www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Transnatural symposium za. 13 maart de Verdieping
Arjen Bangma on Sun, 31 Jan 2010 12:56:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Transnatural symposium za. 13 maart de Verdieping


English below

---------------------------------
Transnatural symposium
Zaterdag 13 maart,  de Verdieping TrouwAmsterdam

Multiplex Transnatural is de eerste van twee exposities met symposia. Transnatural laat jong en oud de interessantste pogingen uit kunst, design en wetenschap zien om technologie met de natuur te laten versmelten. Een kijkje in een rijke en nieuwe wereld met transnatuurlijke architectuur, installaties, games en meer.

De natuur was altijd al compleet, en toch nooit af. Technologie kan de natuur eindeloos uitbreiden, maar hij moet zich dan wel aan een aantal van dezelfde regels houden. Op het Transnatural symposium verkennen vooraanstaande ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers en architecten de filosofische en culturele en praktische implicaties van de fusie tussen technologie en natuur. Met Rachel Armstrong, Tobie Kerridge, Elio Caccavale, Koert van Mensvoort en Jan Jongert.


Ochtend - lezingen:

* Dr. Rachel Armstrong (UK) / Haar onderzoek is gericht op het ontwikkelen van metabolic materials, bestemd voor de bebouwde omgeving. Armstrong voorziet levende architectuur die de omgeving kan ‘genezen’.

* Tobie Kerridge (UK, Material Beliefs) / Material Beliefs is een project van ontwerpers en wetenschappers die implicaties van opkomende biomedische en cybernetische technologieën onderzoeken. Samen met niet- specialisten, maken ze prototypes van nieuwe producten en tentoonstellingen waarmee wetenschappelijk onderzoek uit laboratoria de publieke ruimte in komt.

* Elio Caccavale (Bioethics Futures) / Aan de hand van Utility Pets, MyBio en Future Families presenteert Caccavale zijn ontwerppraktijk. Caccavale maakt abstracte issues en ethische kwesties rondom bio- technologie tastbaar in speculatieve objecten.

* Koert van Mensvoort (NL, NextNature) / Koert bericht over de laatste inzichten uit het NextNature onderzoek - een zeer inspirerend Nederlands initiatief dat verkent en beschrijft hoe ons begrip van natuur verandert. NextNature is de natuur die door mensen wordt gemaakt en die meer dan ooit wild en onvoorspelbaar is.

* Jan Jongert (2010Architecten in SuperUse) / Het werk van 2012Architecten is een sterk voorbeeld van Superuse - een ontwerpbenadering waarin slimme esthetiek met de pragmatiek van recycling wordt gecombineerd. In plaats van nieuwe cradle-to-cradle producten te ontwerpen ontwikkelt 2012Architects een grave-to-cradle methode waarmee 'afval' als economische en culturele categorie wordt afgeschaft.


Middag - masterclasses:

* Protocells, living buildings and synthetic ecology / Architect, fysicus en sciencefictionauteur Dr. Rachel Armstrong leidt de deelnemers door de conceptuele en chemische stappen van het maken van een niet-organische Traube Cel. Aan de hand van bestaande technologie bedenken de deelnemers scenario's voor de inzet van metabolische materialen in gebouwen. Hoe kan architectuur letterlijk tot leven komen?

* Material Beliefs / Design-onderzoeker Tobie Kerridge en productontwerper Elio Caccavale ontwerpen met de deelnemers producten en diensten waarmee ze de sociale, culturele en ethische implicaties ervaarbaar maken van opkomende nano- bio- en info-technologie. Wat is je gevaarlijkste idee?

* Superusable materials / Architect Jan Jongert leidt een ontwerp masterclass over Superusable materialen, die geschikt zijn voor twee of meer productcycli. De deelnemers onderzoeken materiaaleisen, maar ook de vereiste mentaliteit van de ontwerper, en denken mee over alternatieve product- en afval cycli die Superusability kunnen ondersteunen.

Datum: zaterdag 13 maart
Tijd: 09.45u - 17.30u

Prijzen, services en meer informatie zie www.multiplexart.nl

Deelname gaat op inschrijving voor 1 maart via Sanne de Rooij, info {AT} beyondexpression.nl , T: 06 24 20 3736 (ma.- vrij. tussen 10:00u – 18:00u).

---------------------------------

Transnatural symposium
Saturday 13 March, de Verdieping TrouwAmsterdam

Multiplex Transnatural is the first of two exhibitions with symposia. Transnatural will show to young and old the most interesting attempts from art, design, and science to fuse technology with nature. A glimpse of a new and rich world with transnatural architecture, installations, games and more.

Nature has always been complete, and yet it is never finished. Technology can expand nature infinitely, but should learn to play by some of the same rules. At the Transnatural symposium acknowledged designers, scientists, artists and architects explore the philosophical, cultural and practical implications of the fusion between technology and nature.


Morning lectures:

* Dr. Rachel Armstrong (UK) / Her research is aimed at developing metabolic materials to be applied in the built environment. Armstrong foresees a living architecture, capable of 'healing' the environment.

* Tobie Kerridge (Material Beliefs) / Material Beliefs is a project of designers and scientists that research the implications of upcoming biomedical and cybernetic technologies.

* Elio Caccavale (UK) / Drawing on Utility Pets, MyBio and Future Families, Caccavale presents his design practice. Caccavale makes speculative objects in which abstract issues and ethical questions that surround biotechnology are made tangible.

* Koert van Mensvoort (NL) / Koert reports on the latest insights from the NextNature research - a highly inspiring Dutch initiative that explores and describes how our understanding of nature is changing NextNature is the nature made by humans, that is more than ever wild and unpredictable.

* Jan Jongert (2012Architecten in SuperUse) / The work of 2012Architects is a strong example of SuperUse - a design approach in which clever aesthetics meet the pragmatics of recycling. Instead of designing new cradle-to-cradle products, 2012Architects develop grave- to-cradle methods, that do away with 'waste' as an economical and cultural category.


Afternoon - masterclasses:

* Protocells, living buildings and synthetic ecology / Architect, physicist and sciencefiction author Dr. Rachel Armstrong leads the participants along the conceptual and chemical steps of making an in- organic Traube Cell. Starting from current technologies, the participants develop scenario's to implement metabolic materials in the built environment. How can archictecture literally come to live?

* Material Beliefs / Design researcher Tobie Kerridge and product designer Elio Caccavale together with the participants develop products and services to experience the social, cultural and ethical implications of upcoming nano-, bio- and info technologies. What is your most dangerous idea?

* Superusable materials / Architect Jan Jongert leads a design masterclass about superusable materials, that can live through two or more product cycles. The participants research material requirements, but also look into the necessary design attitudes, and they think about alternative product and waste cycles that can support Superusability.

Date Saturday 13 March
Time: 09.45h - 17.30h

Prices, services and more information check: www.multiplexart.nl

Participation is arranged by registration before 1 March via Sanne de Rooij, info {AT} beyondexpression.nl, T: +316 24 20 3736 (10:00h – 18:00h). ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).