Marco Berlinguer on Tue, 11 Mar 2014 18:44:50 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime> Mapping Commons-based peer production


Hi net-timers,

Tomorrow, Wednesday the 12th of March, we are going to launch and share a directory of Commons-based peer production (CBPP) projects.
(http://directory.p2pvalue.eu)
For the occasion we organize a Data Jam or Hackaton to expand the directory and the mapping of this powerful and expanding new model of production.
I hope some of you will find this project interesting and will contribute.

Greetings
Marco(ENGLISH, CATALAN, SPANISH)


Launch and Data Jam of the P2Pvalue Directory of Commons Based Peer Production

Join us Wednesday March 12th for the launch and Data Jam (hackathon) of the P2Pvalue Directory of Commons Based Peer Production

Commons Based Peer Production (CBPP) means collaborative production and sharing of resources among peers under commons settings. From the initial cases, such as Wikipedia and FLOSS, recently there has been an expansion to other areas of activity, such as citizen science, product design, management of common spaces and open data sources.

The mission of the Directory of Commons Based Peer Production  is mapping the diffusion and hybridization of peer production by collecting and typifying digital platforms or projects that are Commons Based Peer Productions (CBPP).

The directory currently holds more than 300 cases of CBPP such as platforms for collective research, citizen journalism, peer to peer financing, and hackerspaces. Projects that produce software, hardware, texts, images, videos, music or sounds, collaborative research projects that give access to the data, and produce resources for public use.

The directory serves as a valuable tool for anyone interested on CBPP such as “commoners”, “prosumers” or researchers. It also aims to give visibility to the CBPP and support the networking among CBPP projects.

The directory itself is based on collaborative production. Join the collaborative mapping of CBPP: Reuse and remix the data, insert new cases, send your feedback on the directory design, etc. The data contributed to the directory is published with an open license and accessible through our API or for downloaded in various formats.

To celebrate the launch we will be hosting a P2Pvalue Data Jam 12th March 2014, a collective effort to populate the directory and document as many examples of CBPP as possible.

Additionally, on the day we will be having a live streamed program with introduction to the P2Pvalue project, and with instruction on how to use the directory and discussion around CBPP issues. Starting at 11:30 am (+1 GMT), Mayo Fuster Morell (IGOPnet.cc) will talk about the P2Pvalue research on delimitation criteria of CBPP and the conditions that favor CBPP. (12:34h) David Rozas (University of Surrey) will explain the directory from a technical perspective. (13:45h) Antonio Tenorio (UCM) will present Kune, a decentralized platform also resulting from the P2Pvalue project. (17h) There will be presentations of cases such as Guifi.net (by Jaume Barcelo and Pedro) and (18h) Goteo.org (by Maria G. Perulero). Finally (19h), there will be a discussion group on "Analyzing value in CBPP experiences" moderated by Mayo Fuster Morell and with interventions by Michel Bauwens (P2PFoundation), Marco Berlinguer (IGOPnet.cc) and Marcos García (Medialab Prado).

How to join the Data Jam (12th March 2014)?

Directory: http://directory.p2pvalue.eu

Live streaming link: https://www.youtube.com/watch?v=IRE7D1CHamQ
Twitter:
@P2Pvalue Hash tags #P2PDATAJAM and #P2PVALUE

Local Data Jam:
Local Data Jam will take place in Barcelona, Madrid, and Quito (timetable and physical address availeble here http://p2pdatajam.titanpad.com/1) Organize a local Data Jam also if you like around your place!
Mailing list:
http://lists.p2pvalue.eu/wws/info/datajam

The directory development is supported by the European Project P2Pvalue.eu (Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet), and promoted by a consortium of organizations including P2Pvalue project partner members (mainly: IGOPnet.cc (conceptualization and coordination of CBPP Directory), University of Surrey (technical development of the Directory) and P2P Foundation (dissemination of the Directory)), and the contribution of the other partners of the project GRASIA - Complutense University of Madrid, CNRS and University of Milan), and the support of the Spanish Chapter of Open Knowledge Foundation, among others.

The P2P Data Jam Team are (coordination) Ruben Martinez (IGOPnet.cc) ruben@leyseca.net @RubenMartinez David Rozas (University of Surrey) david.rozas@gmail.com @drozas and Kevin Flanagan (P2P Foundation) kevin@p2pvalue.eu @flgnk Plus, Mayo Fuster Morell (IGOPnet.cc) mayo.fuster@eui.eu @lilaroja Jorge Salcedo (IGOPnet.cc) @jorgelsalcedo and Antonio Tapiador (UCM) atapiador@ucm.es @atapiador

(CATALA)

Llançament i Data Jam (hackathon) del Directori de producció col·laborativa entre iguals procomú - 12 març 2014

La producció col·laborativa entre iguals procomú (CBPP) és una modalitat emergent de producció i compartició de recursos entre iguals sota una lògica procomú. A partir dels casos inicials, com ara Wikipedia i el programari lliure, recentment ha hagut una expansió de la CBPP a altres àrees d'activitat, com ara la ciència ciutadana, disseny de productes, la gestió dels espais comuns i les fonts de dades obertes.

