www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Lobotomia/Lobotomy, Valeriu Schiau, Palatul Mogosoaia, dumi
Olivia Nitis on Thu, 10 Nov 2011 15:59:17 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Lobotomia/Lobotomy, Valeriu Schiau, Palatul Mogosoaia, duminica 13.11.2011, h.16.00


RO

Vernisaj: Duminica 13 noiembrie 2011, orele
16.00
Locatia: Centrul Cultural Palatele Brancovenesti
Mogosoaia, Casa Artelor
Curatoare: Olivia Nitis


Valeriu Schiau nu este un artist confortabil. Lucrarile sale
vorbesc in mod direct despre problemele sale personale, despre
interiorizare si adaptare, extinzand discursul sau figurativ in pictura,
desen, obiect, video catre dimensiunea obsesiva a nelinisilor pe fondul
abuzurilor sociale. Aceste problematici sunt abordate si in
performance/performance filmat inteles ca argument autoreferential in
favoarea explorarii obsesiilor subiective. Personajul central din lucrarile
artistului este copilul, uneori in stadiu de avorton, parasit, abandonat,
neasumat, iar acest copil este expresia experimentelor sociale din anumite
contexte socio-politice, cu precadere cel al regimului sovietic, pentru ca,
Valeriu Schiau este ânascut in URSSâ, dupa cum s-a intitulat unul
dintre proiectele sale trecute. Valeriu Schiau devine martorul lagarelor de
copii, al privarii de libertate de la nastere si chiar din stadiul de
nenascut, ca formula de predeterminare a rolului indivizilor de instrument
deservit unui sistem politic totalitar. 
Lobotomia este o procedura
chirurgicala care presupune sectionarea unor fibre nervoase in encefal cu
scopul imunizarii afective a pacientilor atinsi de anxietate paroxisica
cronica, de obsesii grave sau de presiuni morale care determina acte
sinucigase. Proiectul Lobotomia reflecta o stare de fapt, aceea a
insensibilitatii, a lobotomizarii colective fata de dramele sociale. Pasivi
si imuni emotional privim procesul de dezumanizare cu seninatatea roz din
picturile lui Valeriu Schiau. Acesti copii isi pierd identitatea devenind
fie masa de manevra, fie pur si simplu miei sacrificati de o putere bolnava
care ii considera inutili, sau care ii vaneaza cu scopul unor principii de
purificare sociala. Lipsa de reactie a celor care privesc este la fel de
dezumanizanta pentru ca devine expresia unei participari tacite. Expozitia
lui Valeriu Schiau este, asadar, rezultatul unor observatii grave asupra
deviatiilor umane incurajate de sisteme socio-politice abuzive, dar si un
exercitiu critic la adresa starii contemplative a unei lumi pentru care
nepasarea fata de celalalt este consecinta imunizarii psihologice
practicata in timp de aceleasi sisteme pentru care constiinta colectiva
este instrumentul ideal de manipulare. Olivia Nitis
Valeriu Schiau (n. 1969) traieste si lucreaza in Bucuresti,
Romania.
________________________________
 
Â
EN
Opening: Brancovan Palaces Cultural Center, Mogosoaia,
Arts House
Sunday, November 13, 2011, 16.00 hours
Curator: Olivia Nitis

Valeriu Schiau is not a comfortable artist. His works speak
directly about his personal problems, about introspection and adaptation,
expanding his figurative speech in painting, drawing, object, video to the
obsessive dimension of anxieties amid social abuses. These issues are also
approached in performance / video-performance understood as a
self-referential argument in favor of exploring subjective obsessions. The
central character of the artist's work is the child, sometimes in stage of
abortion, left, abandoned, unassumed, and this child is an expression of
social experiments within certain socio-political contexts, especially that
of the Soviet regime, because, Valeriu Schiau is "born in USSR ", as one of
his previous projects is entitled. Valeriu Schiau becomes the witness of
children exterminations camps, of the deprivation of freedom from birth and
even from the unborn stage, as a predetermination formula of the role of
individuals regarded as an instrument served to the totalitarian political
system.
Lobotomy is a surgical procedure that involves cutting off
nerve fibers in the encephalon with the purpose of emotional immunization
of patients with chronical paroxistic anxiety, severe obsessions or moral
pressures that cause suicidal acts. The Lobotomy project reflects a state
of affairs, that of insensitivity, of the collective lobotomization facing
social dramas. Passive and emotionally immune we are watching the process
of dehumanization with the pink serenity from Valeriu Schiauâs paintings.
These children lose their identity becoming mass manoeuvre or simply lambs
slaughtered by a power which consideres them useless, or hunt them for the
purpose of principles of social purification. The lack of response of those
who look is as dehumanizing because it is the expression of a silent
participation. Valeriu Schiauâs exhibition is, therefore, the result of
serious observations on human deviations encouraged by abusive
socio-political systems, but also a critical exercise adressed to the
contemplative state of a world to which indifference is the result of
psychological immunization practiced in time by the same systems for whom
collective consciousness is the ideal tool for manipulation. Olivia
Nitis

Valeriu Schiau (b. 1969) lives and works in Bucharest,
Romania.
Â
Olivia Nitis 
curator&art critic
Vice-President of Experimental Project Association
e-mail: olivia_nitis {AT} yahoo.com 
phone:+4 0747491279 
http://olivia.experimentalproject.ro
www.perspectiveproject.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/