www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Muzeul Kalinderu între bombardamente si nepasare
vladimir bulat on Sat, 1 Oct 2005 13:40:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Muzeul Kalinderu între bombardamente si nepasare


SURSA:
http://www.gandul.info/2005-10-01/arte/muzeul_kalinderu


Muzeul Kalinderu ? între bombardamente ºi nepãsare

Gheorghiþã Aurelian ION
O bombã din cel de-al doilea rãzboi mondial a distrus douã treimi din
imobil. Ceea ce nu au putut distruge bombele, au devastat, ulterior,
comuniºtii. Nici cei 15 ani postrevoluþionari nu i-au fost prea favorabili.
Acum, tot mai puþin cunoscutã de bucureºteni, clãdirea Muzeului Kalinderu,
o biatã caricaturã a ceea ce a fost odinioarã, viseazã la colecþiile de
altãdatã ºi la vizitatorii care sã-i treacã pragul. Camere goale, pereþi
urâþi de beton, o scarã interioarã schiloditã care duce la un etaj din care
s-a furat cu timpul cam tot ce s-a putut. Afarã, o curte nãpãditã de
bãlãrii, sub care pe ici, pe colo se zãresc bucãþi de ciment. Lipit de
clãdirea principalã, un alt corp paralelipipedic, hidos, din beton masiv,
stricã ºi urma de armonie care îi mai rãmãsese imobilului. Aºa aratã azi ce
a mai rãmas din Muzeul Kalinderu, care gãzduia una dintre cele mai bogate
ºi interesante colecþii de artã din prima jumãtate a secolului trecut. 

 

Muzeul a fost amenajat la începutul secolului de Ion Kalinderu, jurist ºi
preºedinte al Academiei Române, ºi a gãzduit colecþia de artã a acestuia,
deschisã publicului. Actuala clãdire reprezintã o extensie  a proprietãþii
iniþiale a lui Kalinderu, destinatã exclusiv muzeului ºi construitã în
1906, dupã proiectele lui I.D. Berindei (arhitect care e ºi autor al
palatului Culturii din Iaºi). În 1914, muzeul a revenit statului, printr-un
act de donaþie, cu condiþia ca aºezãmântul de culturã sã poarte numele de
muzeul ?Ion ºi dr. Nicolai Kalinderu? ºi sã gãzduiascã colecþia adunatã de
fondatorul sãu. Muzeul avea atunci, în aproape 30 de spaþii de expunere, o
colecþie impresionantã de obiecte de artã cuprinzând artã medievalã, artã
tradiþionalã româneascã, sãli rezervate ºcolilor de artã francezã italianã,
flamandã ºi germanã. Un spaþiu generos era dedicat artei moderne româneºti,
muzeul având ºi o impresionantã salã dedicatã lui Nicolae Grigorescu. O
parte a colecþiei plecase în Rusia, odatã cu tezaurul Românei, ºi, spre
deosebire de acesta, s-a ºi întors. În 1944, unul dintre imobile a suferit
grave deteriorãri în urma bombardamentelor, muzeul a fost închis, iar o
parte dintre colecþii au fost distruse. Bomba cãzuse în mijlocul casei,
printr-un luminator iar explozia a avut loc la subsol, unde se gãseau vreo
140 de picturi de Pallady, 30 de sculpturi de Jalea, care fãcuserã parte
dintr-o expoziþie ce luase premiul naþional de sculpturã în ?41. Toate
acestea s-au pierdut. 

Dupã rãzboi, odatã cu venirea la putere a comuniºtilor, Muzeul Kalinderu
primeºte lovitura de graþie. În 1946 este desfiinþat, colecþiile revin
Muzeului de Artã ºi Antichitãþi, iar imobilul intrã în administrarea
Ministerului Artelor. Aici funcþioneazã, pânã în 1984, un sediu al
Institutului de artã plasticã Nicolae Grigorescu, când imobilul trece în
administrarea Uniunii Artiºtilor Plastici. Deºi în 1986 încep o serie de
lucrãri de restaurare, ele sunt repede abandonate, fapt ce duce la
accelerarea degradãrii. Timp de doi ani, pânã în ?89, se furã ce mai
rãmãsese de furat (dispar atunci ºi câteva basoreliefuri de bronz) iar
clãdirea este vandalizatã. Prin ?89 lucrãrile sunt reluate, dar se fac în
pripã, transformând faþadele într-o caricaturã. Odiseea restaurãrii
muzeului continuã ºi dupã ?90 dar nici atunci nu este terminatã. Spre
sfârºitul anilor ?90 acest lucru stârneºte reacþia Comisiei Monumentelor
Istorice care constatã caracterul deplorabil al restaurãrilor, însã nici
dupã aceastã constatare lucrurile nu se îmbunãtãþesc. Dupã ce este pasatã
de la o instituþie la alta, clãdirea intrã din 2002 în administrarea
Muzeului Naþional de Artã Contemporanã, care organizeazã aici spaþiul de
expunere al creaþiilor multimedia:?Kalinderu Media Lab?.

Deºi sãptãmâna aceasta a apãrut, în Monitorul Oficial, Hotãrârea de Guvern
prin care este reînfiinþat ?Muzeul Ion ºi dr. Nicolai Kalinderu?, iar
sãptãmâna trecutã oficialii Ministerului Culturii anunþau într-o conferinþã
de presã proiectele pe care le au în legãturã cu acesta, vizitatorii nu-i
vor putea trece pragul prea curând. ?Nu va putea funcþiona mai devreme de
doi ani?, anunþa Roxana Theodorescu, directoarea Muzeului Naþional de Artã,
instituþia în subordinea cãreia a fost trecut acum Kalinderu. Singurul plan
concret anunþat deocamdatã a vizat realizarea unei expertize tehnice care
sã constate starea clãdirii. Abia dupã aceea se va putea pune problema unor
noi restaurãri ºi se vor putea evalua costurile necesare. Astfel, în ciuda
speranþelor pe care oficialii ministeriali au þinut sã le trezeascã,
colecþia de artã a lui Kalinderu mai are de aºteptat pânã îºi va relua
locul între zidurile care i-au fost special construite. 


   ---------------------------------
Targul Online de Joburi . Participa si tu!
http://www.myjob.ro/index.php?m=jobfair
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/