www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: EEN VRIJBRIEF VAN 196 PAGINA'S OM BURGERS
Geert Lovink on Mon, 2 Dec 2013 19:32:38 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: EEN VRIJBRIEF VAN 196 PAGINA'S OM BURGERS TE BESPIONEREN


EEN VRIJBRIEF VAN 196 PAGINA'S OM BURGERS TE BESPIONEREN

Zie voor bijbehorende prent

http://www.flickr.com/photos/7141213 {AT} N04/11173083236/

Opgesteld door een... commissie die "zodanig (is) samengesteld dat daarmee geborgd is dat de commissie als geheel deskundigheid en affiniteit bezit met betrekking tot het (wettelijk) kader waarbinnen veiligheidsdiensten, civiel en militair, in een democratische samenleving behoren te opereren."
[Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002; Commissie Dessens ; p.4] (1)

"Democratische samenleving", jawel, maar dan een 'cratie' zonder de 'demos' (het volk), dat wordt als vanouds enkel als een van boven af te bestieren object gezien, dat tegen zichzelf beschermd dient te worden, vandaar: SURVEILLEREN van al wat electronisch gecommuniceerd wordt. 

Als men niet de krantenberichten, maar de tekst van het rapport zelf leest valt op, dat niet zozeer de vrijheid en veiligheid van de burger centraal staat, maar ouderwetse nationale economische belangen, die door deelname van de Nederlandse strijdkrachten aan internationale missies, veiliggesteld dienen te worden. Het is alsof we in een geschiedenisboekje lezen over het dappere optreden van onze West- en Oost Indische admiraals, die op Wilde Kusten onze "handelsroutes" en "toegang tot grondstoffen", veilig stelden. Het rapport spreekt over "veiligheid van uitgezonden strijdkrachten"...

"NIET ALLEEN TER BESTRIJDING VAN BIJVOORBEELD TERRORISME, MAAR OOK VOOR HET VEILIG STELLEN VAN ONZE HANDELSROUTES EN DE TOEGANG TOT CRUCIALE GRONDSTOFFEN DIE NODIG ZIJN VOOR ONZE INDUSTRIE VAN NU EN MORGEN." (2)

Zo staat er in het rapport van de Commissie onder voorzitterschap van een gepensioneerde hoge ambtenaar C.W.M. Dessens (waarover later meer). (3)

Uitgezonden strijdkrachten? Terrorisme-bestrijding? Irak, Afghanistan, Mali, moet dan wel bedoeld worden. Welke grondstoffen zou het dan om gaan? Olie, gas, metalen, opium, goud? Wat heeft onze industrie van nu en morgen zo nodig, dat het inzet van troepen en daarmee samenhangende constante elektronische surveillering van een hele natie rechtvaardigd?

Het rapport geeft geen antwoorden op deze vraag, dat is zeker. Veiligheidsdiensten, die in het democratisch concept van deze commissie, zich niet wensen aan te passen aan de basis principes van burgerlijke vrijheden zoals vastgenageld in de grondwet, maar op slinkse wijze deze rechtsprincipes door het oprekken van hun bevoegdheden proberen aan te tasten. 

Het beschermen van burgers door ze aan te vallen, dat is wat hier voorgesteld wordt.

"Technologische ontwikkelingen scheppen vele nieuwe mogelijkheden voor burgers in een vrije samenleving om zich te kunnen ontplooien en te verheffen, om de garanties en rechten die een democratische rechtsstaat biedt te kunnen benutten. Echter ook hier is een keerzijde. De persoonlijke vrijheid en veiligheid van mensen kan door de technologische ontwikkelingen, maar ook door wat mensen bijvoorbeeld (onbewust) prijsgeven op het internet, onder druk komen te staan. Dit heeft geleid tot een hernieuwde aandacht voor de bescherming van de privacy en de vrije meningsuiting, maar bijvoorbeeld ook tot vragen over de noodzaak van de bevoegdheid om nieuwe communicatiemiddelen te kunnen intercepteren. Burgers kunnen door veiligheidsdiensten niet worden beschermd voor gevaren in domeinen die door die diensten zelf niet kunnen worden gesurveilleerd."
[Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002; Commissie Dessens  ; p.9]


