www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: en DDS voor de rechter
Joost Flint on Thu, 19 Nov 1998 16:39:17 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: en DDS voor de rechterPersbericht Stichting De Digitale Stad (DDS)Amsterdam, 19 november


DDS 20 november voor de rechter

Stichting De Digitale Stad (DDS) moet vrijdag 20 november voor de rechter
in Utrecht verschijnen in verband met een weigering persoonsgegevens te
verstrekken van een van haar gebruikers aan de politie. Tegelijk met DDS
moet ook internetprovider XS4ALL BV voor de rechtbank in Utrecht
verschijnen in verband met de weigering om medewerking te verlenen aan een
internet tap.

Voorgeschiedenis DDS zaak

Vorig jaar (25 juni 1997) heeft de regiopolitie Utrecht geprobeerd om bij
Stichting De Digitale Stad (DDS) adresgegevens te vorderen zonder
handtekening van de rechter commissaris zoals te doen gebruikelijk bij een
dergelijke vordering. 

Gesteld werd door de regiopolitie Utrecht dat men - op basis van een nooit
gebruikte bijzondere bepaling over staatsveiligheid en zedendelicten,
artikel 551 wetboek van strafvordering - gegevens bij internetnetproviders
kan vorderen zonder enige juridische toetsing vooraf van een dergelijk
verzoek door een rechtercommissaris. 
Het achterwege laten van die toetsing draagt naar mening van De Digitale
Stad het gevaar in zich van mogelijk misbruik en het aantasten van de
rechten van burgers die hun persoonsgegevens en andere gegevens zoals
electronische post achterlaten in een geautomatiseerd systeem. Indien een
beroep op artikel 551 toelaatbaar is kan de politie ten alle tijde met een
eenvoudig telefoontje  naam en adresgegevens - maar wellicht ook de inhoud
van complete mailboxen e.d. - opvragen van iedere internet gebruiker zolang
maar wordt verwezen naar de staatsveiligheid of kinderpornografie. 

Stichting De Digitale Stad heeft gezien de grote gevaren die gepaard gaan
met het gebruiken van artikel 551 en de goede alternatieve mogelijkheden
die er voor de politie zijn om persoonsgegevens van onze gebruikers te
verkrijgen - middels een vordering via de rechter commissaris - zich op het
standpunt gesteld dat we geen gehoor wensen te geven aan de gedane
vordering op grond van artikel 551. Bovendien meent Stichting De Digitale
Stad dat de vordering ook zuiver juridisch niet op artikel 551 wetboek van
strafvordering kan worden gebaseerd. De politie - "voor ons is het ook een
experiment hoe de samenleving hierop reageert" - heeft daarop op 8 juli
1997 proces verbaal tegen Stichting De Digitale Stad opgemaakt wegens
overtreding van artikel 184 van het wetboek van strafrecht (geen gehoor
geven aan een vordering). Tevens werd op 8 juli een nieuwe vordering
overhandigd die wel door de rechter commissaris was ondertekend om alsnog
de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. DDS heeft op grond van deze
correcte vordering de gevraagde persoonsgegevens overhandigd. 
Tijdens de zitting op 20 november kan worden getoetst of het gebruik van
artikel 551 gewettigd is of dat DDS terecht heeft geweigerd medewerking te
verlenen aan het gebruik van dit artikel.Beleid van DDS: goede balans tussen bescherming persoonsgegevens op
internet en opsporingsbelangen

Met betrekking tot verzoeken van de politie om persoonsgegevens ter
beschikking te stellen heeft DDS zich op het standpunt gesteld dat wij in
dergelijke gevallen aan onze gebruikers verplicht zijn de nodige
zorgvuldigheid te betrachten. Deze zorgvuldigheid betekent in de praktijk
dat een vordering van de politie voorzien is van een handtekening van een
rechter commissaris. Via deze procedure is een goede balans gevonden tussen
de legitieme opsporingsbelangen van de politie enerzijds en de legitieme
behoefte aan een gewaarborgd recht op bescherming van de privacy van onze
gebruikers anderzijds. Na een door RC getekende vordering werkt DDS graag
mee aan het verstrekken van de gevraagde gebruikers gegevens. Deze
zorgvuldigheidprocedure wordt gevolgd en ondersteund door de vereniging van
Nederlandse Internet Providers NLIP.

Samenwerking met providers noodzakelijk bij bestrijding kinderpornografie

Ook met de regiopolitie Utrecht heeft Stichting De Digitale Stad in het
verleden samengewerkt op basis van bovenvermelde zorgdvuldigheidsprocedures
bij de bestrijding van kinderpornografie. De door DDS geleverde technische
expertise en ondersteuning bij de bestrijding van kinderporno ging daarbij
verder dan de door de politie gevorderde activiteit. De technische inbreng
van providers is vaak noodzakelijk omdat de nodige expertise bij de politie
ontbreekt.

De Digitale Stad betreurt het dan ook zeer dat justitie de samenwerking
tussen DDS en de politie bij de opsporing van kinderpornografie bemoeilijkt
door gebruik te maken van wetsartikelen die misbruik door de politie in het
geheel niet uitsluiten. Hierdoor brengt justitie Stichting De Digitale Stad
en Internet providers in Nederland in een moeilijke positie ten opzichte
van de vele honderdduizenden gebruikers die hun gegevens opslaan op onze
systemen. De opslag van deze gegevens verdient een hoge mate van
bescherming. Er zijn goede en nette manieren van opsporing voorhanden
waaraan internetproviders hun medewerking verlenen. Het uitproberen door
justitie van methoden die door providers en hun gebruikers niet worden
geaccepteerd werkt dan ook averechts bij de bestrijding van de
kinderpornografie.

De vereniging van Nederlandse Internet Providers (NLIP) heeft in 1997
uitgesproken dat zij de handelwijze van DDS in deze ondersteunt.

De rechtszaak tegen DDS vindt plaats op vrijdag 20 november om 11.00 uur in
de Arrondissementsrechtbank, Hamburgerstraat 28, Utrecht.


J. Flint
Directeur
tel: 020-6257493
fax: 020-6382817--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.