www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] (no subject)
Revista Art-hoc on Wed, 22 Jun 2005 21:45:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] (no subject)


DECLARAȚIA

suveranității Republicii Sovietice Socialiste Moldova


Sovietul Suprem al RSS Moldova de legislatura a douăsprezecea, întrunit la prima sa sesiune, recunoscând adevărul că toți oamenii sunt egali și au dreptul inalienabil la viață, libertate și prosperitate, fiind conștient de responsabilitatea istorică pentru destinul Moldovei ce are istorie, cultură și tradiții milenare, respectând dreptul la suveranitate al tuturor popoarelor, în scopul instituirii justiției, ocrotirii legalității și stabilității sociale, exprimând voința poporului, proclamă solemn:

1. Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat suveran. Suveranitatea RSS Moldova este condiția firească și necesară a existenței statalității Moldovei.

2. Izvorul și purtătorul suveranității este poporul. Suveranitatea este exercitată în interesul întregului popor de către organul reprezentativ suprem al puterii de stat a republicii. Nici o parte a poporului, nici un grup de cetățeni, nici un partid politic sau o organizație obștească, nici o altă formațiune, nici o persoană particulară nu poate să-și asume dreptul de a exercita suveranitatea.

3. Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat unitar indivizibil. Frontierele RSS Moldova pot fi schimbate numai pe baza acordurilor reciproce dintre RSS Moldova și alte state suverane în corespundere cu voința poporului, adevărul istoric și luând în considerație normele dreptului internațional general recunoscute.

4. Pământul, subsolul, apele, pădurile și alte resurse naturale aflate pe teritoriul RSS Moldova, precum și întregul potențial economic, financiar, tehnico-științific, valorile patrimoniului național constituie proprietatea exclusivă necondiționată a RSS Moldova și sunt utilizate în scopul satisfacerii necesităților materiale și spirituale ale poporului republicii.

Întreprinderile, organizațiile, instituțiile și alte obiective ce aparțin comunității statelor suverane, statelor străine și cetățenilor lor, organizațiilor internaționale pot fi amplasate pe teritoriul RSS Moldova și pot utiliza resursele ei naturale numai cu consimțământul organelor respective ale puterii de stat a RSS Moldova și în modul stabilit de legislația republicii.

5. Pentru asigurarea garanțiilor social-economice, politice și juridice ale suveranității republicii Sovietul Suprem al RSS Moldova stabilește: plenitudinea puterii Republicii Sovietice Socialiste Moldova în rezolvarea tuturor problemelor vieții de stat și obștești, supremația Constituției și a legilor RSS Moldova pe întreg teritoriul ei. Legile și alte acte normative unionale acționează în Moldova numai după ratificarea (aprobarea) lor de către Sovietul Suprem al Republicii, iar cele în vigoare ce contravin suveranității Moldovei se suspendă.

6. Republica Sovietică Socialistă Moldova recunoaște drepturile suverane ale tuturor statelor. Ca stat suveran, RSS Moldova are dreptul să intre în uniuni de state, delegându-le benevol unele împuterniciri, să retragă aceste împuterniciri, sau să iasă din aceste uniuni în modul stabilit de tratatul respectiv.

7. Republica Sovietică Socialistă Moldova participă la exercitarea împuternicirilor pe care le-a transmis comunității statelor suverane, păstrându-și plenipotența reprezentativă în alte state suverane. Divergențele dintre RSS Moldova și comunitatea statelor suverane se aplanează în modul stabilit de Tratatul respectiv.

8. În Republica Sovietică Socialistă Moldova se instituie cetățenia republicană. Tuturor cetățenilor republicii, cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie care locuiesc pe teritoriul RSS Moldova se garantează drepturile și libertățile prevăzute de Constituție și de alte acte legislative ale RSS Moldova, de principiile și normele dreptului internațional unanim recunoscute și ei se supun legilor republicii. Cetățenii Moldovei care se află în afara Republicii sunt ocrotiți de RSS Moldova.

9. Republica Sovietică Socialistă Moldova garantează tuturor cetățenilor, partidelor politice, organizațiilor obștești, mișcărilor de masă și organizațiilor religioase, ce activează în conformitate cu prevederile Constituției RSS Moldova, posibilitățile juridice egale de a participa la exercitarea funcțiilor de stat și obștești.

10. Separarea puterii legislative, executive și celei judiciare constituie principiul de bază al funcționarii RSS Moldova ca stat democratic bazat pe drept.

11. Republica Sovietică Socialistă Moldova respectă Statutul Organizației Națiunilor Unite și își exprimă adeziunea față de principiile și normele dreptului internațional unanim recunoscute și voința de a conviețui în pace și bună înțelegere cu toate țările și popoarele, de a nu admite confruntări în relațiile internaționale, interstatale și interetnice, apărând, totodată, interesele poporului RSS Moldova.

12. Republica Sovietică Socialistă Moldova, ca subiect egal al contractelor internaționale, se declară zonă demilitarizată, contribuie activ la întărirea păcii și securității mondiale, participă direct la procesul european pentru colaborare și securitate, în structurile europene.

13. Prezenta Declarație servește drept bază pentru elaborarea noii Constituții a RSS Moldova, perfecționarea legislației republicane și ca poziție a RSS Moldova pentru pregătirea și încheierea Tratatului unional în cadrul comunității statelor suverane.


SOVIETUL SUPREM AL REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVA


or. Chișinău,

23 iunie 1990,

Nr. 148-XII.
 
 

 
---
Trimite cele mai frumoase felicitari virtuale prietenilor tai!
http://www.felicitari.ro


_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/