geert lovink on Tue, 1 May 2001 00:13:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] dds: uit de oude doos II (eerste concept, augustus 1993)


>From stikker Wed Aug 25 14:47:36 1993
Received: by xs4all.hacktic.nl id AA25829
 (5.65c/IDA-1.4.4 for geert); Wed, 25 Aug 1993 14:47:35 +0200
Date: Wed, 25 Aug 1993 14:47:35 +0200
From: Marleen Stikker <stikker>
Message-Id: <199308251247.AA25829@xs4all.hacktic.nl>
To: geert
Status: OR

_/_/_/_/    _/_/_/_/     _/_/_/_/
_/   _/   _/   _/   _/
_/   _/   _/   _/   _/
_/   _/   _/   _/    _/_/_/
_/   _/   _/   _/       _/
_/   _/   _/   _/       _/
_/_/_/_/    _/_/_/_/    _/_/_/_/


D E D I G I T A L E S T A D


15 november '93 - april '94
Amsterdam
De Balie

C O N C E P T


1. Overwegingen bij De Digitale Stad
2. De coordinaten
3. De plattegrond
4. De bewoners
5. De taal
6. De elektronische snelweg
7. De verbindingen
8. Het gebruikersperspectief
9. De analyse
10. De voorbeelden
11. De architectuur
12. De deelnemers
13. Het tijdschema


1. Overwegingen bij De Digitale Stad

De vraag of de informatietechnologie de machtspositie van
overheden versterkt of dat zij een ultiem antwoord is op
de wens van een 'directe democratie' heeft geen eenslui-
dend antwoord. De voorkeur voor het ene scenario boven
het andere heeft te maken met de potentie die aan de
informatietechnologie wordt toegeschreven en welke toe-
passingen worden ontwikkeld.

In de praktijk wordt de kracht van de informatietechnolo-
gie beschouwd als het beheren en koppelen van gegevens-
bestanden. In de ontwikkeling van deze toepassing worden
de meeste investeringen gemaakt. De problematiek die
hiermee samenhangt is die van privacy-bescherming, zowel
in het licht van de toepassingen van de markt als door de
mogelijkheid die de informatietechnologie cre ert voor
overheidsinstanties om persoonsgegevens uit verschillende
data-bestanden te koppelen. Deze ontwikkeling is vrijwel
eenrichtingverkeer. Toepassingen waarbij burgers toegang
krijgen tot meer gegevens en informatie zijn in een
proef- of ontwerpfase.

In het gebruik van elektronische media ligt echter een
potentie besloten die verder gaat dan het opvragen van
data: een vermogen om te communiceren en debatteren in
een non-hi rarchische ruimte. Door het scheppen van
digitale forums in computernetwerken kunnen personen met
een modem en computer deel nemen aan discussies en infor-
matie-uitwisseling. De zogenaamde Bulletin Board Systemen
(BBS) worden door sociale bewegingen (HIV-net, GREEN-net,
ANTENNA etc.) reeds enkele jaren met succes gebruikt om
kennis te verbreiden en discussies te voeren.

De uitdaging van het project De Digitale Stad is om de
kennis die op dit terrein wereldwijd is opgebouwd toe te
passen op de lokale politieke besluitvorming en de ver-
beelding van de toekomst van de stad. Het is een eerste
verkenning van de mogelijkheden voor een landelijke
toepassing. Met het oog hierop zullen personen uit het
gehele land participeren.

De Balie houdt zich bezig met de inrichting van het
openbare debat. In De Digitale Stad schept De Balie de
mogelijkheid om deze openbaarheid opnieuw te defini ren.
Door het publieke karakter van de discussie-gebieden
wordt de politicus in een andere positie ten opzichte van
zijn of haar gehoor geplaatst. Hij of zij wordt een
'gelijke' aan de andere deelnemers aan de discussie: de
journalistieke filter is weggenomen, de fysieke aanwezig-
heid van een spreker is geen voorwaarde meer en het
eenrichtingverkeer (de klassieke opstelling van zaal en
podium) is in dit medium doorbroken.

2. De coordinaten

De verkiezing van het nieuwe stadsbestuur in maart '94 is
voor De Balie de aanleiding om te onderzoeken op welke
wijze elektronische media een impuls kunnen geven aan het
lokale politieke debat. Het project De Digitale Stad zal
plaatsvinden tussen 1 november 1993 en april 1994.

