrale vraagstelling van het festival: Hoe kan een duurzaam immobiele levensstijl worden bereikt?


Een brede coalitie:

Het ElectroSmog festival wil een brede coalitie van ontwerpers, technologen, stedelijke en ruimtelijke planners, milieudeskundigen en activisten, kunstenaars, onderzoekers en theoretici en betrokken en geëngageerde burgers bijeen brengen om strategieën voor duurzame immobiliteit te onderzoeken en ontwerpen. 


Reizen niet toegestaan!
Het lokale off-line met het internationale on-line verbinden:

ElectroSmog wordt een internationaal festival met alles wat je daarvan mag verwachten: internationale discussies en debatten, kunstprojecten, performances, screenings, projecten op locatie, een ontwerp-wedstrijd en meer. 
De traditionele conventies van het festival worden echter fundamenteel heroverwogen door een aantal leidende principes voor het festival te formuleren: 
- Geen enkele participant, spreker of kunstenaar reist voorbij haar of zijn eigen lokale of regionale grenzen om deel te nemen aan dit festival.
- Elk festival-evenement vindt altijd in minstens twee locaties tegelijk plaats die onderling live met elkaar worden verbonden.
- De on-line dimensie van het festival is van essentieel belang, zodat het publiek vanuit in principe elke plek met een internetverbinding evenementen on-line kan volgen, aan discussies en debatten kan deelnemen, virtuele theaters in metaverses als Second Life kan bezoeken en bij kan dragen aan het programma.
 
Een internationaal netwerk van ervaren cultuur en nieuwe media centra, labs, theaters en andere publieke plekken werken samen om de lokale ‘hubs’ te vormen die tijdens het festival on-line met elkaar worden verbonden.


Voorbij de breedband enclaves:

ElectroSmog erkent vanaf het begin dat bandbreedte niet gelijkelijk is verdeeld binnen en tussen verschillende samenlevingen. Daarom zijn verbindingen met lage-bandbreedte zones, doe-het-zelf telematica en ’technologie voor de meerderheidswereld’ belangrijke aandachtsgebieden voor het festival. 


ElectroSmog Design Competitie:

In de internationale ontwerp-wedstrijd vragen we jonge ontwerpers, kunstenaars, studenten en professionals om voorstellen, scenario studies, demo’s, prototypes te presenteren als reactie op de vraag: 
“Hoe kunnen wij duurzame immobiliteit ontwerpen?”

De winnaar wordt uitgenodigd voor een volledig vergoedde en geëquipeerde residency bij het Banff New Media Institute in Canada, om haar of zijn idee uit te werken. Voor details zie:
http://electrosmogblog.wordpress.com/2009/04/03/electrosmog-international-design-competition/ 


Publicatie voorlopig programma: 1 februari

Op 1 februari publiceren wij het voorlopige programma en wordt de festival website gelanceerd. Voor thema’s en andere details zie de Engelstalige aankondiging hieronder, of volg de nieuwsblog van het festival via:
www.electrosmogfestival.net

De voertaal van het festival is Engels.

--------------------------------------------

A N N O U N C E M E N T


ElectroSmog

International Festival for Sustainable Immobility

Amsterdam / New York / Madrid / Helsinki / Riga / London / Banff / New Zealand / Munich / & on-lIne 

March 18 – 20, 2010

www.electrosmogfestival.net


About the Festival:

ElectroSmog is a new festival that explores the concept ‘Sustainable Immobility’ in theory and practice. Sustainable Immobility is first of all a critique of the growing global crisis of mobility. Current forms of hyper-mobility of people and products in travel and transport are ecologically increasingly unsustainable. The will to slow down, however, seems thoroughly absent. The economic crisis may have temporarily slowed matters down, long term projections still point towards exponential growth of worldwide mobility and exploding energy needs. Alternatives for the current state of hyper-mobility need to be designed urgently.

The exploration of Sustainable Immobility is a quest for a lifestyle less determined by speed and constant mobility. A lifestyle that celebrates stronger links to local cultures, while at the same time deepening our connections to others across any geographical divide by means of new communication technologies, instead of physical travel. 

The ElectroSmog festival will engage one of the main promises information age: that communication technologies can replace the need for physical mobility and thereby contribute directly to ecological stability. Our increased tele-connections would lead to a more rewarding deep local lifestyle (homework in the electronic cottage) and to richer connected experiences with the rest of the world (the global village). While these promises have existed since the dawn of the information age, they were never fully realised. The expanding mobility and energy crisis requires us, however, to re-examine these promises and find out how to turn them into viable life-style choices.