La missió del Directori de CBPP és el mapatge de la difusió i la hibridació de la producció entre iguals mitjançant la recopilació i tipificant de plataformes digitals o projectes.

El directori té actualment més de 300 casos de CBPP com ara plataformes per a la investigació col·lectiva, periodisme ciutadà, finançament P2P i hackerspaces. Projectes que produeixen de forma col·laborativa i oberta programari, maquinaria, textos, imatges, vídeos, o música, que donen accés a les dades generades i produeixen recursos per a l'ús públic.

El directori serveix com una eina valuosa per a qualsevol persona interessada en la CBPP , com ara "comuners", " prosumidors" o persones investigadores. El directori així mateix vol ajudar a donar visibilitat a la CBPP i donar suport al enxarxament entre projectes CBPP.

El directori en si es basa en producció col·laborativa. Uneix-te a la cartografia col·laborativa de CBPP : Reutilitzant i remesclant les dades, inserint nous casos, enviant els teus suggeriments sobre el disseny del directori, unint-se com a organització al consorci promotor del directori, etc La base de dades del directori es publica amb una llicència oberta i les dades estan accessible a través d'API o descarregables en diversos formats.

Per celebrar el llançament del directori el 12 de Març celebrarem un Data Jam (hackathon), un esforç col·lectiu per poblar el directori amb el major nombre de casos de CBPP possible. A més d'incorporar casos al directori, durant el dia celebrarem un programa via streaming en directe. Iniciant a les (11:30h) Mayo Fuster Morell (IGOPnet.cc) presentarà la investigació P2Pvalue sobre els criteris de delimitació de la CBPP i les condicions que l'afavoreixen . (12:34h) David Rozas (Universitat de Surrey) explicarà el directori des d'una perspectiva tècnica. (13:45 h) Antonio Tenorio ( UCM ) presentarà Kune, una plataforma descentralitzada on també esta contribuint el projecte P2Pvalue. (17h) Hi haurà presentacions de casos com Guifi.net (per Jaume Barceló i Pedro) i (18h) Goteo.org (per Maria G. Perulero). Finalment (19h), celebrarem un debat sobre el "dimensions de valor a les experiències de CBPP" moderat per Mayo Fuster Morell i amb intervencions de Michel Bauwens (P2PFoundation), Marco Berlinguer (IGOPnet.cc) i Marcos García (Medialab Prado).

Com unir-se al Data Jam (12 de març 2014)?

Directori: http://directory.p2pvalue.eu

Enllaç de streaming en viu: https://www.youtube.com/watch?v=IRE7D1CHamQ
Twitter:
@ P2Pvalue hashtag # P2PDATAJAM  # P2PVALUE

Data Jam locals:
Data Jam locals es duran a terme a Barcelona, Madrid i Quito (horari i adreça física de les trobades accessible aquí http://p2pdatajam.titanpad.com/1). Organitza un Data Jam a la teva localitat també si vols!

Llista de correu:
http://lists.p2pvalue.eu/wws/info/datajam

El desenvolupament del directori es porta a terme amb el suport del Projecte Europeu P2Pvalue.eu (Plataforma Tecno - social pel desenvolupament de models sostenibles i la generació de valor en la producció entre iguals basada en el procomu a l'Internet del Futur), i promogut per un consorci d'organitzacions, entre aquestes, els socis del projecte P2Pvalue (principalment: IGOPnet.cc (conceptualització i coordinació del CBPP), Universitat de Surrey (desenvolupament tècnic del Directori) i la Fundació P2P (difusió del Directori)) , i el suport dels altres socis GRASIA - Universitat Complutense de Madrid, CNRS i la Universitat de Milà), i la col·laboració del Capítol Espanyol de la Fundació pel coneixement obert, entre d'altres.

L'Equip del Data Jam esta compost per (coordinació) Rubén Martínez (IGOPnet.cc) ruben@leyseca.net @RubenMartinez David Rozas (Universitat de Surrey) david.rozas@gmail.com @drozas i Kevin Flanagan (Fundació P2P) kevin@p2pvalue.eu @flgnk Amb el suport de Mayo Fuster Morell (IGOPnet.cc) mayo.fuster@eui.eu @lilaroja Jorge Salcedo (IGOPnet.cc) @jorgelsalcedo i Antonio Tapiador (UCM) atapiador@ucm.es @ atapiador

(CASTELLANO)

Lanzamiento y Data Jam (hackathon) del Directorio de producción colaborativa entre iguales procomún - 12 de Marzo 2014

La producción colaborativa entre iguales procomún (CBPP) es una modalidad emergente de producción y compartición de recursos entre iguales bajo una lógica procomún. A partir de los casos iniciales, tales como Wikipedia y el software libre, recientemente ha habido una expansión de la CBPP a otras áreas de actividad, tales como la ciencia ciudadana, diseño de productos, la gestión de los espacios comunes y las fuentes de datos abiertas.