3. De plattegrond

De Digitale Stad is een, door de computer gegenereerde,
ruimte die met een modem en computer te betreden is. In
dit digitale Amsterdam zijn verschillende discussie-
gebieden gecre erd over actuele vraagstellingen die
samenhangen met de toekomst van de stad. Voor een deel
zullen de vraagstellingen voortkomen uit de programma's
van politieke partijen, maar ook andere groeperingen en
actoren in de stad worden betrokken bij het formuleren en
cre ren van discussie-gebieden.
De digitale stad kent ook gebieden waarin de verbeelding
aan de macht is: het schrijven van een roman over Amster-
dam door de bewoners van de digitale stad, een beeldar-
chief met ontwerpen voor de stad en een verhalen-gebied
behoren tot de mogelijkheden.

4. De bewoners

De gebruikers en bewoners van De Digitale Stad zullen
actief geworven worden. Politici, burgers, groeperingen
en specialisten worden deels persoonlijk en deels door
publieke activiteiten uitgenodigd om deel te nemen. Er
wordt gestreefd naar een grote diversiteit aan deelne-
mers. In samenwerking met de lokale televisie worden in
februari en maart wekelijks fragmenten van de discussies
getoond en geintegreerd in interactieve televisie.

5. De taal

De Digitale Stad zal zich met name toeleggen op het
ontwikkelen van discussiegebieden (de zgn. Bulletin Board
Systems of newsgroups). De structuur van deze digitale
forums heeft de unieke eigenschap dat alle deelnemers een
gelijkwaardig positie innemen. Er zit geen eind-redacteur
op die het 'artikel' wel of niet plaatst, er is geen
selectie die bepaalde 'ingezonden brieven' voorrang
geeft, een 'notitie' verdwijnt niet in een kantoorla,
maar is publiekelijk in te zien en de fysieke aanwezig-
heid op een plaats en tijd is geen voorwaarde om deel te
nemen aan het debat. De discussiegebieden verzorgen een
eigen archief. Als iemand het begin van een discussie wil
lezen hoeft deze slechts terug te 'bladeren' De ervaring
leert dat er wel een moderator moet zijn om er voor zorg
te dragen dat er geen beledigende en discriminerende
uitlatingen voorkomen. In de discussiegebieden is in
zekere zin een ultieme horizontale uitwisseling van
kennis en opinie mogelijk.

6. De elektronische snelweg

In dit project wordt voortgebouwd op de kennis die in de
Verenigde Staten is ontwikkeld rond het Internet, een we-
reldwijd computer-netwerk waar 3 miljoen computers op
zijn aangesloten. In plaats van het Internet spreekt men
ook wel van de 'Electronic Highway'.
Internet herbergt vele mogelijkheden. Het centrale uit-
gangspunt is dat een ieder van uit de eigen huiskamer,
met een modem en een PC, toegang heeft tot de wereldwijd
aanwezige informatie. De laatste registraties van aardbe-
vingen, een oneindige hoeveelheid recepten, de agenda van
Bill Clinton, agrarische informatie, de complete Tolkien;
het is allemaal via Internet opvraagbaar. Wat Internet
echter meer maakt dan een uit zijn voegen gebarsten
bibliotheek, is de mogelijkheid van elektronische post
(e-mail) en de aanwezigheid van discussie-gebieden (news-
groups/conferences).
De Digitale Stad zal ook te betreden zijn door de gebrui-
kers van Internet. Zo is het mogelijk om ook 'toeristen'
te laten bijdragen aan de verbeelding van de stad in een
speciaal daarvoor gecre erde engelstalige zone.

7. De verbindingen

De Digitale Stad heeft een eigen dynamiek, maar is op
allerlei manieren te integreren met andere activiteiten
rondom de verkiezingen. Juist door de extra aandacht die
er in het komende half jaar is voor de toekomst van de
stad en de keuzes die daaraan vooraf gaan, is het een
uitgelezen kans om te onderzoeken wat voor specifiek
eigen dimensie de digitale communicatie kan toevoegen aan
het bestaande discours.
De Gemeente Amsterdam ontwikkelt op het moment twee
informatie-systemen: BIGA, met bestuurlijke informatie en
PIGA, voor publieksinformatie. Deze systemen zijn nog
niet publiekstoegankelijk. Een, eventueel gelimiteerde,
koppeling van deze systemen aan De Digitale Stad is
wenselijk.
Door een koppeling met het Internet tot stand te brengen,
kunnen de mogelijkheden van Internet ook aangeboden
worden aan de deelnemers aan De Digitale Stad.

