www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] ADMINISTRATIA IPNA COMPANIA "TELERADIO MOLDOVA" DISCREDITEA
vladimir bulat on Tue, 11 Oct 2005 19:09:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] ADMINISTRATIA IPNA COMPANIA "TELERADIO MOLDOVA" DISCREDITEAZA IN CONTINUARE PROCESUL DE TRANSFORMARE A COMPANIEI "TELERADIO MOLDOVA" IN INSTITUTIE PUBLICA A AUDIOVIZUALULUI


 
"IMPACT Media Agency" <impact {AT} impact.md> wrote:
> 
>
>COMUNICAT DE PRESA 
>Chisinau-11 octombrie 2005
>(spre difuzare imediata)
>
> 
>
>ADMINISTRATIA IPNA COMPANIA "TELERADIO MOLDOVA" DISCREDITEAZA IN
CONTINUARE PROCESUL DE TRANSFORMARE A COMPANIEI "TELERADIO MOLDOVA" IN
INSTITUTIE PUBLICA A AUDIOVIZUALULUI 
>
> 
>
>Agentia Media IMPACT constata, la momentul dat, citeva grave defectiuni ce
vor tergiversa, pentru o perioada de citiva ani, constituirea actualei IPNA
Compania "Teleradio Moldova" intr-o institutie realmente aflata in
serviciul public al tele-radiofuziunii. Printre acestea se numara:
>-     Lipsa mecanismelor de comunicare dintre administratia IPNA
Compania "Teleradio Moldova" cu reprezentantii societatii civile si
institutiile mass-media din Moldova;
>-     Lipsa vointei de dialog a reprezentantilor IPNA Compania
"Teleradio Moldova" cu clasa mediatica ce isi propune sa sprijine procesul
de constituire si afirmare a institutiei date intr-o institutie publica cu
adevarat democratica, conectata la standardele europene ale audiovizualului
public; 
>-     Absenta unui sistem de comunicare PR si ne-racordarea
discursului institutional la principiile etice de comunicare;
>-     Inexistenta unei agende publice a politicilor editoriale;
>-     Lipsa de vointa a managerilor acestei institutii de a-si ajusta
propriile decizii in conformitate cu recomandarile Consiliului Europei si
OSCE.
>-     Renuntarea administratiei IPNA Compania "Teleradio Moldova" la
spiritul pragmatic de manageri competitivi.
>
> 
>
>Aceste carente au fost inregistrate in contextul atitudinii iresponsabile
a IPNA Compania "Teleradio Moldova" de a raspunde solicitarilor Agentiei
Media IMPACT privind difuzarea pe postul de televiziune "Moldova 1" a
filmului documentar "Vot parlamentar 2005".
>
> 
>
>Productia "Vot parlamentar 2005" a fost propusa IPNA Compania "Teleradio
Moldova", spre difuzare gratuita de catre Agentia Media IMPACT, la 4 august
2005. La acel moment, producatorul general al IPNA Compania "Teleradio
Moldova", Sergiu Batog a solicitat un timp de analiza a filmului. Ulterior
conducerea nu a comunicat un raspuns definitiv la propunerea Agentiei Media
IMPACT, motivand intarzierea adoptarii unei rezolutii prin diferite
probleme de ordin administrativ, plecarea in concediu al factorilor de
raspundere, etc. Alte trei scrisori adresate administratiei IPNA Compania
"Teleradio Moldova" de Agentia Media IMPACT au ramas fara nici un raspuns. 
>
> 
>
>Abia in cadrul unei discutii telefonice de la finele lunii septembrie,
Sergiu Batog a comunicat Agentiei Media IMPACT, ca , in "cel mult o zi" la
agentie se va prezenta un curier care va aduce atat rezolutia adoptata in
acest sens de IPNA Compania "Teleradio Moldova", cat si caseta pe care a
fost prezentat filmul. 
>
> 
>
>Ulterior Agentia Media IMPACT nu a primit nici rezolutia administratiei
IPNA Compania "Teleradio Moldova", nici caseta si nici o alta informatie
din partea acestei institutii.  
