www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Reijer Hendrikse: Schade? Het is een Schande! (n.a.v. Maagd
Patrice Riemens on Mon, 13 Apr 2015 09:41:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reijer Hendrikse: Schade? Het is een Schande! (n.a.v. Maagdenhuisontruiming)


M.i. erg goed achtergrondstuk.
Vanmiddag demo om 15u vanaf CREA (achetr Roeterseiland) naar BG Terrein
Come One Come All!

original to: http://www.ftm.nl/column/schade-het-is-een-schande/

Schade? Het is een schande!
Reijer Hendrikse

De grove wijze waarop het Maagdenhuis werd ontruimd was volgens Reijer
Hendrikse volkomen onnodig en het resultaat van manipulatie van het
College van Bestuur van de UvA. ?Het valse half miljoen blijft rondzingen
? over de molensteen van een half miljard schuld hoor je niemand meer?.

Naast de historische appropriatie van het Maagdenhuis van 25 februari zal
ook de herinnering aan de ontruiming van afgelopen zaterdag lang nagalmen
binnen de academische gemeenschap. De massale media copy/paste van de
argumenten van het College van Bestuur om het machtsvertoon te
rechtvaardigen verdient enige duiding: het dominante ?media frame? dat de
laatste dagen de ronde doet is namelijk misleidend. Het CvB lijkt de grote
aanjager achter het opgeklopte gepapegaai over een ?half miljoen schade?
dat getrapt zou zijn door ?krakers?, ?beroepsdemonstranten? en ander
?werkschuw tuig? in het Maagdenhuis.
Opgeblazen

De week voor de ontruiming was hectisch. De actievoerders van De Nieuwe
Universiteit waren dinsdagavond in principe akkoord met het CvB over een
vertrek uit het Maagdenhuis waar ze inmiddels ruim vijf weken
bivakkeerden. Maar op de vroege woensdagmorgen werd het akkoord alsnog van
tafel geveegd door DNU. De algemene vergadering van DNU bleek na urenlang
overleg niet overtuigd, onder andere vanwege de aanhoudende juridische
dreigementen van de kant van het CvB. En zo werd het akkoord alsnog
opgeblazen.

De goodwill voor de echte kwesties ebde langzaamaan weg door de flauwe,
voorspelbare en soms ook terechte mediakritiek

Voor het CvB kwam dit besluit als een donderslag bij heldere hemel. Ook de
docenten van RethinkUvA waren verbijsterd over dit besluit. Ook al stond
het historische akkoord van 1 april over de twee onafhankelijke
onderzoekscommissies niet ter discussie, toch bleef er iets knagen. Veel
docenten waren blij dat er snel een eind zou komen aan de voortdurende
toe-eigening van het Maagdenhuis. De goodwill voor de echte problematiek ?
democratisering, decentralisering, financialisering ? ebde langzaamaan weg
door de flauwe, voorspelbare en soms ook terechte mediakritiek op de
studenten van DNU en haar bonte gezelschap sympathisanten. En ook binnen
DNU was er flinke onenigheid over het verwerpen van het akkoord. Ook hier
leefde het besef dat de spontane inname van het Maagdenhuis zijn
effectiviteit had gehad.
Strategische misser

De verontwaardiging over dit verrassende besluit was dan ook groot. Met
het bereiken van een democratische consensus binnen DNU werd de bredere
consensus tussen de actievoerende partijen en bestaande
medezeggenschapsorganen uit het oog verloren. Als er iets geleerd is van
deze gebeurtenis is dat democratische consensus a la Occupy op zijn minst
minder effectief werkt naarmate een spontane actie van een overzichtelijke
groep uitgroeit tot een bredere beweging. Met een naar-binnen-gerichte
blik vergat DNU het belang van grotere beweging die zij zelf gecreëerd
heeft. Het afschieten van het akkoord werd dan ook door velen gezien als
een strategische misser.

Het zelfcorrigerende vermogen van de actievoerders om de reputatieschade
te beperken trad gelukkig snel in werking: de aankondiging van ?hardere
acties? bleek al snel een impulsieve actie van hardliner Rudolf Valkhoff.
De schrikreactie van de twee studenten die woensdagochtend achter Valkhoff
stonden, liet weinig aan de verbeelding over: dit was niet zo afgesproken.
En waar de studenten eerder in het midden lieten of zij het Maagdenhuis na
het weekend überhaupt zouden verlaten, lieten zij een dag later weten
vrijwillig te vertrekken zoals eerder overeengekomen ? na het geplande
Festival der Wetenschappen; na het opruimen van de rommel, na het
aanschuiven van het meubilair en na een allerlaatste schoonmaakbeurt van
het pand.

