www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Schijnheilig wordt ontruimd!
Lonneke van der Velden on Fri, 5 Nov 2010 17:54:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Schijnheilig wordt ontruimd!


Lieve vrienden, dear friends,

Schijnheilig wordt ontruimd. Wil je helpen?
- teken onze petitie op http://petities.nl/petitie/geen-ontruiming-voor-schijnheilig
- stuur een protestbrief naar burgemeester Eberhard Van der Laan. Geen tijd voor een persoonlijke brief: voorbeeldbrief op http://www.schijnheilig.org/verstuur-een-boze-brief-aan-eberhard/
- kom naar de demonstratie op maandag of het ontbijt op dinsdag 6:30

Meer uitleg staat onderaan deze brief.

Schijnheilig will be evicted next week. What can you do to help?
- Sign our petition at http://petities.nl/petitie/geen-ontruiming-voor-schijnheilig
- Send a letter to mayor Eberhard van der Laan. Quick option: copy paste http://www.schijnheilig.org/verstuur-een-boze-brief-aan-eberhard/
- Join our demonstration on Monday 18:00 or breakfast at Tuesday 6:30

Please find explanations below.

Lonneke


Begin doorgestuurd bericht:

Van: Schijnheilig Nieuws <aankondiging {AT} lists.schijnheilig.org>
Datum: 5 november 2010 12:03:48 GMT+01:00
Aan: info {AT} schijnheilig.org
Onderwerp: [Schijnheilig] Schijnheilig wordt ontruimd! Schijnheilig under threat of eviction!
Antwoord aan: schijnheilig {AT} nul.nu


------English below -------

Schijnheilig wordt ontruimd! Kom demonstreren!

Lieve vrienden,
het droevige bericht is binnengekomen dat aanstaande dinsdag Schijnheilig
ontruimd gaat worden. Burgemeester Eberhard van der Laan wil ons
ontruimen, terwijl er geen enkel plan is met het pand. Leegstand is het gevolg. Deze prachtige plek waar jullie maandenlang hebben kunnen genieten
van
optredens, debatten en exposities wordt kapotgemaakt! Wij hebben
Schijnheilig met jullie gemaakt, en Schijnheilig heeft nu jullie steun
nodig. Het is nu of nooit, tijd om je stem te laten horen, als jij ook
vindt dat Amsterdam aan het veranderen is in een kleinzielig
spruitjesdorp.

De ontruiming van Schijnheilig? Wat kan ik doen?

Maandag 8 november 18:00, demonstratieve optocht tegen ontruiming
In Amsterdam dreigen dinsdag tientallen woningen en culturele plekken te
verdwijnen. Leegstand en kaalslag komt ervoor terug. Schijnheilig
demonstreert voor haar voortbestaan. Kom mee! We demonstreren tegen
ontruiming, voor een vrije stad, waar je niet krom hoeft te liggen om te wonen, en waar je platzak ook nog een leuke avond kan hebben. Kom allemaal
maandag zes uur naar Schijnheilig! Vanaf daar vertrekt de stoet om een
ludiek protestgeluid te laten horen. Neem toeters en bellen mee.
Aansluitend zal er een infoavond plaatsvinden in Schijnheilig waar je het laatste nieuws en de plannen voor de ochtend van de ontruiming kunt horen.

Dinsdag 9 november 6:30, de dag van de ontruiming
De ontruiming is gepland op dinsdag 9 november, en wij hebben reden om aan te nemen dat Schijnheilig als eerste aan de beurt zal zijn. Schijnheilig roept iedereen op die hier ooit over de vloer is geweest om te laten zien
dat we dit niet over onze kant laten gaan!  We organiseren een ontbijt
voor iedereen die Schijnheilig de moeite vindt om vroeg voor op te staan, die dinsdag om half zeven 's ochtends, wees erbij, kom op tijd! Als er ooit een moment is geweest om er te zijn, dan is het nu. Muziek, eten, en
goed gezelschap gegarandeerd!!

Teken ook de petitie
Op: http://redschijnheilig.petities.nl/ kun je een steunverklaring voor
ons achterlaten. Stuur ook een mail naar burgemeester Eberhard van der
Laan om je ongenoegen te uiten, en hem flink te spammen.
Een voorbeeldmail is te vinden op http://www.schijnheilig.org.

Programma van Schijnheilig
-Deze vrijdag 5 november, is er tango bij Schijnheilig, met live muziek,
20:00.
-Deze zaterdag is er de landelijke demonstratie tegen het kraakverbod, Den
Haag, Kerkplein, 17:00.
-Deze zondag is er filmavond bij Schijnheilig, Survive Style 5+, 20u. Met
versnaperingen.


------ English ------

Schijnheilig under threat of eviction! Come demonstrate!


Dear friends,
the sad news has reached us that coming Tuesday Schijnheilig will be
evicted. Mayor Eberhard van der Laan wants to evict us, while there are no plans what so ever for the building. Empty spaces will be the result. This beautiful space where you have enjoyed concerts, debates, screenings and expositions is being destroyed! We have build up Schijnheilig together
with you, and now Schijnheilig needs your support. It is now or never,
it's time to make your voice heard if you also think that Amsterdam is
turning into a small minded provincial village.

The eviction of Schijnheilig? What can I do?

Monday November 8, 18:00, demonstration against eviction
In Amsterdam dozens of houses and cultural places are threatened with
eviction next Tuesday. Empty buildings and a cultural wasteland will be the result. Schijnheilig will hold a demonstration for its very existence.
Come join us!  We will demonstrate against eviction, for a free city,
where you do not have to be rich to live, and where you can have a great
night out even when you're broke. Come all, Monday six o' clock to
Schijnheilig! From there a playful parade will start to voice our protest
to the eviction. Take your loudest musical instruments!  Afterwards a
information night will take place where you can hear the latest news
concerning Schijnheilig and the plans for the morning of the eviction.

Tuesday November 9, 6:30, the day of the eviction
The eviction is planned on Tuesday November 9, we have reasons to assume
Schijnheilig will be first in line. Schijnheilig calls out to everyone
that ever visited and enjoyed Schijnheilig to show that we will not allow
this to happen without taking a stand! We organise a breakfast for
everyone who thinks Schijnheilig is worth the trouble getting out of bed for, that Tuesday at six thirty in the morning, be there, be on time! If there has ever been a moment to be there for the place, it is now! Music,
food and good company guaranteed!!

Sign the petition
On: http://redschijnheilig.petities.nl/ you can sign a support statement
for us. Also send a mail to mayor Eberhard van der Laan to show your
anger, en to spam him.
You can find an example letter on http://www.schijnheilig.org.

Programme of Schijnheilig
-This Friday November 5, there will be tango at Schijnheilig, with live
music, 20:00.
-This Saturday there is a nation wide demonstration against the squatting
ban, Den Haag, Kerkplein, 17:00.
-This Sunday there is a film screening at Schijnheilig, Survive Style 5+,
20u. With refreshments.


Schijnheilig,
cultureel collectief

Passeerdersgracht 23
1016 XG Amsterdam
http://www.schijnheilig.org
info {AT} schijnheilig.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).