Károly Tóth on Wed, 5 Feb 2003 00:22:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] kanis en gunnik - 0:19 5-2-2003


0:19 5-2-2003

kanis en gunnik op vpro (nl3) = rulez
eindelijk en echte culturele programma in nl

hoe komt dat?

-k
____________________________
Károly Tóth
www.xs4all.nl/~are
karoly.toth@xs4all.nl
+31 (0)10 2400390
 

<<attachment: winmail.dat>>