www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Art and Political Conflict - Een publiek debat bij Framer F
Eric Kluitenberg on Thu, 19 Jun 2014 16:09:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Art and Political Conflict - Een publiek debat bij Framer Framed, Tolhuistuin, Amsterdam, Zondag 6 Juli 14.00 - 17.00 uur


(English version below - Art and Political Conflict - A public debate at Framer Framed, Tolhuistuin, Amsterdam, Sunday July 6, 14.00 - 17.00 hrs)

geachte nettime-nl'ers,

We pakken de draad weer op met een publiek debat, dit keer bij Framer Framed / Tolhuistuin rond de nalatenschap van Tactische Media en haar connecties met de huidige situatie. Dit is op te vatten als het vervolg op Media Squares (September 2011) en gerelateerd aan de permanente documentatie-activiteit die wij rond de Tactical Media Files organiseren.
Dit debat is tevens de aftrap van een nieuw publiek onderzoekstraject dat tot eind 2015 door gaat lopen.

vriendelijke groet,
Eric

----

Kunst en politiek conflict

Een publiek debat bij Framer Framed, Tolhuistuin, Amsterdam, Zondag 6  Juli 14.00 - 17.00 uur
Voertaal; Engels


De relatie tussen kunst en politiek conflict is ingrijpend gewijzigd door de verspreiding van digitale media en het internet als de middelen waarmee beelden, teksten en audiovisuele uitingen vrijwel onmiddellijk kunnen worden verspreid. Artistiek / activistische acties interveniëren met deze digitale middelen in een symbolische ruimte die niet langer het exclusieve domein is van kunstenaars en het kunstpubliek, maar eerder het ‘neurale weefsel’ vormt van het dagelijks leven.

Op het eerste gezicht lijkt daarmee de taak van kunst die in het dagelijks leven wil ingrijpen enorm versimpeld - niet in de laatste plaats waar het gaat om urgente politieke kwesties. Zulke interventies van kunst in politieke conflicten zijn  in de afgelopen jaren echter alles behalve ongecompliceerd gebleken. Het idee dat kunst urgente sociale, ecologische en materiële kwesties ter discussie kan stellen in het bredere publieke domein veronderstelt een democratische context die bereid is deze kritiek ter kennis te nemen en daarop te reageren. Als die context echter afwezig is, ten overstaan van een autoritair bewind, of onder druk van groeiende ideologische dominantie, wordt de doeltreffendheid van dergelijke artistiek / activistische interventies nadrukkelijk ter discussie gesteld. De vaak onvoorspelbare en soms schadelijke repercussies van deze acties compliceren de situatie daarbij nog verder. 

Recente uitbarstingen van artistiek / activistisch protest, bijvoorbeeld in Turkije en Rusland, lijken autoritaire vormen van bewindvoering te hebben versterkt. Het hoopvolle begin van de opstand in Syrië (ooit omschreven als de ‘Syrische Cyber-revolutie’, waarmee het beeld van een geweldloze omwenteling werd gesuggereerd) is omgeslagen in een nachtmerrie. De opkomst van  sektarisch religieus fundamentalistische bewegingen in de nasleep van de verschillende crises in het Midden-Oosten hebben de kunsten ‘sprakeloos’ achter gelaten. Hoe kunnen kunstenaars reageren op zulke extreem brute vormen van politiek geweld? En met wat voor verantwoordelijkheid worden zij geconfronteerd  als ze politiek dissidente posities innemen?  Hoe kan kunst, als een hoofdzakelijke seculiere ideologie, een tegenwicht bieden aan de ideologische geslotenheid van fundamentalistisch religieuze (massa-)bewegingen?

Dit publieke debat is georganiseerd naar aanleiding van de start van het Tactical Media Connections onderzoekstraject. Dit publieke onderzoeksproject traceert de nalatenschap van Tactische Media en haar verbindingen met huidige vormen van artistiek / activistische media-praktijken. Tactische Media werden in de jaren negentig herkend als een nieuwe uitingsvorm op het snijvlak van kunst, media, politiek activisme en technologische experimenteerdrift. Tactische Media zijn media van crisis en oppositie. Tactische Media breken het media, culturele en politieke landschap open. Geheel bevrijd van enige onschuld zijn haar ‘operaties’ nooit zonder controverse of geheel eenduidig. 

Dit debat is letterlijk in de tentoonstelling Crisis of History ( www.crisisofhistory.nl ) geplaatst. In Crisis of History onderzoeken jonge kunstenaars uit het Midden-Oosten de modernistische droom en wat er nu van over is. Welcome to the End of History bevat onder andere de provocatieve Jihadi Gangster serie van Aman Mojadidi (Afghanistan), de video Children of the Left van Urok Shirhan (Irak) en de sloop van Mekka in de installatie Ground Zero van Ahmed Mater (Saoedi-Arabië).


Met: Brian Holmes (Schrijver, kunst-criticus, vertaler, activist), Robert Kluijver (Curator van Crisis of History), Paolo Gerbaudo (Onderzoeker, schrijver, docent King's College London),  Simona Lodi (Directeur Share Festival Torino), Ozge Celikaslan (Video Vortex Istanbul)

Moderators: David Garcia (Kunstenaar, onderzoeker, mede grondlegger van  Next 5 Minutes) & Eric Kluitenberg (Schrijver, theoreticus, editor in chief Tactical Media Files). 