==============
(1)
"Samenstelling evaluatiecommissie Wiv 2002 De heer mr. drs. C.W.M. (Stan) Dessens - Voorzitter De heer luitenant-generaal b.d. M.A. (Minze) Beuving De heer prof. dr. mr. E.R. (Erwin) Muller De heer vice-admiraal b.d. W. (Wim) Nagtegaal De heer mr. H.J.I.M. (Ric) de Rooij Mevrouw prof. mr. W.M.E. (Wilhelmina) Thomassen De heer prof. dr. W.J.M. (Wim) Voermans Samenstelling secretariaat Mevrouw mr. A.E.J.M. (Angelique) van Erp - Secretaris De heer mr. B. (Bas) Beijnvoort De heer mr. dr. S. (Steven) Hillebrink Mevrouw mr. I. (Ingrid) Molenaar Mevrouw A.A.M. (Angélica) van Delft - Secretariële ondersteuning"
[Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002; Commissie Dessens ; p.179]

Er is ook nog een niet met naam- en toenaam genoemde klankbord-groep, waarbij ook weer geen enkele vertegenwoordiger van de burgerij, dat is wel mooi, in ieder geval kan niemand verweten worden gecollaboreerd te hebben met deze Staats Waakhond Commissie, waarin zo te zien vooral juristen en militairen de boventoon gevoerd hebben.

"Voor het onderzoek wordt een klankbordgroep ingesteld. Deze klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van direct bij de toepassing van de Wiv 2002 betrokken partijen. Het gaat daarbij om vertegenwoordigers van de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken. De evaluatiecommissie zal een consulterend overleg voeren met de klankbordgroep ten tijde van de aanvang van het evaluatieonderzoek, zonodig tussentijds, alsmede voorafgaand aan het afronden van eindrapport. Het is uiteindelijk aan de commissie in hoeverre zij van de adviezen uit die consultaties gebruik maakt."
[Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002; Commissie Dessens ; p.186]


(2) 
"De Minister van Buitenlandse Zaken heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer dan ook terecht geconstateerd dat wat er in de wereld om ons heen gebeurt, direct raakt aan onze eigen veiligheid en welvaart. Nederland is met zijn open economie en internationale oriëntatie immers sterk afhankelijk van het buitenland. ‘Terrorisme en piraterij vormen een veiligheidsprobleem en een economisch probleem. Nederlandse deelname aan missies in conflictgebieden dient niet alleen ter bestrijding van bijvoorbeeld terrorisme, maar ook voor het veilig stellen van onze handelsroutes en de toegang tot cruciale grondstoffen die nodig zijn voor onze industrie van nu en morgen."
[Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002; Commissie Dessens; p.10] 
http://static2.volkskrant.nl/static/asset/2013/rapport_commissie_dessens_evaluatie_wiv_2002_3125.pdf

(3) 
Over de voorzitter van deze bespioneer de burger commissie C.W.M. Dessens (zeg maar Stan), lezen wij op het publieke internet deze bio, ter gelegenheid van het uitreiken aan hem van de versierselen van Officier van oranje Nassau, op 26 april 2013:
"De heer C.W.M Dessens
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Dessens heeft een imposante ambtelijke carrière achter de rug. Eerst binnen het ministerie van Economische Zaken, waar hij al op zeer jonge leeftijd het ambt van Directeur-Generaal (DG) vervulde. Later, van 1999 tot 2005, als DG van het ministerie van Justitie.