La misión del Directorio de CBPP es el mapeo de la difusión y la hibridación de la producción entre iguales mediante la recopilación y tipificando de plataformas digitales o proyectos.

El directorio tiene actualmente más de 300 casos de CBPP como plataformas para la investigación colectiva, periodismo ciudadano, financiamiento P2P y hackerspaces. Proyectos que producen de forma colaborativa y abierta software, hardware, textos, imágenes, vídeos, música o sonidos, que dan acceso a los datos generados y producen recursos para el uso público.

El directorio sirve como una herramienta valiosa para cualquier persona interesada en la CBPP, como “comuner@s”, “prosumidores" o personas investigadoras. El directorio así mismo quiere ayudar a dar visibilidad a la CBPP y apoyar el enredamiento entre proyectos CBPP.

El directorio en sí se basa en producción colaborativa. ¡Únete a la cartografía colaborativa de CBPP: Reutilizando y remezclando los datos, insertando nuevos casos, enviando tus sugerencias sobre el diseño del directorio, uniéndoos como organización al consorcio promotor del directorio, etc La base de datos del directorio se publica con una licencia abierta y los datos están accesible a través de API o descargables en varios formatos.

Para celebrar el lanzamiento del directorio el 12 de Marzo celebraremos un Data Jam (hackathon), un esfuerzo colectivo para poblar el directorio con el mayor número de casos de CBPP posible. Ademas de incorporar casos en el directorio, durante el día celebraremos un programa via streaming en directo. Iniciando a las (11:30 h) Mayo Fuster Morell (IGOPnet.cc) presentará la investigación P2Pvalue sobre los criterios de delimitación de la CBPP y las condiciones que la favorecen. (12:34h) David Rozas (Universidad de Surrey)  explicará el directorio desde una perspectiva técnica. (13:45h) Antonio Tenorio (UCM) presentará Kune, una plataforma descentralizada a cuyo desarrollo también contribuye el proyecto P2Pvalue. (17h) Habrá presentaciones de casos como Guifi.net (por Jaume Barceló y Pedro) y (18h) Goteo.org (por Maria G. Perulero). Finalmente (19h), celebraremos un debate sobre el "valor Analizar experiencias en la CBPP" moderado por Mayo Fuster Morell y con intervenciones de Michel Bauwens (P2PFoundation), Marco Berlinguer (IGOPnet.cc) y Marcos García (Medialab Prado) .

¿Cómo unirse a la Data Jam (12 de marzo 2014)?

Directorio: http://directory.p2pvalue.eu
Enlace de streaming en vivo:
https://www.youtube.com/watch?v=IRE7D1CHamQ

Twitter:
@ P2Pvalue etiquetas hash # P2PDATAJAM y # P2PVALUE

Data Jam locales:
 Data Jam locales se llevaran a cabo en Barcelona, Madrid y Quito (horario y dirección física de los encuentros http://p2pdatajam.titanpad.com/1). Organiza un Data Jam en tu localidad tambien si quieres!  
Lista de correo:
http://lists.p2pvalue.eu/wws/info/datajam

El desarrollo de directorio se lleva a cabo con el apoyo del Proyecto Europeo P2Pvalue.eu (Plataforma Tecno - social para el desarrollo de modelos sostenibles y la generación de valor en la producción entre iguales basada en el procomun en el Internet del Futuro), y promovido por un consorcio de organizaciones, entre estas, los socios del proyecto P2Pvalue (principalmente: IGOPnet.cc (conceptualización y coordinación del CBPP), Universidad de Surrey (desarrollo técnico del Directorio) y la Fundación P2P (difusión del Directorio)), y el apoyo de los otros socios GRASIA - Universidad Complutense de Madrid, CNRS y la Universidad de Milán), y la colaboración del Capítulo Español de la Fundación por el conocimiento abierto, entre otros.

El Equipo del Data Jam esta compuesto por (coordinación) Rubén Martínez (IGOPnet.cc) ruben@leyseca.net @RubenMartinez David Rozas (Universidad de Surrey) david.rozas@gmail.com @drozas y Kevin Flanagan (Fundación P2P) kevin@p2pvalue.eu @flgnk Con el apoyo de Mayo Fuster Morell (IGOPnet.cc) mayo.fuster@eui.eu @lilaroja Jorge Salcedo (IGOPnet.cc) @jorgelsalcedo y Antonio Tapiador (UCM) atapiador@ucm.es @atapiador

#  distributed via <nettime>: no commercial use without permission
#  <nettime>  is a moderated mailing list for net criticism,
#  collaborative text filtering and cultural politics of the nets
#  more info: http://mx.kein.org/mailman/listinfo/nettime-l
#  archive: http://www.nettime.org contact: nettime@kein.org