Locatie:
Framer Framed in De Tolhuistuin
Buiksloterweg 5c, Amsterdam.
Sunday, July 6, 2014 - 14.00 - 17.00 hrs.
Toegang: vrij
Voertaal: Engels

Bronnen:

Voor updates over het publieke onderzoek Tactical Media Connections zie onze blogs:
http://blog.tacticalmediafiles.net
http://new-tactical-research.co.uk/

Documentatie van ontwikkelingen rond Tactische Media worden verzameld in:
www.tacticalmediafiles.net

Aanvullend materiaal is te vinden via de website van het 'Tactical Media Generation' project van Brian Holmes:
http://autonomousuniversity.org/content/tactical-media-generation

Dit debat is georganiseerd in samenwerking met Framer Framed ( http://framerframed.nl/en/ ) en De Tolhuistuin ( www.tolhuistuin.nl ).

Tactical Media Connections wordt ondersteund vanuit het E-Cultuur programma van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

---------

English version:

Art and Political Conflict

A public debate at Framer Framed, Tolhuistuin, Amsterdam, Sunday July 6, 14.00 - 17.00hrs


The relationship between art and political conflict has been significantly reshaped by the proliferation of digital media and the internet as a means of instant dissemination of images, texts, and audiovisual expressions. Artistic /activist actions intervene via these digital means into an expanded symbolical space that is no longer the sole sanctuary of artists and art audiences, but instead has become the ‘neural fibre’ of everyday life.

At first sight this seems to have simplified the task enormously of art that wants to intervene in daily life, not least in urgent political affairs. However, the intervention of art in political conflict has turned out anything but uncomplicated in recent years. The idea that art can address pressing social, ecological and material issues in a wider public domain to some extent presupposes a democratic context that is willing to absorb and respond to this criticism. When this context is absent, in the face of authoritarian rule, amidst tightening ideological domination, the efficacy of artistic/activist intervention is called into question, while unpredictable detrimental results of actions further complicate the situation.

Recent outpourings of artistic/activist protest for instance in Turkey and Russia seem to have amplified the tightening of authoritarian rule. The hopeful beginnings of the uprising in Syria (once dubbed the “Syrian Cyber-Revolution”, suggesting the image of a bloodless revolution) have descended into a nightmare. The rise of violent sectarian religious fundamentalist movements in the wake of the various crises in the Middle East have rendered the arts all but speechless. How can artists respond to such extreme deployments of brutal political force, and what are responsibilities do they face in staging political dissent? How can art, as a predominantly secular ideology, produce a counter-weight to the ideological closures of fundamentalist religious (mass-)movements?

This public debate is organised at the occasion of the Tactical Media Connections research meeting at the Tolhuistuin, which marks the start of a public research trajectory tracing the legacies of Tactical Media and its connections to current forms of artistic / activist media practices. Tactical Media had been identified in the 1990s as an emerging practice at the intersection of art, media, political activism and technological experimentation. Tactical Media are media of crisis and opposition. Tactical Media crack open the media, cultural, and political landscape. Completely without innocence their operations are never uncontroversial or straightforward.

The debate will be staged inside the exhibition Crisis of History ( www.crisisofhistory.nl ), which presents the works of young artists from the Middle East that investigate the Modernist dream and what is left of it. The exhibition includes, inter alia, the provocative Jihadi Gangster series by Aman Mojadidi (Afghanistan), the video Children of the Left by Urok Shirhan (Iraq), and the demolition of Mecca in the installation Ground Zero by Ahmed Mater (Saudi-Arabia).

With: 
Brian Holmes (writer, art critic, translator, activist), Robert Kluijver (Curator of Crisis of History), Paolo Gerbaudo (Researcher, writer, lecturer King's College London),  Simona Lodi (director Share Festival Torino), Ozge Celikaslan (Video Vortex Istanbul)

Moderators: David Garcia (artist, researcher, co-founder Next 5 Minutes) & Eric Kluitenberg (writer, theorist, editor in chief Tactical Media Files). 

Location:

Framer Framed at the Tolhuistuin
Buiksloterweg 5c, Amsterdam.

Sunday, July 6, 2014 - 14.00 - 17.00 hrs.

Admission: free

Resources:

For updates on the Tactical Media Connections public research please refer to our blogs:
http://blog.tacticalmediafiles.net
http://new-tactical-research.co.uk/

Documentation of the evolving practices of Tactical Media is collected at:
www.tacticalmediafiles.net

Further materials are collected in the website of Brian Holmes' 'Tactical Media Generation' project:
http://autonomousuniversity.org/content/tactical-media-generation

Support:

This debate is organised in collaboration with Framer Framed ( http://framerframed.nl/en/ ) and the Tolhuistuin (www.tolhuistuin.nl/english).

Tactical Media Connections is supported by the e-culture program of the Creative Industries Fund NL.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).