>
> 
>
>Dat fiind evolutia faptelor expuse mai sus, Agentia Media IMPACT isi
rezerva dreptul de a interpreta atitudinea IPNA Compania "Teleradio
Moldova" drept refuz de a difuza productia propusa de Agentia Media IMPACT
si constata folosirea amanarilor nejustificate a raspunsului mai mult de
doua luni de zile ca metoda primitiva de a evita asumarea publica a unei
decizii la nivelul de conducere a IPNA Compania "Teleradio Moldova". Acest
gest intra in contrast evident cu aprecierile date documentarului de catre
o serie de organizatii internationale, in aceeasi masura de catre Comisia
Electorala Centrala care considera productia data drept o reala "sursa
documentara pentru cei interesati de istoria alegerilor democratice din
Republica Moldova" (Scrisoarea Nr. CEC-9/1028 din 14 septembrie 2005).  
>
> 
>
>De mentionat ca filmul face referinta la monitorizari internationale din
campania electorala care semnaleaza un partizanat evident al companiei
publice de radiodifuziune fata de partidul de la guvernare. Cu o durata de
45 de minute, subiectul filmului este axat pe principalii actori implicati
in alegerile parlamentare din 6 martie, curent. Eroii documentarului sunt
alegatorii, liderii si reprezentantii partidelor politice antrenate in
cursa electorala, factorii decizionali din Comisia Electorala Centrala,
reprezentantii societatii civile, membrii "Coalitiei 2005" si observatorii
internationali.  
>Reamintim ca la finele lunii august filmul documentar "Vot parlamentar
2005" a fost propus spre difuzare gratuita, IPNA Compania "Teleradio
Moldova", postului public municipal "Euro TV Chisinau" si altor 16 posturi
TV partenere ale Agentiei Media IMPACT. De asemnea, productia a fost
difuzata la Postul de televiziune "Euronova" din Chisinau. Singura
institutie audiovizuala care a ignorat aceasta oferta mediatica este IPNA
Compania "Teleradio Moldova".   
>Aparitia filmului documentar "Vot parlamentar 2005" pe ecranele posturilor
de televiziune din audiovizualul autohton se inscrie in initiativa Agentiei
Media IMPACT de a consacra cele sase luni de activitate ale Parlamentului
de la Chisinau. Copii ale acestui film au fost distribuite politicienilor,
misiunilor diplomatice acreditate in Moldova, liderilor de opinie si
institutiilor preocupate de procesele politice din Republica Moldova. 
>Filmul documentar "Vot parlamentar 2005" a fost realizat de Agentia Media
IMPACT in cadrul proiectului "Impact electoral pentru o buna guvernare",
sustinut de Ambasada SUA in Moldova, Fundatia Eurasia, National Endowment
for Democracy si Misiunea OSCE in Moldova.
>
> 
>
>Departamentul Strategii Media si Promovare
>Agentia Media IMPACT
>
> 
>
> P.S. La comunicat se anexeaza scrisorile adresate de Agentia Media IMPACT
Companiei "Teleradio Moldova".
>
> 
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
> 
>
>
>PRESS RELEASE 
>Chisinau- October 11, 2005
>(for imediate dissemination)
>
> 
>
>THE ADMINISTRATION OF "TELERADIO MOLDOVA" COMPANY DISCREDITS FURTHER ON
THE PROCESS OF TRANSFORMING "TELERADIO MOLDOVA" COMPANY IN AN AUDIOVISUAL
PUBLIC INSTITUTION 
>
> 
>
>IMPACT Media Agency ascertains, at this moment, a number of severe flaws
that will tergiversate, for a period of several years, the constitution of
present "Teleradio Moldova" Company in an institution that is really in
public service of radio and TV broadcast. These are:
>
> 
>
>-     The lack of communication mechanisms between the administration
of "Teleradio Moldova" Company and the representatives of civil society and
media institutions from Moldova;
>-     The lack of a dialogue will of the representatives of
"Teleradio Moldova" Company with the media class seeking to support the
process of constitution and affirmation of this institution in a truly
public one, complying with the European standards of public audiovisual; 
>-     The lack of a PR communication system and a non-connection of
institutional discourse to the ethic principles of communication;  
>-     The inexistence of a public agenda of editorial policies; 
>-     The lack of will of this institution's managers to adjust their
own decisions in accordance with the recommendations of the Council of
Europe and OSCE; 
>-     The renunciation of the administration of "Teleradio Moldova"
Company to the pragmatic spirit of competitive managers.  
