www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] HOTEL SCHEVENINGEN book now before it is too late! (ICC/ICT
Tjebbe van Tijen via Chello on Fri, 16 Mar 2012 01:36:32 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] HOTEL SCHEVENINGEN book now before it is too late! (ICC/ICTY guarantee) *


HOTEL SCHEVENINGEN book now before it is too late! (ICC/ICTY guarantee) *

March 16, 2012 by Tjebbe van Tijen 

For the illustrated and linked version see The Limping Messenger:

http://limpingmessenger.wordpress.com/2012/03/16/hotel-scheveningen-book-now-before-it-is-too-late-icc-icty/

[Hotel poster]

Situated next to the Dutch town of The Hague well known for its international peace and justice institutions, close to the beach with the sea within hearing distance. Rooms with all comfort. Inquiries and bookings via our agency ICC-CPI.INT.

* HOTEL ØÙÙÙÙÙÙØÙ ØÙÙØØØ ØÙØÙ ÙØÙ ÙÙØØ ØÙØÙØÙ! (ØÙÙØÙÙØ ØÙØÙØØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØÙÙØÙÙØ ØÙØÙØØÙØ ØÙØÙÙÙØ / ØÙØÙØÙ).

ØÙØ ØØÙÙØØ ÙÙ ÙØÙÙØ ÙØÙØÙ ØÙÙÙÙÙØÙØ ÙÙ ØØÙ ØÙØÙØÙ ØÙØÙÙÙØ ØÙÙØØÙÙØ ÙÙØØØØØ ØÙØØØÙØØ ÙØÙÙ ÙÙØØØ ÙÙ ØÙØØØØ ÙØ ØÙØØØ ØÙÙ ÙØØÙØ ØÙØÙØ. ØØÙ ÙØ ØÙÙØ ÙØØØÙ ØÙØØØØ. ØÙØØØÙØØØØØ ÙØÙØØÙØØØ ØØØ ÙØÙÙØ ÙÙØÙØ ÙÙÙØÙÙØ ØÙØÙØØÙØ ØÙØÙÙÙØ CPI.INT.

Here are some pictures of our facilities / ÙÙÙØ ØØØ ØÙØÙØ ÙÙ ÙØØÙÙÙØ:


[Neo-classical style building dating back to the year 1883. ØÙÙÙÙ ÙÙØØÙÙÙØ ØÙØØ ÙÙØ ÙØÙØ ØØØÙØÙØ ØÙÙ 1883 ØÙØ]

[Our lobby. ÙØÙÙØ ØÙÙÙØÙ.]

[One of our comfortable rooms. ÙØØØØ ÙÙ ØÙØØÙ ØÙÙØÙØØ.]


Posted in Justice, war crimes | Tagged Assad family, exile procedures, Gaddafi family, personal safety, regime change, United Nations Detention Unit Scheveningen | Leave a Comment
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).