www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] bb2 in 22
PAVILION [contemporary art & culture magazine] on Fri, 16 Jun 2006 17:40:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] bb2 in 22


Din "22", nr. 849
(http://www.revista22.ro/html/index.php?art=2816&nr=2006-06-16)

LIVIANA DAN

Bucuresti contemporary

 În lume exista peste 100 de bienale care apar si dispar într-un ritm nau ci tor. (... înca o bienala... este de fapt un loc comun). Noile bienale nu se mai ra por teaza întotdeauna la locurile si mo de lele devenite clasice... Venetia, mama bie nalelor, Sao Paolo ori Sydney. Bie­na lele pot prelua roluri diferite... agent de co municare a unui context, a unui mo del de tipul Manifesta, ori agent de pro mo vare a unui loc de tipul bienalei de la Istanbul.

telor establish, o institutie în spatele sis temului. Cu celebrari speciale si cu des coperiri de noi artisti, bienala este ade seori un feast...

Ca institutie, bienala are nevoie de un loc de desfasurare, se diferentiaza prin identitate si stabileste relatii spe cia le cu discursurile artistice si cura to ria le. Ca feast, jongleaza undeva între con cept absolut, discurs de jungla în ste la ta si artificii lucioase...

Locul de desfasurare poate fi ori un de în spatiul negru, cubul alb ori spatiul social. Identitatea poate fi definita de con ceptul geografic, istoric si ar hi tec tu ral, dar si de felul cum influenteaza au dien ta aceasta identitate (de fapt si viceversa) si mai ales de ce preia aceas­ta identitate de la identitatile cor poratiste, de la identitatile de branding...

Relatiile cu discursurile curatoriale se situeaza între pozitia Rosei Martinez, care si-a format cariera în contextul bie na lelor internationale din Barcelona, Is tan bul, Santa Fe, Moscova, Venetia si cea a lui John Baldessari, care, într-un con text mereu pus în discutie, a de cla­rat... sunt nesigur daca îmi place sa fiu fo losit ca ingredient în reteta unei ex po zi tii... recomandând artisti drept cura tori pentru urmatoarele bienale... lucru deja îndeplinit, daca ne gândim ca Ro bert Storr (curatorul bienalei de la anul din Venetia) si Roger Buergel (curator la Documenta 12) si-au început ca rie re le ca artisti... Practica curatoriala a bie na­lelor mizeaza pe factorul de risc adus de curatorul independent si pe felul cum poate curatorul unei institutii sa-si pastreze autonomia.

Când bienala este un feast, panica poa te veni doar de la castele artistice sus tinute de galerii si de la comentariul care ascunde probleme de bani, de pu te re, de interes.

De fapt, ca sa intre pe aceasta harta, o bienala noua are nevoie de un loc nou, un context deosebit, de o agenda pu bli ca care nu subestimeaza atitudini si au diente si de demersul critic al cu ra to ru lui si al organizatorilor. Bucharest Biennale 2 (26 mai-27 iunie 2006) con­tine toate aceste ingrediente.

Spatiile alese - Muzeul National de Geologie, Gradina Botanica, Facultatea de Biologie, Muzeul Literaturii Române, Centrul National de Dans, South Shop (un magazin dedicat skateboarder-ilor) si zona skateboarder-ilor din Parcul He ras trau - modifica discursul asupra mo da litatilor de expunere a artei con tem po rane.

Conceptul curatorial Chaos: The Age of Confusion pare mai mult decât ni me rit pentru un loc contradictoriu, nesigur si violent. Haosul devine subiect si con fu zia metafora.

Artistii selectionati sunt: Erik Bin der / Eduard Constantin / János Fodor / El Perro / Rainer Ganahl / Kátia Lom bar di / Agent Mc / Sebastian Moldovan / Pedro Motta / Ioana Nemes / Ilona Ne méth / Tatsumi Orimoto / Dan Per jov schi / Catalin Rulea / Janek Simon / Átilla Stark / Aya Tzukioka / Wang Qing song.

Din perspectiva lor, un sistem de mo cra tic aduce transparenta în perceptia vi zuala. Senzorii livreaza efecte... sen zorii livreaza afecte. Iar agenda sociala, înconjurata de plante si sustinuta de o su prafata de sticla încalzita de soare, poa te parea chiar romantica.

Curatorul bienalei, Zsolt Petrànyi, este doctor în istoria artei si a condus pâ na anul trecut Institutul de Arta Con tem porana din Dunaujvaros - Ungaria. Este curatorul unor importante ex po zi tii internationale, ca Leger differe la Cen trul de Arta Contemporana din Sete ori Cruising Danubio, gândita împreuna cu Au gustin Perez Rubio pentru Commu ni dad de Madrid... Interesat de arta, de viata politica si religioasa, de cultura si subcultura, Zsolt Petrànyi ofera un fol der special pentru Bucuresti.

Team-ul care a organizat bienala - Raz van Ion, Eugen Radescu, Alexandra Ha giu-Manda, Claudia Martins, Se bas tian Negulescu si internii Nora Doro gan, Andreea Manolache, Felix Vogel, Ramona Zemache - au functionat ca la o bienala consacrata deja. Linia grafica, pu­blicatiile (în special Pavilion 9, revista de arta contemporana si cultura de di ca ta bienalei), programul evenimentelor adiacente, seria prelegerilor sustinute de artisti si curator au transformat ora sul. Miza bienalei, stabilirea unui par te ne riat între capitala României si Euro­pa, a fost câstigata de artisti, curator si or ganizatori. Categoric va exista un BB3 si curând va deveni un brand...

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/