>
> 
>
>These defaults have been registered in the context of irresponsible
attitude of "Teleradio Moldova" Company to answer the requests of IMPACT
Media Agency regarding the broadcast on television channel "Moldova 1" of
the documentary film "Parliamentary Vote 2005".
>
> 
>
>The "Parliamentary Vote 2005" production was submitted to "Teleradio
Moldova" Company for free broadcast by IMPACT Media Agency on August 4,
2005. At that moment, the general producer of "Teleradio Moldova" Company,
Sergiu Batog requested a period of time to analyze the film. Subsequently,
the administration did not give any final answer to the proposal of IMPACT
Media Agency, motivating the delay in adopting a resolution, by different
problems of administrative nature, the vacation of decision making factors,
etc. Three other letters addressed to the administration of "Teleradio
Moldova" Company by IMPACT Media Agency had been left with no response.  
>
> 
>
>Only in a telephone conversation at the end of September, Sergiu Batog
told IMPACT Media Agency that in "a day at most" a messenger would come to
deliver both the resolution adopted in this respect by "Teleradio Moldova"
Company and the cassette with the documentary. 
>
> 
>
>Subsequently, IMPACT Media Agency has not received the resolution of the
administration of "Teleradio Moldova" Company, nor the cassette or any
other information on the behalf of this institution.   
>
> 
>
>Given the evolution of facts presented above, IMPACT Media Agency reserves
the right to interpret the attitude of "Teleradio Moldova" Company as a
refusal to broadcast the production proposed by IMPACT Media Agency and
ascertains the use of unjustified delays of over two months as a primitive
tool to avoid assuming publicly a decision by the administration of
"Teleradio Moldova" Company. This gesture obviously contrasts with the
appreciations given to this documentary film by a number of international
organizations, as well as by the Central Election Commission which
considers this production as a real "documentary source for those
interested in the history of democratic elections from the Republic of
Moldova" (Letter No. CEC-9/1028 from September 14, 2005).  
>
> 
>
>It should be mentioned that the film refers to international monitoring of
the election campaign, which points out to an obvious partisanship of
"Teleradio Moldova" Company in favor of the ruling party. With a running
time of 45 minutes, the subject of the documentary is based on the main
actors involved in the parliamentary elections deployed on March 6, current
year. The main characters of the documentary are voters, leaders and
representatives of political parties involved in the election race,
decision makers from the Central Election Commission, civil society
representatives, members of "Coalition 2005" and international observers. 

>We would like to remind that at the end of August, the documentary film
"Parliamentary Vote 2005" was submitted for free broadcast to "Teleradio
Moldova" Company, to the municipal public channel "Euro TV Chisinau" and to
other 16 TV channels partners of IMPACT Media Agency. Also, this production
has been broadcast by the TV channel "Euronova Media Grup" from Chisinau.
The only institution that ignored this media offer is "Teleradio Moldova"
Company.   
>The appearance of the documentary film "Parliamentary Vote 2005" on the
screens of television channels of domestic audiovisual is part of the
initiative of IMPACT Media Agency to mark the six months of activity of the
Parliament from Chisinau. Copies of this film have been distributed to
politicians, diplomatic missions accredited in Moldova, to opinion leaders
and to the institutions involved in political processes from the Republic
of Moldova.  
>The documentary film "Parliamentary Vote 2005" was produced by IMPACT
Media Agency in the framework of the project "Election Impact for Good
Governance", supported by the US Embassy in Moldova, the Eurasia
Foundation, the National Endowment for Democracy and the OSCE Mission to
Moldova.
>
> 
>
>Media Strategies and Promotion Department 
>IMPACT Media Agency
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
>P.S. In attachment to the press-release please, find the official letters
addresset to "eleradio Company" from IMPACT Media Agency 
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
> 
>
> 
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
>
>Scrisorile adresate Companiei "Teleradio Moldova"/The letters submitted to
"Teleradio Moldova" Company
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
>
>Sergiu Batog
>Producator General
>IPNA Compania "Teleradio Moldova"
>
> 
>
>4 august 2005
>
> 
>
>
>SCRISOARE DE INTENTIE
>
> 
>
>
>Stimate Domnule Sergiu Batog,
>
> 
>
>Va informam ca in contextul celor sase luni de la activitatea noului
Parlament al Republicii Moldova, Agentia Media IMPACT lanseaza filmul
documentar "VOT PARLAMENTAR 2005". 