Half miljoen schade

Zo werd het plotselinge risico van zelfdetonatie en versplintering
grotendeels onschadelijk gemaakt. Maar het CvB rook bloed. Op de dag dat
DNU het akkoord verwierp eiste het CvB het onmiddellijke vertrek van de
studenten. En ook al lieten de studenten een dag later weten het
Maagdenhuis zoals beloofd na het festival te verlaten spande het CvB
alsnog een kortgeding aan om directe ontruiming af te dwingen. Het CvB
maakte gretig gebruik van de kortstondige onenigheid binnen de groepering
en het roze-gekleurde frame van ?krakers? en ?beroepsdemonstranten? ? DNU
zou geen ?homogene groep? zijn waar je afspraken mee kan maken. Dat de
twee partijen maandenlang in overleg afspraken hadden gemaakt deed er
vanaf dat moment niet meer toe. Het CvB was er klaar mee.

De strategie van het CvB om directe ontruiming te bewerkstelligen werd
vrijdagmiddag tijdens de hoorzitting duidelijk. ?Tijdens de zitting
betoogde de advocaat van de UvA dat de bezetters in de afgelopen weken
voor een half miljoen euro schade hebben toegebracht aan het pand?, zo
stelde de NRC (mijn cursivering). Het verzoek van de bezetters om het
schadebedrag te onderbouwen werd genegeerd. Wederom reproduceerde het CvB
het beeld van losgeslagen ?krakers? en vreesde voor ?Project X-achtige
taferelen? ? suggererend dat het geplande festival tot nog veel meer
vernielingen zou kunnen leiden. De rechter kocht het geschetste beeld en
stelde de UvA in het gelijk. Diezelfde avond heeft het CvB het vonnis
?betekend? en rucksichtslos aangedrongen op snelle ontruiming bij de
gemeente. Ook de locoburgemeester kon het CvB niet van gedachten
veranderen. ?De Universiteit van Amsterdam kan niet anders dan zich
hieraan conformeren en heeft het vonnis laten betekenen?, liet Gunning
vrijdagavond weten (mijn cursivering).

Groot machtsvertoon

En zo geschiedde. Met groot machtsvertoon kwam de ME zaterdagochtend het
Spui opgereden en omsingelde op theatrale wijze het Maagdenhuis. Op dat
moment hadden alle bezetters zich al buiten verzameld. Men ging zich niet
verzetten. De organisatoren van het festival ? een afsluitende happening
waar honderden studenten en medewerkers op af zouden komen, nota bene
voorgesteld door het CvB ? hadden besloten om de lezingen op het Spui
voort te zetten. Wat desondanks volgde was een ontluisterend schouwspel:
een wrede verstoring van een vreedzame bijeenkomst, inclusief geweld tegen
eigen studenten en medewerkers, gefinancierd door de belastingbetaler en
georganiseerd door een rancuneus CvB dat zich sindsdien laf verschuilt
achter het vonnis van de voorzieningenrechter ? een vonnis dat het CvB
zelf heeft afgedwongen door (semantische) misleiding en overdrijving; een
vonnis dat het CvB na uitspraak ook niet hoefde te bekrachtigen.

De torenhoge ?schade? betrof ineens ook de kosten van de beveiliging

In nasleep van die peperdure ontruiming werd duidelijk hoe het CvB aan dat
?half miljoen aan vernielingen? was gekomen: de torenhoge ?schade? betrof
ineens ook de kosten van de beveiliging, de schoonmaak en de verhuizing
van het personeel naar een ander gebouw. Bovendien was het CvB zo creatief
geweest de kosten van de eerdere Bungehuis-bezetting ook mee te nemen in
de calculatie. Je vraagt je af of de rechter hier ook van op de hoogte was
? de advocaat van het CvB wilde het bedrag niet onderbouwen tijdens de
hoorzitting. Noem het misleiding, noem het liegen ? afgaande op de
hoorzitting en het daaropvolgende gedraai heeft het CvB in ieder geval de
realiteit anders voorgesteld.