8. Het gebruikersperspectief

Door in een vroeg stadium contact te leggen met media-
kunstenaars en vormgevers kan in de architectuur van De
Digitale Stad een visuele en ikonografisch gestuurde
bediening worden ontwikkeld. Daardoor zal de stad ook
voor computer-ongeletterden eenvoudig te betreden zijn.
Het laboratorium van Montevideo is bij de opzet van De
Digitale Stad betrokken.

9. De analyse

De Digitale Stad wordt afgesloten met een bijeenkomst in
De Balie en een boekuitgave waarin de bevindingen van het
project worden geanalyseerd en voorstellen worden gedaan
over de toekomstige rol die elektronische media kunnen
spelen in de inrichting van de lokale democratie. Er
worden vijf personen uitgenodigd om het hele proces te
volgen: een politicus, een kunstenaar, een journalist,
een computerdeskundige en een 'gebruiker'.

10. De voorbeelden

De Digitale Stad is geinspireerd op het begrip Electronic
Town Hall dat een hoge vlucht nam door het enthousiasme
waarmee Ross Perot er over sprak in zijn campagne voor
het presidentschap van de Verenigde Staten. Perot stelde
zich bij de Electric Town Hall een continu referendum
voor, waarbij burgers met een modem aangesloten zijn op
een centrale computer van het stadsbestuur en op ieder
moment hun stem kunnen uitbrengen.
Een Electronic Town Hall in de geest van Perot heeft nog
geen gestalte gekregen. In de Verenigde Staten zijn wel
een aantal FREENET-steden actief. Met name in Cleveland
draait een zeer succesvolle digitale stad. Rond de
twaalfduizend mensen maken daar dagelijks gebruik van.

11. De architectuur

In De Digitale Stad zullen de volgende gebieden aanwezig
zijn:

- Discussieforums: over Amsterdam 2005, de verkiezings-
thema's, de openbare ruimte, integratie en de multi-
culturele stad e.v.a.

- Documenten: de verkiezingsprogramma's, de raadsver-
gaderstukken, onderzoeksrapporten etc.

- Referenda: met, reeds bestaande, standaard software
zijn stemmingen uit te voeren onder de deelnemers. Deze
kunnen gaan over de inrichting van De Digitale Stad zelf
(het starten van een nieuw discussie-gebied bijv.) of
vraagstukken die besproken worden in de verschillende
discussie-gebieden.

- Beeldgebieden: bijv. het project 'Logo voor Amsterdam',
waarin vormgevers (digitaal) een logo voor de stad aan-
bieden of beeld animaties van beeldend kunstenaars.

- De roman over Amsterdam in 2100: geschreven door de
digitale bewoners van De Digitale Stad. Iedereen mag 1
pagina bijdragen. Een project i.s.m. de bibliotheken en
scholen.

- Een 'toeristengebied': waar Internet-gebruikers uit de
hele wereld hun verhalen over Amsterdam kunnen plaatsen.
(engelstalig)

12. De deelnemers

Uit de volgende categorieen worden mensen actief bij het
project betrokken. Voor zover ze nog niet bekend zijn met
het medium krijgen ze uitleg, de modem wordt geinstalleerd en ze krijgen een
eigen mailbox.

Raadsleden
Ambtenaren
Deelraadsleden
Bewonersgroepen
Scholieren
Architecten
Woningbouwcorporaties
Culturele organisaties
Kunstenaars
Prive-personen
Journalisten
Universitaire wereld

13. Het tijdschema

1. Software Ontwerp Fase / 15 sep. - 15 nov. '93
in deze twee maanden testen en ontwerpen personen met
BBS-kennis en een aantal geselecteerde gebruikers het
ontwerp van de digitale stad.

2. Prepareren Discussiegebieden / 15 nov. - 15 jan. '94
in deze twee maanden zal een begin gemaakt worden met de
discussiegebieden en het koppelen van data-bestanden die
voor de digitale stad belangrijk zijn. De honderd star-
ters worden geinstrueerd. De moderatoren beginnen de
discussies met citaten en stellingen.