>
> 
>
>Incepand cu stabilirea zilei alegerilor, pana la votul dat de noii
deputati pentru actualul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir
Voronin, acest documentar, unic ca si produs mediatic, vine sa evoce cat
mai integru itinerarul electoral care a marcat scrutinul parlamentar din
2005. 
>
> 
>
>Va adresam rugamintea de a oferi spatiu de eter in grila de programe a
Postului de televiziune "Moldova 1" pentru a difuza acest film documentar,
ca si confirmare a deschiderii IPNA Compania "Teleradio Moldova" de a
stabili parteneriate durabile cu alte institutii media din republica. Va
asiguram ca acest film documentar va fi de un real interes pentru toti
telespectatorii Postului TV "Moldova 1", indeosebi pentru actorii
electorali, formatorii de opinie publica, institutiile preocupate de
procesele politice si valorile democratice ce au loc in Republica Moldova. 
>
> 
>
>Tot aici Va aducem la cunostinta ca documentarul va fi difuzat si la alte
cateva zeci de posturi TV locale si regionale din tara si de peste hotare.
Dar, consideram inadmisibil ca aceasta productie sa nu fie difuzata si la
Postului TV "Moldova 1". 
>   
>Ne exprimam convingerea ca veti analiza propunerea noastra de parteneriat
intre Postul de televiziune "M1" si Agentia Media "IMPACT", expusa in
scrisoarea data.
> 
>Va asigur de disponibilitatea mea pentru a reveni, in caz de necesitate,
asupra unor precizari ce tin de colaborarea data, eventual, in formatul
unei intrevederi cu Dumneavoastra. Caseta cu inregistrarea filmului pe
suport DV se anexeaza la scrisoare. 
>
> 
>
>Cu alese consideratiuni,
>
> 
>
>Viorel Margineanu
>Director General 
>
> 
>
>
>FILMUL DOCUMENTAR "VOT PARLAMENTAR 2005" A FOST PRODUS DE AGENTIA MEDIA
IMPACT
>CU SPRIJINUL OFERIT DE MISIUNEA OSCE IN MOLDOVA, AMBASADA SUA IN MOLDOVA,
FUNDATIA EURASIA SI 
>NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY.
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
> 
>
> 
>
>
>Sergiu Batog
>Producator General
>IPNA Compania "Teleradio Moldova"
>
> 
>
>25 august 2005
>
> 
>
> 
>
> 
>
>
>Stimate Domnule Sergiu Batog,
>
> 
>
> 
>
> 
>
>Va aducem la cunostinta ca pe 4 august 2005, am expediat pe adresa
Dumneavoastra copia filmului documentar "Vot parlamentar 2005" si
scrisoarea de intentie in care Va solicitam plasarea acestui documentar pe
Postul de televiziune "Moldova 1" (a se vedea numarul de inregistrare 558
din 04.08.2005, secretar: M. Moscalciuc).
>
> 
>
>De asemenea, pe 25 august 2005, v-am adresat Deoarece acest film
documentar se inscrie in contextul celor sase luni de activitate ale noului
Parlament al Republicii Moldova si in agenda curenta a evenimentelor
promovate de Agentia Media IMPACT in acest scop, Va rugam sa urgentati
procedura de luare a deciziei de difuzare a productiei mentionate. 
>
> 
>
>Tot aici, ne rezervam dreptul de informa opinia publica despre decizia
luata de administratia IPNA Compania "Teleradio Moldova" referitor la
difuzarea filmului, indiferent de raspunsul pe care o sa-l oferiti. 
>
> 
>
>
>In speranta conjugarii eforturilor colegiale,
>
> 
>
>
>Cu sinceritate,
>
> 
>
>Viorel Margineanu
>Director General
>
> 
>
>Agentia Media IMPACT 
>
> 
>
> 
>
> 
>
>FILMUL DOCUMENTAR "VOT PARLAMENTAR 2005" A FOST PRODUS DE AGENTIA MEDIA
IMPACT
>CU SPRIJINUL OFERIT DE MISIUNEA OSCE IN MOLDOVA, AMBASADA SUA IN MOLDOVA,
FUNDATIA EURASIA SI 
>NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY.