ElectroSmog will not take the underlying premises of the information age for granted. We want to ask questions such as:
Are increased electronic connections truly more energy efficient and ecologically sustainable? 
Do they lead to new forms of electromagnetic pollution (electrosmog)? 
How can the revitalisation of the local be combined with a responsible global consciousness? 
How can remote connections become a truly rewarding experience in and of themselves?

Technology alone is never the answer. We are looking for both technological and non-technological solutions to the central question of the festival: How can a sustainably immobile way of life be achieved?


Bringing Together a Broad Coalition:

The ElectroSmog festival brings together a broad coalition of designers, environmentalists, urban and spatial planners, technologists, artists, theorists, and engaged and concerned citizens, to explore and ‘design’ sustainable immobility. 

ElectroSmog is a truly international festival, with everything you might expect: international debates and discussions, performances, art projects, exhibits, site specific projects, screenings, a design competition, and more. ElectroSmog stakes its claim for a radical break with the current systems of hyper-mobility not simply by discussing the issue, but by actually implementing it. 


No Travel Allowed! 
Connecting the Local Off-Line with the International On-Line:

The very concept of an international festival and its traditional conventions has been rethought and redesigned from the ground up. This has lead us to a few basic ground rules that will apply for all festival events:
- No presenter will travel beyond their local or regional boundaries to participate in this event. 
- All festival events will always take place in at least two locations connected in real-time. 
- A crucial dimension of the festival will be its on-line presence, where audiences from basically anywhere with an internet connection can follow events on-line, join in discussions and debates, visit virtual theatres in metaverses such as second life, and contribute to the program.

A network of accomplished cultural and new media centres, labs, theatres and other public venues work together to create the local ‘hubs’ that will inter-connect on-line for the festival.


Beyond the Broadband Enclaves:

ElectroSmog acknowledges from the start that bandwidth is not equally distributed across and within societies. Therefore remote connection to lower bandwidth spaces, do-it-yourself telematics, and information technologies for the majority world will be one the central concerns the festival will address.


Themes explored during the festival include: 

- Global Views on the Crisis of Mobility
- The Promise of Ubiquity: Being everywhere at once, while staying home
- Designing for Immobility
- The Changing Path of Food to our Kitchen Table: Food and Global Mobility
- Do-It-Yourself Telematics: Technologies for everybody else
- Aesthetics of Distributed Space
- ElectroSmog is Good for You!
- Tyrannies of the Real-Time
- Going Slow: Private Agency Towards a Sustainable Immobility

The preliminary festival program will be published on February 1st.
Updates on festival preparations and news will be published at the festival news-blog and website at:
www.electrosmogfestival.net 


International Design Competition

ElectroSmog has initiated its own design competition for young designers, artists, students, and professionals to come up with design scenario’s, life-style proposals, prototypes or demo-designs for sustainable immobility.

The competition invites proposals, scenario studies, demos, prototypes or other innovative ideas to in response to the question: How can we design sustainable immobility?

The winner will be awarded eternal fame and a fully equipped residency, generously hosted by the Banff New Media Institute, to execute her or his ideas.
For details please refer to: 
http://electrosmogblog.wordpress.com/2009/04/03/electrosmog-international-design-competition/ 


Technology Transfer and Content Follow-up:

ElectroSmog will make extensive use of existing and open source technologies that will be integrated in a re-useable web environment, developed in collaboration with the Cool Mediators Foundation and De Balie in Amsterdam.
The technical processes will be documented in a post-festival documentation workshop organised with the innovative Floss Manuals organisation, resulting in a freely downloadable manual and a print on demand publication available from the Floss Manuals website.
The outcomes of the discussions, debates and theoretical seminars will lead to an international follow-up publication, currently under negotiation and planned for the Fall of 2010.


ElectroSmog Partner Organisations

De Balie, Centre for Culture and Politics, Amsterdam
ADA – Aotearoa Digital Arts Network, New Zealand.
Eyebeam – Art + Technology Center, New York.
Banff New Media Institute, Banff.
Medialab Prado, Madrid.
RIXC – Centre for New Media Culture, Riga.
Chelsea College of Art and Design, London.
m-cult- centre for new media culture, Helsinki.
REFRAMES, Munich
Hivos – Humanist Institute for development Cooperation, The Netherlands.
Floss Manuals – Free Manuals for Free Software, (international network).
Engage! Tactical Media, Utrecht.
Cool Mediators Foundation, Amsterdam.
Department of Media Studies, University of Amsterdam 

________

Further enquiries can be directed at: info [AT] electrosmogfestival.net

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).