3. Publieke Fase / 15 jan. - 27 maart '94
De Digitale Stad wordt publiekelijk bekend gemaakt. Het
telefoonnummer wordt verspreid. Er verschijnt een brochu-
re. Er worden 10 terminals in de stad opgesteld. In
televisie-uitzendingen wordt De Digitale Stad gedeel-
telijk zichtbaar gemaakt.

4. De verkiezingsdag / 2 maart '94
De Digitale Stad kan een integrerende rol vervullen
tussen de in de stad verspreide verkiezingsactiviteiten.

5. Afsluiting 26/27 maart '94
In een speciale manifestatie wordt De Digitale Stad
ge valueerd. Met referaten van de vijf 'toeschouwers',
een discussie over de ontwikkeling op het terrein van het
kabel-netwerk, interactieve televisie, een gesprek met
vertegenwoordigers van de politieke partijen. Voordracht
van personen die in internationaal verband gebruik maken
van data-communicatie (APS, Antenna). Een expositie van
alle logo's, voordracht uit de roman. etc. etc..

6. Boekuitgave
Bundel van essays over elektronische media en de invloed
op het publieke debat. Met beschouwingen over de interna-
tionale ontwikkelingen op dit terrein.

----

>From stikker Mon Sep 6 18:47:50 1993
Received: by xs4all.hacktic.nl id AA21923
 (5.65c/IDA-1.4.4 for cityplan@hacktic.nl); Mon, 6 Sep 1993 18:47:48 +0200
From: Marleen Stikker <stikker>
Message-Id: <199309061647.AA21923@xs4all.hacktic.nl>
Subject: mailinglist
To: cityplan@hacktic.nl (cityplan list)
Date: Mon, 6 Sep 1993 18:47:45 +0200 (MET DST)
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL21]
Content-Type: text
Content-Length: 1111
Status: OR

beste dds-ers,

dit is een test voor de mailinglist van de dds, genaamd
'cityplan@hacktic.nl'

post dat naar dit adres wordt automatisch doorgestuurd aan de volgende
personen:

Geert Lovink (geert@hacktic.nl)
Felipe Rodriquez (felipe@hacktic.nl)
David Garcia (davidg@hacktic.nl)
Menno Grootveld (rabotnik@hacktic.nl)
Shaun O'neill (shaun@hacktic.nl)
Willem van Weelden (tansu@hacktic.nl)
Rop Gonggrijp (rop@hacktic.nl)
Marleen Stikker (stikker@hacktic.nl)
Paul Perry (...)
Walther van der Cruijsen (wvdcruijsen@hacktic.nl)
Hans Kerkhof (drukzelf@hacktic.nl)

Deze mailinglijst is opgezet om in de komende vier weken van het concept
voor De Digitale Stad te komen tot een 'draaiende' stad. Dat betekent
een aantal keuzen. In de begeleidende tekst (door Felipe gepost, dus ik
neem aan dat ie is aangekomen) heb ik een groot aantal vragen
geformuleerd.

Met Geert probeer ik een 'gebruikersavondje' te organiseren. Een avondje
voor Newbies on the Net met uitleg, videobeam etc..
Daar hoor je nog meer van.

groeten van
Marleen

--------------------------------
stikker@hacktic.nl
tel: +31-20-6233.673 (De Balie)

---

>From stikker Mon Sep 6 18:56:16 1993
Received: by xs4all.hacktic.nl id AA22156
 (5.65c/IDA-1.4.4 for cityplan@hacktic.nl); Mon, 6 Sep 1993 18:56:15 +0200
From: Marleen Stikker <stikker>
Message-Id: <199309061656.AA22156@xs4all.hacktic.nl>
Subject: mailinglist2
To: cityplan@hacktic.nl (cityplan list)
Date: Mon, 6 Sep 1993 18:56:14 +0200 (MET DST)
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL21]
Content-Type: text
Content-Length: 445
Status: OR

voor de goede orde:

Als je een bericht aan iedereen wilt sturen typ je vanuit elm, na mail
gewoon 'cityplan@hacktic.nl' in. Je krijgt dan zelf ook een kopie
toegestuurd.

Het kan zijn dat je een melding krijgt dat bij een aantal mensen de post
niet is aangekomen. Dat komt doordat sommigen wel in de lijst staan,
maar nog geen account hebben. Daar wordt aan gewerkt.

groeten van
Marleen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).