>
> 
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
> 
>
>Sergiu Batog
>Producator General
>IPNA Compania "Teleradio Moldova"
>
> 
>
>7 octombrie 2005
>
> 
>
> 
>
> 
>
>
>Stimate Domnule Sergiu Batog,
>
> 
>
> 
>
> 
>
>Va aducem la cunostinta ca pe 4 august 2005, am expediat pe adresa
Dumneavoastra copia filmului documentar "Vot parlamentar 2005" si
scrisoarea de intentie in care Va solicitam plasarea acestui documentar pe
Postul de televiziune "Moldova 1" (a se vedea numarul de inregistrare 558
din 04.08.2005, secretar: M. Moscalciuc).
>
> 
>
>De asemenea, pe 25 august 2005, v-am adresat o scrisoare in care Va rugam
sa ne raspundeti la cererea noastra de difuzare a filmului. Totodata, in
repetate rinduri am solicitat acelasi lucru la telefon. 
>
> 
>
>Spre regret, pina la acest moment nu avem nici un raspuns din partea Dvs.
referitor la solicitarea de difuzare a filmului documentar "Vot Parlamentar
2005". 
>
> 
>
>In contextul celor descrise Va aducem la cunostinta ca, asa dupa cum am
mentionat si in scrisoarea din 25 august 2005, intentionam sa informam
opinia publica despre decizia luata de administratia IPNA Compania
"Teleradio Moldova" referitor la difuzarea filmului. 
>
> 
>
>Asa incit la toate solicitarile noastre, peste mai mult de doua luni de
zile, nu am primit nici un raspuns, consideram drept refuz nemotivat din
partea Dvs de a difuza aceasta productie la Postul TV "Moldova 1" si
constatam urmatoarele lucruri:
>-     lipsa eticii de comunicare dintre administratia IPNA Compania
"Teleradio Moldova" cu reprezentantii societatii civile si institutiile
mass-media din Moldova;
>-     compromiterea dezideratului de institutie publica care ramine
doar la nivel de retorica in discursurile reprezentantilor IPNA Compania
"Teleradio Moldova" si a institutiilor de stat ce garanteaza dreptul de
exprimare;
>-     lipsa vointei de conlucrare cu structurile mediatice ce isi
propun sa sprijine afirmarea IPNA Compania "Teleradio Moldova" drept
institutie publica cu adevarat democratica;
>-     renuntarea administratiei IPNA Compania "Teleradio Moldova" la
spiritul pragmatic de manageri competitivi;
>-     deteriorarea imaginii IPNA Compania "Teleradio Moldova" in
contextul eforturilor de 
>-     consolidarea a libertatii mass-media in Moldova, eforturi pe
care le depun reprezentantii Consiliului Europei si ai Uniunii Europene la
Chisinau, societatatea civila, Parlamentul, Presedintele si Guvernul
Republicii Moldova.
>
> 
>
>Raportati la statutul IPNA Compania "Teleradio Moldova" de a se afla in
beneficiul public si de a raspunde la orice solicitare publica venita din
partea comunitatii, consideram in drept sa Va cerem cit mai urgent un
raspuns la adresarile noastre. 
>
> 
>
>Speram ca imediat ce vom obtine un raspuns oficial din partea Dvs,
lucrurile constatate mai sus sa fie trecute drept concluzii fara temei. 
>
> 
>
>Cu sinceritate,
>
> 
>
>Viorel Margineanu
>Director General
>
> 
>
>Agentia Media IMPACT 
>
> 
>
> 
>
> 
>
>FILMUL DOCUMENTAR "VOT PARLAMENTAR 2005" A FOST PRODUS DE AGENTIA MEDIA
IMPACT
>CU SPRIJINUL OFERIT DE MISIUNEA OSCE IN MOLDOVA, AMBASADA SUA IN MOLDOVA,
FUNDATIA EURASIA SI 
>NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY.
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
> 
>
> 
>
>________________________________________
>IMPACT Media Agency 
> 
>110, 31 August, St., off.3 
>Chisinau-2004, Republic of Moldova 
>Tel/Fax: 373 2 235422; Tel: 373 2 221237
>e-mail: impact {AT} impact.md 
>impact {AT} mail.md
>WEB: www.impact.md
>
> 
>
> 
>
> 
>
 ---------------------------------
Targul Online de Joburi . Participa si tu!
http://www.myjob.ro/index.php?m=jobfair
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/