www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Gevangen Vrijheid (Juliaan van Acker)
Geert Lovink on Mon, 26 Apr 1999 22:33:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Gevangen Vrijheid (Juliaan van Acker)


From: J. van Acker <J.vanAcker {AT} ped.kun.nl>

zojuist verschenen

GEVANGEN VRIJHEID
De mens in de ban van zijn biologie, zijn kennis en de sociale krachten

JULIAAN VAN ACKER

De wetenschappelijke en technische ontwikkelingen van de afgelopen eeuw
staan in schril contrast tot onze machteloosheid ten aanzien van geweld en
onrecht in de wereld. De mensen blijven in de ban van primitieve
biologische en economische krachten. Ook de overgespecialiseerde kennis en
de gigantische informatiestroom houden de mens in toenemende mate in een
afhankelijke positie.

Is er na de dierlijke mens, de economische mens, de rationele mens ook nog
ruimte voor de mens die in volle vrijheid persoonlijk zin geeft aan haar
of zijn leven? Op grond van vijfentwintig jaar therapeutische ervaring
zoekt de auteur een antwoord op deze vraag.

In dit boek wordt aangegeven dat wijsheid oneindig belangrijker is dan
kennis. Dat onze levensstijl losgekoppeld kan worden van de economie. Dat
we bevrijd kunnen worden uit de spiraal van alsmaar toenemende economische
groei. Dat welzijn van een andere kwaliteit is dan welvaartsproduktie en
-consumptie.

Als het er op aan komt wint wijsheid altijd van kennis en de moraal van de
economie. Zoals vrijwel alle ouders in staat zijn hun comfortabele leven
op te offeren voor de zorg voor een gehandicapt kind, zo zijn wij vrijwel
allemaal in staat ons te bevrijden van biologische en economische
behoeften. Durven we die stap te nemen? De consequenties hiervan worden in
het laatste hoofdstuk concreet beschreven.

Uit de inhoud: kennis is macht - kennis en wijsheid - economische waarde
van een mensenleven - geweld in de samenleving - geestelijke gezondheid:
onmacht van de psychologie - volwassen geloof - opvoeding tot politicus -
samenleving waar mensen om elkaar geven. 181 blz.  695 BF / f 39,90

Juliaan VAN ACKER is hoogleraar te Nijmegen.

Bestellen: via de boekhandel (ISBN-nummer: 90-5350-838-4) of rechtstreeks
bij uitgever Garant, Tienseweg 83, 3010 Leuven (016-253131/ fax:
016-251314) of Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn (055-5220625/ fax:
055-5225694)

BESTELBON (zenden of faxen naar Garant) (drukletters a.u.b.):

NAAM:
................................................................................
.......................

ADRES:..........................................................................
.............................
..........................

BESTELT: ....... ex J. Van Acker, Gevangen Vrijheid (695 BF/ f 39,90)

DATUM: ....................................
HANDTEKENING:........................................


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.