Laat er geen misverstand over bestaan: iedere euro schade aan vernielingen
of diefstal is er één te veel. Maar laat ook hier geen misverstand over
bestaan: DNU heeft in het Bungehuis en ook in het Maagdenhuis altijd
actief en bewust vernielingen willen voorkomen om de zorgvuldig opgebouwde
goodwill niet te verspelen. Maar waar het Bungehuis een ?deurbeleid? had
is het Maagdenhuis wekenlang vrij toegankelijk geweest, op die paar
uitzonderingen na. Er zijn dan ook duizenden mensen in- en uitgelopen
sinds het pand is toegeëigend. En ja, inclusief een aantal sympathiserende
krakers, en inclusief een paar ?gekkies? die je overal kan tegenkomen. Met
andere woorden, hoewel de beveiliging van de UvA de gehele periode
aanwezig was is toch niet verrassend dat er jammer genoeg een aantal zaken
vernield of verdwenen zijn? Juist de laatste weken was het deurbeleid al
aangescherpt, mede omdat er eerder een aantal deuren waren ingetrapt en
dronken ?korpsballen? een keertje ruzie kwamen zoeken.

Maar nee, de wereld is te klein. Hoewel de media het bezopen bedrag van
een half miljoen schade nog altijd koppelen aan fysieke vernielingen in
het Maagdenhuis komt het wijdverspreide ANP bericht niet veel verder dan
de reeds bekende deuren plus een beschadigde vloer, wat kapotte ruitjes en
een verdwenen dakpan. AT5 vond het er op de dag van de ontruiming dan ook
op het eerste gezicht ?ordentelijk? uitzien. En betreft de deuren: het CvB
had eerder een bedrag van dertigduizend euro schade genoemd voor het
intrappen van de voordeur het Maagdenhuis. Het bleken er nog geen
driehonderd te zijn. En wat betreft de posters en de rommel? Echt waar,
get fucking real!
Valse frame

Maar nee, het ongelofelijke is dat het valse frame zijn effect heeft: de
media nemen de verzonnen cijfers klakkeloos over. Dat de rechter is
voorgelogen om een academisch feest te frustreren; dat er onnodig geweld
is inzet tegen studenten en medewerkers; dat de belastingbetaler door pure
rancune op onnodige kosten is gejaagd ? daar hoor je niemand over. Ook de
uitspraak van Gunning dat het niet anders kon is tweewerf vals. Maar nee,
de studenten worden aangevallen, door de politie en in de media, en in het
verlengde daarvan de zaak van de hele beweging. Het valse half miljoen
blijft rondzingen ? over de molensteen van een half miljard schuld hoor je
niemand meer.

Het valse half miljoen blijft rondzingen ? over de molensteen van een half
miljard schuld hoor je niemand meer

Dat dit tot sadistische Schadenfreude leidt op sociale media door trolls,
?reaguurders? en ander reactionair volk ? ?heerlijk dat die kuthippies
knuppels koppen? en ?laat dat tuig lekker opdraaien voor de gemaakte
politiekosten? ? is geen verrassing. Dat de media het valse frame van een
half miljoen schade ? een ruimgenomen financiële schade opgelopen sinds de
bezetting van het Bungehuis verkocht als fysieke vernieling van het
Maagdenhuis ? collectief overnemen en daarmee deze onzin voeden is
weliswaar zorgwekkend maar ook geen verrassing. Nee, dat ons eigen CvB de
grote aanjager is achter dit valse beeld, het onnodige geweld en de
onbehoorlijke hetze is de echte misdaad tegen de academische gemeenschap.

Waar de actievoerders de afgelopen week zelfcorrigerend vermogen hebben
getoond heeft het CvB de afgelopen dagen op dramatische en kostbare wijze
het tegenovergestelde aangetoond. Het lijkt wel of de rioolmedia heersen
aan het Spui: altijd de vorm ridiculiseren; altijd de ?gekkies? en de
?incidenten? uitvergroten om deze zonder enige nuance als representatief
voor een vermeende idiotie verkopen ? alles om het maar niet over de
inhoud te hebben. Het meest bizarre van dit alles is dat ?de dialoog?
tussen het CvB en de academische gemeenschap de week weer hervat zal
worden. Luie media, knoop dit goed in je oren: alleen de schade die het
CvB met deze totaal onnodige ontruiming heeft veroorzaakt is echt
onherstelbaar.

Screw us and we multiply ? wij zullen er zijn.

Het is tijd om in actie te komen. In een wereld waar alles om geld draait,
kunnen we alleen samen het verschil maken


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).