www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Job opening: Timisoara – capitala culturala europeana
marcel bajka on Fri, 25 Nov 2011 22:40:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Job opening: Timisoara – capitala culturala europeana


AnunÅ concurs

AsociaÈia TimiÈoara â capitalÄ culturalÄ europeanÄ anunÅÄ concurs pentru
ocuparea postului de director executiv al asociaÅiei.

Concursul va avea loc Ãn data de 15-16.12.2012, Ãn funcÅie de numÄrul de
candidaÅi, ÃncepÃnd cu ora ....., Ãn spaÅiul oferit de Hotel TimiÅoara,
sala........

CandidaÅii trebuie sÄ ÃndeplineascÄ urmÄtoarele condiÅii:
âstudii superioare Ãn domeniul de referinÈÄ: arte, ÈtiinÈe umaniste,
ÈtiinÈe juridice, ÅtiinÅe economice, ÈtiinÈe sociale Èi politice (ÈtiinÈe
administrative), sociologie;
âstudii post-universitare de management cultural, politici culturale,
studii culturale, management de proiect;
âexperienÈÄ profesionalÄ minimÄ de 3 ani Ãn domeniul de referinÈÄ;
âexperienÈa managerialÄ Åi/sau de management de proiect reprezintÄ un
avantaj;
âlucrul Ãn echipe internaÅionale constituie un avantaj;
âcunoaÈterea foarte bunÄ a limbii engleze este obligatorie iar a altei
limbi de circulaÈie internaÈionalÄ constituie avantaj;
âcunoÈtinÈe aprofundate de operare PC;
âbunele aptitudini de comunicare interpersonalÄ, de dialog Åi negociere,
empatie Åi carismÄ, vor fi apreciate.

Concursul se desfÄÅoarÄ astfel:
â12.12.2011 depunerea dosarului de candidaturÄ
â12-14.12.2011 evaluarea dosarului
â15-16.12.2011 interviu cu comisia de selecÅie
â16.12.2011 afiÅarea rezultatelor

Pentru a participa la concurs trebuie depus un dosar care sÄ conÅinÄ
urmÄtoarele:
âcopiea actului de identitate
âcopii ale diplomelor de studii Èi a altor documente care sÄ ateste
efectuarea unor cursuri de specializare;
âcopie dupÄ cartea de muncÄ;
âcurriculum vitae detaliat;
âdouÄ scrisori de recomandare Ãn plic Ãnchis;
âo scrisoare de motivaÅie de max. 1/2 pag.
âun proiect de management 2012-2013 de max 10pag, care sÄ cuprindÄ
urmÄtoarele date:
1.AnalizÄ SWOT a mediului cultural timiÅorean;
2.Plan de acÅiune pentru dezvoltarea proiectului TimiÅoara, CapitalÄ
CulturalÄ EuropeanÄ;
3.Buget estimativ Åi sursele de finanÅare posibile a fi atrase pentru
Proiect;
4.Dezvoltarea organizaÅiei, necesarul de resurse umane, materiale,
financiare.

Dosarul se depune sub formÄ tipÄritÄ Åi Ãn format electronic CD/DVD, direct
sau prin poÅtÄ, Ãn data de 12.12.2011 pÃnÄ la ora 16,00 la doamna Dr.Corina
RÄceanu, director executiv interimar al asociaÅiei, la adresa Institutul
Intercultural TimiÅoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.8, ap8, TimiÅoara.

Contractul de muncÄ se Ãncheie pe o perioadÄ de un an, cu posibilitÄÅi de
prelungire Ãn urma evaluÄrii rezultatelor obÅinute. Salariul net este de
1.000 euro/lunÄ cu posibilitatea de a creÅte Ãn funcÅie de volumul
proiectelor cÃÅtigate.

RelaÈii suplimentare se pot obÈine de la doamna Dr.Corina RÄceanu, tel.
0744 474 248, email: corina.raceanu {AT} gmail.com, Ãn zilele lucrÄtoare ale
sÄptÄmÃnii, Ãntre orele 11,00-14,00.


Materiale bibliografice:

- Statutul AsociaÅiei;

- Decision No 1622/2006/EC of the European Parliament and of the Council of
24 October 2006 establishing a Community action for the European Capital of
Culture event for the years 2007 to 2019;
- Guide to Candidate Cities;
- Palmer report/ Study on thje European Cities and Capitals of Culture and
the European Cultural Months 1995-2004;
- European Capitals of Culture: the road to success.

- LEGE nr. 350/2005 privind regimul finanÅÄrilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitÄÅi nonprofit de interes general, actualizatÄ;
- NormÄ metodologicÄ din 07/04/2011 privind organizarea Åi funcÅionarea
comisiilor, procedura de selecÅie a programelor, proiectelor Åi acÅiunilor
culturale Ãn vederea acordÄrii de finanÅÄri nerambursabile din Fondul
Cultural NaÅional, precum Åi de soluÅionare a contestaÅiilor;
- OrdonanÈa Guvernului nr. 51/1998 privind ÃmbunÄtÄÈirea sistemului de
finanÈare a programelor, proiectelor Èi acÈiunilor culturale, cu
modificÄrile Èi completÄrile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administraÅiei publice locale;
- HotÄrÃrea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea Èi funcÈionarea
Ministerului Culturii Èi Patrimoniului NaÈional, cu modificÄrile Èi
completÄrile ulterioare;
- OrdonanÈa de UrgenÈÄ nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziÈie publicÄ, a contractelor de concesiune de lucrÄri publice Èi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificÄrile Èi completÄrile
ulterioare;
- Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor Åi drepturile conexe;
- LEGEA nr. 82/1991 â Legea contabilitÄÅii, cu modificÄrile Åi completÄrile
ulterioare.
- CODUL MUNCII Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.
53/2003
- Legea nr. 500/2002 privind finanÈele publice, cu modificÄrile Èi
completÄrile ulterioare.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/