Al tijdens zijn veeleisende ambtelijke loopbaan, wist hij ruimte te maken om enkele vrijwillige functies te vervullen, bijvoorbeeld bij de openbare bibliotheek in Voorschoten. Daar was hij van 1984 tot 1994 penningmeester. Na zijn pensionering koos hij ervoor om niet te gaan grossieren in eervolle commissariaten, waarvoor hij zonder twijfel in aanmerking kwam. Hij besloot zich te concentreren op één belangrijk commissariaat bij Gasterra, enkele functies op verzoek van de ministeries en daarnaast een groot aantal onbetaalde vrijwilligersfuncties. Zo zet hij zich in voor Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen, waarvan hij vanaf het begin de drijvende kracht is. In het bestuur nam hij de leiding bij de afwikkeling en aanvaarding van de erfenis van mejuffrouw Begeer, de laatste bewoonster van buitenplaats Berbice in Voorschoten. Ook als voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten zet hij zijn kennis en ervaring voor de volle 100% in. 

Vanaf 2006 leidt de heer Dessens bij verzorgingshuis Topaz de herensoos op donderdagochtend, die zich in grote populariteit mag verheugen. Daarnaast is hij voorzitter van de publiek-private Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en bestuurder van de publiek-private Stichting Meld Misdaad Anoniem."
http://www.voorschoten.nl/nieuws/2013/04/26/burgemeester_staatsen_reikt_drie_koninklijke_onderscheidingen_uit

Voorts is deze propagandist van het digitaal bespieden van burgers, zelf één en al transparantie (wie niets te verbergen heeft hoeft niets te vrezen, gaat zo niet het oude adagium van hen die in de constante bewaking van ons aller welzijn door het oog van God geloven); zo levert een eenvoudige Google zoekactie naar C.W.M. Dessens ons direct (via een ooit door hem ingezonden adres aan de Provincie Zuid Holland over behoud van het oud groen in Voorschoten (een milieuactivist?.. even noteren) ons naar zijn coordinaten op Google maps: 52.121,4.437597.

Van Hamellaan 46, 2252 BN Voorschoten, The Netherlands
Link:  
http://goo.gl/maps/2sMTU

Zo te zien houdt C.W.M. Dessens niet van pottenkijkers, want zijn woning is omgeven door heggen en dichte aanplanting. Of de gordijnen open of dicht zijn, kunnen we dus - jammer genoeg - op basis van Google Street View niet waarnemen. Autopsie ter plaatse is daarvor=or nodig en dan nog lijken de heggen en heesters van een dusdanig ras dat ze zomers én 's winters blader dragend zijn.

Als wij dan zijn woonadres nader doorzoeken, via weer een andere publieke bron, de database van het kadaster, komen wij te weten dat:

"Van Hamellaan 46 is een postadres in de plaats Voorschoten. Voorschoten ligt in de provincie Zuid-Holland. De postcode van Van Hamellaan 46 is 2252BN. In de regio rondom Van Hamellaan 46 wonen ongeveer 1530 mensen. 43% van de huishoudens in deze buurt is een gezin zonder kinderen. 25% van de inwoners is allochtoon. Hoe is de verdeling jong / oud? Deze cijfers lopen niet ver uiteen. 41% van de inwoners van Voorschoten is jonger dan 44 jaar. Ruwweg 60% is 45 jaar of ouder. In Boschgeest wonen bijna evenveel mannen (47.1%) als vrouwen (52.9%). "

Ook is er een setje taartpunt statistieken bij over hoe 'autochtoon' de straat van deze staatswaakhond wel is en dat ziet er goed uit: "Autochtoon 75%; Westers 19%; Niet Westers 6%."

Bron:
http://voorschoten.kadasterdata.nl/van+hamellaan/46

Voor hen die niet ingevoerd zijn in het complexe classificatie systeem van het Nederlandse staats-racisme, hier de nog steeds geldende definitie van het CBS:

- "Westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan."
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=1057

-  "Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije."
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=1013

- "Autochtoon
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren."
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=88Tjebbe van Tijen
Imaginary Museum Projects
dramatising historical information
http://imaginarymuseum.org
web-blog: The Limping Messenger
http://limpingmessenger.wordpress.com/
Flickr: Swift News Tableaus by Tjebbe van Tijen
http://www.flickr.com/photos/7141213 {AT} N04/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).